Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 13.12.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1524

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 79.§)
Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta 3.1 un ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pasākumus valsts atbalstam lauksaimniecībai un lauku attīstībai (turpmāk – atbalsts), atbalsta apmēru, kā arī tā piešķiršanas kārtību un kritērijus.

2. Atbalsts 2019. gadā ietver finansējumu 8 720 490 euro apmērā šādiem atbalsta pasākumiem:

2.1. lopkopības attīstībai – 6 107 195 euro:

2.1.1. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai – 3 679 817 euro:

2.1.1.1. ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē – 2 136 007 euro;

2.1.1.2. ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē – 430 179 euro;

2.1.1.3. ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē – 227 807 euro;

2.1.1.4. ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē – 170 745 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai – 4 260 euro, vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanai – 5 690 euro);

2.1.1.5. ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē – 122 962 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai – 2 560 euro);

2.1.1.6. ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē – 34 272 euro;

2.1.1.7. ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs – 277 573 euro;

2.1.1.8. dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem – 280 272 euro;

2.1.2. dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai – 366 683 euro;

2.1.3. dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai – 1 133 440 euro;

2.1.4. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei vai likvidēšanai – 70 000 euro;

2.1.5. veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai – 319 836 euro;

2.1.6. biškopības nozares attīstībai – 364 939 euro;

2.1.7. lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai – 172 480 euro;

2.2. augkopības attīstībai – 620 885 euro:

2.2.1. augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai – 39 129 euro;

2.2.2. kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei – 114 735 euro;

2.2.3. augsnes minerālā slāpekļa un oglekļa monitoringa īstenošanai – 64 221 euro;

2.2.4. kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai – 129 609 euro;

2.2.5. selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas, – 273 191 euro;

2.3. starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 614 718 euro:

2.3.1. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās – 494 206 euro;

2.3.2. tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē – 120 512 euro;

2.4. tirgus veicināšanai – 384 782 euro;

2.5. pārtikas kvalitātes shēmām – 559 650 euro:

2.5.1. dalībai pārtikas kvalitātes shēmās – 499 650 euro;

2.5.2. nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un bioloģiskās lauksaimniecības shēmas veicināšanai – 60 000 euro;

2.6.  2018. gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam – 433 260 euro (tai skaitā ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē – 58 280 euro).

(MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 586)

3. Uz šo noteikumu 2.punktā minētā atbalsta saņemšanu var pretendēt fiziska vai juridiska persona (turpmāk – pretendents).

4. Šo noteikumu 2. nodaļā (izņemot 2.13. un 2.14. apakšnodaļu), 3., 4., 5. nodaļā un 6.6. apakšnodaļā minētajos pasākumos iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī pārskatus un sarakstus pretendents iesniedz papīra dokumenta formā, pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju, vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

5. Pretendents šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Lauku atbalsta dienestā darījumu apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu, kurā norāda pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, darījumu apliecinoša dokumenta saņēmēju, izrakstīšanas datumu, numuru un samaksāto summu.

6. Piešķirto finansējumu šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6. nodaļā noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citā atbalsta programmā piešķirto finansējumu, ievērojot Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), 8. pantā noteiktās prasības.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

7. Atbalstu nepiešķir:

7.1. grūtībās nonākušam atbalsta pretendentam, ja:

7.1.1. kapitālsabiedrībai – akciju sabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus) – uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla, un kapitāls attiecīgajā gadījumā ietver kapitāldaļu uzcenojumu;

7.1.2. sabiedrībai, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus), uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no kapitāla, kas norādīts sabiedrības grāmatvedības pārskatos. Šā apakšpunkta izpratnē sabiedrība ir tāda sabiedrība, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (jo īpaši pilnsabiedrības un komandītsabiedrības);

7.1.3. atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

7.1.4. atbalsta pretendents ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

7.1.5. atbalsta pretendents neatbilst mazo un vidējo uzņēmumu statusam, un pēdējos divus gadus uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, kā arī uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc uzņēmuma ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka par 1,0;

7.2. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 1. panta 1. punktā minētajām izslēdzamajām darbībām vai nozarēm, ja atbalsts pretendentam tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352).

(Grozīts ar MK 09.12.2014. noteikumiem Nr. 749; MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

7.1 Šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2. un 7.1.5. apakšpunktā minētās prasības nevērtē, ja atbalsta saņēmējs ir fiziska persona, zemnieku saimniecība, biedrība vai nodibinājums.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

8. Lauku atbalsta dienests:

8.1. savā tīmekļa vietnē ievieto informāciju par atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību;

8.2. izvērtē pretendenta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6. nodaļā minētajām prasībām un mēneša laikā (izņemot šo noteikumu 2.14. apakšnodaļā minēto iesniegumu) pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu (lēmuma pieņemšanas diena uzskatāma par valsts atbalsta piešķiršanas dienu) vai noraidīšanu. Ja iesniegums tiek apstiprināts, veic norēķinus vai slēdz līgumu ar pretendentu par šo noteikumu 2. punktā minētā atbalsta piešķiršanu, līgumā paredzot pušu saistības, atbildību un norēķinu kārtību;

8.3. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā vienu procentu no atbalsta saņēmējiem katrā pasākumā, tai skaitā valsts iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kontroles kārtība;

8.4. nodrošina pārbaudi, lai šo noteikumu 8.5.2. un 8.5.3. apakšpunktā minētais atbalsts nepārsniegtu Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. punktā un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1408/2013) 3. panta 3.a punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru;

8.5. izmaksā:

8.5.1. pretendentam atbalstu bezskaidras naudas norēķinu veidā, nepārsniedzot šo noteikumu 2. punktā minēto atbalsta pasākuma finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirto finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apmēru par vienu vienību;

8.5.2. šo noteikumu 2.11., 4.3. apakšnodaļā un 5. nodaļā, kā arī 220.2., 221.1.2., 221.2., 221.3., 221.1 2. un 222.3. apakšpunktā minēto atbalstu, nepārsniedzot regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar minētās regulas 2. panta 2. punktu;

8.5.3. šo noteikumu 2.13., 3.4. un 4.3. apakšnodaļā, kā arī 5. nodaļā minēto atbalstu, nepārsniedzot regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktu;

8.6. atbalstu šo noteikumu 2.11., 3.4. un 4.3. apakšnodaļā, kā arī 5. un 6. nodaļā minētajiem pretendentiem drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. punktu vai regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1. un 2. punktu, kā arī ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas konkrētajā gadījumā īpašiem apstākļiem noteikta attiecīgajā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā, saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 5. panta 2. punktu vai regulas Nr. 1408/2013 5. panta 3. punktu;

8.7. datus par izmaksāto atbalstu glabā atbilstoši Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), 13. pantā noteiktajam;

8.8. divu mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā 2014.–2020. gada plānošanas periodā administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, pieprasa atbalsta atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šajos noteikumos minētās prasības;

8.9. piešķir šo noteikumu 2.1.1.8., 2.3. un 2.5. apakšpunktā minēto atbalstu, ievērojot Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), 6. panta 2. punktu;

8.10. šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6. nodaļā minēto atbalsta pasākumu attaisnotajos izdevumos iekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta;

8.11. publicē informāciju par atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), ievērojot minētās regulas 9. panta 2. punkta "c" apakšpunkta prasības;

8.12. ja atbalsta saņēmējam, kas darbojas primārās lauksaimnieciskās ražošanas jomā, atbalsta piešķīrums pārsniedz 59 999,99 euro vai atbalsta saņēmējam, kas darbojas lauksaimniecības produktu pārstrādes jomā, atbalsta piešķīrums pārsniedz 499 999,99 euro, publicē šādu informāciju:

8.12.1. saiti uz tīmekļa vietni, kur publicēti normatīvie akti par valsts atbalstu lauksaimniecībai;

8.12.2. atbalsta piešķīrējas iestādes nosaukumu;

8.12.3. atbalsta saņēmēja vārdu un uzvārdu (fiziskai personai) vai nosaukumu (juridiskai personai), katram atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta veidu un summu, piešķiršanas datumu, uzņēmuma veidu (sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais uzņēmums), atbalsta saņēmēja atrašanās vietas reģionu (NUTS II līmenī) un atbalsta saņēmēja darbības galveno ekonomikas nozari (NACE grupas līmenī);

8.13. datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas;

8.14. lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 pieņem līdz 2021. gada 30. jūnijam;

8.15. datus par de minimis atbalstu glabā atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā minētajām prasībām.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 769; MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 375)

8.1 Pretendents, kas saņem de minimis atbalstu, ievēro regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā un regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā noteiktās prasības.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

8.2 Pretendents lēmumu par visu veidu piešķirto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 769 redakcijā)

9. Šajos noteikumos minētais atbalsts attiecas uz pasākumiem, kas tiek īstenoti kārtējā gadā, izņemot 2.6. apakšpunktā minētos pasākumus.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

10. Ja atbalsts ir piešķirts Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Malnavas koledžas studentiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību, bet atbalsta saņēmējam pēc izglītības iegūšanas neizdodas uzsākt darba attiecības ar nākamo darba devēju, tas ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc studiju beigām iesniedz Lauku atbalsta dienestā izglītību apliecinoša dokumenta kopiju. Lauku atbalsta dienests no atbalsta saņēmēja nepieprasa šajā punktā minētajos normatīvajos aktos paredzētās izziņas un saņemtā atbalsta atmaksu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

10.1 Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis regulas Nr.  1407/2013 vai regulas Nr.  1408/2013 prasības, tam ir pienākums atmaksāt Lauku atbalsta dienestam saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktu par periodu no valsts atbalsta izmaksas līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot minētās regulas 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

2. Atbalsts lopkopības attīstībai
2.1. Atbalsta piešķiršanas prasības

11. Atbalsta mērķis ir, izmantojot augstvērtīgus vaislas lauksaimniecības dzīvniekus (turpmāk – dzīvnieks), veicināt lopkopības nozaru ciltsdarba attīstību, nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanu, piena šķirņu govju un kazu virspārraudzību, kā arī dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu.

11.1 Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – regula Nr. 702/2014), subsidēta pakalpojuma veidā, kad gala labuma guvējs ir primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājs (izņemot šo noteikumu 2.11., 2.13. un 2.14. apakšnodaļā minēto atbalstu).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

12. Saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 24. panta 8. punktu un 27. panta 1. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktu atbalsts sedz līdz 100 procentiem no administratīvajām izmaksām par ciltsgrāmatas uzturēšanu, līdz 70 procentiem no izmaksām, kas saistītas ar veiktajiem testiem (dzīvnieku produktivitātes kontrole un novērtēšana pēc pēcnācējiem, dzīvnieku kvalitātes novērtēšana pēc pēcnācēju kontrolnobarošanas rezultātiem, darbspēju noteikšana, dzīvnieku lineārā un eksterjera vērtēšana, pāru atlase), lai noteiktu dzīvnieku ģenētisko kvalitāti un produktivitāti, līdz 100 procentiem par dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem, kā arī līdz 100 procentiem no dzīvnieku līķu savākšanas un transportēšanas izmaksām un līdz 75 procentiem no dzīvnieku līķu pārstrādes un likvidēšanas izmaksām.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

13. Atbalstu var saņemt:

13.1. pretendents, kam ir piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtību (turpmāk – organizācija);

13.2. komersants, kurš ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī par embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrāciju un kurš uzglabā Latvijas ģenētisko resursu – Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes buļļu – spermu (turpmāk – komersants);

13.3. akreditēta piena laboratorija, kas savu kompetenci ir apliecinājusi atbilstoši normatīvajiem aktiem par slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzību (turpmāk – laboratorija);

13.4. datu apstrādes centrs, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības datu apstrādi, kā arī nodrošina pārraudzības datu apmaiņu un uzkrāšanu (turpmāk – datu centrs);

13.5. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 99. punktā minētajām prasībām;

13.6. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 106. punktā minētajām prasībām;

13.7. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 115. punktā minētajām prasībām;

13.8. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 123. punktā minētajām prasībām;

13.9. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 126. punktā minētajām prasībām;

13.10. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 129.1 punktā minētajām prasībām.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

14. Organizācija var saņemt atbalstu, ja atbalsta pasākumi ir veikti:

14.1. ganāmpulkā, kurš ir reģistrēts un kura lauksaimniecības dzīvnieki un novietnes ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu (turpmāk – pārraudzības ganāmpulks);

14.2. saimniecībā, kurai ir piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanu un anulēšanu (turpmāk – šķirnes saimniecība);

14.3. dzīvniekam, kas vismaz gadu atrodas pārraudzībā, izņemot pirmpieni (govi, kurai nav aprēķināti standarta laktācijas dati un kura nav vecāka par četriem gadiem, kā arī kazu, kurai nav aprēķināti noslēgtas laktācijas dati un kura nav jaunāka par 15 mēnešiem un vecāka par četriem gadiem), atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību (turpmāk – pārraudzībā esošs dzīvnieks) un kam Lauksaimniecības datu centrs pēdējā noslēgtajā pārraudzības gadā nav anulējis pārraudzības datus;

14.4. dzīvniekam, ko novērtē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ciltsgrāmatas kārtošanu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

15. Lauksaimniecības datu centrs līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem pa sugām atbilstoši normatīvajiem aktiem par ciltsgrāmatas kārtošanu.

(Grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

2.2. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

16. Atbalsta mērķis piensaimniecības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

17. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

17.1. produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

17.2. lineārajai vērtēšanai;

17.3. pāru atlasei.

