Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 26.02.2015. - 01.06.2015. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1524

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 79.§)
Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta 3.1 un ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pasākumus valsts atbalstam lauksaimniecībai un lauku attīstībai (turpmāk – atbalsts), atbalsta apmēru, kā arī tā piešķiršanas kārtību un kritērijus.

2. Atbalsts 2015. gadā ietver finansējumu 8 720 490 euro apmērā šādiem atbalsta pasākumiem:

2.1. lopkopības attīstībai – 4 939 042 euro:

2.1.1. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai – 2 939 009 euro:

2.1.1.1. ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē – 1 858 232 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai – 56 915 euro, pirmās un trešās laktācijas govju lineārai vērtēšanai – 426 860 euro);

2.1.1.2. ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē –229 948 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai – 11 380 euro, pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas zīdītājgovju lineārai vērtēšanai – 56 915 euro);

2.1.1.3. ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē – 332 393 euro;

2.1.1.4. ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē – 170 745 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai – 4260 euro, vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanai – 5 690 euro);

2.1.1.5. ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē – 82 242 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai – 2 560 euro);

2.1.1.6. ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē – 21 272 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai – 850 euro);

2.1.1.7. ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs – 244 177 euro;

2.1.2. dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai – 328 683 euro;

2.1.3. dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai – 678 057 euro;

2.1.4. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei – 85 372 euro;

2.1.5. veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai – 170 745 euro;

2.1.6. biškopības nozares attīstībai – 547 806 euro;

2.1.7. lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai – 189 370 euro;

2.2. augkopības attīstībai – 582 051 euro:

2.2.1. augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai – 39 129 euro;

2.2.2. kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei – 95 901 euro;

2.2.3. augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai – 64 221 euro;

2.2.4. kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai – 109 609 euro;

2.2.5. selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas – 273 191 euro;

2.3. starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 542 201 euro:

2.3.1. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās – 428 683 euro;

2.3.2. tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē – 113 518 euro;

2.4. tirgus veicināšanai – 307 340 euro;

2.5. pārtikas kvalitātes shēmām – 482 541 euro:

2.5.1. dalībai pārtikas kvalitātes shēmās – 447 541 euro;

2.5.2. nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanai – 35 000 euro;

2.6. apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai – 1 059 771 euro;

2.7. 2014. gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam – 807 544 euro (tai skaitā atbalsta pasākumiem dalībai pārtikas kvalitātes shēmās – 510 255 euro, ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē – 110 800 euro).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

3. Uz šo noteikumu 2.punktā minētā atbalsta saņemšanu var pretendēt fiziska vai juridiska persona (turpmāk – pretendents).

4. Šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6. un 7. nodaļā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī pārskatus un sarakstus pretendents iesniedz papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

5. Pretendents šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Lauku atbalsta dienestā darījumu apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu, kurā norāda pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, darījumu apliecinoša dokumenta saņēmēju, izrakstīšanas datumu, numuru un samaksāto summu.

6. Piešķirto finansējumu šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citā atbalsta programmā piešķirto finansējumu, ievērojot Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), 8. pantā noteiktās prasības.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

7. Atbalstu nepiešķir:

7.1. grūtībās nonākušam atbalsta pretendentam, ja:

7.1.1. kapitālsabiedrībai – akciju sabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus) – uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla, un kapitāls attiecīgajā gadījumā ietver kapitāldaļu uzcenojumu;

7.1.2. sabiedrībai, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus), uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no kapitāla, kas norādīts sabiedrības grāmatvedības pārskatos. Šā apakšpunkta izpratnē sabiedrība ir tāda sabiedrība, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (jo īpaši pilnsabiedrības un komandītsabiedrības);

7.1.3. atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

7.1.4. atbalsta pretendents ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

7.1.5. atbalsta pretendents neatbilst mazo un vidējo uzņēmumu statusam, un pēdējos divus gadus uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, kā arī uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc uzņēmuma ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka par 1,0;

7.2. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 1. panta 1. punktā minētajām izslēdzamajām darbībām vai nozarēm, ja atbalsts pretendentam tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352).

(Grozīts ar MK 09.12.2014. noteikumiem Nr.749; MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

7.1 Šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2. un 7.1.5. apakšpunktā minētās prasības nevērtē, ja atbalsta saņēmējs ir fiziska persona, zemnieku saimniecība, biedrība vai nodibinājums.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

8. Lauku atbalsta dienests:

8.1. savā tīmekļa vietnē ievieto informāciju par atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību;

8.2. izvērtē pretendenta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6. un 7. nodaļā minētajām prasībām un mēneša laikā (izņemot šo noteikumu 2.14. apakšnodaļā minēto iesniegumu) pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja iesniegums tiek apstiprināts, veic norēķinus vai slēdz līgumu ar pretendentu par šo noteikumu 2. punktā minētā atbalsta piešķiršanu, līgumā paredzot pušu saistības, atbildību un norēķinu kārtību;

8.3. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā vienu procentu no atbalsta saņēmējiem katrā pasākumā, tai skaitā valsts iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kontroles kārtība;

8.4. nodrošina pārbaudi, lai šo noteikumu 8.5.2. un 8.5.3. apakšpunktā minētais atbalsts nepārsniegtu Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 3. panta 2. punktā un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1408/2013) 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru;

8.5. izmaksā:

8.5.1. pretendentam atbalstu bezskaidras naudas norēķinu veidā, nepārsniedzot šo noteikumu 2. punktā minēto atbalsta pasākuma finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirto finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apmēru par vienu vienību;

8.5.2. šo noteikumu 2.11., 4.3. apakšnodaļā un 5. nodaļā, kā arī 220.2., 220.3., 221.1.4., 221.1.5., 221.2. un 222.3. apakšpunktā minēto atbalstu, nepārsniedzot Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar minētās regulas 2. panta 2. punktu;

8.5.3. šo noteikumu 2.13., 3.4. un 4.3. apakšnodaļā, kā arī 5. un 7. nodaļā minēto atbalstu, nepārsniedzot regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktu;

8.6. atbalstu šo noteikumu 2.11. un 3.4. apakšnodaļā, kā arī 5., 6. un 7. nodaļā minētajiem pretendentiem drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 3. panta 2. punktā vai regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 5. panta 1. punktu vai regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1. un 2. punktu, kā arī ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas konkrētajā gadījumā īpašiem apstākļiem noteikta attiecīgajā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā, saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 5. panta 2. punktu vai regulas Nr. 1408/2013 5. panta 3. punktu;

8.7. datus par izmaksāto atbalstu glabā atbilstoši Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), 13. pantā noteiktajam;

8.8. divu mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā 2014.–2020. gada plānošanas periodā administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, pieprasa atbalsta atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šajos noteikumos minētās prasības;

8.9. piešķir šo noteikumu 2.3., 2.5.2. un 2.6. apakšpunktā minēto atbalstu, ievērojot Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), 6. panta 2. punktu;

8.10. šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6. un 7. nodaļā minēto atbalsta pasākumu attaisnotajos izdevumos iekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

8.1 Pretendents, kas saņem de minimis atbalstu, ievēro Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 1. panta 2. punktā un regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā noteiktās prasības.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

9. Šajos noteikumos minētais atbalsts attiecas uz pasākumiem, kas tiek īstenoti kārtējā gadā, izņemot 2.7. apakšpunktā minētos pasākumus.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

10. Ja atbalsts ir piešķirts Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Malnavas koledžas studentiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību, bet atbalsta saņēmējam pēc izglītības iegūšanas neizdodas uzsākt darba attiecības ar nākamo darba devēju, tas ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc studiju beigām iesniedz Lauku atbalsta dienestā izglītību apliecinoša dokumenta kopiju. Lauku atbalsta dienests no atbalsta saņēmēja nepieprasa šajā punktā minētajos normatīvajos aktos paredzētās izziņas un saņemtā atbalsta atmaksu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

2. Atbalsts lopkopības attīstībai
2.1. Atbalsta piešķiršanas prasības

11. Atbalsta mērķis ir, izmantojot augstvērtīgus vaislas lauksaimniecības dzīvniekus (turpmāk – dzīvnieks), veicināt lopkopības nozaru ciltsdarba attīstību, nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanu, piena šķirņu govju un kazu virspārraudzību, kā arī dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu.

11.1 Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – regula Nr. 702/2014), subsidēta pakalpojuma veidā, kad gala labuma guvējs ir primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājs (izņemot šo noteikumu 2.11., 2.13. un 2.14. apakšnodaļā minēto atbalstu).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

12. Atbalsts sedz līdz 100 procentiem no administratīvajām izmaksām par ciltsgrāmatas uzturēšanu un līdz 70 procentiem no izmaksām, kas saistītas ar veiktajiem testiem (dzīvnieku produktivitātes kontrole un novērtēšana pēc pēcnācējiem, darbspēju noteikšana, dzīvnieku lineārā un eksterjera vērtēšana, pāru atlase), lai noteiktu dzīvnieku ģenētisko kvalitāti un produktivitāti, kā arī līdz 100 procentiem no dzīvnieku līķu savākšanas un transportēšanas izmaksām un līdz 75 procentiem no dzīvnieku līķu pārstrādes un likvidēšanas izmaksām.

13. Atbalstu var saņemt:

13.1. pretendents, kuram ir piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību un kurš pēc statusa piešķiršanas darbojas ciltsdarba jomā vismaz vienu gadu (turpmāk – organizācija);

13.2. komersants, kurš ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī par embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrāciju un kurš uzglabā Latvijas ģenētisko resursu – Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes buļļu – spermu (turpmāk – komersants);

13.3. akreditēta piena laboratorija, kas savu kompetenci ir apliecinājusi atbilstoši normatīvajiem aktiem par slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzību (turpmāk – laboratorija);

13.4. datu apstrādes centrs, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības datu apstrādi, kā arī nodrošina pārraudzības datu apmaiņu un uzkrāšanu (turpmāk – datu centrs);

13.5. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 99. punktā minētajām prasībām;

13.6. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 106. punktā minētajām prasībām;

13.7. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 115. punktā minētajām prasībām;

13.8. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 123. punktā minētajām prasībām;

13.9. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 126. punktā minētajām prasībām;

13.10. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 129.1 punktā minētajām prasībām.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

14. Organizācija var saņemt atbalstu, ja atbalsta pasākumi ir veikti:

14.1. ganāmpulkā, kurš ir reģistrēts un kura lauksaimniecības dzīvnieki un novietnes ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu (turpmāk – pārraudzības ganāmpulks);

14.2. saimniecībā, kurai ir piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanu un anulēšanu (turpmāk – šķirnes saimniecība);

14.3. dzīvniekam, kas vismaz gadu atrodas pārraudzībā, izņemot pirmpieni (govi, kurai nav aprēķināti standarta laktācijas dati un kura nav vecāka par četriem gadiem, kā arī kazu, kurai nav aprēķināti noslēgtas laktācijas dati un kura nav jaunāka par 15 mēnešiem un vecāka par četriem gadiem), atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību (turpmāk – pārraudzībā esošs dzīvnieks) un kam Lauksaimniecības datu centrs pēdējā noslēgtajā pārraudzības gadā nav anulējis pārraudzības datus;

14.4. dzīvniekam, ko ciltsgrāmatā uzņem pirmoreiz tā dzīves laikā.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

15. Lauksaimniecības datu centrs līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem pa sugām atbilstoši Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma 7.panta otrās daļas 2.punktam.

2.2. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

16. Atbalsta mērķis piensaimniecības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

17. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

17.1. produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

17.2. lineārajai vērtēšanai;

17.3. pāru atlasei.

18. Atbalstu dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem, lineārajai vērtēšanai un pāru atlasei) piešķir:

18.1. organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 113,83 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par katru pārraudzības ganāmpulkā esošu pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) pēc pirmās standarta laktācijas (240–305 dienas) slēgšanas, ja:

18.1.1. ganāmpulkā veic plānotu jaunbuļļu pārbaudi;

18.1.2. pārbaudāmā buļļa meitai (pirmpienei) pēc organizācijas pieprasījuma ir veikta DNS analīze, ko apliecina laboratorijas atzinums. DNS analīzi neveic un atbalsta maksājumu samazina par 50 procentiem, ja pārbaudāmā buļļa meitai (pirmpienei) ir zināma izcelšanās;

18.1.3. pārbaudāmā buļļa meita (pirmpiene) ir lineāri novērtēta un dati ir reģistrēti Lauksaimniecības datu centra centrālajā datubāzē;

18.2. komersantam par augstvērtīgu šķirnes vaislas buļļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes, ja bullis ir sasniedzis 12 mēnešu vecumu un ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju, – 38,40 euro mēnesī par katru bulli;

18.3. datu centram un laboratorijām – 0,81 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par vienas pārraudzībā esošas piena šķirņu govs un kazas pārraudzības rezultātu ieguves, apstrādes un datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu:

18.3.1. datu centram – 0,26 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par pārraudzības rezultātu apstrādi un datu apmaiņas nodrošināšanu vienam dzīvniekam;

18.3.2. laboratorijām:

18.3.2.1. par vienu mēnesī veikto pārraudzības analīzi piena šķirņu govju un kazu pienam – 0,41 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

18.3.2.2. par vienas mēnesī veiktās pārraudzības analīzes datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei – 0,14 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

18.4. organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 7,11 euro par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu govi;

18.5. pārraudzības ganāmpulkā par vaislinieku atlasi pārojumiem, lai novērstu tuvradniecību (inbrīdingu) un panāktu lielāku kontroli pār recesīvajiem gēniem, organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 0,14 euro par vienu pāru atlasi, kas reģistrēta Lauksaimniecības datu centra centrālajā datubāzē.

19. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

20. Lai saņemtu šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija:

20.1. līdz kārtējā gada 15. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (1. pielikums);

20.2. katru ceturksni līdz pēdējā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz Lauksaimniecības datu centrā lineāri novērtēto pārbaudāmo buļļu meitu (pirmpieņu) sarakstu un DNS analīžu rezultātus;

20.3. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu (2. pielikums) un administratīvo izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

21. Informāciju par šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa ceturkšņa pēdējā mēneša divdesmitajā datumā) Lauksaimniecības datu centrs katru ceturksni līdz pēdējā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

22. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

23. Lai saņemtu šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minēto atbalstu, komersants līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (3.pielikums). Iesniegumam pievieno ģenētisko resursu Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes buļļu sarakstu un uzglabājamās spermas devu skaitu ceturksnī.

24. Lai saņemtu šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minēto atbalstu:

24.1. datu centrs:

24.1.1. līdz kārtējā gada 15.februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (4.pielikums);

24.1.2. par pirmo pusgadu līdz kārtējā gada 10. augustam, bet par otro pusgadu līdz nākamā gada 10. janvārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu (5. pielikums);

24.2. laboratorijas:

24.2.1. līdz kārtējā gada 15.februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (6.pielikums);

24.2.2. katru mēnesi līdz piektajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārraudzības informācijas pārskatu (7.pielikums).

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

25. Lai saņemtu šo noteikumu 18.4.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija katru mēnesi līdz desmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (8.pielikums).

26. Lai saņemtu šo noteikumu 18.5.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (9.pielikums).

27. Šo noteikumu 17.punktā minēto atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku 4,27 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

28. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

2.3. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

29. Atbalsta mērķis liellopu gaļas ražošanas nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

30. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem:

30.1. ciltsvērtības noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

30.2. lineārajai vērtēšanai.

31. Atbalstu par dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem (ciltsvērtības noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem, lineārajai novērtēšanai) piešķir organizācijai:

31.1. par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā:

31.1.1. sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā, kā vienreizēju maksājumu 462,43 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā);

31.1.2. sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes (pēcnācēju dzimšanas un atšķiršanas svars atbilst selekcijas darba veikšanai noteiktajām prasībām), – 284,60 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā);

31.2. kā vienreizēju maksājumu 12,81 euro apmērā par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu zīdītājgovi.

32. Organizācija par šo noteikumu 31.1.1. un 31.1.2.apakšpunktā minētajiem sertificētajiem tīršķirnes vaislas buļļiem atbalstu saņem:

32.1. ja ganāmpulka īpašnieks normatīvajos aktos par gaļas liellopu pārraudzību noteiktajā kārtībā Lauksaimniecības datu centrā ir iesniedzis informāciju dzīvnieku ģenētiskās vērtības noteikšanai;

32.2. ja tīršķirnes vaislas bullis ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju;

32.3. par vairākiem sertificētajiem tīršķirnes vaislas buļļiem vienā pārraudzības ganāmpulkā, ja, rēķinot uz vienu tīršķirnes vaislas bulli, ganāmpulkā (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.aprīlī) ir vairāk nekā deviņas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem.