18. Atbalstu dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem, lineārajai vērtēšanai un pāru atlasei) piešķir:

18.1. organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 113,83 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par katru pārraudzības ganāmpulkā esošu pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) pēc pirmās standarta laktācijas (240–305 dienas) slēgšanas, ja:

18.1.1. ganāmpulkā veic plānotu jaunbuļļu pārbaudi;

18.1.2. pārbaudāmā buļļa meitai (pirmpienei) pēc organizācijas pieprasījuma ir veikta DNS analīze, ko apliecina laboratorijas atzinums. DNS analīzi neveic un atbalsta maksājumu samazina par 50 procentiem, ja pārbaudāmā buļļa meitai (pirmpienei) ir zināma izcelšanās;

18.1.3. pārbaudāmā buļļa meita (pirmpiene) ir lineāri novērtēta un dati ir reģistrēti Lauksaimniecības datu centra centrālajā datubāzē;

18.2. komersantam par augstvērtīgu šķirnes vaislas buļļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes, ja bullis ir sasniedzis 12 mēnešu vecumu un ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju, – 38,40 euro mēnesī par katru bulli;

18.2.1 organizācijai, kas īsteno ģenētisko resursu ciltsdarba programmu, – 6000 euro Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes tipiskuma un populācijas saglabāšanai, lai segtu uzturēšanas un administratīvās izmaksas par Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes vīriešu kārtas jaundzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes pārbaudes testiem tādu ģenētisko resursu buļļu jaunu līniju izveidei, kuru vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 50 procentus;

18.2.2 organizācijai, kas ir ciltsgrāmatas kārtotāja, – 13 000 euro piena šķirņu govs DNS analīzes kopējo izmaksu segšanai, lai nodrošinātu ciltsgrāmatā uzņemamo dzīvnieku izcelsmes ticamību, kā arī sarkano šķirņu vaislas buļļu genoma noteikšanas kopējo izmaksu segšanai;

18.3. datu centram un laboratorijām – 0,87 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par vienas pārraudzībā esošas piena šķirņu govs un kazas pārraudzības rezultātu ieguves, apstrādes un datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu:

18.3.1. datu centram – 0,26 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par pārraudzības rezultātu apstrādi un datu apmaiņas nodrošināšanu vienam dzīvniekam;

18.3.2. laboratorijām:

18.3.2.1. par vienu mēnesī veikto pārraudzības analīzi piena šķirņu govju un kazu pienam – 0,47 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

18.3.2.2. par vienas mēnesī veiktās pārraudzības analīzes datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei – 0,14 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

18.4. organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 7,11 euro par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu govi;

18.5. pārraudzības ganāmpulkā par vaislinieku atlasi pārojumiem, lai novērstu tuvradniecību (inbrīdingu) un panāktu lielāku kontroli pār recesīvajiem gēniem, organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 0,14 euro par vienu pāru atlasi, kas reģistrēta Lauksaimniecības datu centra centrālajā datubāzē.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 586)

19. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

20. Lai saņemtu šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija:

20.1. līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (1. pielikums);

20.2. katru ceturksni līdz pēdējā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz Lauksaimniecības datu centrā lineāri novērtēto pārbaudāmo buļļu meitu (pirmpieņu) sarakstu un DNS analīžu rezultātus;

20.3. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu (2. pielikums) un administratīvo izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

21. Informāciju par šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa ceturkšņa pēdējā mēneša divdesmitajā datumā) Lauksaimniecības datu centrs katru ceturksni līdz pēdējā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

22. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

23. Lai saņemtu šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minēto atbalstu, komersants līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (3.pielikums). Iesniegumam pievieno ģenētisko resursu Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes buļļu sarakstu un uzglabājamās spermas devu skaitu ceturksnī.

23.1 Lai saņemtu šo noteikumu 18.2.1 un 18.2.2 apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

23.1 1. līdz kārtējā gada 1. martam – iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto izdevumu tāmi;

23.1 2. līdz kārtējā gada 15. decembrim – samaksu apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

23.2 Lauku atbalsta dienests:

23.2 1. pēc šo noteikumu 23.1 1. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmē norādītās kopējās summas;

23.2 2. pēc šo noteikumu 23.1 2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

24. Lai saņemtu šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minēto atbalstu:

24.1. datu centrs:

24.1.1. līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (4.pielikums);

24.1.2. par pirmo pusgadu līdz kārtējā gada 10. augustam, bet par otro pusgadu līdz nākamā gada 10. janvārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu (5. pielikums);

24.2. laboratorijas:

24.2.1. līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (6.pielikums);

24.2.2. katru mēnesi līdz piektajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārraudzības informācijas pārskatu (7.pielikums).

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

25. Lai saņemtu šo noteikumu 18.4.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija katru mēnesi līdz desmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (8.pielikums).

26. Lai saņemtu šo noteikumu 18.5.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (9.pielikums).

27. Šo noteikumu 17.punktā minēto atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu vai novērtētu dzīvnieku 4,27 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

(Grozīts ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

28. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

2.3. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

29. Atbalsta mērķis liellopu gaļas ražošanas nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

30. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem:

30.1. ciltsvērtības noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

30.2. lineārajai vērtēšanai.

31. Atbalstu par dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem (ciltsvērtības noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem, lineārajai novērtēšanai) piešķir organizācijai:

31.1. par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā:

31.1.1. sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā, kā vienreizēju maksājumu 462,43 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā);

31.1.2. sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes (pēcnācēju dzimšanas un atšķiršanas svars atbilst selekcijas darba veikšanai noteiktajām prasībām), – 284,60 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā);

31.2. kā vienreizēju maksājumu 12,81 euro apmērā par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu zīdītājgovi;

31.3. kas ir ciltsgrāmatas kārtotāja, – 12 000 euro apmērā zīdītājgovs – buļļu mātes DNS analīzes kopējo izmaksu segšanai, lai nodrošinātu ciltsgrāmatā uzņemamo dzīvnieku izcelsmes ticamību.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

32. Organizācija par šo noteikumu 31.1.1. un 31.1.2.apakšpunktā minētajiem sertificētajiem tīršķirnes vaislas buļļiem atbalstu saņem:

32.1. ja ganāmpulka īpašnieks normatīvajos aktos par gaļas liellopu pārraudzību noteiktajā kārtībā Lauksaimniecības datu centrā ir iesniedzis informāciju dzīvnieku ģenētiskās vērtības noteikšanai;

32.2. ja tīršķirnes vaislas bullis ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju;

32.3. par vienu vai vairākiem sertificētajiem tīršķirnes vaislas buļļiem vienā pārraudzības ganāmpulkā, ja, rēķinot uz vienu tīršķirnes vaislas bulli, ganāmpulkā (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.aprīlī) ir vairāk nekā deviņas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem.

(Grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

33. Par specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes vaislas bulli uzskata dzīvnieku, kura vienas šķirnes asinība ir 100 procenti.

34. Informāciju par šo noteikumu 31.1. un 31.2.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.aprīlī) Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 10.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

35. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

36. Lai saņemtu šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija:

36.1. līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (11. pielikums);

36.2. līdz kārtējā gada 15. jūlijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

36.2.1. par katru šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto pārraudzības ganāmpulku – īpašnieku sarakstu ar novērtēto dzīvnieku skaitu;

36.2.2. administratīvo izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

37. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

38. Lai saņemtu šo noteikumu 31.2.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (12.pielikums).

38.1 Lai saņemtu šo noteikumu 31.3. apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

38.1 1. līdz kārtējā gada 1. martam – iesniegumu un plānoto izdevumu tāmi;

38.1 2. līdz kārtējā gada 15. decembrim – izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas atbilstoši iesniegtajai izdevumu tāmei.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

38.2 Lauku atbalsta dienests:

38.2 1. pēc šo noteikumu 38.1 1. apakšpunktā minētā iesnieguma un tāmes saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmes kopējās summas;

38.2 2. pēc šo noteikumu 38.1 2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

39. Šo noteikumu 30.punktā minēto atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu vai novērtētu dzīvnieku 8,54 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 164; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

40. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

2.4. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

41. Atbalsta mērķis cūkkopības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

42. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

42.1. produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes;

42.2. krustojuma cūku produktivitātes novērtēšanu;

42.3. ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testos iegūto datu apstrādei un uzglabāšanai.

43. Atbalstu dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai) piešķir organizācijai:

43.1. kā vienreizēju maksājumu 17,10 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par šķirnes jauncūku (cūku, kuili), kurai ir veikts produktivitātes tests šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, kā arī ģenētiskās vērtības tests;

43.2. kā vienreizēju maksājumu 71,14 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par vaislas jauncūkas un jaunkuiļa produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā, ja organizācija ir noslēgusi līgumu ar ganāmpulka īpašnieku par produktivitātes rādītāju iegūšanu no kārtējā gada 1.janvāra līdz 1.decembrim.

44. Šo noteikumu 42.1.apakšpunktā minēto atbalstu 64,03 euro apmērā augstvērtīga šķirnes kuiļa ikmēneša novērtēšanai saskaņā ar labāko lineāro objektīvās prognozes datu statistikas apstrādes metodiku (BLUP) pēc pēcnācēju kvalitātes ar indeksu 105 un vairāk, ja kuilis ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju, piešķir organizācijai un komersantam reizi ceturksnī.

45. Šo noteikumu 42.2.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 0,95 euro apmērā par katru novērtētu krustojuma cūku, kura iegūta saskaņā ar Latvijā audzēto cūku selekcijas programmu un kurai noteikts speķa biezums un ķermeņa liesās gaļas saturs.

46. Šo noteikumu 42.3.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 0,07 euro apmērā par vienā ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testā iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu.

47. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

48. Par šo noteikumu 43.punktā minēto atbalstu:

48.1. organizācija līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (13. pielikums);

48.2. Lauksaimniecības datu centrs katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam (pēc stāvokļa ceturkšņa pirmā mēneša pirmajā datumā) iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par cūku kustību pārraudzības ganāmpulkā;

48.3. organizācija katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

48.3.1. pārskatu par šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētajām jauncūkām (cūkām, kuiļiem) (14.pielikums);

48.3.2. pārskatu par šo noteikumu 43.2.apakšpunktā minētajām jauncūkām un jaunkuiļiem (15.pielikums);

48.3.3. samaksu apliecinošu dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

49. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 48.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

50. Lai saņemtu šo noteikumu 44.punktā minēto atbalstu, organizācija un komersants katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (16.pielikums).

51. Lai saņemtu šo noteikumu 45.punktā minēto atbalstu, organizācija katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (17.pielikums).

52. Lai saņemtu šo noteikumu 46.punktā minēto atbalstu, organizācija katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (18.pielikums).

53. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ciltsgrāmatas kārtošanu atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu vai novērtētu dzīvnieku 0,47 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas katru ceturksni līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par ciltsgrāmatā uzņemamiem vai novērtētiem dzīvniekiem.

54. Ja šo noteikumu 48.3.1. apakšpunktā iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības dzīvnieku, atbalstu par konkrēto dzīvnieku nepiešķir.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

2.5. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

55. Atbalsta mērķis zirgkopības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

56. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

56.1. darbspēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes;

56.2. vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanai.

57. Atbalstu ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (darbspēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes) tīršķirnes dzīvniekiem pārraudzības ganāmpulkā piešķir organizācijai:

57.1. par tāda augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes:

57.1.1. kura eksterjera vērtējums ir 50 punkti un vairāk;

57.1.2. kuram pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz astoņi pēcnācēji;

57.1.3. kuram ir sertificēts vai šķirnes ciltskodolā iekļauts vismaz viens pēcnācējs;

57.2. par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu;

57.3. par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, ja jaunzirga tēvs ir sertificēts ērzelis;

57.4. par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja kumeļa tēvs ir sertificēts ērzelis;

57.5. par vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi.

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 164; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

58. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

59. Par šo noteikumu 57. punktā minēto atbalstu:

59.1. organizācija līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (19. pielikums). Iesniegumam pievieno to pārraudzības ganāmpulku sarakstu, kuros plānoti ciltsdarba pasākumi, un detalizētu izdevumu tāmi par katru atbalsta pasākumu;

59.2. Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 59.1. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic priekšapmaksu 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas;

59.3. organizācija līdz kārtējā gada 1. decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus pārskatus kopā ar samaksu apliecinošu dokumentu kopijām atbilstoši iesniegto izdevumu tāmei:

59.3.1. par augstvērtīgu sertificētu šķirnes vaislas ērzeļu novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes (20. pielikums);

59.3.2. par vaislas ērzeļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu (21. pielikums);

59.3.3. par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu (22. pielikums);

59.3.4. par kumeļu sagatavošanu vērtēšanai un to ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu (23. pielikums);

59.3.5. par vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi (24. pielikums).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

60. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 59.1. apakšpunktā minēto tāmi, kā arī 59.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

61. Šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minēto atbalstu 14,23 euro apmērā piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu par katra vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves eksterjera novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā.

62. Lai saņemtu šo noteikumu 61. punktā minēto atbalstu, organizācija katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (25. pielikums).

(MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

63. Šo noteikumu 56.punktā minēto atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 8,54 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

64. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku kataloga izveidi un uzturēšanu, zirgu ciltsgrāmatas izdošanu, dalību starptautiskajās izstādēs, kā arī lopkopības nozarei aktuālas informācijas regulāru atspoguļošanu publiski pieejamā veidā maksā organizācijai, kas ir Latvijas Republikas zirgu valsts ciltsgrāmatas kārtotāja. Lai saņemtu atbalstu, minētā organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

64.1. līdz kārtējā gada 1. martam – iesniegumu, kam pievienota izdevumu tāme;

64.2. līdz kārtējā gada 1. decembrim – izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas, bet par dalību starptautiskajās izstādēs – līdz nākamā gada 1. jūlijam.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

65. Lauku atbalsta dienests:

65.1. pēc šo noteikumu 64.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas veic priekšapmaksu 90 procentu apmērā;

65.2. pēc šo noteikumu 64.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

66. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir uzrādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

2.6. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

67. Atbalsta mērķis aitkopības nozarē ir paaugstināt šķirnes aitu kvalitāti, kā arī saglabāt un uzlabot dzīvnieku esošo genotipu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

68. Atbalsts paredzēts:

68.1. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem (novērtēšana pēc pēcnācējiem);

68.2. ciltsgrāmatas uzturēšanai.

69. Atbalstu par dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem (novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes) maksā organizācijai:

69.1. par vaislai ataudzējamās aitas un teķa (no viena gada līdz 1,5 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu;

69.2. par sertificēta augstvērtīga šķirnes vaislas teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc pēcnācēju kvalitātes;

69.3. par vaislai audzējamo aitu un teķu skrepi genotipa noteikšanu, maedi-visna seroloģijas testiem un vaislas teķu izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi.

(Grozīts ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

70. Organizācija šo noteikumu 69.punktā minēto atbalstu saņem, ja ievēro šādas prasības:

70.1. šo noteikumu 69.1.apakšpunktā minēto ciltsdarba pasākumu veic šķirnes saimniecībās, kurās ir vairāk nekā 29 aitu mātes;

70.2. šo noteikumu 69.2.apakšpunktā minēto ciltsdarba pasākumu veic pārraudzības ganāmpulkos, kuros teķi ir sertificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju.