33. Par specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes vaislas bulli uzskata dzīvnieku, kura vienas šķirnes asinība ir 100 procenti.

34. Informāciju par šo noteikumu 31.1. un 31.2.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.aprīlī) Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 10.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

35. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

36. Lai saņemtu šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija:

36.1. līdz kārtējā gada 15. februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (11. pielikums);

36.2. līdz kārtējā gada 15. jūlijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

36.2.1. par katru šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto pārraudzības ganāmpulku – īpašnieku sarakstu ar novērtēto dzīvnieku skaitu;

36.2.2. administratīvo izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

37. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

38. Lai saņemtu šo noteikumu 31.2.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (12.pielikums).

39. Šo noteikumu 30.punktā minēto atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 8,54 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.164)

40. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

2.4. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

41. Atbalsta mērķis cūkkopības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

42. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

42.1. produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes;

42.2. krustojuma cūku produktivitātes novērtēšanu;

42.3. ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testos iegūto datu apstrādei un uzglabāšanai.

43. Atbalstu dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai) piešķir organizācijai:

43.1. kā vienreizēju maksājumu 17,10 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par šķirnes jauncūku (cūku, kuili), kurai ir veikts produktivitātes tests šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, kā arī ģenētiskās vērtības tests;

43.2. kā vienreizēju maksājumu 71,14 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par vaislas jauncūkas un jaunkuiļa produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā, ja organizācija ir noslēgusi līgumu ar ganāmpulka īpašnieku par produktivitātes rādītāju iegūšanu no kārtējā gada 1.janvāra līdz 1.decembrim.

44. Šo noteikumu 42.1.apakšpunktā minēto atbalstu 64,03 euro apmērā augstvērtīga šķirnes kuiļa ikmēneša novērtēšanai saskaņā ar labāko lineāro objektīvās prognozes datu statistikas apstrādes metodiku (BLUP) pēc pēcnācēju kvalitātes ar indeksu 105 un vairāk, ja kuilis ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju, piešķir organizācijai un komersantam reizi ceturksnī.

45. Šo noteikumu 42.2.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 0,95 euro apmērā par katru novērtētu krustojuma cūku, kura iegūta saskaņā ar Latvijā audzēto cūku selekcijas programmu un kurai noteikts speķa biezums un ķermeņa liesās gaļas saturs.

46. Šo noteikumu 42.3.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 0,07 euro apmērā par vienā ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testā iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu.

47. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

48. Par šo noteikumu 43.punktā minēto atbalstu:

48.1. organizācija līdz kārtējā gada 15. februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (13. pielikums);

48.2. Lauksaimniecības datu centrs katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam (pēc stāvokļa ceturkšņa pirmā mēneša pirmajā datumā) iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par cūku kustību pārraudzības ganāmpulkā;

48.3. organizācija katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

48.3.1. pārskatu par šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētajām jauncūkām (cūkām, kuiļiem) (14.pielikums);

48.3.2. pārskatu par šo noteikumu 43.2.apakšpunktā minētajām jauncūkām un jaunkuiļiem (15.pielikums);

48.3.3. samaksu apliecinošu dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

49. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 48.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

50. Lai saņemtu šo noteikumu 44.punktā minēto atbalstu, organizācija un komersants katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (16.pielikums).

51. Lai saņemtu šo noteikumu 45.punktā minēto atbalstu, organizācija katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (17.pielikums).

52. Lai saņemtu šo noteikumu 46.punktā minēto atbalstu, organizācija katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (18.pielikums).

53. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ciltsgrāmatas kārtošanu atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu vai novērtētu dzīvnieku 0,47 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas katru ceturksni līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par ciltsgrāmatā uzņemamiem vai novērtētiem dzīvniekiem.

54. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

2.5. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

55. Atbalsta mērķis zirgkopības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

56. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

56.1. darbspēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes;

56.2. vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanai.

57. Atbalstu ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (darbspēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes) tīršķirnes dzīvniekiem pārraudzības ganāmpulkā piešķir organizācijai:

57.1. par tāda augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes:

57.1.1. kura eksterjera vērtējums ir 49 punkti un vairāk;

57.1.2. kuram pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz 10 pēcnācēju;

57.1.3. kuram ir sertificēts vai šķirnes ciltskodolā iekļauts vismaz viens pēcnācējs;

57.2. par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu;

57.3. par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, ja jaunzirga tēvs ir sertificēts ērzelis;

57.4. par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja kumeļa tēvs ir sertificēts ērzelis;

57.5. par vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi.

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.164)

58. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

59. Par šo noteikumu 57. punktā minēto atbalstu:

59.1. organizācija līdz kārtējā gada 15. februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (19. pielikums). Iesniegumam pievieno to pārraudzības ganāmpulku sarakstu, kuros plānoti ciltsdarba pasākumi, un detalizētu izdevumu tāmi par katru atbalsta pasākumu;

59.2. Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 59.1. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic priekšapmaksu 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas;

59.3. organizācija līdz kārtējā gada 20. novembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus pārskatus kopā ar samaksu apliecinošu dokumentu kopijām atbilstoši iesniegto izdevumu tāmei:

59.3.1. par augstvērtīgu sertificētu šķirnes vaislas ērzeļu novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes (20. pielikums);

59.3.2. par vaislas ērzeļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu (21. pielikums);

59.3.3. par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu (22. pielikums);

59.3.4. par kumeļu sagatavošanu vērtēšanai un to ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu (23. pielikums);

59.3.5. par vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi (24. pielikums).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

60. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 59.1. apakšpunktā minēto tāmi, kā arī 59.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

61. Šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minēto atbalstu 14,23 euro apmērā piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu par katra vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves eksterjera novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā.

62. Lai saņemtu šo noteikumu 61.punktā minēto atbalstu, organizācija katru mēnesi līdz piektajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (25.pielikums).

63. Šo noteikumu 56.punktā minēto atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 8,54 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

64. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku kataloga izveidi un uzturēšanu, zirgu ciltsgrāmatas izdošanu, dalību starptautiskajās izstādēs, kā arī lopkopības nozarei aktuālas informācijas regulāru atspoguļošanu publiski pieejamā veidā maksā organizācijai, kas ir Latvijas Republikas zirgu valsts ciltsgrāmatas kārtotāja. Lai saņemtu atbalstu, minētā organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

64.1. līdz kārtējā gada 15. februārim – iesniegumu, kam pievienota izdevumu tāme;

64.2. līdz kārtējā gada 1. decembrim – izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas, bet par dalību starptautiskajās izstādēs – līdz nākamā gada 1. jūlijam.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

65. Lauku atbalsta dienests:

65.1. pēc šo noteikumu 64.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas veic priekšapmaksu 90 procentu apmērā;

65.2. pēc šo noteikumu 64.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

66. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir uzrādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

2.6. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

67. Atbalsta mērķis aitkopības nozarē ir paaugstināt šķirnes aitu kvalitāti, kā arī saglabāt un uzlabot dzīvnieku esošo genotipu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

68. Atbalsts paredzēts:

68.1. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem (novērtēšana pēc pēcnācējiem);

68.2. ciltsgrāmatas uzturēšanai.

69. Atbalstu par dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem (novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes) maksā organizācijai:

69.1. par vaislai ataudzējamās aitas un teķa (no viena gada līdz 1,5 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu;

69.2. par sertificēta augstvērtīga šķirnes vaislas teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc pēcnācēju kvalitātes;

69.3. par vaislai audzējamo aitu un teķu skrepi genotipa noteikšanu un vaislas teķu izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi.

70. Organizācija šo noteikumu 69.punktā minēto atbalstu saņem, ja ievēro šādas prasības:

70.1. šo noteikumu 69.1.apakšpunktā minēto ciltsdarba pasākumu veic šķirnes saimniecībās, kurās ir vairāk nekā 29 aitu mātes;

70.2. šo noteikumu 69.2.apakšpunktā minēto ciltsdarba pasākumu veic pārraudzības ganāmpulkos, kuros teķi ir sertificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju.

71. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

72. Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 20. jūlijam Lauku atbalsta dienestā un organizācijā iesniedz informāciju no dzīvnieku reģistra centrālās datubāzes par šo noteikumu 69. un 70. punktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

73. Par šo noteikumu 69. punktā minēto atbalstu:

73.1. organizācija līdz kārtējā gada 1. jūlijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (26. pielikums) kopā ar detalizētu izdevumu tāmi par katru atbalsta pasākumu;

73.2. Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 73.1. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic priekšapmaksu 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas;

73.3. organizācija līdz kārtējā gada 1. augustam Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus pārskatus:

73.3.1. par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vaislai ataudzējamām aitām un teķiem (27. pielikums);

73.3.2. par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc pēcnācēju kvalitātes sertificētiem augstvērtīgiem šķirnes vaislas teķiem (28. pielikums);

73.4. organizācija līdz kārtējā gada 15. decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši iesniegtajai izdevumu tāmei par šo noteikumu 69.3. apakšpunktā minēto atbalstu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

74. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 73.1. apakšpunktā minēto tāmi un 73.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

75. Šo noteikumu 68.2.apakšpunktā minēto atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 8,54 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

2.7. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

76. Atbalsta mērķis kazkopības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

77. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

77.1. produktivitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes;

77.2. pirmās un otrās laktācijas kazu lineārai vērtēšanai, kā arī iegūto datu analīzei, ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādei.

77.3. par vaislai audzējamo kazu un āžu kazeīna genotipa noteikšanu un vaislas āžu izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi.

78. Atbalstu par dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (novērtēšanai pēc pēcnācējiem) maksā organizācijai:

78.1. kā vienreizēju maksājumu 71,14 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes (dzīvnieks, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 95 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums) vaislas kazu mātei;

78.2. kā vienreizēju maksājumu 42,69 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu vismaz pirmās pakāpes krustojuma (dzīvnieks iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu kazu ar specializēto gaļas šķirņu āzi, un gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 50 procentus) vaislas kazu mātei;

78.3. kā vienreizēju maksājumu 28,46 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par šķirnes saimniecībā vaislai ataudzējamās piena šķirņu kazas (no viena gada līdz 1,8 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu;

78.4. kā vienreizēju maksājumu 42,69 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes;

78.5. kā vienreizēju maksājumu 71,14 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem.

79. Lauku atbalsta dienests atbalstu maksā par šo noteikumu 78.3.apakšpunktā minētajiem dzīvniekiem, kas iegūti no šķirnes saimniecībā līdz kārtējā gada 1.augustam esošajiem vaislas dzīvniekiem, bet ne vairāk kā par 40 procentiem no kopējā ganāmpulkā esošo piena šķirņu slaucamo kazu skaita.

80. Organizācija šo noteikumu 78.4. un 78.5.apakšpunktā minēto atbalstu saņem, ja pasākumus veic pārraudzības ganāmpulkos, kuros āži ir sertificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju.

81. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

82. Par šo noteikumu 77.3. apakšpunktā un 78. punktā minēto atbalstu organizācija:

82.1. līdz kārtējā gada 1. augustam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (29. pielikums). Lauku atbalsta dienests pēc iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 75 procentu apmērā no plānotajām kopējām izmaksām;

82.2. līdz kārtējā gada 20. augustam iesniedz Lauksaimniecības datu centrā pārraudzības ganāmpulkos esošo piena tīršķirnes un specializēto gaļas šķirnes sertificēto āžu sarakstus (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā);

82.3. līdz kārtējā gada 1. septembrim (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā), bet par šo noteikumu 77.3. apakšpunktā minēto atbalstu – līdz kārtējā gada 1. decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus pārskatus kopā ar samaksu apliecinošo dokumentu kopijām par administratīvajiem izdevumiem:

82.3.1. par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošām specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes un pirmās pakāpes krustojuma vaislas kazu mātēm (30. pielikums);

82.3.2. par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vaislai ataudzējamām kazām (31. pielikums);

82.3.3. par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem (32. pielikums);

82.3.4. par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem (33. pielikums).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

83. Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 1. septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā un organizācijā informāciju no dzīvnieku reģistra centrālās datubāzes (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā) par šo noteikumu 78. punktā minētajām prasībām atbilstošām pārraudzībā esošām specializēto gaļas šķirņu vaislas kazu mātēm, vaislai ataudzējamām kazām un sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

84. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 82.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

85. Šo noteikumu 77.2.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 7,11 euro apmērā par katru lineāri novērtētu pirmās vai otrās laktācijas kazu.

86. Lai saņemtu šo noteikumu 85.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1.oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (34.pielikums) par novērtējamiem dzīvniekiem.

87. Atbalstu 4 410,90 euro apmērā piešķir organizācijai, lai segtu administratīvās izmaksas par pirmās un otrās laktācijas kazu lineārā vērtēšanā iegūto datu analīzi, kā arī ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādi pārraudzības ganāmpulkiem.

88. Lai saņemtu šo noteikumu 87.punktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

88.1. līdz kārtējā gada 15.februārim – iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto izdevumu tāmi;

88.2. līdz kārtējā gada 1.decembrim – samaksu apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

89. Lauku atbalsta dienests:

89.1. pēc šo noteikumu 88.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā;

89.2. pēc šo noteikumu 88.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

90. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 8,54 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

2.8. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs

91. Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu lopkopības netradicionālajās nozarēs – briežkopībā, zvērkopībā, arī šinšillkopībā, truškopībā, strauskopībā un biškopībā, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus un bišu ciltssaimes, lai saglabātu un uzlabotu esošo genotipu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

92. Atbalsts paredzēts vaislas dzīvnieku un bišu ciltssaimju ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanai.

93. Atbalstu piešķir organizācijai, kas veic dzīvnieku un bišu ciltssaimju ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu šķirnes saimniecībās atbilstoši nozares ciltsdarba programmai.

94. Atbalstu ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanai maksā:

94.1. briežkopībā – par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu audzējamam vaislas dzīvniekam, kura vērtējums ir no 7 līdz 10 punktiem:

94.1.1. par staltbriežu vaislas buļļa novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 42,69 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā);

94.1.2. par staltbriežu vaislas govs novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 24,19 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā);

94.1.3. par staltbriežu vaislai ataudzējama jaundzīvnieka (no viena gada līdz divu gadu vecumam) novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 7,83 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā);

94.1.4. par dambrieža novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 17,79 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā);

94.2. zvērkopībā – par pirmās klases un otrās klases audzējamā vaislas dzīvnieka novērtēšanu:

94.2.1. par ūdeles un šinšillas ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 1,28 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,28 euro apmērā);

94.2.2. par lapsas un polārlapsas ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu – 2,13 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,71 euro apmērā);

94.3. truškopībā – par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas mātei, kurai ir vismaz viens saglabāts metiens, un vaislas tēvam, ar kuru lecinātām (vismaz četrām) mātēm atzīta grūsnība un kura vērtējums ir no 93 līdz 100 punktiem, – vienreizēju maksājumu 1,57 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,43 euro apmērā);

94.4. strauskopībā – par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu audzējamam vaislas dzīvniekam, kura vērtējums ir no 7 līdz 15 punktiem, – vienreizēju maksājumu 14,23 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā);

94.5. biškopībā – par novērtējamu bišu ciltssaimi, kuras vērtējuma kubitālā indeksa rādītāji ir robežās no 1,3 līdz 2,7, kā arī citi selekcijas darbam nepieciešamie radītāji atbilst norādītajai pasugai, – vienreizēju maksājumu 9,96 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā).

95. Par šo noteikumu 94.punktā minēto atbalstu:

95.1. organizācija līdz kārtējā gada 1.augustam Lauksaimniecības datu centrā iesniedz informāciju (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā) par dzīvnieku skaitu šķirnes saimniecībās;

95.2. Lauksaimniecības datu centrs šo noteikumu 95.1.apakšpunktā minēto informāciju salīdzina ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā) un līdz kārtējā gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

96. Lai saņemtu atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (briežkopībā, truškopībā un strauskopībā – 35.pielikumu, zvērkopībā – 36.pielikumu, biškopībā – 37.pielikumu).

2.9. Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai

97. Atbalsta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanu normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un normatīvajos aktos par slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzību noteikto piena šķirņu govju un kazu virspārraudzību.

98. Atbalsts paredzēts:

98.1. dzīvnieku ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai;

98.2. piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai.

99. Atbalstu par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā iekļautās informācijas uzturēšanu un atjaunošanu piešķir institūcijai, kas nodrošina valstī vienotu informācijas centrālo datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari (turpmāk – lopkopības informācijas centrs), šādā apmērā:

99.1. par katru datubāzē reģistrētu liellopu un zirgu – 0,064 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

99.2. par katru datubāzē reģistrētu aitu, kazu un cūku – 0,033 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

99.3. par katru datubāzē reģistrētu ganāmpulku – 0,030 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

99.4. par katru datubāzē reģistrētu novietni – 0,17 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

99.5. par aitu pārraudzības datu apstrādi – 0,50 euro par dzīvnieku (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

99.6. par gaļas liellopu pārraudzības datu apstrādi – 0,50 euro par dzīvnieku (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli).

100. Atbalstu 12 805,85 euro apmērā par piena šķirņu slaucamo govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanu piešķir lopkopības informācijas centram.

101. Lai saņemtu šo noteikumu 99. un 100. punktā minēto atbalstu:

101.1. lopkopības informācijas centrs līdz kārtējā gada 15. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu;

101.2. katru mēnesi līdz nākamā mēneša desmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim lopkopības informācijas centrs Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par paveikto darbu.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

2.10. Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai

102. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

103. Atbalsta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu, lai nepieļautu cilvēku un dzīvnieku inficēšanos vai saindēšanos, kā arī patogēno mikroorganismu nokļūšanu un izplatīšanos vidē.

104. Atbalsts paredzēts:

104.1. līdz 100 procentiem no dzīvnieku līķu savākšanas un transportēšanas izmaksām;

104.2. līdz 75 procentiem no dzīvnieku līķu pārstrādes un likvidēšanas izmaksām.

105. Atbalstu maksā par šādiem pakalpojumiem un šādā apmērā:

105.1. par jebkura vecuma liellopu, aitu un kazu līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu – līdz 199,20 euro par tonnu. Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz līdz 25 procentiem no pārstrādes izmaksām par šādu dzīvnieku līķu pārstrādi un likvidēšanu, bet ne vairāk kā 14,23 euro par tonnu;

105.2. par lauksaimniecības dzīvnieku līķu (izņemot jebkura vecuma liellopu, aitu un kazu līķus) savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu – līdz 71,14 euro par tonnu. Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz pārējās izmaksas par šādu dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu, bet ne vairāk kā 142,29 euro par tonnu;

105.3. par putnu līķu pārstrādi un likvidēšanu uz vietas putnu novietnē – līdz 8,54 euro par tonnu.

106. Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina:

106.1. optimizētu dzīvnieku līķu savākšanas, transportēšanas, pārstrādāšanas un likvidēšanas sistēmu;

106.2. dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un likvidēšanu atbilstoši prasībām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009.gada 14.novembris, Nr. L 300), un Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2011.gada 26.februāris, Nr. L 54);

106.3. valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzībai;

106.4. dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu 48 stundu laikā vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 72 stundu laikā ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī) pēc informācijas saņemšanas par dzīvnieka nobeigšanos. Šo pasākumu uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

107. Pretendents par šo noteikumu 106.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu nodrošināšanu iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu, kurā norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 106.punktā minētajām prasībām.

108. Pretendents vai nosūtītājs aizpilda dzīvnieku līķu pavaddokumentu par dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu (38. pielikums).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

109. Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

109.1. līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu atbalsta saņemšanai (39. pielikums) par mēnesi;

109.2. katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz pārskatu par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un likvidēšanu (40. pielikums);

109.3. slēdz līgumu ar Lauksaimniecības datu centru par informācijas apmaiņu par dzīvniekiem, kas ir nobeigušies;

109.4. iesniegumu pirms iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā saskaņo ar Lauksaimniecības datu centru.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

110. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

111. Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 109.1. apakšpunktā minēto iesniegumu un veic norēķinus par iepriekšējo mēnesi.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

2.11. Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei

112. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

113. Atbalsta mērķis ir nodrošināt kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2.kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam.

114. Atbalstu maksā par Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto Uzņēmumu reģistrā reģistrētajās vai atzītajās kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2.kategorijas blakusproduktu (dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un atvasināti produkti, kuri ir izslēgti no cilvēku patēriņa), izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu (turpmāk – blakusprodukti), savākšanu, transportēšanu un pārstrādi – līdz 28,46 euro par tonnu.

115. Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina:

115.1. optimizētu blakusproduktu savākšanas, transportēšanas un pārstrādāšanas sistēmu;

115.2. blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu atbilstoši prasībām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009.gada 14.novembris, Nr. L 300), un Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2011.gada 26.februāris, Nr. L 54). Uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam;

115.3. valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzības jomā;

115.4. ka blakusproduktu pārstrādes procesā iegūtais produkts nav Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētais produkts.

116. Lai saņemtu šo noteikumu 114.punktā minēto atbalstu, pretendents katru mēnesi iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu.

117. Pretendents vai nosūtītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, aizpilda blakusproduktu pavaddokumentu un saskaņo to ar valsts pilnvarotu veterinārārstu vai Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru. Pretendents minēto pavaddokumentu pievieno šo noteikumu 118.2.apakšpunktā minētajam iesniegumam.

118. Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

118.1. līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu atbalsta saņemšanai (41. pielikums) par mēnesi;

118.2. katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz pārskatu par blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu (42. pielikums);

118.3. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem iesniedz uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

119. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

120. Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 118.1. apakšpunktā minēto iesniegumu un veic norēķinus par iepriekšējo mēnesi.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

2.12. Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai

121. Atbalsta mērķis ir nodrošināt pārtikā izmantojamo dzīvnieku izcelsmes produktu nekaitīgumu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

122. Atbalsts sedz daļu no veterinārās ekspertīzes pakalpojuma izmaksām, bet nepārsniedz 1,67 euro par vienu veterinārās ekspertīzes stundu.

123. Šo noteikumu 122.punktā minēto atbalstu piešķir institūcijai, kas īsteno valsts uzraudzību un kontroli pārtikas, dzīvnieku barības, blakusproduktu, veterināro zāļu aprites, dzīvnieku veselības, labturības un ciltsdarba jomā, kā arī nodrošina nepārtikas preču drošuma un fitosanitāro robežkontroli (turpmāk – uzraudzības institūcija).

124. Par šo noteikumu 122.punktā minēto atbalstu:

124.1. uzraudzības institūcija līdz kārtējā gada 15.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu;

124.2. (svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85);

124.3. uzraudzības institūcija līdz katra nākamā mēneša desmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par veterinārajās ekspertīzēs nostrādāto stundu skaitu.

2.13. Atbalsts biškopības nozarei

125. Atbalstu piešķir saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1408/2013. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

126. Atbalstu 17,07 euro apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents:

126.1. kas veic saimniecisko darbību;

126.2. kas ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;

126.3. kam kārtējā gada 1.janvārī ir vairāk nekā 29 bišu saimes;

126.4. kas nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju skaits saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1.jūnija līdz 30.septembrim;

126.5. kas ir reģistrējies Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto Uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums;

126.6. kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības, iepriekšējā taksācijas gadā ir vairāk nekā 50 procentu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības un kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos neieskaita saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

127. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1.jūnijam Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

127.1. iesniegumu (43.pielikums). Pretendents iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu;

127.2. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķirtā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

128. Informāciju par šo noteikumu 126.2. un 126.3.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošajiem pretendentiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.janvārī) Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

129. Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 127.punktā minētā iesnieguma un dokumentu atbilstību šo noteikumu 126.punktā minētajām prasībām un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

2.14. Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai

(Apakšnodaļa MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

129.1 Atbalsta mērķis ir saglabāt lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu nozīmīgākās vietējās cilmes sugas atbilstoši Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumam.

129.2 Atbalsts par konkrētas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu Latvijas teritorijā paredzēts šādā apmērā:

129.2 1. par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku – 155 euro;

129.2 2. par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku – 200 euro;

129.2 3. par Latvijas baltās cūku šķirnes dzīvnieku – 160 euro;

129.2 4. par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku – 75 euro;

129.2 5. par Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku – 200 euro;

129.2 6. par Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieku – 75 euro.

129.3 Šo noteikumu 129.2 punktā minēto atbalstu saņem pretendents:

129.3 1. kura ganāmpulks un lauksaimniecības dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;

129.3 2. kurš par katru atbalstam pieteikto dzīvnieku uzņemas saistības uz pieciem gadiem, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu, vai tās turpina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai. Saistības turpinās vai stājas spēkā ar dienu, kad atbalsta pretendents saņem šo noteikumu 129.2 punktā minēto pirmo maksājumu.

129.4 Pēc šo noteikumu 129.3 2. apakšpunktā minētā perioda beigām pretendentam ir tiesības uzņemties jaunas saistības.

129.5 Ja pretendents pārtrauc saistības par kādu dzīvnieku, tas atmaksā visu saistību periodā par attiecīgo dzīvnieku saņemto atbalstu, tai skaitā par saistībām, ko uzņēmušies iepriekšējie īpašnieki. Lauku atbalsta dienests nepieprasa saņemtā atbalsta atmaksu, ja iestājas viens no šo noteikumu 129.9 punktā minētajiem īpašajiem apstākļiem.

129.6 Ja pretendenta saimniecība pilnībā tiek atsavināta par labu citai personai, kas ir Lauku atbalsta dienesta klients, šī persona var pārņemt pretendenta saistības par katru dzīvnieku. Ja saistības netiek pārņemtas, pretendents atmaksā visu saistību periodā jau saņemto atbalstu par dzīvnieku, par kuru saistības netiek pārņemtas. Pretendents un saistību pārņēmējs Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz iesniegumu par saistību pārņemšanu un pievieno to šo noteikumu 129.7 apakšpunktā minētajam iesniegumam.

129.7 Lai saņemtu šo noteikumu 129.2 punktā minēto atbalstu, pretendents kārtējā gadā laikposmā no 1. līdz 30. septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (43.1 pielikums). Iesniegumam pievieno organizācijas izsniegtu atzinumu par dzīvnieka atbilstību šo noteikumu 129.2 punktā minētās šķirnes aprakstam.

129.8 Lauku atbalsta dienests izvērtē iesniegumu un līdz nākamā gada 30. jūnijam pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

129.9 Pēc atbalsta saņemšanas par šo noteikumu 129.2 punktā minētās attiecīgās šķirnes dzīvnieku pretendents turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada apņemas atbalsttiesīgo dzīvnieku nepārdot, nedāvināt un nelikvidēt, izņemot īpašus apstākļus (izbeidzies dzīvnieka produktīvais vecums, dzīvnieks neatbilst ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām, slimības dēļ, dzīvnieks miris dabiskā nāvē, noticis nelaimes gadījums, kurā dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams).

129.10 Organizācija atzinumu par atbilstību šo noteikumu 129.2 punktā minētajai šķirnei izsniedz ne vairāk kā 550 konkrētās šķirnes dzīvniekiem, kas atbilst lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas kritērijiem saskaņā ar lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes saglabāšanas programmu.

3. Atbalsts augkopības attīstībai
3.1. Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai

130. Atbalstu piešķir zinātniskam institūtam, kas uztur augu gēnu banku un augu ģenētisko resursu centrālo datubāzi, šādu pasākumu nodrošināšanai:

130.1. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu gēnu bankas darbības un sēklu paraugu saglabāšanai;

130.2. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu centrālās datubāzes darbības nodrošināšanai;

130.3. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai.

131. Pasākumu īstenošanu uzrauga Ģenētisko resursu padome.

132. Lai saņemtu atbalstu, zinātniskais institūts līdz kārtējā gada 15.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus dokumentus:

132.1. iesniegumu, kurā precīzi norāda veicamos pasākumus atbilstoši šo noteikumu 130.punktam;

132.2. detalizētu izdevumu tāmi, kurā norāda pasākumu izmaksas atbilstoši šo noteikumu 130.punktam.

133. Atbalstu maksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Lauku atbalsta dienestu un zinātnisko institūtu. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir izdevumu tāme.

134. Lauku atbalsta dienests līgumā paredz:

134.1. priekšapmaksu, nepārsniedzot 60 procentus no atbalsta pasākumam piešķirtā finansējuma;

134.2. papildu maksājumu darbu turpināšanai pēc starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas, nepārsniedzot 35 procentus no apakšpasākumam piešķirtā atbalsta apmēra.

135. Zinātniskais institūts līdz kārtējā gada 1.jūlijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz Ģenētisko resursu padomes apstiprinātu starppārskatu par kārtējo darbu izpildi. Starppārskatā norāda šo noteikumu 130.punktā minēto pasākumu izpildes gaitu (paveiktos darbus un to rezultātus) un tam pievieno komandējumu pārskatus.

136. Zinātniskais institūts līdz kārtējā gada 5.decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus dokumentus:

136.1. noslēguma pārskatu – kopsavilkumu par līguma izpildi;

136.2. samaksu un darījumu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar šo noteikumu 132.2.apakšpunktā minēto izdevumu tāmi.

137. Lauku atbalsta dienests galīgo norēķinu veic pēc noslēguma pārskata un samaksu apliecinošo dokumentu kopiju apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.

3.2. Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei

138. Atbalsta mērķis ir saglabāt un novērtēt augu ģenētisko resursu kolekcijas (turpmāk – kultūraugu genofonds) un paplašināt selekcijas darba turpināšanas iespējas, kā arī veikt šķirnes identitātes pārbaudi.

139. Atbalstu saņem pretendents, ja tam:

139.1. pieder kultūraugu genofonds (izņemot dekoratīvos augus);

139.2. nepieciešams veikt šķirnes identitātes pārbaudi;

139.3. nepieciešams veikt lauksaimniecības kultūraugu standartšķirnes novērtēšanu.

140. Pretendents līdz kārtējā gada 15.februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (44.pielikums) un kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programmu saskaņā ar šo noteikumu 45.pielikumā minētajiem izcenojumiem un apjomu. Ja nepieciešama šķirnes identitātes pārbaude, programmā papildus ieraksta identitātes pārbaudei nepieciešamo šķirņu sēklu paraugu daudzumu noteiktām sugu grupām saskaņā ar šo noteikumu 45.pielikuma 63., 64. un 65.punktu. Ja nepieciešama lauksaimniecības kultūraugu standartšķirņu novērtēšana, programmā papildus ieraksta attiecīgo sugu šķirņu skaitu saskaņā ar šo noteikumu 45.pielikuma 66.punktu.

141. Lauku atbalsta dienests ar pretendentu slēdz līgumu par atbalsta saņemšanu, ja pretendents atbilst šo noteikumu 139.punktā minētajām prasībām.

142. Lauku atbalsta dienests līgumā paredz:

142.1. ietverto pasākumu izpildes kontroli trīs gadus pēc atbalsta saņemšanas;

142.2. kultūraugu genofonda atsavināšanas aizliegumu;

142.3. priekšapmaksu 60 procentu apmērā no līgumā paredzētās summas. Pretendentam, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, izmaksātajā atbalsta summā kā attaisnotos izdevumus ietver pievienotās vērtības nodokli;

142.4. starppārskata iesniegšanu līdz kārtējā gada 1.jūlijam, pēc starppārskata apstiprināšanas paredzot priekšapmaksu 35 procentu apmērā;

142.5. noslēguma pārskata iesniegšanu līdz kārtējā gada 1.novembrim.

143. Pēc šo noteikumu 142.5.apakšpunktā minētā noslēguma pārskata saņemšanas Lauku atbalsta dienests veic gala norēķinu.

144. Par kultūraugu genofonda postījumiem, kā arī par programmas iespējamo neizpildi pretendents rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu mēneša laikā pēc attiecīgā notikuma konstatēšanas.

145. Par kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas rezultātiem pretendents sagatavo pārskatu un līdz kārtējā gada 30.decembrim to iesniedz Zemkopības ministrijā.

3.3. Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai

146. Atbalsta mērķis ir nodrošināt informāciju par slāpekļa daudzumu augsnē īpaši jutīgajās teritorijās un sniegt lauksaimniekiem ieteikumus slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai.

147. Atbalstu piešķir Valsts augu aizsardzības dienestam augsnes minerālā slāpekļa monitoringa veikšanai. Atbalsts paredzēts:

147.1. augsnes paraugu ņemšanai dažādās Latvijas vietās atšķirīgos augšņu apstākļos pavasarī un rudenī trijos dziļumos;

147.2. augsnes paraugu analīžu veikšanai;

147.3. augsnes minerālā slāpekļa datubāzes uzturēšanai;

147.4. ieteikumu izstrādei slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai.