70.1 Atbalstu 30 720 euro apmērā piešķir organizācijai par vaislas teķu kvalitātes novērtēšanu pēc pēcnācēju kontrolnobarošanas rezultātiem un par atbilstības noteikšanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, lai segtu produktivitātes rādītāju novērtēšanas administratīvās un uzturēšanas izmaksas.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

70.2 Lai saņemtu šo noteikumu 70.1 punktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

70.2 1. līdz kārtējā gada 1. martam – iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto izdevumu tāmi;

70.2 2. līdz kārtējā gada 1. decembrim – samaksu apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

70.3 Lauku atbalsta dienests:

70.3 1. pēc šo noteikumu 70.2 1. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmē norādītās kopējās summas;

70.3 2. pēc šo noteikumu 70.2 2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

71. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

72. Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 20. jūlijam Lauku atbalsta dienestā un organizācijā iesniedz informāciju no dzīvnieku reģistra centrālās datubāzes par šo noteikumu 69. un 70. punktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

73. Par šo noteikumu 69. punktā minēto atbalstu:

73.1. organizācija līdz kārtējā gada 1. jūlijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (26. pielikums) kopā ar detalizētu izdevumu tāmi par katru atbalsta pasākumu;

73.2. Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 73.1. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic priekšapmaksu 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas;

73.3. organizācija līdz kārtējā gada 1. augustam Lauku atbalsta dienestā iesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši iesniegtajai izdevumu tāmei un šādus pārskatus:

73.3.1. par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vaislai ataudzējamām aitām un teķiem (27. pielikums);

73.3.2. par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc pēcnācēju kvalitātes sertificētiem augstvērtīgiem šķirnes vaislas teķiem (28. pielikums);

73.4. organizācija līdz kārtējā gada 10. decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši iesniegtajai izdevumu tāmei par šo noteikumu 69.3. apakšpunktā minēto atbalstu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

74. Lauku atbalsta dienests norēķinus veic, pamatojoties uz šo noteikumu 73.1., 73.3. un 73.4. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

75. Šo noteikumu 68.2.apakšpunktā minēto atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 8,54 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

2.7. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

76. Atbalsta mērķis kazkopības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

77. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

77.1. produktivitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes;

77.2. pirmās un otrās laktācijas kazu lineārai vērtēšanai, kā arī iegūto datu analīzei, ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādei.

77.3. par vaislai audzējamo kazu un āžu kazeīna genotipa noteikšanu, skrepi genotipa noteikšanu, artrīta–encefalīta seroloģijas testiem un vaislas āžu izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi.

(Grozīts ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

78. Atbalstu par dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (novērtēšanai pēc pēcnācējiem) maksā organizācijai:

78.1. kā vienreizēju maksājumu 71,14 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes (dzīvnieks, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 95 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums) vaislas kazu mātei;

78.2. kā vienreizēju maksājumu 42,69 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu vismaz pirmās pakāpes krustojuma (dzīvnieks iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu kazu ar specializēto gaļas šķirņu āzi, un gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 50 procentus) vaislas kazu mātei;

78.3. kā vienreizēju maksājumu 28,46 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par šķirnes saimniecībā vaislai ataudzējamās piena šķirņu kazas (no viena gada līdz 1,8 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu;

78.4. kā vienreizēju maksājumu 42,69 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes;

78.5. kā vienreizēju maksājumu 71,14 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem.

79. Lauku atbalsta dienests atbalstu maksā par šo noteikumu 78.3.apakšpunktā minētajiem dzīvniekiem, kas iegūti no šķirnes saimniecībā līdz kārtējā gada 1.augustam esošajiem vaislas dzīvniekiem, bet ne vairāk kā par 40 procentiem no kopējā ganāmpulkā esošo piena šķirņu slaucamo kazu skaita.

80. Organizācija šo noteikumu 78.4. un 78.5.apakšpunktā minēto atbalstu saņem, ja pasākumus veic pārraudzības ganāmpulkos, kuros āži ir sertificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikāciju.

81. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

82. Par šo noteikumu 77.3. apakšpunktā un 78. punktā minēto atbalstu organizācija:

82.1. līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (29. pielikums). Lauku atbalsta dienests pēc iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 75 procentu apmērā no plānotajām kopējām izmaksām;

82.2. līdz kārtējā gada 20. augustam iesniedz Lauksaimniecības datu centrā pārraudzības ganāmpulkos esošo piena tīršķirnes un specializēto gaļas šķirnes sertificēto āžu sarakstus (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā);

82.3. līdz kārtējā gada 1. septembrim (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā), bet par šo noteikumu 77.3. apakšpunktā minēto atbalstu – līdz kārtējā gada 1. decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus pārskatus kopā ar samaksu apliecinošo dokumentu kopijām par administratīvajiem izdevumiem:

82.3.1. par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošām specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes un pirmās pakāpes krustojuma vaislas kazu mātēm (30. pielikums);

82.3.2. par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vaislai ataudzējamām kazām (31. pielikums);

82.3.3. par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem (32. pielikums);

82.3.4. par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem (33. pielikums).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

83. Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 1. septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā un organizācijā informāciju no dzīvnieku reģistra centrālās datubāzes (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā) par šo noteikumu 78. punktā minētajām prasībām atbilstošām pārraudzībā esošām specializēto gaļas šķirņu vaislas kazu mātēm, vaislai ataudzējamām kazām un sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

84. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 82.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

85. Šo noteikumu 77.2.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 7,11 euro apmērā par katru lineāri novērtētu pirmās vai otrās laktācijas kazu.

86. Lai saņemtu šo noteikumu 85.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1.oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (34.pielikums) par novērtējamiem dzīvniekiem.

87. Atbalstu 4 410,90 euro apmērā piešķir organizācijai, lai segtu administratīvās izmaksas par pirmās un otrās laktācijas kazu lineārā vērtēšanā iegūto datu analīzi, kā arī ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādi pārraudzības ganāmpulkiem.

88. Lai saņemtu šo noteikumu 87.punktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

88.1. līdz kārtējā gada 1. martam – iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto izdevumu tāmi;

88.2. līdz kārtējā gada 1.decembrim – samaksu apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

89. Lauku atbalsta dienests:

89.1. pēc šo noteikumu 88.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā;

89.2. pēc šo noteikumu 88.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

90. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 8,54 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

2.8. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs

91. Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu lopkopības netradicionālajās nozarēs – briežkopībā, zvērkopībā, truškopībā un biškopībā, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus un bišu ciltssaimes, lai saglabātu un uzlabotu esošo genotipu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

92. Atbalsts paredzēts:

92.1. vaislas dzīvnieku un bišu ciltssaimju ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanai;

92.2. briežkopībā – vaislas buļļa vai vaislas govs izcelsmes novērtēšanai ar DNS analīzi.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

93. Atbalstu piešķir organizācijai, kas veic dzīvnieku un bišu ciltssaimju ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu šķirnes saimniecībās atbilstoši nozares ciltsdarba programmai.

94. Atbalstu ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanai maksā:

94.1. briežkopībā – par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu audzējamam vaislas dzīvniekam, kura vērtējums ir no 7 līdz 10 punktiem:

94.1.1. par staltbriežu vaislas buļļa novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 42,69 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā);

94.1.2. par staltbriežu vaislas govs novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 24,19 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā);

94.1.3. par staltbriežu vaislai ataudzējama jaundzīvnieka (no viena gada līdz divu gadu vecumam) novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 7,83 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā);

94.1.4. par dambrieža novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 17,79 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā);

94.2. zvērkopībā – par pirmās klases un otrās klases audzējamā vaislas dzīvnieka novērtēšanu:

94.2.1. par ūdeles ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu – vienreizēju maksājumu divu euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,28 euro apmērā);

94.2.2. par lapsas un polārlapsas ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu – 2,13 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,71 euro apmērā);

94.3. truškopībā:

94.3.1. par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas mātei, kurai ir vismaz viens saglabāts metiens, un vaislas tēvam, ar kuru lecinātām mātēm (vismaz četrām) atzīta grūsnība un kura vērtējums ir no 93 līdz 100 punktiem, – vienreizēju maksājumu divu euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,43 euro apmērā);

94.3.2. par selekcijas programmas uzturēšanu un dzīvnieku ciltsvērtības indeksa noteikšanu – vienreizēju maksājumu 2000 euro apmērā, bet ne vairāk kā 1000 euro vienai organizācijai;

94.4. (svītrots ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100);

94.5. biškopībā – par novērtējamu bišu ciltssaimi, kuras vērtējuma kubitālā indeksa rādītāji ir robežās no 1,3 līdz 2,7, kā arī citi selekcijas darbam nepieciešamie radītāji atbilst norādītajai pasugai, – vienreizēju maksājumu 9,96 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā).

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

95. Par šo noteikumu 94.punktā minēto atbalstu:

95.1. organizācija līdz kārtējā gada 1.augustam Lauksaimniecības datu centrā iesniedz informāciju (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā) par dzīvnieku skaitu šķirnes saimniecībās;

95.2. Lauksaimniecības datu centrs šo noteikumu 95.1.apakšpunktā minēto informāciju salīdzina ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā) un līdz kārtējā gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

95.1 Lai saņemtu šo noteikumu 92.2. vai 94.3.2. apakšpunktā minēto atbalstu, briežkopības organizācija vai truškopības organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

95.1 1. līdz kārtējā gada 1. martam – iesniegumu un plānoto izdevumu tāmi;

95.1 2. līdz kārtējā gada 15. decembrim – izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas atbilstoši iesniegtajai izdevumu tāmei.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

95.2 Lauku atbalsta dienests:

95.2 1. pēc šo noteikumu 95.1 1. apakšpunktā minētā iesnieguma un tāmes saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmes kopējās summas;

95.2 2. pēc šo noteikumu 95.1 2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

96. Lai saņemtu šo noteikumu 94. punktā (izņemot 94.3.2. apakšpunktu) minēto atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1. septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 35., 36. vai 37. pielikumam un līdz kārtējā gada 1. decembrim – samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši iesniegtajam iesniegumam. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus 100 procentu apmērā, pamatojoties uz minēto iesniegumu.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

2.8.1 Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem

(Apakšnodaļa MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

96.1 Atbalsta mērķis ir veicināt progresīvu tehnoloģiju izmantošanu, nodrošinot dzīvnieku novērtēšanu un to ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu, kā arī dzīvnieku darbspēju noteikšanu, starptautisku un Latvijas mēroga pasākumu (turpmāk – pasākums) organizēšanu un dalību tajos, lai popularizētu ciltsdarba rezultātus Latvijā un ārvalstīs. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 24. panta 2. punktu.

96.2 Atbalstu 100 procentu apmērā piešķir dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumu organizēšanai un dalībai starptautiskajos pasākumos, lai segtu regulas Nr. 702/2014 24. panta 4. punktā un 5. punkta "a" apakšpunktā minētās izmaksas, bet ne vairāk kā 23 356 euro piensaimniecības, liellopu gaļas ražošanas, cūkkopības, zirgkopības, aitkopības, kazkopības, briežkopības un truškopības nozares organizācijai.

(Grozīts ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

96.3 Lai saņemtu atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (37.1 pielikums). Iesniegumam pievieno detalizētu pasākuma nolikumu un izdevumu tāmi.

96.4 Lauku atbalsta dienests:

96.4 1. izvērtē šo noteikumu 96.3 punktā minētā iesnieguma un dokumentu atbilstību vērtēšanas kritērijiem dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumu organizēšanai (37.2 pielikums) un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu;

96.4 2. atbalstu piešķir organizācijai, kura kopvērtējumā saņēmusi lielāko punktu skaitu, bet ne mazāk kā 20 punktus. Ja nozarē vairākas organizācijas saņēmušas vienādu punktu skaitu, Lauku atbalsta dienests atbalstu piešķir organizācijai rindas kārtībā pēc iesnieguma saņemšanas laika, nepārsniedzot šo noteikumu 2.1.1.8. apakšpunktā minētā atbalsta pasākumam piešķirtā finansējuma apmēru;

96.4 3. lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmē norādītās kopējās summas.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

96.5 Organizācija par šo noteikumu 96.2 punktā minētajiem izdevumiem līdz kārtējā gada 1. decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši šo noteikumu 96.3 punktā minētajai izdevumu tāmei.

(Grozīts ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

96.6 Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 96.5 punktā minēto dokumentu saņemšanas veic galīgo norēķinu.

2.9. Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai

97. Atbalsta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanu normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un normatīvajos aktos par slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzību noteikto piena šķirņu govju un kazu virspārraudzību.

98. Atbalsts paredzēts:

98.1. dzīvnieku ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai;

98.2. piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai.

99. Atbalstu par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā iekļautās informācijas uzturēšanu un atjaunošanu piešķir institūcijai, kas nodrošina valstī vienotu informācijas centrālo datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari (turpmāk – lopkopības informācijas centrs), šādā apmērā:

99.1. par katru datubāzē reģistrētu liellopu un zirgu – 0,075 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

99.2. par katru datubāzē reģistrētu aitu, kazu un cūku – 0,033 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

99.3. par katru datubāzē reģistrētu ganāmpulku – 0,030 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

99.4. par katru datubāzē reģistrētu novietni – 0,17 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

99.5. par aitu pārraudzības datu apstrādi – 0,50 euro par dzīvnieku (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

99.6. par gaļas liellopu pārraudzības datu apstrādi – 0,50 euro par dzīvnieku (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli).

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

100. Atbalstu 12 805,85 euro apmērā par piena šķirņu slaucamo govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanu piešķir lopkopības informācijas centram.

101. Lai saņemtu šo noteikumu 99. un 100. punktā minēto atbalstu:

101.1. lopkopības informācijas centrs līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu;

101.2. katru mēnesi līdz nākamā mēneša desmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim lopkopības informācijas centrs Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par paveikto darbu.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

2.10. Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai

102. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

103. Atbalsta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu, lai nepieļautu cilvēku un dzīvnieku inficēšanos vai saindēšanos, kā arī patogēno mikroorganismu nokļūšanu un izplatīšanos vidē.

104. Atbalsts paredzēts:

104.1. līdz 100 procentiem no dzīvnieku līķu savākšanas un transportēšanas izmaksām;

104.2. līdz 75 procentiem no dzīvnieku līķu pārstrādes un likvidēšanas izmaksām.