148. Lai saņemtu šo noteikumu 147. punktā minēto atbalstu, Valsts augu aizsardzības dienests līdz kārtējā gada 15. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto izdevumu tāmi.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

149. Valsts augu aizsardzības dienests līdz kārtējā gada 10. decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par slāpekļa monitoringa rezultātiem un izstrādātajiem ieteikumiem slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

3.4. Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

150. Atbalsta mērķis ir palielināt labības, kartupeļu, lopbarības augu, eļļas un šķiedraugu kvalitatīvu sēklu sagatavošanu un izmantošanu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

151. Atbalstu piešķir institūcijai, kas nodrošina augu aizsardzību, sēklu sertificēšanu, sēklu un mēslošanas līdzekļu aprites uzraudzību, kā arī selekcionāru tiesību aizsardzību (turpmāk – augu aizsardzības dienests), 100 procentu apmērā no cenām, kas noteiktas normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, par šādiem iepriekšējā gada trešajā un ceturtajā ceturksnī un kārtējā gadā sniegtajiem pakalpojumiem:

151.1. lauku apskati Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām, ja lauku platība ir:

151.1.1. labībai – lielāka par 10 hektāriem;

151.1.2. kartupeļiem – lielāka par vienu hektāru;

151.1.3. lopbarības augiem (46.pielikums), eļļas augiem un šķiedraugiem – lielāka par pieciem hektāriem;

151.2. vidējā parauga ņemšanu, paraugu analīzi un sertifikāta izsniegšanu sertifikācijai paredzētajām labības augu, lopbarības augu (46.pielikums), eļļas augu un šķiedraugu sēklu partijām;

151.3. labības, lopbarības augu (46.pielikums), eļļas augu un šķiedraugu etiķešu drukāšanu un izsniegšanu, kā arī kartupeļu augu pasu (etiķešu) drukāšanu un izsniegšanu;

151.4. kartupeļu bumbuļu laboratorisko analīzi, lai noteiktu kartupeļu gaišo un tumšo gredzenpuvi;

151.5. sēklas kartupeļu vīrusu infekcijas noteikšanu IS, PB1, PB2 un B1 sēklu kategorijām;

151.6. kartupeļu augsnes paraugu ņemšanu un par analīzēm augu kaitīgo organismu noteikšanai visās kartupeļu audzēšanas platībās kartupeļu sēklaudzēšanas saimniecībās;

151.7. kartupeļu sertifikācijas partiju aizzīmogošanu un plombām;

151.8. kartupeļu bumbuļu analīzēm;

151.9. sēklas kartupeļu bumbuļu laboratoriskām analīzēm, lai noteiktu tādus kaitīgos organismus kā Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Ditylechus destructor, Synchytrium endobioticum un Epitrix sp.

151.1 Augu aizsardzības dienests šo noteikumu 151. punktā minētos subsidētos pakalpojumus sniedz saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013, ievērojot normatīvajos aktos par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību noteiktās prasības.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

152. Augu aizsardzības dienests līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par iepriekšējā ceturksnī sniegtajiem pakalpojumiem un nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Noslēguma pārskatu par sniegtajiem pakalpojumiem kārtējā gadā augu aizsardzības dienests iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz nākamā gada 1.februārim.

153. Par šo noteikumu 151.punktā minētajiem pakalpojumiem Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām nepiemēro maksu, kas noteikta normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

154. Ja augu aizsardzības dienests ir konstatējis, ka kāds no šo noteikumu 151.1., 151.2., 151.4., 151.5., 151.6. un 151.8.apakšpunktā minēto pārbaužu rezultātiem neatbilst normatīvajos aktos par labības, lopbarības augu, eļļas un šķiedraugu, kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklu (sēklas kartupeļu) tirdzniecību noteiktajām prasībām, Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētā persona par konkrēto sniegto pakalpojumu augu aizsardzības dienestam samaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

3.5. Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

155. Atbalsta mērķis ir veicināt selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.

156. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr. 702/2014.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

157. Atbilstoši regulas Nr. 702/2014 31. panta 7. punktam atbalsts sedz līdz 100 procentiem no šādām ar sadarbību un pētniecības pasākumiem saistītām attiecināmām izmaksām:

157.1. atalgojumu un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos darba ņēmēja labā obligāti veicamos maksājumus pētniekiem, pētniecības tehniskajam personālam un palīgpersonālam, ciktāl tas nodarbināts pasākuma izpildē;

157.2. aparatūras un iekārtu amortizācijas izmaksas. Ja aparatūras un iekārtu kalpošanas laiks pārsniedz zinātniskā pasākuma ilgumu, tad par attiecināmām izmaksām uzskata tikai tās aparatūras un iekārtu amortizācijas izmaksas, kas atbilst pasākuma ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

157.3. pakalpojumu izmaksas, kā arī izmaksas par šķirņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi, šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu, kartupeļiem – par izturības pārbaudi pret kartupeļu cistu nematodi un vēzi;

157.4. inventāra, instrumentu un materiālu iegādes izmaksas, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu;

157.5. tehnikas amortizācijas izmaksas, kas atbilst pasākuma ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

157.6. izmaksas, kas saistītas ar telpu īri un apsaimniekošanu, sakaru pakalpojumu izmaksas, kā arī tādu biroja preču iegādes izmaksas, kuru kalpošanas laiks nav ilgāks par vienu gadu. Uz šo apakšpunktu attiecas tikai tās izmaksas, kas ir noteiktas rakstiski kā procentuālā vai proporcionālā daļa no tādām atbalsta pretendenta darbības un uzturēšanas izmaksām, kuras ir aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

158. Atbalsts paredzēts:

158.1. selekcijas materiāla – līniju, klonu, hibrīdu un citu selekcijas materiāla veidu (turpmāk – līnijas) – novērtēšanai, lai ieviestu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju, – ne vairāk kā 49 374 euro vienam pretendentam kārtējā gadā;

158.2. dubultoto haploīdu novērtēšanai – ne vairāk kā 4 269 euro vienam pretendentam kārtējā gadā;

158.3. selekcijas materiāla – līniju, klonu, hibrīdu un citu selekcijas materiāla veidu (turpmāk – līnijas) – novērtēšanai, lai ieviestu bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas, – ne vairāk kā 38 400 euro vienam pretendentam kārtējā gadā.

159. Atbalstu piešķir pretendentam, kas:

159.1. atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas definīcijai saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 2. panta 50. punktu;

159.2. ir reģistrēts Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā;

159.3. saskaņā ar savas institūcijas nolikumu vai statūtiem nodarbojas ar šo noteikumu 47.pielikumā minēto lauksaimniecības augu sugu grupu selekciju;

159.4. par noteiktu lauksaimniecības kultūraugu (ziemas kviešu, ziemas rudzu, vasaras miežu, kartupeļu, tauriņziežu, kamolzāles, auzeņu–aireņu starpsugu hibrīdu, kaņepju, linu, ābeļu un aveņu) līniju novērtēšanu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai vai par noteiktu lauksaimniecības kultūraugu (kviešu, miežu, auzu, lauka pupu, zirņu un kartupeļu) līniju novērtēšanu bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai ir noslēdzis sadarbības līgumu ar biedrību "Zemnieku saeima" vai ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju, vai ar vismaz vienu Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes dalīborganizāciju, kas ir saistīta ar attiecīgās kultūraugu grupas sēklu vai pavairojamā materiāla izmantošanu.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

160. Šo noteikumu 158. punktā minēto atbalstu nepiešķir pretendentam, kas pasākumu sācis īstenot pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

161. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 15.februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

161.1. iesniegumu (48.pielikums);

161.2. tādu selekcijas materiāla novērtēšanas programmu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai, kurā ietverti šo noteikumu 47.pielikumā minētie izcenojumi.

162. Par šo noteikumu 158.punktā minēto atbalstu:

162.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda pretendenta atbilstību šo noteikumu 159. punktā minētajām prasībām un, ja tas atbilst prasībām, slēdz līgumu ar pretendentu. Līgumā paredz šādus nosacījumus:

162.1.1. priekšapmaksu 60 procentu apmērā;

162.1.2. 40 procenti no atbalsta summas tiek samaksāti pēc starppārskata iesniegšanas (starppārskatu Lauku atbalsta dienestā iesniedz līdz kārtējā gada 1.septembrim);

162.1.3. noslēguma pārskats tiek iesniegts līdz kārtējā gada 15.decembrim;

162.1.4. pretendentam, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, izmaksātajā atbalsta summā kā attaisnotos izdevumus ietver pievienotās vērtības nodokli;

162.1.5. pasākuma izpilde tiek kontrolēta piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas;

162.2. pretendents:

162.2.1. divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 162.1.apakšpunktā minētā līguma noslēgšanas savā tīmekļa vietnē ievieto informāciju par atbalsta pasākuma mērķi, pasākuma uzsākšanas datumu un gaidāmo rezultātu sasniegšanas datumu, kā arī norāda tīmekļa vietni, kurā būs publicēti minētie rezultāti, un piezīmi, ka tie būs pieejami bez maksas;

162.2.2. sagatavo pārskatu par selekcijas materiāla novērtēšanu, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas, un līdz nākamā gada 1.februārim to iesniedz Zemkopības ministrijā un šo noteikumu 159.4.apakšpunktā minētajā organizācijā, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums;

162.2.3. vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 162.2.2.apakšpunktā minētā pārskata iesniegšanas atbalsta pasākuma rezultātus publicē savā tīmekļa vietnē un nodrošina rezultātu pieejamību piecu gadu laikā no to publicēšanas dienas.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

163. Par selekcijas materiāla postījumiem, kā arī par šo noteikumu 161.2.apakšpunktā minētās programmas iespējamo neizpildi pretendents triju darbdienu laikā pēc attiecīgā notikuma konstatēšanas rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu.

4. Atbalsts starptautiskai un savstarpējai sadarbībai

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

4.1. Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

164. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

165. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

166. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

167. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

168. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

169. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

170. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

171. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

172. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

173. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

4.2. Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās

174. Atbalsta mērķis ir iesaistīt lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumus lēmumu pieņemšanā un nodrošināt informācijas apriti starp valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūcijām un lauksaimniekiem.

175. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr. 702/2014.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

176. Atbalsts paredzēts lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem, ja:

176.1. lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi reģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā;

176.2. lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi pārstāv attiecīgās lauksaimniecības nozares jomu valsts mērogā;

176.3. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu iesniegtie darba uzdevumi atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:

176.3.1. veicināt lauku iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienības sniegtajām iespējām lauku un lauksaimniecības atbalsta politikas veidošanā;

176.3.2. radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieciskajai ražošanai;

176.3.3. iesaistīt lauku iedzīvotājus lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā;

176.3.4. sagatavot priekšlikumus par pārstāvētās nozares attīstību;

176.4. lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi ir ar Zemkopības ministrijas rīkojumu apstiprinātas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes dalīborganizācijas, izņemot šo noteikumu 181.punktā minēto institūciju.

177. Atbalstu 197 467 euro apmērā (tai skaitā dalības maksas starptautiskajās organizācijās un darbības nodrošināšanas administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai) piešķir lauku un lauksaimnieku biedrībai, kas nodrošina:

177.1. normatīvajos aktos par lauksaimniecības un lauku attīstību noteikto sadarbību ar Zemkopības ministriju, veidojot un īstenojot kopēju lauksaimniecības politiku;

177.2. lauksaimnieku interešu pārstāvēšanu Eiropas Savienības institūcijās;

177.3. sadarbību ar lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem, kas nav šīs biedrības biedri.

178. Atbalstu 62 606 euro apmērā (tai skaitā dalības maksu starptautiskajās organizācijās un līdzekļus administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai) piešķir biedrībai, kas apvieno pārstrādes nozares asociācijas un mazos un vidējos uzņēmumus (ne mazāk kā 30) pārtikas pārstrādes jomā, nodrošina Latvijas pārtikas pārstrādes nozares ilgtermiņa attīstību un nozares interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu un ir atbildīga par Latvijas Pārtikas tehnoloģijas platformas darbību Latvijā.

179. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

180. Atbalstu 164 339 euro apmērā piešķir biedrībām (izņemot šo noteikumu 177. un 178. punktā minētās biedrības), kas ir ar Zemkopības ministrijas rīkojumu apstiprinātas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes locekles un piedalās lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā. Atbalsta apmērs vienai biedrībai nepārsniedz 23 477 euro (tai skaitā administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

181. Atbalstu 4 270 euro apmērā (tai skaitā savstarpējai un starptautiskai sadarbībai, informatīvo materiālu izdošanai un tīmekļa vietnes administrēšanai, dalībai semināros, pētījumu datubāzes uzturēšanai, darbības nodrošināšanas administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai) piešķir institūcijai, kas nodrošina šo noteikumu 172.3.apakšpunktā minētās zinātnisko pētījumu datubāzes uzturēšanu.

182. Lai saņemtu šo noteikumu 177., 178., 180. un 181. punktā minēto atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 15. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (52. pielikums) kopā ar Zemkopības ministrijas apstiprinātu darba uzdevumu un izdevumu tāmi. Lauku atbalsta dienests izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz šādus nosacījumus:

182.1. darba izpildes laiks šo noteikumu 177. punktā minētajam pretendentam ir no kārtējā gada 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam, bet šo noteikumu 178., 180. un 181. punktā minētajiem pretendentiem – no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;

182.2. priekšapmaksu 100 procentu apmērā;

182.3. šo noteikumu 177. punktā minētais pretendents līdz nākamā gada 1. maijam, bet šo noteikumu 178., 180. un 181. punktā minētie pretendenti līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz gala pārskatu Lauku atbalsta dienestā.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

4.3. Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

183. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr. 702/2014, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) un regulu Nr. 1408/2013. Tehniskā atbalsta mērķis ir nodrošināt iesniegumu izvērtēšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta pasākumiem, kas nav ietverti šajos noteikumos minētajos citos valsts atbalsta pasākumos.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

184. Tehnisko atbalstu nepiešķir tādiem ārkārtas atbalsta pasākumiem, kas saistīti ar zaudējumu segšanu nelabvēlīgu klimatisko apstākļu (piemēram, vētras, plūdu, krusas, sausuma) un ugunsgrēku dēļ, kā arī meža dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniecības dzīvniekiem.

185. Tehnisko atbalstu ir tiesības saņemt fiziskai vai juridiskai personai, kuras darbība ir saistīta ar lauksaimniecību un lauku attīstību.

186. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu tehniskajam atbalstam pieņem Zemkopības ministrijas izveidota komisija (turpmāk – tehniskā atbalsta komisija).

187. Tehniskā atbalsta komisijai ir šādi uzdevumi:

187.1. koordinēt atbalsta piešķiršanu un pieņemt lēmumus par tehniskā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt tehnisko atbalstu;

187.2. izvērtēt pretendentu iesniegumus, kas saistīti ar lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšanu, prioritāri paredzot tehnisko atbalstu:

187.2.1. lauksaimniecības attīstības veicināšanas un sadarbības pasākumiem, kas vērsti uz lauksaimniecības nozarē nodarbinātajiem un lauku iedzīvotājiem;

187.2.2. gadījumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības prasību un atbalsta ieviešanu;

187.3. pieprasīt, apkopot un analizēt informāciju par tehniskā atbalsta nepieciešamību pretendentam.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

188. Lai saņemtu tehnisko atbalstu, pretendents iesniedz Zemkopības ministrijā iesniegumu (53.pielikums). Iesniegumam pievieno pasākuma aprakstu un izdevumu tāmi.

189. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā, pamatojoties uz tehniskā atbalsta komisijas pieņemto lēmumu.