105. Atbalstu maksā par šādiem pakalpojumiem un šādā apmērā:

105.1. par jebkura vecuma liellopu, aitu un kazu līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu – līdz 220 euro par tonnu. Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz līdz 25 procentiem no pārstrādes izmaksām par šādu dzīvnieku līķu pārstrādi un likvidēšanu, bet ne vairāk kā 14,23 euro par tonnu;

105.2. par lauksaimniecības dzīvnieku līķu (izņemot jebkura vecuma liellopu, aitu un kazu līķus) savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu – līdz 71,14 euro par tonnu. Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz pārējās izmaksas par šādu dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu, bet ne vairāk kā 142,29 euro par tonnu;

105.3. par putnu līķu pārstrādi un likvidēšanu uz vietas putnu novietnē – līdz 8,54 euro par tonnu.

(Grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

106. Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina:

106.1. optimizētu dzīvnieku līķu savākšanas, transportēšanas, pārstrādāšanas un likvidēšanas sistēmu;

106.2. dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un likvidēšanu atbilstoši prasībām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009.gada 14.novembris, Nr. L 300), un Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2011.gada 26.februāris, Nr. L 54);

106.3. valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzībai;

106.4. dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu 48 stundu laikā vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 72 stundu laikā ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī) pēc informācijas saņemšanas par dzīvnieka nobeigšanos. Šo pasākumu uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

107. Pretendents par šo noteikumu 106.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu nodrošināšanu iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu, kurā norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 106.punktā minētajām prasībām.

108. Pretendents vai nosūtītājs aizpilda dzīvnieku līķu pavaddokumentu par dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu (38. pielikums).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

109. Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

109.1. līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu atbalsta saņemšanai (39. pielikums) par mēnesi;

109.2. katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz pārskatu par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un likvidēšanu (40. pielikums);

109.3. slēdz līgumu ar Lauksaimniecības datu centru par informācijas apmaiņu par dzīvniekiem, kas ir nobeigušies;

109.4. iesniegumu pirms iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā saskaņo ar Lauksaimniecības datu centru.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

110. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

111. Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 109.1. apakšpunktā minēto iesniegumu un veic norēķinus par iepriekšējo mēnesi.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

2.11. Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei vai likvidēšanai

(Apakšnodaļas nosaukums MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

112. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

113. Atbalsta mērķis ir nodrošināt Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā reģistrētajās un atzītajās kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos dzīvnieku izcelsmes 1. un 2. kategorijas blakusproduktu (izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu), kā arī reģistrētajās un atzītajās kautuvēs radušos cūku sugas dzīvnieku izcelsmes nošķirtu, šķirotu un attīrītu 3. kategorijas blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādi vai likvidēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

114. Atbalsts par šo noteikumu 113. punktā minēto blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādi vai likvidēšanu ir līdz 28,46 euro par tonnu.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

115. Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina:

115.1. optimizētu blakusproduktu savākšanas, transportēšanas un pārstrādāšanas vai likvidēšanas sistēmu;

115.2. blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu vai likvidēšanu atbilstoši prasībām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009.gada 14.novembris, Nr. L 300), un Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2011.gada 26.februāris, Nr. L 54). Uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam;

115.3. valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzības jomā;

115.4. ka blakusproduktu pārstrādes procesā iegūtais produkts nav Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētais produkts.

(Grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

116. Lai saņemtu šo noteikumu 114.punktā minēto atbalstu, pretendents katru mēnesi iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu.

117. Pretendents vai nosūtītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, aizpilda blakusproduktu pavaddokumentu un saskaņo to ar valsts pilnvarotu veterinārārstu vai Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru. Pretendents minēto pavaddokumentu pievieno šo noteikumu 118.1. apakšpunktā minētajam iesniegumam.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

118. Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

118.1. līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu atbalsta saņemšanai (41. pielikums) par mēnesi;

118.2. katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz pārskatu par blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu vai likvidēšanu (42. pielikums);

118.3. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem iesniedz uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

119. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

120. Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 118.1. apakšpunktā minēto iesniegumu un veic norēķinus par iepriekšējo mēnesi.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

2.12. Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai

121. Atbalsta mērķis ir nodrošināt pārtikā izmantojamo dzīvnieku izcelsmes produktu nekaitīgumu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

122. Atbalsts sedz daļu no veterinārās ekspertīzes pakalpojuma izmaksām, bet nepārsniedz trīs euro par vienu veterinārās ekspertīzes stundu.

(Grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

123. Šo noteikumu 122.punktā minēto atbalstu piešķir institūcijai, kas īsteno valsts uzraudzību un kontroli pārtikas, dzīvnieku barības, blakusproduktu, veterināro zāļu aprites, dzīvnieku veselības, labturības un ciltsdarba jomā, kā arī nodrošina nepārtikas preču drošuma un fitosanitāro robežkontroli (turpmāk – uzraudzības institūcija).

124. Par šo noteikumu 122.punktā minēto atbalstu:

124.1. uzraudzības institūcija līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu;

124.2. (svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85);

124.3. uzraudzības institūcija līdz katra nākamā mēneša desmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par veterinārajās ekspertīzēs nostrādāto stundu skaitu.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

2.13. Atbalsts biškopības nozarei

125. Atbalstu piešķir saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1408/2013. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

126. Atbalstu 8,50 euro apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents:

126.1. kas reģistrējies kā nodokļu maksātājs vai saimnieciskās darbības veicējs;

126.2. kas ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;

126.3. kam iepriekšējā gada 1. novembrī ir vairāk nekā 29 bišu saimes;

126.4. kas nodrošina, lai bišu stropi būtu marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju skaits saimniecībā netiek samazināts laikposmā no kārtējā gada 1.jūnija līdz 30.septembrim;

126.5. kas ir reģistrējies Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto Uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu aprites uzņēmums;

126.6. kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības, iepriekšējā taksācijas gadā ir vairāk nekā 50 procentu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības un kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos neieskaita saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu;

126.7. kam bišu saimes līdz kārtējā gada 1. jūnijam nav bioloģiski sertificētas normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; 26.05.2015. noteikumiem Nr. 262; MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

127. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1.jūnijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

127.1. iesniegumu (43.pielikums). Pretendents iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu;

127.2. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

128. Informāciju par šo noteikumu 126.2. un 126.3.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošajiem pretendentiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa iepriekšējā gada 1. novembrī) Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

129. Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 127.punktā minētā iesnieguma un dokumentu atbilstību šo noteikumu 126.punktā minētajām prasībām un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

2.14. Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai

(Apakšnodaļa MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

129.1 Atbalsta mērķis ir saglabāt lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu nozīmīgākās vietējās cilmes sugas atbilstoši Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumam.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

129.2 Atbalsts par konkrētas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu Latvijas teritorijā paredzēts šādā apmērā:

129.2 1. par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku – 155 euro;

129.2 2. par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku – 200 euro;

129.2 3. par Latvijas baltās cūku šķirnes dzīvnieku – 160 euro;

129.2 4. par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku – 75 euro;

129.2 5. par Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku – 200 euro;

129.2 6. par Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieku – 75 euro.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

129.3 Šo noteikumu 129.2 punktā minēto atbalstu saņem pretendents:

129.3 1. kura ganāmpulks un lauksaimniecības dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;

129.3 2. kurš par katru atbalstam pieteikto dzīvnieku uzņemas saistības uz pieciem gadiem, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu, vai tās turpina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai. Saistības turpinās vai stājas spēkā ar dienu, kad atbalsta pretendents saņem šo noteikumu 129.2 punktā minēto pirmo maksājumu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

129.4 Pēc šo noteikumu 129.3 2. apakšpunktā minētā perioda beigām pretendentam ir tiesības uzņemties jaunas saistības.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

129.5 Ja pretendents pārtrauc saistības par kādu dzīvnieku, tas atmaksā visu saistību periodā par attiecīgo dzīvnieku saņemto atbalstu, tai skaitā par saistībām, ko uzņēmušies iepriekšējie īpašnieki. Lauku atbalsta dienests nepieprasa saņemtā atbalsta atmaksu, ja iestājas viens no šo noteikumu 129.9 punktā minētajiem īpašajiem apstākļiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

129.6 Ja pretendenta saimniecība pilnībā tiek atsavināta par labu citai personai, kas ir Lauku atbalsta dienesta klients, šī persona var pārņemt pretendenta saistības par katru dzīvnieku. Ja saistības netiek pārņemtas, pretendents atmaksā visu saistību periodā jau saņemto atbalstu par dzīvnieku, par kuru saistības netiek pārņemtas. Pretendents un saistību pārņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu par saistību pārņemšanu un pievieno to šo noteikumu 129.7 apakšpunktā minētajam iesniegumam.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

129.7 Lai saņemtu šo noteikumu 129.2 punktā minēto atbalstu, pretendents kārtējā gadā laikposmā no 1. līdz 30. septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (43.1 pielikums).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

129.8 Lauku atbalsta dienests izvērtē iesniegumu un līdz nākamā gada 30. jūnijam pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu. Šo noteikumu 129.2 punktā minēto atbalstu nepiešķir, ja par konkrētās šķirnes dzīvnieku nav izsniegts šo noteikumu 129.10 punktā minētais atzinums.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

129.9 Pēc atbalsta saņemšanas par šo noteikumu 129.2 punktā minētās attiecīgās šķirnes dzīvnieku pretendents turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada apņemas atbalsttiesīgo dzīvnieku nepārdot, nedāvināt un nelikvidēt, izņemot īpašus apstākļus (izbeidzies dzīvnieka produktīvais vecums, dzīvnieks neatbilst ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām, slimības dēļ, dzīvnieks miris dabiskā nāvē, noticis nelaimes gadījums, kurā dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

129.10 Organizācija kārtējā gadā atzinumu par atbilstību šo noteikumu 129.2 punktā minētajai šķirnei izsniedz ne vairāk kā 550 konkrētās šķirnes dzīvniekiem, kas atbilst lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas kritērijiem saskaņā ar lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes saglabāšanas programmu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

3. Atbalsts augkopības attīstībai
3.1. Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai

130. Atbalstu piešķir zinātniskam institūtam, kas uztur augu gēnu banku un augu ģenētisko resursu centrālo datubāzi, šādu pasākumu nodrošināšanai:

130.1. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu gēnu bankas darbības un sēklu paraugu saglabāšanai;

130.2. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu centrālās datubāzes darbības nodrošināšanai;

130.3. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai.

131. Pasākumu īstenošanu uzrauga Ģenētisko resursu padome.

132. Lai saņemtu atbalstu, zinātniskais institūts līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus dokumentus:

132.1. iesniegumu, kurā precīzi norāda veicamos pasākumus atbilstoši šo noteikumu 130.punktam;

132.2. detalizētu izdevumu tāmi, kurā norāda pasākumu izmaksas atbilstoši šo noteikumu 130.punktam.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

133. Atbalstu maksā saskaņā ar lēmumu. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda pretendenta atbilstību šo noteikumu 130. punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmuma neatņemama sastāvdaļa ir izdevumu tāme.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

134. Lauku atbalsta dienests lēmumā paredz:

134.1. priekšapmaksu, nepārsniedzot 60 procentus no atbalsta pasākumam piešķirtā finansējuma;

134.2. papildu maksājumu darbu turpināšanai pēc starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas, nepārsniedzot 35 procentus no apakšpasākumam piešķirtā atbalsta apmēra.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

135. Zinātniskais institūts līdz kārtējā gada 1.jūlijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz Ģenētisko resursu padomes apstiprinātu starppārskatu par kārtējo darbu izpildi. Starppārskatā norāda šo noteikumu 130.punktā minēto pasākumu izpildes gaitu (paveiktos darbus un to rezultātus) un tam pievieno komandējumu pārskatus.

136. Zinātniskais institūts līdz kārtējā gada 5.decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus dokumentus:

136.1. noslēguma pārskatu – kopsavilkumu par līguma izpildi;

136.2. samaksu un darījumu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar šo noteikumu 132.2.apakšpunktā minēto izdevumu tāmi.

137. Lauku atbalsta dienests galīgo norēķinu veic pēc noslēguma pārskata un samaksu apliecinošo dokumentu kopiju apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.

3.2. Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei

138. Atbalsta mērķis ir saglabāt un novērtēt augu ģenētisko resursu kolekcijas (turpmāk – kultūraugu genofonds) un paplašināt selekcijas darba turpināšanas iespējas, kā arī veikt šķirnes identitātes pārbaudi.

139. Atbalstu saņem pretendents, ja tam:

139.1. pieder kultūraugu genofonds (izņemot dekoratīvos augus);

139.2. jānodrošina šķirnes identitātes pārbaudes veikšana;

139.3. nepieciešams veikt lauksaimniecības kultūraugu standartšķirnes novērtēšanu.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

140. Pretendents līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (44. pielikums) un kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programmu saskaņā ar šo noteikumu 45. pielikumā minētajiem izcenojumiem un apjomu. Ja pretendentam jānodrošina šķirnes identitātes pārbaudes veikšana, tas programmā papildus norāda šķirnes identitātes pārbaudei paredzēto vienību skaitu pa sugu grupām saskaņā ar šo noteikumu 45. pielikuma 63., 64. un 65. punktu.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

141. Lauku atbalsta dienests izvērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu 139. punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

142. Lauku atbalsta dienests lēmumā paredz:

142.1. ietverto pasākumu izpildes kontroli trīs gadus pēc atbalsta saņemšanas;

142.2. kultūraugu genofonda atsavināšanas aizliegumu;

142.3. priekšapmaksu 60 procentu apmērā no lēmumā paredzētās summas. Pretendentam, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, izmaksātajā atbalsta summā kā attaisnotos izdevumus ietver pievienotās vērtības nodokli;

142.4. starppārskata iesniegšanu līdz kārtējā gada 1. jūlijam, pēc starppārskata apstiprināšanas paredzot priekšapmaksu 35 procentu apmērā;

142.5. noslēguma pārskata iesniegšanu līdz kārtējā gada 1. decembrim.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

143. Pēc šo noteikumu 142.5.apakšpunktā minētā noslēguma pārskata saņemšanas Lauku atbalsta dienests veic gala norēķinu.

144. Par kultūraugu genofonda postījumiem, kā arī par programmas iespējamo neizpildi pretendents rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu mēneša laikā pēc attiecīgā notikuma konstatēšanas.

145. Par kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas rezultātiem pretendents sagatavo pārskatu un līdz kārtējā gada 30.decembrim to iesniedz Zemkopības ministrijā.

3.3. Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa un oglekļa monitoringa īstenošanai

(Apakšnodaļa MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā; apakšnodaļas nosaukums MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

146. Atbalsta mērķis ir nodrošināt informāciju par slāpekļa daudzumu augsnē īpaši jutīgajās teritorijās un sniegt lauksaimniekiem ieteikumus slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai, kā arī uzsākt oglekļa monitoringu augšņu agroķīmiskās izpētes reprezentatīvās kopas daļā, lai iegūtu informāciju par oglekļa saturu un tā krājumiem dažādās augsnēs, ņemot vērā to tipu, granulometrisko sastāvu un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidu (aramzeme, zālāji, augļu dārzi).

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

147. Atbalstu piešķir Valsts augu aizsardzības dienestam:

147.1. šādu augsnes minerālā slāpekļa monitoringa pasākumu īstenošanai:

147.1.1. augsnes paraugu ņemšanai trijos dziļumos dažādās Latvijas vietās atšķirīgos augšņu apstākļos pavasarī un rudenī;

147.1.2. augsnes minerālā slāpekļa datubāzes uzturēšanai;

147.1.3. ieteikumu izstrādei slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai;

147.2. šādiem oglekļa monitoringa pasākumiem augšņu agroķīmiskās izpētes reprezentatīvās kopas daļā:

147.2.1. augsnes paraugu ņemšanai augšņu agroķīmiskās izpētes reprezentatīvās kopas daļā;

147.2.2. oglekļa satura noteikšanas analīzēm;

147.2.3. oglekļa datubāzes izveidošanai un uzturēšanai.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

148. Lai saņemtu šo noteikumu 147. punktā minēto atbalstu, Valsts augu aizsardzības dienests līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu un pievieno plānoto izdevumu tāmi.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

149. Valsts augu aizsardzības dienests līdz kārtējā gada 10. decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par slāpekļa monitoringa rezultātiem un sniegtajiem ieteikumiem slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai, kā arī par iegūtajiem rezultātiem oglekļa monitoringā.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

3.4. Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

150. Atbalsta mērķis ir palielināt labības, kartupeļu, lopbarības augu, eļļas un šķiedraugu kvalitatīvu sēklu sagatavošanu un izmantošanu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

151. Atbalstu piešķir institūcijai, kas nodrošina augu aizsardzību, sēklu sertificēšanu, sēklu un mēslošanas līdzekļu aprites uzraudzību, kā arī selekcionāru tiesību aizsardzību (turpmāk – augu aizsardzības dienests), 100 procentu apmērā no cenām, kas noteiktas normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, par šādiem iepriekšējā gada trešajā un ceturtajā ceturksnī un kārtējā gadā sniegtajiem pakalpojumiem:

151.1. lauku apskati Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām, ja lauku platība ir:

151.1.1. labībai – lielāka par 10 hektāriem;

151.1.2. kartupeļiem – lielāka par vienu hektāru;

151.1.3. lopbarības augiem (46.pielikums), eļļas augiem un šķiedraugiem – lielāka par pieciem hektāriem;

151.2. vidējā sēklu parauga noņemšanu, sēklu kvalitatīvo īpašību novērtēšanu un sēklas sertifikāta izsniegšanu sertifikācijai paredzētajām labības, eļļas augu, šķiedraugu un 46. pielikumā minēto lopbarības augu sēklu partijām;

151.3. oficiālo etiķešu vai augu pasu drukāšanu un izsniegšanu sertificētajām labības, eļļas augu, šķiedraugu, kartupeļu un 46. pielikumā minēto lopbarības augu sēklu partijām;

151.4. kartupeļu bumbuļu laboratorisko analīzi, lai noteiktu kartupeļu gaišo un tumšo gredzenpuvi;

151.5. sēklas kartupeļu vīrusu infekcijas noteikšanu mātesaugiem, PB1, PB2, PB3, PB4, S, SE un E sēklu kategorijām;

151.6. kartupeļu augsnes paraugu ņemšanu un par analīzēm augu kaitīgo organismu noteikšanai visās kartupeļu audzēšanas platībās kartupeļu sēklaudzēšanas saimniecībās;

151.7. vidējā sēklu parauga noņemšanu, sēklu kvalitatīvo īpašību novērtēšanu un sēklas kartupeļu sertifikāta izsniegšanu sertifikācijai paredzētajām kartupeļu sēklu partijām;

151.8. mātesaugu paraugu analīzēm bakteriālās melnkājas Pectobacterium spp. un Dickeya spp. (sin. Erwinia spp.) noteikšanai;

151.9. sēklas kartupeļu bumbuļu laboratoriskām analīzēm, lai noteiktu tādus kaitīgos organismus kā Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Ditylechus destructor, Synchytrium endobioticum un Epitrix sp.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

151.1 Augu aizsardzības dienests šo noteikumu 151. punktā minētos subsidētos pakalpojumus sniedz saskaņā ar regulu Nr.  1408/2013, ievērojot normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem noteiktās prasības.

(MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

151.2 Augu aizsardzības dienests administratīvo izdevumu segšanai paredz ne vairāk kā 10 procentus no kopējās atbalsta summas.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

152. Augu aizsardzības dienests līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par iepriekšējā ceturksnī sniegtajiem pakalpojumiem un nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Noslēguma pārskatu par sniegtajiem pakalpojumiem kārtējā gadā un administratīvo izdevumu samaksu apliecinošu dokumentu kopijas Augu aizsardzības dienests iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz nākamā gada 20. aprīlim.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

153. Par šo noteikumu 151.punktā minētajiem pakalpojumiem Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām nepiemēro maksu, kas noteikta normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

154. Ja augu aizsardzības dienests konstatē, ka kādi no šo noteikumu 151. punktā minēto pakalpojumu rezultātiem neatbilst normatīvajos aktos par labības, lopbarības augu, eļļas un šķiedraugu, kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklu (sēklas kartupeļu) tirdzniecību noteiktajām prasībām, Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētā persona par attiecīgo pakalpojumu augu aizsardzības dienestam maksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

3.5. Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

155. Atbalsta mērķis ir veicināt selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.

156. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr. 702/2014.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

157. Atbilstoši regulas Nr. 702/2014 31. panta 7. punktam atbalsts sedz līdz 100 procentiem no šādām ar sadarbību un pētniecības pasākumiem saistītām attiecināmām izmaksām:

157.1. atalgojumu un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos darba ņēmēja labā obligāti veicamos maksājumus pētniekiem, pētniecības tehniskajam personālam un palīgpersonālam, ciktāl tas nodarbināts pasākuma izpildē;

157.2. aparatūras un iekārtu amortizācijas izmaksas. Ja aparatūras un iekārtu kalpošanas laiks pārsniedz zinātniskā pasākuma ilgumu, tad par attiecināmām izmaksām uzskata tikai tās aparatūras un iekārtu amortizācijas izmaksas, kas atbilst pasākuma ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

157.3. pakalpojumu izmaksas, kā arī izmaksas par šķirņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi, šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu, kartupeļiem – par izturības pārbaudi pret kartupeļu cistu nematodi un vēzi;

157.4. inventāra, instrumentu un materiālu iegādes izmaksas, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu;

157.5. tehnikas amortizācijas izmaksas, kas atbilst pasākuma ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

157.6. izmaksas, kas saistītas ar telpu īri un apsaimniekošanu, sakaru pakalpojumu izmaksas, kā arī tādu biroja preču iegādes izmaksas, kuru kalpošanas laiks nav ilgāks par vienu gadu. Uz šo apakšpunktu attiecas tikai tās izmaksas, kas ir noteiktas rakstiski kā procentuālā vai proporcionālā daļa no tādām atbalsta pretendenta darbības un uzturēšanas izmaksām, kuras ir aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

158. Atbalsts paredzēts:

158.1. selekcijas materiāla – līniju, klonu, hibrīdu un citu selekcijas materiāla veidu (turpmāk – līnijas) – novērtēšanai, lai ieviestu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju;

158.2. dubultoto haploīdu novērtēšanai;

158.3. selekcijas materiāla – līniju – novērtēšanai, lai ieviestu bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas.

(Grozīts ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 166)

159. Atbalstu piešķir pretendentam, kas:

159.1. atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas definīcijai saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 2. panta 50. punktu;

159.2. ir reģistrēts Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā;

159.3. saskaņā ar savas institūcijas nolikumu vai statūtiem nodarbojas ar šo noteikumu 47.pielikumā minēto lauksaimniecības augu sugu grupu selekciju;

159.4. par noteiktu lauksaimniecības kultūraugu (ziemas kviešu, ziemas rudzu, vasaras miežu, kartupeļu, tauriņziežu, kamolzāles, auzeņu–aireņu starpsugu hibrīdu, kaņepju, linu, ābeļu un aveņu) līniju novērtēšanu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai vai par noteiktu lauksaimniecības kultūraugu (kviešu, miežu, auzu, lauka pupu, zirņu un kartupeļu) līniju novērtēšanu bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai ir noslēdzis sadarbības līgumu ar biedrību "Zemnieku saeima" vai ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju, vai ar vismaz vienu Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes dalīborganizāciju, kas ir saistīta ar attiecīgās kultūraugu grupas sēklu vai pavairojamā materiāla izmantošanu.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

160. Šo noteikumu 158. punktā minētā atbalsta pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās pēc iesnieguma iesniegšanas vai pēc regulas Nr. 702/2014 31. panta 3. punktā minētās informācijas publicēšanas par attiecīgo atbalsta pasākumu.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

161. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

161.1. iesniegumu (48.pielikums);

161.2. tādu selekcijas materiāla novērtēšanas programmu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai, kurā ietverti šo noteikumu 47.pielikumā minētie izcenojumi.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

162. Par šo noteikumu 158.punktā minēto atbalstu:

162.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda pretendenta atbilstību šo noteikumu 159. punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmumā paredz šādus nosacījumus:

162.1.1. priekšapmaksu 60 procentu apmērā;

162.1.2. 40 procenti no atbalsta summas tiek samaksāti pēc starppārskata iesniegšanas (starppārskatu Lauku atbalsta dienestā iesniedz līdz kārtējā gada 1.septembrim);

162.1.3. noslēguma pārskats tiek iesniegts līdz kārtējā gada 15.decembrim;

162.1.4. pretendentam, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, izmaksātajā atbalsta summā kā attaisnotos izdevumus ietver pievienotās vērtības nodokli;

162.1.5. pasākuma izpilde tiek kontrolēta piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas;

162.2. pretendents:

162.2.1. savā tīmekļa vietnē kārtējā gadā publicē regulas Nr. 702/2014 31. panta 3. punktā minēto informāciju;

162.2.2. sagatavo pārskatu par selekcijas materiāla novērtēšanu, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas, un līdz nākamā gada 1.februārim to iesniedz Zemkopības ministrijā un šo noteikumu 159.4.apakšpunktā minētajā organizācijā, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums;

162.2.3. vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 162.2.2.apakšpunktā minētā pārskata iesniegšanas atbalsta pasākuma rezultātus publicē savā tīmekļa vietnē un nodrošina rezultātu pieejamību piecu gadu laikā no to publicēšanas dienas.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

163. Par selekcijas materiāla postījumiem, kā arī par šo noteikumu 161.2.apakšpunktā minētās programmas iespējamo neizpildi pretendents triju darbdienu laikā pēc attiecīgā notikuma konstatēšanas rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu.

4. Atbalsts starptautiskai un savstarpējai sadarbībai

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

4.1. Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

164. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

165. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

166. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

167. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

168. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

169. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

170. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

171. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

172. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

173. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

4.2. Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās

174. Atbalsta mērķis ir iesaistīt lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumus lēmumu pieņemšanā un nodrošināt informācijas apriti starp valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūcijām un lauksaimniekiem.

175. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr. 702/2014.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

176. Atbalsts paredzēts lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem, ja:

176.1. lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi reģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā;

176.2. lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi pārstāv attiecīgās lauksaimniecības nozares jomu valsts mērogā;

176.3. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu iesniegtie darba uzdevumi atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:

176.3.1. veicināt lauku iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienības sniegtajām iespējām lauku un lauksaimniecības atbalsta politikas veidošanā;

176.3.2. radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieciskajai ražošanai;

176.3.3. iesaistīt lauku iedzīvotājus lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā;

176.3.4. sagatavot priekšlikumus par pārstāvētās nozares attīstību;

176.4. lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi ir ar Zemkopības ministrijas rīkojumu apstiprinātas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes dalīborganizācijas, izņemot šo noteikumu 181.punktā minēto institūciju.

177. Atbalstu 252 467 euro apmērā (tai skaitā dalības maksas starptautiskajās organizācijās un darbības nodrošināšanas administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai) piešķir lauku un lauksaimnieku biedrībai, kas nodrošina:

177.1. normatīvajos aktos par lauksaimniecības un lauku attīstību noteikto sadarbību ar Zemkopības ministriju, veidojot un īstenojot kopēju lauksaimniecības politiku;

177.2. lauksaimnieku interešu pārstāvēšanu Eiropas Savienības institūcijās;

177.3. sadarbību ar lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem, kas nav šīs biedrības biedri.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

178. Atbalstu 48 400 euro apmērā (tai skaitā dalības maksu starptautiskajās organizācijās un līdzekļus administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai) piešķir biedrībai, kas apvieno pārstrādes nozares asociācijas un mazos un vidējos uzņēmumus (ne mazāk kā 30) pārtikas pārstrādes jomā, nodrošina Latvijas pārtikas pārstrādes nozares ilgtermiņa attīstību un nozares interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu un ir atbildīga par Latvijas Pārtikas tehnoloģijas platformas darbību Latvijā.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

179. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

180. Atbalstu 188 839 euro apmērā piešķir biedrībām (izņemot šo noteikumu 177. un 178. punktā minētās biedrības), kas ir ar Zemkopības ministrijas rīkojumu apstiprinātas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes locekles un piedalās lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā. Atbalsta apmērs vienai biedrībai nepārsniedz 26 977 euro (tai skaitā administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai).