5. Atbalsts tirgus veicināšanai
5.1. Atbalsta piešķiršanas prasības

190. Atbalsta mērķis ir palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu.

191. Atbalstu piešķir Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam (turpmāk – institūts) Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs (turpmāk – kopstends) un līdzfinansējuma piešķiršanai pretendentiem dalībai kopstendā (izņemot starptautisko lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādi "Internationale Grüne Woche Berlin – 2016") laikposmā no kārtējā gada 1.februāra līdz nākamā gada 31.janvārim.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

192. Lai saņemtu atbalstu, institūts līdz kārtējā gada 10.maijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

192.1. ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu iesniegumu, kas ietver to starptautisko izstāžu aprakstu, kurās institūts plāno organizēt kopstendus, norādot starptautisko izstāžu norises vietu un laiku, to izvēles pamatojumu, kā arī prognozējamos rezultātus, kas vērsti uz mērķa sasniegšanu;

192.2. detalizētu izdevumu tāmi. Tāmē ietver šādas pozīcijas:

192.2.1. kopstendu organizēšanas un darbības nodrošināšanas izdevumus sadalījumā pa starptautiskajām izstādēm ar detalizētiem izdevumu posteņiem:

192.2.1.1. kopstenda platības nomas maksu (norādot vienību izmaksas);

192.2.1.2. kopstenda izveidošanas, transportēšanas, uzstādīšanas un demontēšanas izmaksas;

192.2.1.3. izdevumus par precēm un pakalpojumiem kopstenda noformēšanai un darbības nodrošināšanai (tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 197.punktā minēto produktu iegādi);

192.2.1.4. izdevumus par izstādes materiālu (izņemot kopstendu) transportēšanu;

192.2.1.5. kopstenda un citu izstādes materiālu uzglabāšanas izmaksas;

192.2.1.6. izdevumus par informatīvo materiālu sagatavošanu (norādot vienību izmaksas);

192.2.1.7. izdevumus par informācijas ievietošanu starptautiskās izstādes katalogā (norādot vienību izmaksas);

192.2.1.8. izdevumus par institūta darbinieku komandējumiem (darba braucieniem), kas saistīti ar kopstenda darbības nodrošināšanu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi (norādot vienību izmaksas);

192.2.2. līdzfinansējuma apmēru kopstenda dalībniekiem un līdzfinansējuma apmēra kalkulāciju;

192.2.3. administratīvos izdevumus (nepārsniedzot 20 procentus no kopējās izdevumu tāmes summas) pa detalizētiem izdevumu posteņiem:

192.2.3.1. personāla izmaksas;

192.2.3.2. darba devēja sociālais nodoklis;

192.2.3.3. biroja, sakaru un transporta izmaksas.

(Grozīts ar MK 09.12.2014. noteikumiem Nr.749)

193. Pēc šo noteikumu 192.punktā minēto dokumentu izvērtēšanas Lauku atbalsta dienests ar institūtu slēdz šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto līgumu par atbalsta piešķiršanu, līgumā paredzot:

193.1. priekšapmaksu 90 procentu apmērā no kopējās līguma summas (341 489 euro);

193.2. piecus procentus no kopējās līguma summas samaksāt pēc Zemkopības ministrijas atbildīgajā departamentā saskaņota starppārskata iesniegšanas par sasniegtajiem rezultātiem.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

194. Institūts var izdarīt precizējumus šo noteikumu 192.punktā minētajos dokumentos, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā pamatojumu par grozījumu nepieciešamību. Ja institūta iesniegtais pamatojums atbilst šīs nodaļas prasībām, Lauku atbalsta dienests slēdz ar institūtu papildu vienošanos.

195. Institūts apkopo un izvērtē kopstendu dalībnieku iesniegto pārskatu rezultātus. Lai izvērtētu kopstendu dalībnieku rezultātus ilgtermiņā, institūts pēc trim mēnešiem kopš dalības izstādē veic anketēšanu par sasniegtajiem mērķiem un rezultātiem.

196. Institūts ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību (tai skaitā izmantojot institūta tīmekļa vietni) publicē informāciju par:

196.1. starptautiskajām izstādēm, kurās ir plānots iekārtot kopstendus;

196.2. iespēju saņemt līdzfinansējumu dalībai kopstendos un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem, norādot iesniegumu iesniegšanas termiņu;

196.3. sniegto līdzfinansējumu un tā apmēru, kā arī kopstendu dalībnieku iesniegtajos pārskatos norādīto rezultātu apkopojumu.

197. Institūts starptautiskās lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādes "Internationale Grüne Woche Berlin – 2016" kopstendā nodrošina to produktu izvietošanu, kuri reprezentē Latviju.

(Grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr.428; MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

198. Institūts Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

198.1. līdz nākamā gada 1.februārim – šo noteikumu 193.2.apakšpunktā minēto starppārskatu;

198.2. līdz nākamā gada 20.aprīlim:

198.2.1. ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu pārskatu par sasniegtajiem rezultātiem, kurā ietverts arī kopstendu dalībnieku iesniegtajos pārskatos norādīto rezultātu apkopojums;

198.2.2. samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu par atbalsta izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei un šīs nodaļas prasībām;

198.2.3. pārskatu par piešķirto atbalstu sadalījumā pa atbalsta saņēmējiem.

199. Galīgo norēķinu Lauku atbalsta dienests veic pēc šo noteikumu 198.2.apakšpunktā minēto dokumentu izvērtēšanas un apstiprināšanas.

5.2. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi dalībai kopstendā

200. Institūts dalībai kopstendā piešķir līdzfinansējumu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) vai regulu 1408/2013.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

201. Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku saimniecība un kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas vismaz vienā no šādām jomām (izņemot zivsaimniecības nozari) (turpmāk – pretendents):

201.1. lauksaimniecības produktu ražošana;

201.2. pārtikas produktu ražošana;

201.3. lauksaimniecības produktu tirdzniecība;

201.4. pārtikas produktu tirdzniecība.

202. Attiecināmās izmaksas dalībai kopstendā ir nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību.

203. Līdzfinansējumu piešķir ne vairāk kā 50 procentu apmērā no šo noteikumu 202.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām par platību, kas nepārsniedz 18 kvadrātmetru.

204. Ja pretendentu iesniegumos norādītā līdzfinansējuma summa pārsniedz plānoto līdzfinansējumu, institūts šo noteikumu 203.punktā minēto maksimālo atbalsta intensitāti proporcionāli samazina.

205. Lai pieteiktos dalībai kopstendā, pretendents iesniedz institūtā šādus dokumentus:

205.1. iesniegumu (54.pielikums), kas sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

205.2. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību, ja to piešķir saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

206. Institūts pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai izveido komisiju. Komisija iesniegumus vērtē to iesniegšanas secībā, ņemot vērā piešķirto finansējumu, atbilstoši šādiem kritērijiem:

206.1. iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir sagatavoti un iesniegti atbilstoši šīs nodaļas prasībām;

206.2. pretendents un iesniegumā norādītā starptautiskā izstāde atbilst šīs nodaļas prasībām;

206.3. pretendents atbilst šo noteikumu 7.2. un 8.5.apakšpunktā, kā arī 200.punktā minētajām prasībām;

206.4. iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas atbilst starptautiskās izstādes organizētāju noteiktajām izmaksām.

207. Pēc iesnieguma izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu, noraidīšanu vai iesnieguma izskatīšanas atlikšanu, pieprasot papildu informāciju, un 10 dienu laikā minēto lēmumu nosūta pretendentam.

208. Ja komisija pieprasījusi papildu informāciju, pretendents to sniedz 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

209. Ja iesniegums tiek apstiprināts, institūts slēdz līgumu ar pretendentu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

210. Pretendents 30 dienu laikā pēc dalības kopstendā iesniedz institūtā:

210.1. pārskatu par dalību kopstendā (55.pielikums);

210.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu, kura izsniegta vai sagatavota, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms pārskata iesniegšanas. Ja pretendents izziņu neiesniedz, institūts to Valsts ieņēmumu dienestam pieprasa Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;

210.3. maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kas pamato veiktos maksājumus.

(Grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr.428)

211. Komisija izvērtē iesniegto pārskatu un tam pievienotos dokumentus atbilstoši šādiem kritērijiem:

211.1. pārskats ir sagatavots un iesniegts atbilstoši šīs nodaļas prasībām;

211.2. pasākums īstenots atbilstoši iesniegumam;

211.3. pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nodokļu maksājuma termiņu pagarināšanu vai atlikšanu uz laiku līdz vienam gadam;

211.4. uz pretendentu neattiecas šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā prasība;

211.5. faktiskie izdevumi atbilst šo noteikumu 207.punktā minētajam komisijas lēmumam, un par tiem ir maksājumus apliecinoši dokumenti, kas noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

211.6. pretendents ir samaksājis institūtam savu izdevumu daļu par dalību kopstendā.

(Grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr.428)

212. Komisija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 210. punktā minēto dokumentu saņemšanas tos izvērtē un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

212.1. apstiprināt pārskatu un attaisnot veiktos izdevumus pilnā apmērā;

212.2. apstiprināt pārskatu un daļēji attaisnot veiktos izdevumus;

212.3. noraidīt pārskatu un neattaisnot veiktos izdevumus;

212.4. pieprasīt papildu informāciju no pretendenta.

(Grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr.428)

213. Papildu informāciju pretendents sniedz 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

214. Institūts 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 212.punktā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta lēmumu pretendentam.

215. Attaisnotie izdevumi nepārsniedz šo noteikumu 207.punktā minētajā lēmumā apstiprināto līdzfinansējuma apmēru. Institūts līdzfinansējumu izmaksā 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 212.1. vai 212.2.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas un pretendenta rēķina saņemšanas.

(Grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr.428)

6. Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās

(Nodaļa MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

6.1. Atbalsta piešķiršanas prasības

216. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu mazumtirdzniecībā.

217. Atbalstu piešķir:

217.1. par piedalīšanos bioloģiskās lauksaimniecības, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu, garantētu tradicionālo īpatnību vai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli;

217.2. šo noteikumu 220., 221. un 222. punktā minētajam pretendentam – par dalību vienā pārtikas kvalitātes shēmā un vienā atbalsta veidā laikposmā no iepriekšējā gada 1. septembra līdz kārtējā gada 31. augustam;

217.3. šo noteikumu 220.1., 220.2., 221.1.1., 221.1.2., 221.1.3., 222.1. un 222.2. apakšpunktā minētajam pretendentam – par laikposmu, kas nepārsniedz piecus gadus.

218. Šo noteikumu 220.3., 220.4., 221.1.4., 221.1.5., 221.2. un 222.3. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir, nepārsniedzot Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam.

219. Atbalstu nepiešķir, ja:

219.1. pretendentam šo noteikumu 217.2. apakšpunktā norādītajā laikposmā ir anulēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli vai bioloģisko lauksaimniecību piešķirtais sertifikāts (turpmāk – sertifikāts);

219.2. šo noteikumu 221.1.2., 221.1.3., 221.1.4., 221.1.5. un 221.2. apakšpunktā minētais pretendents šo noteikumu 217.2. apakšpunktā norādītajā laikposmā produkta marķējumā nelieto prečzīmi "Kvalitatīvs produkts";

219.3. ieņēmumi gada laikā par pārdoto produkciju, īstenojot pārtikas kvalitātes shēmu, nepārsniedz atbalsta summu.

6.2. Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

220. Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:

220.1. 210 euro apmērā – bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotājam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus bioloģiskos produktus vai piegādā tos bioloģiskās lauksaimniecības apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

220.2. 1140 euro apmērā – bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos un kuram normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību un pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli minētā kontroles institūcija (turpmāk – kontroles institūcija) par to ir izsniegusi attiecīgu sertifikātu;

220.3. 1420 euro apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu (izņemot biškopības produktus) apstrādi vai pārstrādi (izņemot bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanu mājas apstākļos) un kuram kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi;

220.4. 2135 euro apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu apstrādi vai pārstrādi un kuram kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi.

6.3. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

221. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā paredzēts:

221.1. par produktu, kura marķējumā izmantota normatīvajos aktos par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli noteiktā nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norāde zaļā krāsā:

221.1.1. 140 euro apmērā – izejvielu ražotājam, kas produktus piegādā apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

221.1.2. 430 euro apmērā – primāro produktu (tai skaitā biškopības produktu) ražotājam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus produktus;

221.1.3. 1000 euro apmērā – produktu ražotājam, kas Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos, vai primāro biškopības produktu ražotājam, kam ir vismaz 150 bišu saimju;

221.1.4. 1420 euro apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam (izņemot biškopības produktu ražotāju), kas veic produktu apstrādi vai pārstrādi;

221.1.5. 2135 euro apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kas veic produktu apstrādi vai pārstrādi;

221.2. Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kas veic produktu apstrādi vai pārstrādi, ja produkta marķējumā izmantota normatīvajos aktos par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli noteiktā nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norāde bordo krāsā:

221.2.1. 500 euro apmērā – viena sertificēta produkta ražotājam;

221.2.2. 700 euro apmērā – divu sertificētu produktu ražotājam. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus sertificētus produktus, par katru nākamo sertificēto produktu atbalsta summu palielina par 200 euro, bet ne vairāk kā līdz 1900 euro vienam pretendentam.

6.4. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā

222. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā paredzēts:

222.1. 430 euro apmērā – primāro produktu ražotājam, kas iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

222.2. 1140 euro apmērā – produkta ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;

222.3. 2135 euro apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kurš veic apstrādi vai pārstrādi produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

6.5. Atbalsta saņemšanas kārtība

223. Lai saņemtu šo noteikumu 217. punktā minēto atbalstu, šo noteikumu 220., 221. un 222. punktā minētais pretendents laikposmā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 1. novembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

223.1. iesniegumu (56. pielikums);

223.2. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem – šo noteikumu 220.3., 220.4., 221.1.4., 221.1.5., 221.2. un 222.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents;

223.3. ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopiju vai to kopsavilkumu – šo noteikumu 221. un 222. punktā minētais atbalsta pretendents.

224. Kontroles institūcija sagatavo un līdz kārtējā gada 1. oktobrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz to pretendentu sarakstu, kuri atbilst šo noteikumu 220. punktā minētajām prasībām un kuru ieņēmumi gada laikā par pārdoto produkciju, īstenojot pārtikas kvalitātes shēmu, pārsniedz atbalsta summu, ja pretendents līdz kārtējā gada 1. septembrim kontroles institūcijā iesniedzis darījumu un maksājumu apstiprinošu dokumentu kopijas vai kopsavilkumu. Sarakstā norāda pretendenta atbilstību vienam no šo noteikumu 220. punktā minētajiem atbalsta veidiem.

225. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un triju mēnešu laikā izmaksā atbalstu, nepārsniedzot šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minēto finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz noteiktā finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamā atbalsta apmēru.

6.6. Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas veicināšanai

225.1 Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr. 702/2014. Atbalsta mērķis ir veicināt nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un tās produktu atpazīstamību.

225.2 Atbalsts 35 000 euro apmērā (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) paredzēts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un tās produktu atpazīstamības veicināšanai saistībā ar regulas Nr. 702/2014 24. panta 2. punktu.

225.3 Atbalstu 100 procentu apmērā piešķir biedrībai, kas apvieno lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares asociācijas, kā arī vismaz 30 mazos un vidējos uzņēmumus pārtikas jomā, nodrošina Latvijas pārtikas nozares ilgtermiņa attīstību un nozares interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu, kā arī piešķir un popularizē prečzīmi "Kvalitatīvs produkts" (turpmāk – biedrība), lai segtu regulas Nr. 702/2014 24. panta 4. punktā un 5. punkta "a" apakšpunktā minētās izmaksas.

225.4 Lai saņemtu atbalstu, biedrība līdz kārtējā gada 10. maijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu un detalizētu izdevumu tāmi.

225.5 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 225.4 punktā minētos dokumentus un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmē norādītās kopējās summas.

225.6 Biedrība par šo noteikumu 225.3 punktā minētajiem izdevumiem līdz kārtējā gada 15. decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši šo noteikumu 225.4 punktā minētajai izdevumu tāmei.

225.7 Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 225.6 punktā minēto dokumentu saņemšanas veic galīgo norēķinu.

7. Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

(Nodaļa MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

226. Atbalsta mērķis ir, sedzot apdrošināšanas polises iegādes izdevumus par kultūraugu un produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanu, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.

227. Šo noteikumu 229.1., 229.2. un 229.3. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 28. pantu. Šo noteikumu 229.4. un 229.5. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013.

228. Pretendentam, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, ja līgums starp apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas ņēmēju noslēgts:

228.1. līdz 2014. gada 31. decembrim, atbalstu piešķir 50 procentu apmērā no kopējās apdrošināšanas prēmijas;

228.2. no 2015. gada 1. janvāra, atbalstu piešķir 50 procentu apmērā no kopējās apdrošināšanas prēmijas, ja apdrošināšanas polisē ir paredzēti riski, lai segtu zaudējumus, kuru iemesls ir:

228.2.1. dabas katastrofas regulas Nr. 702/2014 2. panta 9. punkta izpratnē;

228.2.2. dabas katastrofai pielīdzināmi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un citi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi regulas Nr. 702/2014 2. panta 16. un 17. punkta izpratnē;

228.2.3. dzīvnieku slimības regulas 702/2014 26. panta 4. punkta izpratnē vai citi augiem kaitīgie organismi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu;

228.2.4. aizsargājamie dzīvnieki regulas Nr. 702/2014 2. panta 49. punkta izpratnē.

229. Šo noteikumu 228. punktā minēto atbalstu piešķir:

229.1. par vienu vienību (hektāru vai liellopu vienību) – ne vairāk kā 50 euro;

229.2. par kartupeļiem un dārzeņiem – ne vairāk kā 71,14 euro par hektāru;

229.3. par augļu kokiem un ogulājiem – ne vairāk kā 213,43 euro par hektāru;

229.4. par aitu vai kazu apdrošināšanu pret ganību risku;

229.5. par citiem šo noteikumu 228.2. apakšpunktā neminētajiem riskiem.

230. Lai saņemtu atbalstu, pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

230.1. iesniegumu (57. pielikums):

230.1.1. par šo noteikumu 228.1. apakšpunktā minēto atbalstu līdz 2015. gada 1. augustam;

230.1.2. par šo noteikumu 228.2. apakšpunktā minēto atbalstu – no kārtējā gada 1. oktobra līdz 1. novembrim;

230.2. kopiju apdrošināšanas polisei, par kuru iemaksāta pilna apdrošināšanas prēmija (ja šo noteikumu 228. punktā minētais līgums noslēgts uz diviem un vairāk gadiem – par kārtējo gadu) un kurā norādīti apdrošinātie riski;

230.3. apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopiju;

230.4. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķirtā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību – par šo noteikumu 229.4. un 229.5. apakšpunktā minēto atbalstu.

231. Lauku atbalsta dienests:

231.1. aprēķinot šo noteikumu 229.1. apakšpunktā minētā atbalsta apmēru par lauksaimniecības dzīvniekiem, ņem vērā šo noteikumu 58. pielikumā norādītos koeficientus;

231.2. izvērtē šo noteikumu 230. punktā minētos dokumentus un izmaksā atbalstu atbilstoši šo noteikumu 8.5.1. apakšpunktā noteiktajam;

231.3. nevērtē dokumentus un neaprēķina atbalstu par apdrošināšanas polisēm, par kurām apdrošināšanas prēmija nav iemaksāta pilnā apmērā.

232. Lauku atbalsta dienests neveic pārbaudi saimniecībā.

8. Atbalsts kooperācijas attīstībai

(Nodaļa svītrota ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

8.1. Atbalsts lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

233. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

234. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

235. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

236. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

237. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

238. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

8.2. Atbalsts atzītām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

239. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

240. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

241. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

242. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

243. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

244. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

245. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

9. Noslēguma jautājumi

246. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumus Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 38., 106., 136., 175., 197.nr.; 2013, 23., 35., 128., 235.nr.).

247. Saistības (tostarp saistību nodrošināšanai paredzētās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības programmas), ko atbalsta saņēmējs 2013.gadā ir uzņēmies atbalsta pasākumos, ir spēkā līdz to pilnīgai izpildei. Atbalstu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību". Līdzekļi maksājumiem paredzēti no šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētā finansējuma.

248. Pētījuma izpildītājs Zemkopības ministrijas apstiprinātu šo noteikumu 49. pielikuma 12. punktā minētā pētījuma izmaksu tāmi (51. pielikums) līdz 2014. gada 15. augustam iesniedz Lauku atbalsta dienestā. Lauku atbalsta dienests ar šo noteikumu 49. pielikuma 12. punktā minētā pētījuma izpildītāju slēdz līgumu, paredzot priekšapmaksu 90 procentu apmērā no pētījuma izmaksu tāmē paredzētās summas.

(MK 29.07.2014. noteikumu Nr.428 redakcijā)

249. 2015. gadā pretendents šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 2.12., 3.1., 3.2., 3.3, 3.5. un 4.2. apakšnodaļā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz līdz 15. martam.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

1. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai pārbaudāmā buļļa meitai ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai vienai pārbaudāmā buļļa meitai 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai vienai pārbaudāmā buļļa meitai 70 % apmērā    euro
t.sk. administratīvās izmaksas    euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

2. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārbaudāmā buļļa meitām ____.gada _____ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – personas kods

Pārbaudāmā buļļa meitas (pirmpienes) identifikācijas numurs

         
         
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**


Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

3. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par augstvērtīga šķirnes vaislas buļļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem ____.gada _____ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Valsts ciltsgrāmatas numurs

Buļļa sertifikāta numurs

Uzturēšanās laiks uzņēmumā (mēneši)

Izcenojums mēnesī
(euro)

Summa kopā (euro)

           
           
 Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

4.pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par pārraudzības rezultātu datu apstrādi, datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu ____.gada vienā pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par pārraudzības rezultātu datu apstrādi, datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu vienam dzīvniekam mēnesī 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par pārraudzības rezultātu datu apstrādi, datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu vienam dzīvniekam mēnesī 70 % apmērā    euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

5. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

Pārskats atbalsta saņemšanai par pārraudzības rezultātu datu apstrādi,

datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu ____.gada

(pusgads)

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


Nr. p.k.

Izpildītais darbs

Vienību skaits

Atbalsta maksājums par vienību (euro)

Summa kopā (euro)

Kopējā atbalsta summa (euro)


(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

6. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par veicamajām pārraudzības analīzēm govju un kazu pienam un par veicamo pārraudzības analīžu datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei ____.gada vienā mēnesī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par vienu mēnesī veicamu pārraudzības analīzi govju un kazu pienam un par veicamās pārraudzības analīzes datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par vienu mēnesī veicamu pārraudzības analīzi govju un kazu pienam un par veicamās pārraudzības analīzes datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei 70 % apmērā    euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

7. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

 Pārskats atbalsta saņemšanai par veiktajām pārraudzības analīzēm govju un kazu pienam un par veikto pārraudzības analīžu datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu

  datu apstrādei ____.gada

   
 

(mēnesis)

 

Lauku atbalsta dienestam 

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.p.k.

Izpildītais darbs

Vienību skaits

Atbalsta maksājums par vienību  (euro)

Summa kopā (euro)

         
         
 Kopējā atbalsta summa ( (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

8. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

 Iesniegums atbalsta saņemšanai par lineāri novērtētu pirmās un trešās laktācijas pārraudzības

ganāmpulkā esošu govi   ____.gada

   
 

(mēnesis)

 

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

1. Plānotās izmaksas par vienai govij veicamo lineāro vērtēšanu 100 % apmērā ____________ euro 

2. Atbalsta maksājums par vienai govij veicamo lineāro vērtēšanu 70 % apmērā ____________  euro 

Nr.
p.k.

Vērtētāja sertifikāta numurs

Novērtēto govju skaits

Izcenojums par govi (euro)

Kopējā summa (euro)

         
Kopējā atbalsta summa (euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

9. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par veikto vaislinieku atlasi pārojumiem pārraudzības ganāmpulkā ____.gada _________ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam  

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par vienu vaislinieka atlasi pārojumam 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par vienu vaislinieka atlasi pārojumam 70 % apmērā    euro


Nr.p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Atlasīto pāru skaits

Izcenojums par veikto pāru atlasi (euro)

Kopējā summa (euro)

         
Kopējā atbalsta summa (euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

10. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku ____.gada __________ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku skaits  


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

11. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā, 100 % apmērā   euro
2. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā, 70 % apmērā   euro
t.sk. administratīvās izmaksas   euro
3. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes, 100 % apmērā   euro
4. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes, 70 % apmērā   euro
t.sk. administratīvās izmaksas   euro
5. Plānotās administratīvās izmaksas kopā   euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

12. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

Iesniegums atbalsta saņemšanai par lineāri novērtētu pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas

pārraudzības ganāmpulkā  esošu zīdītājgovi  ____.gada

   
 

(mēnesis)

 

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par vienai zīdītājgovij veicamo lineāro vērtēšanu 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par vienai zīdītājgovij veicamo lineāro vērtēšanu 70 % apmērā    euro


Nr.p.k.

Vērtētāja sertifikāta numurs

Novērtēto zīdītājgovju skaits

Izcenojums par zīdītājgovi (euro)

Kopējā summa (euro)

         
Kopējā atbalsta summa (euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

13. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu un kontroli ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās testa izmaksas par vienu jauncūku (cūku, kuili), kurai veiks produktivitātes testu šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un ģenētiskās vērtības testu, 100 % apmērā   euro
2. Atbalsta maksājums par vienu jauncūku (cūku, kuili), kurai veiks produktivitātes testu šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un ģenētiskās vērtības testu, 70 % apmērā   euro
t.sk. administratīvās izmaksas   euro
3. Plānotās izmaksas par vienas vaislas jauncūkas un jaunkuiļa produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā 100 % apmērā   euro
4. Atbalsta maksājums par vienas vaislas jauncūkas un jaunkuiļa produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā 70 % apmērā   euro
t.sk. administratīvās izmaksas   euro
5. Plānotās administratīvās izmaksas kopā   euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

14. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par jauncūkām (cūku, kuili), kurām ir veikts produktivitātes tests šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un ģenētiskās vērtības tests, ____.gada ______ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai fiziskai
 personai – personas kods

Šķirnes saimniecībā testēto jauncūku skaits

Jauncūku ģenētiskā vērtība (minimālā–maksimālā)

           
 Kopā par jauncūkām (euro)    


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

15. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par vaislas jauncūku un jaunkuiļu produktivitātes kontroli ____.gada ____ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai fiziskai
personai – personas kods

Ar organizāciju noslēgtā līguma numurs

Cūkas identifikācijas numurs

             
             
Kopējā izmaksājamā summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

16. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem vaislas kuiļiem ____.gada ____ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par viena augstvērtīga tīršķirnes kuiļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par viena augstvērtīga tīršķirnes kuiļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā   euro


Nr.
p.k.

Kuiļa identifikācijas numurs

Kuiļa izmantošanas sertifikāta numurs

Šķirne vai līnija

Selekcijas indekss

Atbalsts mēnesī (euro)

Izmaksājamā summa (euro)

             
             
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*


Šķirnes cūku audzētāju organizācija apstiprina norādītās informācijas atbilstību noteiktajām prasībām.

 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

17. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas veiktajiem PIGLOK* mērījumiem ____.gada ___ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par vienam dzīvniekam veicamajiem PIGLOK mērījumiem 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par vienam dzīvniekam veicamajiem PIGLOK mērījumiem 70 % apmērā    euro


Nr.
p.k.

Saimniecības nosaukums

Nomērīto cūku skaits

Izcenojums par cūku (euro)

Kopējā summa (euro)

         
         
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

Piezīmes.

1. * PIGLOK mērījumu veic ar ultraskaņas aparātu, nosakot muguras speķa biezumu un muguras garā muskuļa (karbonādes) diametru dzīvām cūkām.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

18. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testos iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu ____.gada ___ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testu skaits

Izcenojums par vienu testu

Kopējā summa (euro)

     


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

19. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un darbspēju noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā    euro
3. Plānotās izmaksas par viena vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu 100 % apmērā   euro
4. Atbalsta maksājums par viena vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu 70 % apmērā   euro
5. Plānotās izmaksas par viena jaunzirga sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu 100 % apmērā   euro
6. Atbalsta maksājums par viena jaunzirga sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu 70 % apmērā   euro
7. Plānotās izmaksas par viena kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 100 % apmērā   euro
8. Atbalsta maksājums par viena kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 70 % apmērā   euro
9. Plānotais novērtējamo dzīvnieku kopējais skaits ____.gadā   gab.
10. Plānotie izdevumi DNS analīžu veikšanai   euro
11. Plānotā atbalsta maksājumu summa ____.gadā kopā   euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

20. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par augstvērtīgu sertificētu šķirnes vaislas ērzeļu novērtēšanu pēc pēcnācējiem ____.gada ______ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Ērzeļa vārds un sertifikāta numurs 

Pēdējo piecu gadu laikā dzimuši kumeļi

Pēcnācēja – ērzeļa – sertifikāta numurs vai ķēves identifikācijas numurs

Ērzeļa vērtējums (punkti)

             
             
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

21. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par vaislas ērzeļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu ____.gada ________ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


 Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Ērzeļa vārds

Sertifikāta numurs

Sertifikāta izsniegšanas datums

           
           
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

22. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu ____.gada ___________ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr. p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Zirga vārds, identifikācijas numurs

Dzimšanas datums

Tēva sertifikāta numurs

Iegūtais novērtējums

             
             
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

23. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par kumeļu sagatavošanu vērtēšanai un to ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu ____.gada _________ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam  

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr. p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas
numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Kumeļa vārds, identifikācijas numurs

Dzimšanas datums

Tēva sertifikāta numurs

Iegūtais novērtējums

(punkti)

             
             
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

24. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums MK 25.03.2014. noteikumu Nr.164 redakcijā)

Pārskats atbalsta saņemšanai par vaislas ērzeļu vai vaislas ķēvju izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi ____. gada _____ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

 Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


 Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Ērzeļa vai ķēves vārds,
identifikācijas numurs

DNS analīzes cena

         
         


Kopējā atbalsta summa (euro)  
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


25. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

 Iesniegums atbalsta saņemšanai par eksterjera novērtēšanu vaislas ērzelim vai vaislas ķēvei

  pārraudzības ganāmpulkā ____.gada

   
 

(mēnesis)

 

Lauku atbalsta dienestam 

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par viena vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves eksterjera vērtēšanu 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par viena vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves eksterjera vērtēšanu 70 % apmērā    euro


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Novērtēto vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju skaits

Izcenojums par eksterjera vērtēšanu (euro)

Kopējā summa (euro)

         
         
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

26. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par vienas vaislai ataudzējamas aitas un viena teķa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par vienas vaislai ataudzējamas aitas un viena teķa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 70 % apmērā    euro
3. Plānotās izmaksas par viena sertificēta augstvērtīga šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā    euro
4. Atbalsta maksājums par viena sertificēta augstvērtīga šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā    euro
5. Plānotais novērtējamo dzīvnieku kopējais skaits ____.gadā    gab.
6. Plānotie izdevumi DNS analīžu veikšanai un skrepi genotipa noteikšanai   euro
7. Plānotā atbalsta maksājumu summa ____.gadā kopā    euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

27. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vaislai ataudzējamām aitām un teķiem ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Ataudzējamā dzīvnieka identifikācijas 
numurs, dzimums (aita (a) vai teķis (t))

Ataudzējamā dzīvnieka vērtējums (klase)

         
         
Kopējā izmaksājamā summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

28. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem sertificētiem augstvērtīgiem šķirnes vaislas teķiem ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Vaislas teķa identifikācijas numurs

Vaislas teķa sertifikāta numurs

Vaislas teķa vērtējums

           
           
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

29. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.164)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


1. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vienai pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes vaislas kazu mātei 100 % apmērā euro
2. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vienai pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes vaislas kazu mātei 70 % apmērā euro
t.sk. administratīvās izmaksas euro
3. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vienai pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu pirmās pakāpes krustojuma vaislas kazu mātei 100 % apmērā euro
4. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vienai pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu pirmās pakāpes krustojuma vaislas kazu mātei 70 % apmērā euro
t.sk. administratīvās izmaksas euro
5. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vienai šķirnes saimniecībā esošai vaislai ataudzējamai piena šķirņu kazai (no viena gada līdz 1,8 gadu vecumam) 100 % apmērā euro
6. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vienai šķirnes saimniecībā esošai vaislai ataudzējamai piena šķirņu kazai (no viena gada līdz 1,8 gadu vecumam) 70 % apmērā euro
t.sk. administratīvās izmaksas euro
7. Plānotās izmaksas par viena sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā euro
8. Atbalsta maksājums par viena sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā euro
t.sk. administratīvās izmaksas euro
9. Plānotās izmaksas par viena sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem 100 % apmērā euro
10. Atbalsta maksājums par viena sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem 70 % apmērā euro
t.sk. administratīvās izmaksas euro
11. Plānotās administratīvās izmaksas kopā euro
12. Atbalsta maksājums par vaislai audzējamo kazu un āžu kazeīna genotipa noteikšanu un vaislas āžu izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi   euro
13. Plānotās kopējās izmaksas (11. + 12.)   euro


(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

30. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošām specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes un pirmās pakāpes krustojuma vaislas kazu mātēm ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks/Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Izcenojums par vaislas kazu māti

Atbalstāmo dzīvnieku skaits

         
         
Kopējā izmaksājamā summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

31. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu šķirnes saimniecībā esošām vaislai ataudzējamām kazām ___.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Vaislai ataudzējamās kazas identifikācijas numurs

Meitu mātes lineārais vērtējums/
produktivitātes rādītājs

         
         
Kopējā izmaksājamā summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

32. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par sertificētu augstvērtīgu tīršķirnes āžu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža identifikācijas numurs

Sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža sertifikāta numurs

Sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža novērtējums

           
           
Kopējā izmaksājamā summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

33. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par sertificētu augstvērtīgu tīršķirnes āžu ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža identifikācijas numurs

Sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža sertifikāta numurs

Meitu ražības rādītāji
(noslēgtās laktācijas izslaukums kg,
tauku saturs %, olbaltuma saturs %)

           
           
Kopējā izmaksājamā summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

34. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas veikto lineāro vērtēšanu ____.gada ________ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam 

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par vienam dzīvniekam veicamo lineāro vērtēšanu 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par vienam dzīvniekam veicamo lineāro vērtēšanu 70 % apmērā    euro


Nr.
p.k.