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

181. Atbalstu 4 500 euro apmērā (tai skaitā savstarpējai un starptautiskai sadarbībai, informatīvo materiālu izdošanai un tīmekļa vietnes administrēšanai, dalībai semināros, pētījumu datubāzes uzturēšanai, darbības nodrošināšanas administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai) piešķir institūcijai, kas nodrošina zinātnisko pētījumu datubāzes uzturēšanu.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

182. Lai saņemtu šo noteikumu 177., 178., 180. un 181. punktā minēto atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (52. pielikums) kopā ar Zemkopības ministrijas apstiprinātu darba uzdevumu un izdevumu tāmi. Lauku atbalsta dienests izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz šādus nosacījumus:

182.1. darba izpildes laiks šo noteikumu 177. punktā minētajam pretendentam ir no kārtējā gada 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam, bet šo noteikumu 178., 180. un 181. punktā minētajiem pretendentiem – no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;

182.2. priekšapmaksu 100 procentu apmērā;

182.3. šo noteikumu 177. punktā minētais pretendents līdz nākamā gada 1. maijam, bet šo noteikumu 178., 180. un 181. punktā minētie pretendenti līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz gala pārskatu Lauku atbalsta dienestā.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

4.3. Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

183. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr. 702/2014, regulu Nr. 1407/2013 un regulu Nr. 1408/2013. Tehniskā atbalsta mērķis ir nodrošināt iesniegumu izvērtēšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta pasākumiem, kas nav ietverti šajos noteikumos minētajos citos valsts atbalsta pasākumos.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

184. Tehnisko atbalstu nepiešķir investīcijām lauksaimniecības nozarē un tādiem ārkārtas atbalsta pasākumiem, kas saistīti ar zaudējumu segšanu nelabvēlīgu klimatisko apstākļu (piemēram, vētras, plūdu, krusas, sausuma) un ugunsgrēku dēļ, kā arī ar meža dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniecības dzīvniekiem.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

185. Tehnisko atbalstu ir tiesības saņemt fiziskai vai juridiskai personai, kuras darbība ir saistīta ar lauksaimniecību un lauku attīstību.

186. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu tehniskajam atbalstam pieņem Zemkopības ministrijas izveidota komisija (turpmāk – tehniskā atbalsta komisija).

187. Tehniskā atbalsta komisijai ir šādi uzdevumi:

187.1. koordinēt atbalsta piešķiršanu un pieņemt lēmumus par tehniskā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt tehnisko atbalstu;

187.2. izvērtēt pretendentu iesniegumus, kas saistīti ar lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšanu, prioritāri paredzot tehnisko atbalstu:

187.2.1. lauksaimniecības attīstības veicināšanas un sadarbības pasākumiem, kas vērsti uz lauksaimniecības nozarē nodarbinātajiem un lauku iedzīvotājiem;

187.2.2. gadījumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības prasību un atbalsta ieviešanu;

187.3. pieprasīt, apkopot un analizēt informāciju par tehniskā atbalsta nepieciešamību pretendentam.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

188. Lai saņemtu tehnisko atbalstu, pretendents iesniedz Zemkopības ministrijā iesniegumu (53.pielikums). Iesniegumam pievieno pasākuma aprakstu un izdevumu tāmi.

189. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā, pamatojoties uz tehniskā atbalsta komisijas pieņemto lēmumu (lēmuma pieņemšanas diena uzskatāma par valsts atbalsta piešķiršanas dienu).

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 375)

5. Atbalsts tirgus veicināšanai
5.1. Atbalsta piešķiršanas prasības

190. Atbalsta mērķis ir palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu.

191. Atbalstu piešķir Agroresursu un ekonomikas institūtam (turpmāk – institūts) Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs (turpmāk – kopstends) un līdzfinansējuma piešķiršanai pretendentiem dalībai kopstendā (izņemot starptautisko lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādi "Internationale Grüne Woche Berlin – 2020") laikposmā no kārtējā gada 1. februāra līdz nākamā gada 31. janvārim.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

192. Lai saņemtu atbalstu, institūts līdz kārtējā gada 10.maijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

192.1. ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu iesniegumu, kas ietver to starptautisko izstāžu aprakstu, kurās institūts plāno organizēt kopstendus, norādot starptautisko izstāžu norises vietu un laiku, to izvēles pamatojumu, kā arī prognozējamos rezultātus, kas vērsti uz mērķa sasniegšanu;

192.2. detalizētu izdevumu tāmi. Tāmē ietver šādas pozīcijas:

192.2.1. kopstendu organizēšanas un darbības nodrošināšanas izdevumus sadalījumā pa starptautiskajām izstādēm ar detalizētiem izdevumu posteņiem:

192.2.1.1. kopstenda platības nomas maksu (norādot vienību izmaksas);

192.2.1.2. kopstenda izveidošanas, transportēšanas, uzstādīšanas un demontēšanas izmaksas;

192.2.1.3. izdevumus par precēm un pakalpojumiem kopstenda noformēšanai un darbības nodrošināšanai (tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 197.punktā minēto produktu iegādi);

192.2.1.4. izdevumus par izstādes materiālu (izņemot kopstendu) transportēšanu;

192.2.1.5. kopstenda un citu izstādes materiālu uzglabāšanas izmaksas;

192.2.1.6. izdevumus par informatīvo materiālu sagatavošanu (norādot vienību izmaksas);

192.2.1.7. izdevumus par informācijas ievietošanu starptautiskās izstādes katalogā (norādot vienību izmaksas);

192.2.1.8. izdevumus par institūta darbinieku komandējumiem (darba braucieniem), kas saistīti ar kopstenda darbības nodrošināšanu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi (norādot vienību izmaksas);

192.2.2. līdzfinansējuma apmēru kopstenda dalībniekiem;

192.2.3. administratīvos izdevumus (nepārsniedzot 15 procentus no kopējās izdevumu tāmes summas) pa detalizētiem izdevumu posteņiem:

192.2.3.1. projekta vadības atlīdzības izmaksas par projektā veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā par projekta dokumentācijas nodrošināšanu, kā arī projekta iepirkumu organizēšanu un kontroli. Atlīdzību par darbu nosaka samērīgi, ņemot vērā darba apjomu un specifiku un vidējo atalgojumu attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbinātajiem;

192.2.3.2. darba devēja sociālais nodoklis;

192.2.3.3. biroja, sakaru un transporta izmaksas.

(Grozīts ar MK 09.12.2014. noteikumiem Nr. 749; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

193. Pēc šo noteikumu 192. punktā minēto dokumentu izvērtēšanas Lauku atbalsta dienests ar institūtu slēdz šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto līgumu par atbalsta piešķiršanu, līgumā paredzot:

193.1. priekšapmaksu 95 procentu apmērā no kopējās līguma summas (405 033 euro);

193.2. projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā;

193.3. saņemtā atbalsta un ar to saistītās finanšu plūsmas nodalīšanu no citām atbalsta saņēmēja darbības finanšu plūsmām.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

194. Institūts var izdarīt precizējumus šo noteikumu 192.punktā minētajos dokumentos, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā pamatojumu par grozījumu nepieciešamību. Ja institūta iesniegtais pamatojums atbilst šīs nodaļas prasībām, Lauku atbalsta dienests slēdz ar institūtu papildu vienošanos.

195. Institūts apkopo un izvērtē kopstendu dalībnieku iesniegto pārskatu rezultātus. Lai izvērtētu kopstendu dalībnieku rezultātus ilgtermiņā, institūts pēc trim mēnešiem kopš dalības izstādē veic anketēšanu par sasniegtajiem mērķiem un rezultātiem.

196. Institūts ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību (tai skaitā izmantojot institūta tīmekļa vietni) publicē informāciju par:

196.1. starptautiskajām izstādēm, kurās ir plānots iekārtot kopstendus, norādot starptautisko izstāžu organizētāju noteikto nomas maksu par neaprīkotu ekspozīcijas platību;

196.2. iespēju saņemt līdzfinansējumu dalībai kopstendos un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem, norādot iesniegumu iesniegšanas termiņu;

196.3. sniegto līdzfinansējumu un tā apmēru, kā arī kopstendu dalībnieku iesniegtajos pārskatos norādīto rezultātu apkopojumu.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

197. Institūts starptautiskās lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādes "Internationale Grüne Woche Berlin – 2020" kopstendā nodrošina to produktu izvietošanu, kuri reprezentē Latviju.

(Grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr. 428; MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

198. Institūts Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

198.1. (svītrots ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107);

198.2. līdz nākamā gada 20.aprīlim:

198.2.1. ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu pārskatu par sasniegtajiem rezultātiem, kurā ietverts arī kopstendu dalībnieku iesniegtajos pārskatos norādīto rezultātu apkopojums;

198.2.2. samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu par atbalsta izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei un šīs nodaļas prasībām;

198.2.3. pārskatu par piešķirto atbalstu sadalījumā pa atbalsta saņēmējiem.

199. Galīgo norēķinu Lauku atbalsta dienests veic pēc šo noteikumu 198.2.apakšpunktā minēto dokumentu izvērtēšanas un apstiprināšanas.

5.2. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi dalībai kopstendā

200. Institūts dalībai kopstendā piešķir līdzfinansējumu saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 vai regulu 1408/2013.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

201. Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku saimniecība un kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas vismaz vienā no šādām jomām (izņemot zivsaimniecības nozari) (turpmāk – pretendents):

201.1. lauksaimniecības produktu ražošana;

201.2. pārtikas produktu ražošana;

201.3. lauksaimniecības produktu tirdzniecība;

201.4. pārtikas produktu tirdzniecība.

202. Attiecināmās izmaksas dalībai kopstendā ir nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību.

203. Līdzfinansējumu piešķir ne vairāk kā 30 procentu apmērā no šo noteikumu 202.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām par platību, kas nepārsniedz 18 kvadrātmetru.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

204. Ja pretendentu iesniegumos norādītā līdzfinansējuma summa pārsniedz plānoto līdzfinansējumu, institūts šo noteikumu 203.punktā minēto atbalsta intensitāti proporcionāli samazina.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

205. Lai pieteiktos dalībai kopstendā, pretendents iesniedz institūtā šādus dokumentus:

205.1. iesniegumu (54.pielikums), kas sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

205.2. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

206. Institūts pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai izveido komisiju. Komisija iesniegumus vērtē to iesniegšanas secībā, ņemot vērā piešķirto finansējumu, atbilstoši šādiem kritērijiem:

206.1. iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir sagatavoti un iesniegti atbilstoši šīs nodaļas prasībām;

206.2. pretendents un iesniegumā norādītā starptautiskā izstāde atbilst šīs nodaļas prasībām;

206.3. pretendents atbilst šo noteikumu 7.2. un 8.5. apakšpunktā, kā arī 200. punktā minētajām prasībām;

206.4. iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 196. punktā noteiktajai publicētajai informācijai, un norādītā platība dalībai kopstendā nepārsniedz šo noteikumu 203. punktā minēto platību.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

207. Pēc iesnieguma izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu (lēmuma pieņemšanas diena uzskatāma par valsts atbalsta piešķiršanas dienu), noraidīšanu vai iesnieguma izskatīšanas atlikšanu, pieprasot papildu informāciju, un 10 dienu laikā minēto lēmumu nosūta pretendentam.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 375)

208. Ja komisija pieprasījusi papildu informāciju, pretendents to sniedz 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

209. Ja iesniegums tiek apstiprināts, institūts slēdz līgumu ar pretendentu par dalību kopstendā un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

210. Pretendents 30 dienu laikā pēc dalības kopstendā iesniedz institūtā:

210.1. pārskatu par dalību kopstendā (55.pielikums);

210.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu, kura izsniegta vai sagatavota, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms pārskata iesniegšanas. Ja pretendents izziņu neiesniedz, institūts to Valsts ieņēmumu dienestam pieprasa Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;

210.3. (svītrots ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100).

(Grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr. 428)

211. Komisija izvērtē iesniegto pārskatu un tam pievienotos dokumentus atbilstoši šādiem kritērijiem:

211.1. pārskats ir sagatavots un iesniegts atbilstoši šīs nodaļas prasībām;

211.2. pasākums īstenots atbilstoši iesniegumam;

211.3. pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nodokļu maksājuma termiņu pagarināšanu vai atlikšanu uz laiku līdz vienam gadam;

211.4. uz pretendentu neattiecas šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētā prasība;

211.5. pretendents ir izpildījis šo noteikumu 209. punktā minētā līguma saistības.

211.6. (svītrots ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

(Grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr. 428; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

212. Komisija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 210. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

212.1. apstiprināt pārskatu un izmaksāt līdzfinansējumu, ja tas ir paredzēts šo noteikumu 209. punktā minētajā līgumā;

212.2. noraidīt pārskatu un neizmaksāt līdzfinansējumu;

212.3. pieprasīt papildu informāciju no pretendenta.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

213. Papildu informāciju pretendents sniedz 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

214. Institūts 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 212.punktā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta lēmumu pretendentam.

215. Attaisnotie izdevumi nepārsniedz šo noteikumu 207.punktā minētajā lēmumā apstiprināto līdzfinansējuma apmēru. Institūts līdzfinansējumu izmaksā 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 212.1. vai 212.2.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas un pretendenta rēķina saņemšanas.

(Grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr.428)

6. Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās

(Nodaļa MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

6.1. Atbalsta piešķiršanas prasības

(Apakšnodaļa MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

216. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu mazumtirdzniecībā.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

217. Atbalstu piešķir:

217.1. par piedalīšanos bioloģiskās lauksaimniecības, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu, garantētu tradicionālo īpatnību vai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli;

217.2. šo noteikumu 220., 221., 221.1 un 222. punktā minētajam pretendentam – par dalību vienā atbalsta veidā laikposmā no iepriekšējā gada 1. septembra līdz kārtējā gada 31. augustam;

217.3. šo noteikumu 220.1., 221.1.1., 221.1 1., 222.1. un 222.2. apakšpunktā minētajam pretendentam – par laikposmu, kas nepārsniedz piecus gadus.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

218. Šo noteikumu 220.2., 221.1.2., 221.2., 221.3., 221.2., 222.3. apakšpunktā un 222.punktā minēto atbalstu piešķir, nepārsniedzot regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

219. Atbalstu nepiešķir, ja:

219.1. pretendentam šo noteikumu 217.2. apakšpunktā norādītajā laikposmā ir anulēts sertifikāts, kas piešķirts atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli vai bioloģisko lauksaimniecību (turpmāk – sertifikāts);

219.2. šo noteikumu 221. un 221.1 punktā minētais pretendents šo noteikumu 217.2. apakšpunktā norādītajā laikposmā produkta marķējumā nelieto prečzīmi "Kvalitatīvs produkts";

219.3. ieņēmumi gada laikā par pārdoto produkciju, īstenojot pārtikas kvalitātes shēmu, nepārsniedz atbalsta summu;

219.4. šo noteikumu 221. un 221.1 punktā minētais pretendents līdz kārtējā gada 1. februārim nav iesniedzis Pārtikas un veterinārajā dienestā pārskatu par iepriekšējā gadā nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā realizētajiem produktiem;

219.5. šo noteikumu 222. punktā minētais pretendents līdz kārtējā gada 1. februārim nav iesniedzis normatīvajos aktos par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli minētajai ražotāju grupai pārskatu par iepriekšējā gadā pārtikas kvalitātes shēmā realizētajiem produktiem.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

6.2. Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

(Apakšnodaļa MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

220. Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:

220.1. primārā produkta, tai skaitā biškopības produkta, ražotājam, kurš realizē mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam fasētus, marķētus un bioloģiski sertificētus produktus:

220.1.1. 110 euro apmērā – par viena bioloģiski sertificēta primārā produkta ražošanu;

220.1.2. 120 euro apmērā – par divu bioloģiski sertificētu primāro produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus bioloģiski sertificētus primāros produktus, par katru nākamo bioloģiski sertificēto primāro produktu atbalsta summu palielina par 10 euro, bet ne vairāk kā līdz 160 euro vienam pretendentam;

220.2. pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam:

220.2.1. 600 euro apmērā – par viena bioloģiski sertificēta pārstrādes produkta ražošanu;

220.2.2. 850 euro apmērā – par divu bioloģiski sertificētu pārstrādes produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus bioloģiski sertificētus pārstrādes produktus, par katru nākamo bioloģiski sertificēto produktu atbalsta summu palielina par 250 euro, bet ne vairāk kā līdz 2350 euro vienam pretendentam.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

6.3. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

(Apakšnodaļa MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

221. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā paredzēts:

221.1. par produktu, kura marķējumā izmantota normatīvajos aktos par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli noteiktā nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norāde zaļā krāsā (turpmāk – zaļās krāsas norāde):

221.1.1. pārtikas apritē iesaistītam primārā produkta, tai skaitā biškopības produkta, ražotājam, kurš realizē fasētus, marķētus un sertificētus produktus:

221.1.1.1. 110 euro apmērā – par viena sertificēta primārā produkta ražošanu;

221.1.1.2. 120 euro apmērā – par divu sertificētu primāro produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus sertificētus primāros produktus, par katru nākamo sertificēto primāro produktu atbalsta summu palielina par 10 euro, bet ne vairāk kā līdz 160 euro vienam pretendentam;

221.1.2. pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam:

221.1.2.1. 600 euro apmērā – par viena sertificēta pārstrādes produkta ražošanu;

221.1.2.2. 850 euro apmērā – par divu sertificētu pārstrādes produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus sertificētus pārstrādes produktus, par katru nākamo sertificēto pārstrādes produktu atbalsta summu palielina par 250 euro, bet ne vairāk kā līdz 2350 euro vienam pretendentam;

221.2. pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam, ja produkta marķējumā izmantota normatīvajos aktos par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli noteiktā nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norāde bordo krāsā (turpmāk – bordo krāsas norāde):

221.2.1. 500 euro apmērā – par viena sertificēta pārstrādes produkta ražošanu;

221.2.2. 700 euro apmērā – par divu sertificētu pārstrādes produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus sertificētus pārstrādes produktus, par katru nākamo sertificēto pārstrādes produktu atbalsta summu palielina par 200 euro, bet ne vairāk kā līdz 1900 euro vienam pretendentam;

221.3. pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam, ja produkta marķējumā izmantota zaļās krāsas un bordo krāsas norāde:

221.3.1. 600 euro apmērā – par viena sertificēta pārstrādes produkta ražošanu;

221.3.2. par katru nākamo sertificēto pārstrādes produktu šo noteikumu 221.3.1. apakšpunktā minēto atbalsta summu palielina par 250 euro, ja produkta marķējumā izmantota zaļās krāsas norāde, un par 200 euro, ja produkta marķējumā izmantota bordo krāsas norāde, bet ne vairāk kā līdz 2350 euro vienam pretendentam.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

6.3.1 Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

(Apakšnodaļa MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

221.1 Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā atbilstoši sertificēto produktu skaitam paredzēts:

221.1 1. primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotājam, kas realizē fasētus, marķētus sertificētus produktus, kuru marķēšanā izmanto bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas zaļās krāsas norādi:

221.1 1.1. 110 euro apmērā – par divu sertificētu primāro produktu ražošanu;

221.1 1.2. 120 euro apmērā – par trīs sertificētu primāro produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā trīs sertificētus primāros produktus, par katru nākamo sertificēto primāro produktu atbalsta summu palielina par 10 euro, bet ne vairāk kā līdz 160 euro vienam pretendentam;

221.1 2. pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam:

221.1 2.1. 850 euro apmērā – par divu sertificētu pārstrādes produktu ražošanu;

221.1 2.2. par katru nākamo bioloģiski sertificēto produktu vai sertificētu pārstrādes produktu šo noteikumu 221.1 2.1. apakšpunktā minēto atbalsta summu palielina par 250 euro, ja produkta marķējumā izmantota zaļās krāsas norāde, un par 200 euro, ja produkta marķējumā izmantota bordo krāsas norāde, bet ne vairāk kā līdz 2350 euro vienam pretendentam.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

6.4. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā

222. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā paredzēts:

222.1. 430 euro apmērā – primāro produktu ražotājam, kas iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;

222.2. 1140 euro apmērā – produkta ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;

222.3. 2135 euro apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kurš veic apstrādi vai pārstrādi produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

222.1 Pretendentam, kas ir arī bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībnieks, par katru bioloģiski sertificēto produktu un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas sertificētu pārstrādes produktu šo noteikumu 222. punktā minēto atbalsta summu palielina par 250 euro, ja produkta marķējumā izmantota zaļās krāsas norāde, un par 200 euro, ja produkta marķējumā izmantota bordo krāsas norāde, bet nepārsniedzot 3 000 euro.

(MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

6.5. Atbalsta saņemšanas kārtība

(Apakšnodaļa MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

223. Lai saņemtu šo noteikumu 217. punktā minēto atbalstu, šo noteikumu 220., 221., 221.1 un 222. punktā minētais pretendents laikposmā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 1. novembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

223.1. iesniegumu (56. pielikums);

223.2. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem – šo noteikumu 220.2., 221.1.2., 221.2., 221.3., 221.2., 222.3. apakšpunktā un 222.punktā minētais atbalsta pretendents;

223.3. ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopiju vai to kopsavilkumu – šo noteikumu 221., 221.1 un 222. punktā minētais atbalsta pretendents;

223.4. ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopiju vai to kopsavilkumu – šo noteikumu 220.2. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents, ja:

223.4.1. bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos un kuram normatīvajos aktos par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli minētā kontroles institūcija (turpmāk – bioloģiskās kontroles institūcija) ir izsniegusi attiecīgu sertifikātu, ja sertificēto produktu skaits pārsniedz trīs produktus;

223.4.2. Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, kurš nodarbojas ar bioloģisko produktu apstrādi vai pārstrādi (izņemot biškopības produktu ražošanu un ražošanu mājas apstākļos), bioloģiskās kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja sertificēto produktu skaits pārsniedz četrus produktus;

223.4.3. Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kurš nodarbojas ar bioloģisko produktu apstrādi vai pārstrādi, bioloģiskās kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja sertificēto produktu skaits pārsniedz septiņus produktus.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

224. Bioloģiskās kontroles institūcija sagatavo un līdz kārtējā gada 1. oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībnieku sarakstu.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

225. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un triju mēnešu laikā izmaksā atbalstu, nepārsniedzot šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minēto finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz noteiktā finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamā atbalsta apmēru.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

6.6. Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un bioloģiskās lauksaimniecības shēmas veicināšanai

(Apakšnodaļas nosaukums MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

225.1 Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr. 702/2014. Atbalsta mērķis ir veicināt nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un bioloģiskās lauksaimniecības shēmas izmantošanu, kā arī attiecīgo produktu atpazīstamību.

(Grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

225.2 Atbalsts 60 000 euro apmērā, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis, paredzēts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, kā arī attiecīgo produktu atpazīstamības veicināšanai saistībā ar regulas Nr.  702/2014 24. panta 2. punktu.

(MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

225.3 Atbalstu 100 procentu apmērā piešķir biedrībai, kas apvieno lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares asociācijas, kā arī vismaz 30 mazos un vidējos uzņēmumus pārtikas jomā, nodrošina Latvijas pārtikas nozares ilgtermiņa attīstību un nozares interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu, kā arī piešķir un popularizē prečzīmi "Kvalitatīvs produkts" (turpmāk – biedrība), lai segtu regulas Nr. 702/2014 24. panta 4. punktā un 5. punkta "a" apakšpunktā minētās izmaksas.

225.4 Lai saņemtu atbalstu, biedrība līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu un detalizētu izdevumu tāmi.

(Grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

225.5 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 225.4 punktā minētos dokumentus un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmē norādītās kopējās summas.

225.6 Biedrība par šo noteikumu 225.3 punktā minētajiem izdevumiem līdz kārtējā gada 15. decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši šo noteikumu 225.4 punktā minētajai izdevumu tāmei.

225.7 Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 225.6 punktā minēto dokumentu saņemšanas veic galīgo norēķinu.

7. Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

(Nodaļa svītrota ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

226. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

227. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

228. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

229. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

230. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

231. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

232. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

8. Atbalsts kooperācijas attīstībai

(Nodaļa svītrota ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

8.1. Atbalsts lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

233. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

234. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

235. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

236. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

237. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

238. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

8.2. Atbalsts atzītām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

239. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

240. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

241. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

242. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

243. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

244. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

245. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

9. Noslēguma jautājumi

246. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumus Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 38., 106., 136., 175., 197.nr.; 2013, 23., 35., 128., 235.nr.).

247. Saistības (tostarp saistību nodrošināšanai paredzētās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības programmas), ko atbalsta saņēmējs 2013.gadā ir uzņēmies atbalsta pasākumos, ir spēkā līdz to pilnīgai izpildei. Atbalstu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību". Līdzekļi maksājumiem paredzēti no šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētā finansējuma.

248. Pētījuma izpildītājs Zemkopības ministrijas apstiprinātu šo noteikumu 49. pielikuma 12. punktā minētā pētījuma izmaksu tāmi (51. pielikums) līdz 2014. gada 15. augustam iesniedz Lauku atbalsta dienestā. Lauku atbalsta dienests ar šo noteikumu 49. pielikuma 12. punktā minētā pētījuma izpildītāju slēdz līgumu, paredzot priekšapmaksu 90 procentu apmērā no pētījuma izmaksu tāmē paredzētās summas.

(MK 29.07.2014. noteikumu Nr.428 redakcijā)

249. 2015. gadā pretendents šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 2.12., 3.1., 3.2., 3.3, 3.5. un 4.2. apakšnodaļā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz līdz 15. martam.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

250.  2019. gadā pretendents šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.8.1, 2.9., 2.12., 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. un 4.2. apakšnodaļā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz līdz 1. aprīlim.

(MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

251.  2019. gadā pretendents šo noteikumu 127.2. apakšpunktā minēto uzskaites veidlapu atkārtoti iesniedz līdz 2019. gada 16. decembrim.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

1. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai pārbaudāmā buļļa meitai ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai vienai pārbaudāmā buļļa meitai 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai vienai pārbaudāmā buļļa meitai 70 % apmērā    euro
t.sk. administratīvās izmaksas    euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

2. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārbaudāmā buļļa meitām ____.gada _____ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – personas kods

Pārbaudāmā buļļa meitas (pirmpienes) identifikācijas numurs

         
         
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**


Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

3. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par augstvērtīga šķirnes vaislas buļļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem ____.gada _____ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Valsts ciltsgrāmatas numurs

Buļļa sertifikāta numurs

Uzturēšanās laiks uzņēmumā (mēneši)

Izcenojums mēnesī
(euro)

Summa kopā (euro)

           
           
 Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

4.pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par pārraudzības rezultātu datu apstrādi, datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu ____.gada vienā pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par pārraudzības rezultātu datu apstrādi, datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu vienam dzīvniekam mēnesī 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par pārraudzības rezultātu datu apstrādi, datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu vienam dzīvniekam mēnesī 70 % apmērā    euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

5. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

Pārskats atbalsta saņemšanai par pārraudzības rezultātu datu apstrādi,

datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu ____.gada

(pusgads)

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


Nr. p.k.

Izpildītais darbs

Vienību skaits

Atbalsta maksājums par vienību (euro)

Summa kopā (euro)

Kopējā atbalsta summa (euro)


(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

6. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par veicamajām pārraudzības analīzēm govju un kazu pienam un par veicamo pārraudzības analīžu datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei ____.gada vienā mēnesī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par vienu mēnesī veicamu pārraudzības analīzi govju un kazu pienam un par veicamās pārraudzības analīzes datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par vienu mēnesī veicamu pārraudzības analīzi govju un kazu pienam un par veicamās pārraudzības analīzes datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei 70 % apmērā    euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

7. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

 Pārskats atbalsta saņemšanai par veiktajām pārraudzības analīzēm govju un kazu pienam un par veikto pārraudzības analīžu datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu

  datu apstrādei ____.gada

   
 

(mēnesis)

 

Lauku atbalsta dienestam 

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.p.k.

Izpildītais darbs

Vienību skaits

Atbalsta maksājums par vienību  (euro)

Summa kopā (euro)

         
         
 Kopējā atbalsta summa ( (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

8. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

 Iesniegums atbalsta saņemšanai par lineāri novērtētu pirmās un trešās laktācijas pārraudzības

ganāmpulkā esošu govi   ____.gada

   
 

(mēnesis)

 

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

1. Plānotās izmaksas par vienai govij veicamo lineāro vērtēšanu 100 % apmērā ____________ euro 

2. Atbalsta maksājums par vienai govij veicamo lineāro vērtēšanu 70 % apmērā ____________  euro 

Nr.
p.k.