Saimniecības nosaukums

Nomērīto kazu skaits

Izcenojums par kazu
(euro)

Kopējā summa (euro)

         
         
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

35. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas dzīvniekiem briežkopībā, truškopībā un strauskopībā ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs, nosaukums

Dzīvnieku skaits

Izcenojums (euro)

Izmaksājamā summa (euro)

         
         
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Iesniegumam pievienots organizācijas vadītāja un vērtētāja apstiprināts saraksts ar dzīvnieku individuālo vai grupas numuru un vērtējumu (punktos).

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

36. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas dzīvniekiem zvērkopībā ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs, nosaukums

Vaislas dzīvnieku skaits
(I klase, II klase)

Izcenojums (euro)

Izmaksājamā summa (euro)

         
         
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

37. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par bišu ciltssaimes novērtēšanu ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs, nosaukums

Bišu pasuga

Ciltssaimes numurs

Kubitālais indekss

Izcenojums par ciltssaimi (euro)

           
           
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

38.pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

Dzīvnieku līķu pavaddokuments Nr. __________
   
(datums)*  

Nosūtītājs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta reģistrācijas vai atzīšanas numurs

Dzīvnieku novietnes reģistrācijas numurs LV

 
(komersanta, dzīvnieku novietnes nosaukums) (komercreģistra numurs)
 
(adrese)
  -
(fiziskās personas (komersanta pārstāvja) vārds, uzvārds) (personas kods)

Transportētājs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta reģistrācijas numurs

 
(komersanta nosaukums) (komercreģistra numurs)
 
(adrese, tālruņa numurs)
Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs ,
 

Konteinera numurs

Saņēmējs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta atzīšanas numurs

 
(komersanta nosaukums) (komercreģistra numurs)
 
(adrese, tālruņa numurs)

Nosūtītājs nodod transportētājam/saņēmējam šādu dzīvnieku līķus:

Nr.
p. k.
Dzīvnieku līķu apraksts
dzīvnieku suga kategorija** dzīvnieku identifikācijas vai novietnes reģistrācijas numurs nobeigšanās datums svars
(kg)
skaits
(gab.)
vecums
(mēn.)
attālums
(km)
pārstrādes/
izmantošanas/
likvidēšanas veids
       LV            
       LV            
       LV            

 

Dzīvnieku īpašnieks/turētājs par dzīvnieku nobeigšanos ir informējis praktizējošu veterinārārstu
  , un ierobežojumi dzīvnieku līķu pārvadāšanai nav noteikti.
(vārds, uzvārds)  

 Pilnvarots veterinārārsts ir paņēmis galvas smadzeņu paraugu izmeklēšanai transmisīvās spongiozās encefalopātijas (TSE) noteikšanai.

(Izdara atzīmi "x", ja paraugs no konkrētā sugas un vecuma dzīvnieka līķa ir paņemts)

Nosūtītājs  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
 

Transportētājs

   

Saņēmējs

   
(vārds, uzvārds, paraksts)* (vārds, uzvārds, paraksts)*
Z.v.* Z.v.*

Piezīmes.

1. Pavaddokumentu aizpilda nosūtītājs vai transportētājs un reģistrē tā numuru. Pavaddokumentu noformē trijos eksemplāros. Pavaddokumenta oriģināls paliek pie saņēmēja, kopijas – pie nosūtītāja (dzīvnieka līķa īpašnieka/turētāja) un transportētāja. (Piezīme ir attiecināma tikai uz papīra formā sagatavotiem dokumentiem.)

2. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. ** Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr.  1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.  1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula), 8. un 9. pantā noteiktajām prasībām.


39. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un likvidēšanu
______.gada ___________

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


Dzīvnieku līķu pavad-
dokumenta aizpildīšanas datums

Dzīvnieku līķu pavad-
dokumenta numurs

Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs

Datums, kad saņemts paziņojums par dzīvnieka nobeigšanos

Dzīvnieka identifi-
kācijas numurs

Novietnes reģistrācijas numurs

Kate-
gorija*

Skaits (gab.)

Svars (kg)

Vecums (mēn.)

Attālums (km)

Naudas summa (euro) par transportēšanu

Pārstrādes/
izmanto-
šanas/
likvidē-
šanas veids

Naudas summa (euro) par pārstrādi

Kopā


Z.v.**

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)**


Saskaņots ar Lauksaimniecības datu centru

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**


Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums, laiks)***

Piezīmes.

1. * Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula), 8. un 9.panta prasībām.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts", ''datums'' un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

40. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un likvidēšanu _______.gada ___________
 Transportēšanas/pārstrādes komersants  
 

(nosaukums)

 

(adrese, Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas vai atzīšanas numurs)


Novads

Nr. p.k.

Dzīvnieka līķa īpašnieks/turētājs

Dzīvnieku līķi (kategorijas)

1.kategorija

2.kategorija

nosaukums

novietnes reģistrācijas numurs*

dzīvnieku suga

svars (kg)

skaits (gab.)

dzīvnieku suga

svars (kg)

skaits (gab.)

                   
                   
                   


 Kopā (novadā)  liellopi          
 cūkas          
 aitas, kazas          
 putni          
 pārējie          
 Kopā  X  

X

X

 

X

 Kopā (valstī)  liellopi          
 cūkas          
 aitas, kazas          
 putni          
 pārējie          
 Kopā  X  

X

X

 

X


Iesniedzējs    
 

(vārds, uzvārds, paraksts)**

Z.v.**

Piezīmes.

1. * Lauksaimniecības dzīvniekiem (liellopiem, aitām, kazām, cūkām, zirgiem, mājputniem, trušiem, nutrijām, kažokzvēriem, iežogotā teritorijā turētiem savvaļas dzīvniekiem).

2. Tabulu aizpilda novadu alfabētiskā secībā.

3. Ar X apzīmētās ailes neaizpilda.

4. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

41. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2. kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (izņemot kūtsmēslu un gremošanas trakta saturu) savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu _______.gada ___________

Lauku atbalsta dienestam

 Iesniedzējs   
  

(komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs)

  

(adrese)

  

(norēķinu rekvizīti)


Nr. p.k.

Datums

Pavaddokumenta Nr.

Kautuve vai gaļas pārstrādes uzņēmums (uzņēmuma nosaukums, adrese, PVD reģistrācijas vai atzīšanas Nr.)

Dzīvnieka suga

Kategorija*

Svars (kg)

Pārstrādes/
izmantošanas veids

Naudas summa (euro)

                 
                 
Kopā          


 Z.v.**   
  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)**

Piezīmes.

* Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002, 8. un 9.pantā noteiktajām prasībām.

** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

42. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats par kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2.kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu) savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu _______.gada ___________
Transportēšanas/pārstrādes komersants   
  

(nosaukums)

    

(adrese, Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas vai atzīšanas numurs)


Novads

Nr. p.k.

Kautuve vai gaļas pārstrādes uzņēmums

Blakusprodukti (kategorijas)

1.kategorija

2.kategorija

nosaukums, adrese

PVD reģistrācijas un atzīšanas numurs

dzīvnieku suga

svars (kg)

dzīvnieku suga

svars (kg)

               
               
               
Kopā (novadā)* liellopi      
cūkas      
aitas, kazas      
putni      
pārējie      

kopā

X   X  
Kopā (valstī) liellopi      
cūkas      
aitas, kazas      
putni      
pārējie      

kopā

X   X  


Iesniedzējs

  

 Z.v.**

 

(vārds, uzvārds, paraksts)**

  

Piezīmes.

1. * Tabulu aizpilda novadu alfabētiskajā secībā.

2. ** Rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

43. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par biškopības produkcijas ražošanu

Lauku atbalsta dienesta _____________________________________________________________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Adrese  
Tālruņa numurs, e-pasta adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

 

1. Kārtējā gada 1.janvārī reģistrēto bišu saimju skaits   gab.
2. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   euro
2.1. ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas   euro
2.2. ieņēmumi no biškopības   euro
2.3. ieņēmumi no citiem darbības veidiem   euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

43.1pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

   

 

Reģionālā lauksaimniecības pārvalde  
 
   
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs                
 
   
Iesnieguma numurs                    
  (aizpilda Lauku atbalsta dienesta darbinieks)
 

Iesniegums atbalsta saņemšanai par lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu _____. gadā

Iesniegums obligāti jāaizpilda ar drukātiem burtiem

A. Informācija par klientu

Uzņēmējdarbības forma1                                                

 

Firma (nosaukums)1                                          

 

Vārds                                                

 

Uzvārds                                                

Piezīme. 1 Aizpilda tikai juridiska persona.

Kontaktinformācija

Atbalsta pasākuma īstenošanas vietas adrese
 


 

B. Atbalstam pieteikto dzīvnieku kopējais skaits

Nr. p. k. Dzīvnieks/šķirne Skaits
1. Latvijas brūnā govs  
2. Latvijas zilā govs  
3. Latvijas baltā cūka  
4. Latvijas tumšgalves šķirnes aita  
5. Latvijas braucamā tipa zirgs  
6. Latvijas vietējā kaza  

 

Saimniecības ganāmpulku numuri
 


 

C. Atbalstam pieteiktie dzīvnieki

Nr. p. k. Dzīvnieks/šķirne Dzīvnieka identitātes numurs Saistību periods1
(gggg.–gggg.)
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Piezīme. 1 Par katru lauksaimniecības dzīvnieku atbalsta pretendents uzņemas atsevišķu saistību periodu.

D. Saistības

Apliecinu, ka:

1) Lauku atbalsta dienesta reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Esmu informēts, ka par iesniegumā apzināti vai neapzināti sniegtu nepatiesu informāciju pilnībā vai daļēji zaudēšu atbalstu, kā arī būs nepieciešams atmaksāt līdz šim saņemto atbalstu;

2) parakstot iesniegumu un iesniedzot to Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, atbilstoši šo noteikumu 2.14. apakšnodaļā minētajiem nosacījumiem uzņemos vai turpinu piecu gadu saistības atbalsta pasākumā "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai.

Ar parakstu apliecinu, ka apņemos:

1) glabāt un, ja nepieciešams, uzrādīt visu dokumentāciju, kas saistīta ar atbalsta saņemšanu, kā arī piekrītu visu veidu kontrolēm, kuras veiks Latvijas Republikas institūciju pārstāvji pirms iesnieguma apstiprināšanas, pasākuma īstenošanas laikā un piecus gadus pēc maksājuma saņemšanas;

2) sniegt papildu informāciju attiecībā uz šo iesniegumu pēc Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pieprasījuma;

3) katru gadu visā saistību periodā iesniegt Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu par saimniecībā esošajiem ģenētisko resursu saglabāšanai paredzētajiem lauksaimniecības dzīvniekiem, par kuriem esmu uzņēmies saistības;

4) ievērot laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus, obligātās pārvaldības prasības un minimālā organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un citas obligātās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos;

5) atmaksāt Lauku atbalsta dienesta norādītajā kontā pilnu atbalsta summu noteiktajā termiņā pēc paziņojuma saņemšanas, ja tiek konstatēts, ka atbalsts ir saņemts nepamatoti, kā arī, ja samaksas termiņš nokavēts, samaksāt soda procentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā 2014.–2020. gada plānošanas periodā administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai;

6) rakstiski paziņot Lauku atbalsta dienesta reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei par ārkārtas apstākļiem (sniedzot attiecīgus pierādījumus) 10 darbdienu laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža.

Piekrītu, ka gadījumā, ja neievērošu atbalsta saņemšanas nosacījumus vai apzināti vai nolaidības dēļ sniegšu nepatiesu informāciju (ziņas), atbalsts netiks piešķirts vispār, kā arī apņemos atmaksāt līdz šim saņemto atbalstu.

Iesniegumam pievienoju dokumentus uz ___________ lapām (atbilstošo atzīmēt ar "x"):

 organizācijas atzinumus par dzīvnieka atbilstību lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas prasībām;

 citus dokumentus ____________________________________________________

E. Paraksts un datums

Vārds, uzvārds     Paraksts  

 

Datums   .   .       .      

Iesniegumu paraksta pretendents vai tā pilnvarots pārstāvis (iesniedz notariāli vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu pilnvaras kopiju, uzrādot oriģinālu).

Dati var tikt izmantoti statistikai un tiks publiskoti saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā 2014.–2020. gada plānošanas periodā administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai.

Saglabājiet aizpildītu iesnieguma un atzinuma kopiju!

 

Atzīme par iesnieguma pieņemšanu

Aizpilda Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes darbinieks

Iesniegumu pieņēma

Vārds, uzvārds     Paraksts  

 

Datums   .   .       .   Vieta  

44. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par kultūraugu genofonda saglabāšanu

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


Adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

Lūdzu piešķirt atbalstu šādiem pasākumiem (nepieciešamo atzīmēt ar "x"):

kultūraugu genofondam (izņemot dekoratīvos augus)

šķirnes identitātes pārbaudei

lauksaimniecības kultūraugu standartšķirņu novērtēšanai


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
45.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu (genofonda) saglabāšanas izcenojums

(Pielikums grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.164)

Nr. p.k.

Kultūraugs

Grupa

Vienību skaits

Izmaksas uz vienu vienību (euro)

I. Labība

1. Mieži saglabāšana

96

11,17

2. Ziemas kvieši saglabāšana

61

11,17

3. Vasaras kvieši saglabāšana

66

11,17

4. Auzas saglabāšana

67

11,17

5. Griķi saglabāšana

1

11,17

II. Bumbuļaugi

6. Kartupeļi saglabāšana

149

18,54

7. Kartupeļi in vitro

156

81,00

8. Kartupeļi Karantīnas un nekarantīnas organismu klātbūtnes pārbaude

45

99,60

III. Pākšaugi

9. Zirņi, vīķi saglabāšana

71

11,17

10. Soja saglabāšana

1

11,17

IV. Šķiedraugi un eļļas augi

11. Šķiedras lini (repatriētās šķirnes) saglabāšana

24

28,40

12. Rapsis saglabāšana

3

28,40

V. Cukurbietes

13. Cukurbietes saglabāšana

6

31,05

VI. Dārzeņi

14. Sīpoli saglabāšana

56

31,05

15. Ķiploki saglabāšana

24

31,05

16. Rabarberi saglabāšana

4

15,98

17. Mārrutki saglabāšana

6

31,05

VII. Aromātiskie un ārstniecības augi

18. Raudene saglabāšana

20

16,25

19. Mārsils saglabāšana

8

17,25

20. Piparmētra saglabāšana

12

17,90

21. Lupstājs saglabāšana

7

16,48

22. Citronmētra saglabāšana

3

17,13

23. Dievkociņš saglabāšana

2

17,13

24. Lakši saglabāšana

7

31,05

25. Krūzmētra saglabāšana

10

17,91

26. Kaķumētra saglabāšana

10

16,48

27. Izops saglabāšana

3

17,13

28. Estragons saglabāšana

3

17,13

29. Ķimenes saglabāšana

2

17,13

VIII. Augļaugi un ogulāji

30. Ābeles saglabāšana

388

24,47

31. Bumbieres saglabāšana

179

24,47

32. Plūmes saglabāšana

102

24,47

33. Ķirši saglabāšana

147

24,47

34. Aprikozes saglabāšana

72

24,47

35. Persiki saglabāšana

4

24,47

36. Lazdas saglabāšana

29

25,33

37. Lamberta lazda saglabāšana

14

25,33

38. Ceriņi saglabāšana

36

25,33

39. Krūmcidonijas saglabāšana

16

25,33

40. Upenes saglabāšana

48

20,09

41. Avenes saglabāšana

32

20,09

42. Jāņogas saglabāšana

24

20,09

43. Ērkšķogas saglabāšana

40

20,09

44. Klona potcelmi saglabāšana

14

20,09

45. Vīnogas saglabāšana

102

25,33

46. Zemenes saglabāšana

38

27,66

47. Sausserži saglabāšana

15

20,09

48. Cidonijas saglabāšana

4

24,47

49. Pīlādži saglabāšana

15

24,47

50. Parastais smiltsērkšķis saglabāšana

2

24,47

51. Lielogu dzērvenes saglabāšana

8

24,47

52. Eša zilenes saglabāšana

2

24,47

53. Krūmmellenes saglabāšana

1

24,47

54. Krūmmeleņu starpsugu hibrīdi saglabāšana

2

24,47

55. Brūklenes saglabāšana

4

24,47

56. Brūkleņu-dzērveņu hibrīds saglabāšana

1

24,47

IX. Bites

57. Latvijas bišu populācija saglabāšana

60

129,10

X. Daudzgadīgie zālaugi

58. Timotiņš saglabāšana

6

15,14

59. Ganību airene saglabāšana

1

18,51

60. Dažādas stiebrzāles saglabāšana

26

18,08

61. Tetraploīdais sarkanais āboliņš saglabāšana

6

22,37

62. Lucerna un lupīna saglabāšana

23

31,32

XI. Šķirnes identitātes pārbaude

63. Labība, viengadīgā airene un zirņi

830

11,17

64. Āboliņš

88

22,37

65. Stiebrzāles

140

18,08

XII. Standartšķirnes novērtēšana

66.

Lauksaimniecības kultūraugu standartšķirne

48

249,00

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
46.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Atbalstāmās lopbarības augu sugas

(Pielikums grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

Nr.p.k.

Lopbarības augu suga

Stiebrzāles (Poaceae (Gramineae))

1.

Pļavas lapsaste (Alopecurus pratensis L.)

2.

Timotiņš (Phleum pratense L.)

3.

Pļavas auzene (Festuca pratensis Huds.)

4.

Hibrīdā airene (Lolium x boucheanum Kunth)

5.

Daudzziedu airene, viengadīgā (Lolium multiflorum Lam.)

6.

Sarkanā auzene (Festuca rubra L.)

7.

Ganību airene (Lolium perenne L.)

8.

Niedru auzene (Festuca arundinacea Scherb.)

9.

Skarenes (Poa spp.)

10.

Kamolzāle (Dactylis glomerata L.)

11.

Auzeņairene (hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugu ar Lolium ģints sugu) (x Festulolium Asch. & Graebn.)

Tauriņzieži (Fabaceae (Leguminosae))

12.

Sarkanais āboliņš (Trifolium pratense L.)

13.

Baltais āboliņš (Trifolium repens L.)

14.

Austrumu galega (Galega orientalis Lam.)

15.

Lucernas (Medicago spp)

16.

Bastarda āboliņš (Trifolium hybridum L.)

17.

Lupīnas (Lupinus spp.)

18.

Sējas zirņi (Pisum sativum L.)

19.

Vīķi (Vicia spp.)

20.

Lauka pupas (Vicia faba L. (partim))

20.1

Ragainie vanagnadziņi (Lotus corniculatus L.)

Citas sugas

21.

Facēlija (Phacelia tanacetifolia Benth.)

22.

Eļļas rutki (Raphanus sativus L. Var. Oleiformis Pers.)
Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
47.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Izcenojumi selekcijas materiāla novērtēšanai integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

Nr. p.k.

Kultūraugu grupa

Līnijas, klona, hibrīda un cita selekcijas materiāla novērtēšanas veidi

Izcenojums par vienu paraugu (euro)

I. Integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

1.

Ziemas kvieši, ziemas rudzi, vasaras mieži F4–F6 (2–5 m2, ar ražas uzskaiti)

46,14

F4–F6 (2–5 m2, bez ražas uzskaites)

20,33

F7–F10 (5–10 m2, ar ražas uzskaiti)

113,90

F7–F10 (5–10 m2, bez ražas uzskaites)

26,62

Dubultoto haploīdu novērtēšana (kvieši)

53,36

2.

Tauriņzieži, kamolzāle, auzeņu-aireņu starpsugu hibrīdi Stiebrzāļu izejmateriāla izpētes, hibridizācijas un pēcnācēju novērtēšana audzētavās (1–5 m2)

71,26

Tauriņziežu izejmateriāla izpētes, hibridizācijas un pēcnācēju novērtēšana audzētavās (1–5 m2)

80,24

Stiebrzāļu perspektīvo hibrīdo līniju salīdzināšana (10–20 m2)

75,21

Tauriņziežu perspektīvo hibrīdo līniju salīdzināšana (10–20 m2)

78,74

3.

Kartupeļi (nematožu un vēža izturīgiem kloniem) Ceturtā gada selekcijas audzētava (5,02 m2)

90,61

Konkursa audzētava (10,08 m2)

96,36

Perspektīvie kloni (10,08 m2)

244,51

Pārbaude (viena klona nematodes un vēža patotipu izturības novērtēšanai)

1928,42

Materiāla sagatavošana AVS un SĪN (in vitro atveseļošana)

142,29

4.

Lini, kaņepes Linu līniju sagatavošana reģistrācijai, par vienu līniju

Kaņepju līniju sagatavošana reģistrācijai, par vienu līniju

747,56

1006,31

5.

Ābeles, avenes Ābeles (atlasītais vērtēšanas materiāls ar ražas galaproduktu novērtēšanu), par vienu hibrīdu

116.85

Ābeles (sākotnējais selekcijas materiāls bez ražas galaproduktu novērtēšanas), par vienu hibrīdu

16,11

Avenes (sākotnējais selekcijas materiāls bez ražas galaproduktu novērtēšanas), par vienu hibrīdu

9,83

Avenes (atlasītais vērtēšanas materiāls ar ražas galaproduktu novērtēšanu), par vienu hibrīdu

114,56II. Bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

6. Kvieši, mieži, auzas, lauka pupas, zirņi F4-F6 (2–5 m2, ar ražas uzskaiti)

55,44

F4-F6 (2–5 m2, bez ražas uzskaites)

27,48

F7-F10 (5–10 m2, ar ražas uzskaiti)

88,79

7. Kartupeļi Konkursa audzētava (10,08 m2)

100,87

Materiāla sagatavošana AVS un SĪN (in vitro atveseļošana un pārbaude)

262,18

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

48. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

Lūdzu piešķirt atbalstu šādiem pasākumiem (nepieciešamo atzīmēt ar "X"):

selekcijas materiāla izvērtēšana integrētas un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

dubultoto haploīdu novērtēšana

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
49.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi

(Pielikums svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

50.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai lauksaimniecībā izmantojamam zinātnes projektam _______.gadā

(Pielikums svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

51.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pētījuma izmaksu tāme

(Pielikums svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)


52. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu atbalsta saņemšanai ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


Adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Lūdzu piešķirt vienreizēju atbalstu   euro apmērā.

Ziņas par iesniedzēju

1. Organizācijas mērķi  
 


2. Biedru skaits uz iepriekšējā gada 31.decembri  
3. Pārstāvētās lauksaimniecības nozares joma  
4. Biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas laiks, vieta  


 

(vadītāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

53. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums tehniskā atbalsta lauksaimniecības nozarē saņemšanai

Zemkopības ministrijas tehniskā atbalsta lauksaimniecības nozarē piešķiršanas komisijai

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


Adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Lūdzu piešķirt atbalstu


 


Iesniegumam pievienoji šādi dokumenti:

1. Īstenojamā pasākuma apraksts:

1.1. pasākuma mērķi, uzdevumi un sasniedzamais rezultāts

1.2. pasākuma aktualitāte un nozīmīgums

1.3. pasākuma īstenošanas laiks (laika grafiks, datums)

2. Detalizēta nepieciešamā finansējuma tāme (euro)

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

54. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai dalībai kopstendā

I. Vispārīga informācija par pretendentu

1. Pretendenta nosaukums  
2. Reģistrācijas numurs  
3. Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs  
4. Juridiskā adrese  
5. Tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese  
6. Pretendenta uzņēmuma vadītājs (amats, vārds, uzvārds)  
7. Bankas rekvizīti  
8. Pamatdarbība  
9. Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)  


II. Atbalstāmie pasākumi

10.

Starptautiskā izstāde, kurā tiek veidots kopstends (izstādes nosaukums, norises vieta un laiks)


III. Attiecināmās izmaksas

11. Attiecināmās izmaksas:
11.1. nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību:

stenda platība ________ m2

nomas maksa par neaprīkotas ekspozīcijas vienu m2 ____________ (euro)

nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību kopā ____________ (euro)

PROVIZORISKĀ LĪDZFINANSĒJUMA SUMMA KOPĀ ____________ (euro)
(aprēķina, ņemot vērā noteikto atbalsta intensitāti)


IV. Mērķi un uzdevumi dalībai kopstendā

12. Mērķi, piedaloties kopstendā (vajadzīgo atzīmēt):
12.1.   palielināt uzņēmuma produkcijas eksporta vērtību
12.2.   paplašināt uzņēmuma eksporta produktu sortimentu
12.3.   meklēt jaunus noieta tirgus esošiem produktiem
12.4.   meklēt jaunus noieta tirgus jauniem produktu veidiem


13. Izvirzītie uzdevumi un prognozējamie rezultāti mērķa sasniegšanai


 


V. Pretendenta līdzšinējās eksporta veicināšanas pieredzes raksturojums

14.

Esošie eksporta tirgi un produkti

15. Vai pēdējo sešu gadu laikā ir saņemts atbalsts dalībai izstādēs vai eksporta veicināšanas pasākumos saistībā ar lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programmu?

Jā ________ (pāriet uz 16.jautājumu) Nē ________

16. Kāda ir ieguvumi un rezultāti no dalības?

 

Apliecinu, ka:

1) uz mani nav attiecināmi Ministru kabineta ______________ noteikumu Nr.___ ''Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību'' 7.1.apakšpunktā minētie gadījumi;

2) man nav nodokļu parādu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

3) manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

4) iesniegumā minētā pasākuma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

5) iesniegumā un citos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa un atbilst oriģināliem;

6) piekrītu vienotam kopstenda dizainam, ko nodrošina institūts, lai veidotu vienotu atpazīstamību, un bez institūta akcepta nepapildināšu stendu ar citiem dizaina elementiem.

Pielikumā:

1.  _____________________________

2. _____________________________

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

Saņemts institūtā  
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

55. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats par dalību kopstendā
1. Pretendenta nosaukums  
2. Reģistrācijas numurs  
3. Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs  
4. Juridiskā adrese  
5. Tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese  
6. Pretendenta uzņēmuma vadītājs (amats, vārds, uzvārds)  
7. Bankas rekvizīti  
8. Starptautiskā izstāde (nosaukums, norises vieta un laiks)  
9. Kopējais līdzfinansējuma apmērs (euro)  
10. Attiecināmās izmaksas (euro)  
11. Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)  
12.

Sasniegtie mērķi un rezultāti (apraksta, vai ir sasniegti izvirzītie mērķi un uzdevumi, norādot arī konkrētus rezultatīvos rādītājus, piemēram, atrasti jauni sadarbības partneri, noslēgti līgumi)


13. Dalībai kopstendā bija šādi izdevumi atbilstoši apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām:

Nr.p.k.

Attiecināmās izmaksas (nosaukums)

Izdevumu pozīcija

Maksājumu apliecinošā dokumenta raksturojums

Faktiskā summa

datums

numurs

nosaukums

summa (valūta)

summa (euro)

1.              
2.              
..              
Kopā              


14. Pārskatam pievienoju šādus dokumentus:

14.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu samaksu  

uz

  lp.
 

(datums)

     

14.2.  Maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas (atbilstoši tabulā norādītajam):

14.2.1. _____________________ uz _____ lp.

14.2.2. _____________________ uz _____ lp.

14.3. Papildu dokumenti (norādīt precīzi, kādi dokumenti pievienoti):

14.3.1. _____________________ uz _____ lp.

14.3.2. _____________________ uz _____ lp.

Apliecinu, ka visa iesniegtā informācija ir pareiza un precīza un dokumenti atbilst to oriģināliem. Apņemos informēt par pasākuma rezultātiem ilgtermiņā, atbildot uz institūta veikto anketēšanu.

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

Saņemts institūtā  
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

56.pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dalību pārtikas kvalitātes shēmā

Lauku atbalsta dienestam

Pretendents
(vārds, uzvārds)
 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Darbības veids
Adrese
Tālruņa numurs
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
 

Komisijas regulas numurs un nosaukums par Latvijā ražota produkta ierakstīšanu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā*

 
 
 

Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas līguma par zīmes lietošanas tiesību piešķiršanu numurs un
izsniegšanas datums ** _____________________________________________________

Lūdzu piešķirt atbalstu vienā no šādiem pasākumiem (nepieciešamo atzīmēt ar "x"):

 bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotājam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus bioloģiskos produktus vai piegādā tos bioloģiskās lauksaimniecības apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

 bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos un kuram normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību un pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību minētā kontroles institūcija (turpmāk – kontroles institūcija) par to ir izsniegusi attiecīgu sertifikātu;

 bioloģiskās lauksaimniecības shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu (izņemot biškopības produktus) apstrādi vai pārstrādi un kuram kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi (izņemot bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju mājas apstākļos);

 bioloģiskās lauksaimniecības shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu apstrādi vai pārstrādi un kuram kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam šo noteikumu 221.1.1. apakšpunktā minētam izejvielu ražotājam, kas produktus piegādā apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam šo noteikumu 221.1.2. apakšpunktā minētam primāro produktu (tai skaitā biškopības produktu) ražotājam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus produktus;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam šo noteikumu 221.1.3. apakšpunktā minētam produktu ražotājam, kas Pārtikas un veterinārajā dienestā ir reģistrējis ražošanu mājas apstākļos, vai primāro biškopības produktu ražotājam, kam ir vismaz 150 bišu saimes;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam šo noteikumu 221.1.4. apakšpunktā minētam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam (izņemot biškopības uzņēmumu), kas veic produktu apstrādi vai pārstrādi;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam šo noteikumu 221.1.5. apakšpunktā minētam Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kas veic produktu apstrādi vai pārstrādi;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam šo noteikumu 221.2. apakšpunktā minētam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, kas veic produktu apstrādi vai pārstrādi. Sertificēto produktu skaits __________;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam šo noteikumu 221.2. apakšpunktā minētam Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kas veic produktu apstrādi vai pārstrādi. Sertificēto produktu skaits __________;

 primāro produktu (tai skaitā biškopības produktu) ražotājam, kas ir iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu vai cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

 aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam ražotājam mājas apstākļos, kurš ražo Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā iekļautu produktu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;

 aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kurš veic apstrādi vai pārstrādi produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Pretendents
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)***
 
(Lauku atbalsta dienesta atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, datums)****

Piezīmes.

1. * Aizpilda aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmu dalībnieki.

2. ** Aizpilda Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībnieki.

3. *** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. **** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


57.pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanai par _____. gadu

Lauku atbalsta dienesta ___________
reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds)
 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Adrese  
Tālruņa numurs, e-pasta adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

Lūdzu izmaksāt atbalstu par pilnībā samaksātu apdrošināšanas prēmiju atbilstoši ar

 
(apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

noslēgtajam apdrošināšanas līgumam Nr. ________.

Iesniegumam pievienoju:

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

4. ____________________________________

Atbalsta pretendents
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*
 
(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

58.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Liellopu vienības apdrošināšanas apmēra aprēķināšana

Nr.
p.k.

Dzīvnieku suga, dzimuma un vecuma grupa

Pārrēķināšanas koeficients
nosacītajās liellopu vienībās

1.

Slaucama govs, zīdītājgovs

1,000

2.

Jaunlops līdz 12 mēn.

0,400

3.

Jaunlops no 12 mēn. līdz 24 mēn.

0,700

4.

Bullis no 24 mēn. un vecāks

1,000

5.

Tele no 24 mēn. un vecāka

0,800

6.

Citas govis (jebkura vecuma) tai skaitā sumbrs, savvaļas govs (taurgovs)

0,800

7.

Piena sivēns

0,027

8.

Vaislas kuilis vai sivēnmāte

0,500

9.

Citas cūkas, tai skaitā mežacūkas

0,300

10.

Kaza (jebkura vecuma)

0,100

11.

Aita (jebkura vecuma)

0,100

12.

Zirgu dzimtas dzīvnieks, tai skaitā ēzelis, savvaļas zirgs (tarpāns, kiangs)

0,800

13.

Trusis

0,020

14.

Šinšilla

0,008

15.

Lapsa

0,056

16.

Nutrija

0,059

17.

Ūdele

0,022

18.

Briedis (staltbriedis)

0,606

19.

Dambriedis

0,437

20.

Muflons

0,369

21.

Tītars

0,069

22.

Zoss

0,059

23.

Pīle

0,039

24.

Fazāns

0,018

25.

Paipala, pērļu vistiņa

0,004

26.

Strauss

0,350

27.

Dējējvista

0,014

28.

Broilers

0,007

29.

Stirna, Amerikas briedis (baltastes un melnastes briedis)

0,114

30.

Lama, alpaka

0,219

31.

Kamielis (jebkura vecuma)

0,516

32.

Bišu saime

0,133

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
59.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām

(Pielikums svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

60.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai atzītām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

(Pielikums svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)