Vērtētāja sertifikāta numurs

Novērtēto govju skaits

Izcenojums par govi (euro)

Kopējā summa (euro)

         
Kopējā atbalsta summa (euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

9. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par veikto vaislinieku atlasi pārojumiem pārraudzības ganāmpulkā ____.gada _________ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam  

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par vienu vaislinieka atlasi pārojumam 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par vienu vaislinieka atlasi pārojumam 70 % apmērā    euro


Nr.p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Atlasīto pāru skaits

Izcenojums par veikto pāru atlasi (euro)

Kopējā summa (euro)

         
Kopējā atbalsta summa (euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
10. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku
______. gada ____________ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  
Izvērtētu un ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku skaits  
Uzņemšanai ciltsgrāmatā izvērtētu, bet neuzņemtu dzīvnieku skaits  
Nepieciešamā atbalsta summa, euro  

 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


11. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā, 100 % apmērā   euro
2. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā, 70 % apmērā   euro
t.sk. administratīvās izmaksas   euro
3. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes, 100 % apmērā   euro
4. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes, 70 % apmērā   euro
t.sk. administratīvās izmaksas   euro
5. Plānotās administratīvās izmaksas kopā   euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

12. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

Iesniegums atbalsta saņemšanai par lineāri novērtētu pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas

pārraudzības ganāmpulkā  esošu zīdītājgovi  ____.gada

   
 

(mēnesis)

 

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par vienai zīdītājgovij veicamo lineāro vērtēšanu 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par vienai zīdītājgovij veicamo lineāro vērtēšanu 70 % apmērā    euro


Nr.p.k.

Vērtētāja sertifikāta numurs

Novērtēto zīdītājgovju skaits

Izcenojums par zīdītājgovi (euro)

Kopējā summa (euro)

         
Kopējā atbalsta summa (euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

13. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu un kontroli ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās testa izmaksas par vienu jauncūku (cūku, kuili), kurai veiks produktivitātes testu šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un ģenētiskās vērtības testu, 100 % apmērā   euro
2. Atbalsta maksājums par vienu jauncūku (cūku, kuili), kurai veiks produktivitātes testu šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un ģenētiskās vērtības testu, 70 % apmērā   euro
t.sk. administratīvās izmaksas   euro
3. Plānotās izmaksas par vienas vaislas jauncūkas un jaunkuiļa produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā 100 % apmērā   euro
4. Atbalsta maksājums par vienas vaislas jauncūkas un jaunkuiļa produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā 70 % apmērā   euro
t.sk. administratīvās izmaksas   euro
5. Plānotās administratīvās izmaksas kopā   euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

14. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par jauncūkām (cūku, kuili), kurām ir veikts produktivitātes tests šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un ģenētiskās vērtības tests, ____.gada ______ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai fiziskai
 personai – personas kods

Šķirnes saimniecībā testēto jauncūku skaits

Jauncūku ģenētiskā vērtība (minimālā–maksimālā)

           
 Kopā par jauncūkām (euro)    


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

15. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par vaislas jauncūku un jaunkuiļu produktivitātes kontroli ____.gada ____ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai fiziskai
personai – personas kods

Ar organizāciju noslēgtā līguma numurs

Cūkas identifikācijas numurs

             
             
Kopējā izmaksājamā summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

16. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem vaislas kuiļiem ____.gada ____ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par viena augstvērtīga tīršķirnes kuiļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par viena augstvērtīga tīršķirnes kuiļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā   euro


Nr.
p.k.

Kuiļa identifikācijas numurs

Kuiļa izmantošanas sertifikāta numurs

Šķirne vai līnija

Selekcijas indekss

Atbalsts mēnesī (euro)

Izmaksājamā summa (euro)

             
             
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*


Šķirnes cūku audzētāju organizācija apstiprina norādītās informācijas atbilstību noteiktajām prasībām.

 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

17. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas veiktajiem PIGLOK* mērījumiem ____.gada ___ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par vienam dzīvniekam veicamajiem PIGLOK mērījumiem 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par vienam dzīvniekam veicamajiem PIGLOK mērījumiem 70 % apmērā    euro


Nr.
p.k.

Saimniecības nosaukums

Nomērīto cūku skaits

Izcenojums par cūku (euro)

Kopējā summa (euro)

         
         
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

Piezīmes.

1. * PIGLOK mērījumu veic ar ultraskaņas aparātu, nosakot muguras speķa biezumu un muguras garā muskuļa (karbonādes) diametru dzīvām cūkām.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

18. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testos iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu ____.gada ___ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testu skaits

Izcenojums par vienu testu

Kopējā summa (euro)

     


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

19. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un darbspēju noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā    euro
3. Plānotās izmaksas par viena vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu 100 % apmērā   euro
4. Atbalsta maksājums par viena vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu 70 % apmērā   euro
5. Plānotās izmaksas par viena jaunzirga sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu 100 % apmērā   euro
6. Atbalsta maksājums par viena jaunzirga sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu 70 % apmērā   euro
7. Plānotās izmaksas par viena kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 100 % apmērā   euro
8. Atbalsta maksājums par viena kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 70 % apmērā   euro
9. Plānotais novērtējamo dzīvnieku kopējais skaits ____.gadā   gab.
10. Plānotie izdevumi DNS analīžu veikšanai   euro
11. Plānotā atbalsta maksājumu summa ____.gadā kopā   euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
20. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

Pārskats atbalsta saņemšanai par augstvērtīgu sertificētu šķirnes vaislas ērzeļu novērtēšanu pēc pēcnācējiem ____.gada ______ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

 

Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Ērzeļa vārds, sertifikāta un identifikācijas numurs 

Pēdējo piecu gadu laikā dzimuši kumeļi

Pēcnācēja – ērzeļa – sertifikāta numurs vai ķēves identifikācijas numurs

Ērzeļa vērtējums (punkti)

             
             
Kopējā atbalsta summa (euro)

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
21. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

Pārskats atbalsta saņemšanai par vaislas ērzeļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu ____.gada ________ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

 

 Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Ērzeļa vārds un identifikācijas numurs

Sertifikāta numurs

Sertifikāta izsniegšanas datums

           
           
Kopējā atbalsta summa (euro)

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
22. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

Pārskats atbalsta saņemšanai par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu ____.gada ___________ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

 

Nr. p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Zirga vārds, identifikācijas numurs

Dzimšanas datums

Tēva sertifikāta un identifikācijas numurs

Iegūtais novērtējums

             
             
Kopējā atbalsta summa (euro)

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
23. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

Pārskats atbalsta saņemšanai par kumeļu sagatavošanu vērtēšanai un to ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu ____.gada _________ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam  

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

 

Nr. p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas
numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Kumeļa vārds, identifikācijas numurs

Dzimšanas datums

Tēva sertifikāta un identifikācijas numurs

Iegūtais novērtējums

(punkti)

             
             
Kopējā atbalsta summa (euro)

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

24. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums MK 25.03.2014. noteikumu Nr.164 redakcijā)

Pārskats atbalsta saņemšanai par vaislas ērzeļu vai vaislas ķēvju izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi ____. gada _____ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

 Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


 Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Ērzeļa vai ķēves vārds,
identifikācijas numurs

DNS analīzes cena

         
         


Kopējā atbalsta summa (euro)  
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

25. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

 Iesniegums atbalsta saņemšanai par eksterjera novērtēšanu vaislas ērzelim vai vaislas ķēvei

  pārraudzības ganāmpulkā ____.gada

   
 

(mēnesis)

 

Lauku atbalsta dienestam 

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

 

1. Plānotās izmaksas par viena vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves eksterjera vērtēšanu 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par viena vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves eksterjera vērtēšanu 70 % apmērā    euro

 

Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Novērtēto vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju identifikācijas numurs

Izcenojums par eksterjera vērtēšanu (euro)

Kopējā summa (euro)

         
         
Kopējā atbalsta summa (euro)

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
26. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

 

1. Plānotās izmaksas par vienas vaislai ataudzējamas aitas un viena teķa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par vienas vaislai ataudzējamas aitas un viena teķa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 70 % apmērā    euro
3. Plānotās izmaksas par viena sertificēta augstvērtīga šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā    euro
4. Atbalsta maksājums par viena sertificēta augstvērtīga šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā    euro
5. Plānotais novērtējamo dzīvnieku kopējais skaits ____.gadā    gab.
6. Plānotie izdevumi DNS analīzēm, skrepi genotipa noteikšanai un maedi-visna seroloģijas testiem    euro
7. Plānotā atbalsta maksājumu summa ____.gadā kopā    euro

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

27. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vaislai ataudzējamām aitām un teķiem ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Ataudzējamā dzīvnieka identifikācijas 
numurs, dzimums (aita (a) vai teķis (t))

Ataudzējamā dzīvnieka vērtējums (klase)

         
         
Kopējā izmaksājamā summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

28. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem sertificētiem augstvērtīgiem šķirnes vaislas teķiem ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Vaislas teķa identifikācijas numurs

Vaislas teķa sertifikāta numurs

Vaislas teķa vērtējums

           
           
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
29. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 164; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

 

1. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vienai pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes vaislas kazu mātei 100 % apmērā   euro
2. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vienai pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes vaislas kazu mātei 70 % apmērā   euro
t.sk. administratīvās izmaksas   euro
3. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vienai pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu pirmās pakāpes krustojuma vaislas kazu mātei 100 % apmērā   euro
4. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vienai pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu pirmās pakāpes krustojuma vaislas kazu mātei 70 % apmērā   euro
t.sk. administratīvās izmaksas   euro
5. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vienai šķirnes saimniecībā esošai vaislai ataudzējamai piena šķirņu kazai (no viena gada līdz 1,8 gadu vecumam) 100 % apmērā   euro
6. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vienai šķirnes saimniecībā esošai vaislai ataudzējamai piena šķirņu kazai (no viena gada līdz 1,8 gadu vecumam) 70 % apmērā   euro
t.sk. administratīvās izmaksas   euro
7. Plānotās izmaksas par viena sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā   euro
8. Atbalsta maksājums par viena sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā   euro
t.sk. administratīvās izmaksas   euro
9. Plānotās izmaksas par viena sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem 100 % apmērā   euro
10. Atbalsta maksājums par viena sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem 70 % apmērā   euro
t.sk. administratīvās izmaksas   euro
11. Plānotās administratīvās izmaksas kopā   euro
12. Atbalsta maksājums par vaislai audzējamo kazu un āžu kazeīna genotipa noteikšanu, skrepi genotipa noteikšanu, artrīta–encefalīta seroloģijas testiem un vaislas āžu izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi   euro
13. Plānotās kopējās izmaksas (11. + 12.)   euro

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

30. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošām specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes un pirmās pakāpes krustojuma vaislas kazu mātēm ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks/Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Izcenojums par vaislas kazu māti

Atbalstāmo dzīvnieku skaits

         
         
Kopējā izmaksājamā summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

31. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu šķirnes saimniecībā esošām vaislai ataudzējamām kazām ___.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Vaislai ataudzējamās kazas identifikācijas numurs

Meitu mātes lineārais vērtējums/
produktivitātes rādītājs

         
         
Kopējā izmaksājamā summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

32. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par sertificētu augstvērtīgu tīršķirnes āžu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža identifikācijas numurs

Sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža sertifikāta numurs

Sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža novērtējums

           
           
Kopējā izmaksājamā summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

33. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par sertificētu augstvērtīgu tīršķirnes āžu ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža identifikācijas numurs

Sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža sertifikāta numurs

Meitu ražības rādītāji
(noslēgtās laktācijas izslaukums kg,
tauku saturs %, olbaltuma saturs %)

           
           
Kopējā izmaksājamā summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

34. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas veikto lineāro vērtēšanu ____.gada ________ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam 

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


1. Plānotās izmaksas par vienam dzīvniekam veicamo lineāro vērtēšanu 100 % apmērā    euro
2. Atbalsta maksājums par vienam dzīvniekam veicamo lineāro vērtēšanu 70 % apmērā    euro


Nr.
p.k.

Saimniecības nosaukums

Nomērīto kazu skaits

Izcenojums par kazu
(euro)

Kopējā summa (euro)

         
         
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

35. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas dzīvniekiem briežkopībā un truškopībā ____.gadā

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs, nosaukums

Dzīvnieku skaits

Izcenojums (euro)

Izmaksājamā summa (euro)

         
         
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Iesniegumam pievienots organizācijas vadītāja un vērtētāja apstiprināts saraksts ar dzīvnieku individuālo vai grupas numuru un vērtējumu (punktos).

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

36. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas dzīvniekiem zvērkopībā ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs, nosaukums

Vaislas dzīvnieku skaits
(I klase, II klase)

Izcenojums (euro)

Izmaksājamā summa (euro)

         
         
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

37. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par bišu ciltssaimes novērtēšanu ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs, nosaukums

Bišu pasuga

Ciltssaimes numurs

Kubitālais indekss

Izcenojums par ciltssaimi (euro)

           
           
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

37.1 pielikums

Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākuma organizēšanu ______. gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

 
1. Pasākuma nosaukums  
2. Par pasākuma organizēšanu atbildīgā persona  
3. Norises vieta un laiks  
4. Pasākuma mērķis un uzdevumi  
5. Pretendenta darbības ilgums ciltsdarba jomā (pievienot šķirnes dzīvnieku audzēšanas organizācijas statusa piešķiršanas protokola kopiju)  
6. Iepriekšējo piecu gadu pieredze starptautiskas un Latvijas nozīmes pasākumu organizēšanā (norādīt laiku un vietu)  
7. Pasākuma organizēšanā piesaistītie ciltsdarba jomā sertificētie nozares speciālisti (pievienot sertifikātu kopijas)  
8. Pasākuma organizēšanā piesaistītā nozares organizācija (pievienot apstiprinātu savstarpējo vienošanos)  
9. Pasākuma īstenošanai paredzētais līdzfinansējums (procentos) no pieprasītā valsts atbalsta apmēra  
10. Plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi  

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums, laiks)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

37.2 pielikums
Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

Vērtēšanas kritēriji dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumu organizēšanai

Kritēriji

Vērtējuma skaidrojums

Punktu skaits

1. Pretendenta darbības ilgums ciltsdarba jomā 5 gadi un vairāk

10

no 0 līdz 4 gadiem

3

2. Iepriekšējos piecos gados īstenoti starptautiskas un Latvijas nozīmes pasākumi Par katru īstenoto pasākumu

1

3. Pasākuma organizēšanā piesaistīti ciltsdarba jomā sertificēti nozares speciālisti Ir piesaistīti speciālisti

1

Nav piesaistīti speciālisti

0

4. Pasākuma organizēšanā piesaistīta nozares organizācija Ir piesaistīta nozares organizācija

6

Nav piesaistīta nozares organizācija

0

5. Pasākuma īstenošanai paredzētais līdzfinansējums (procentos) no pieprasītā valsts atbalsta apmēra 10 procentu un vairāk

10

5 procenti

5

0 procentu

0

6. Pasākumā plānoti publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi Informāciju par pasākumu un tā rezultātiem plānots publicēt plašsaziņas līdzekļos, rīkot kursus, seminārus vai izdot informatīvus bukletus

10

Par pasākuma rezultātiem plānots informēt atsevišķas sabiedrības grupas, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniskā veidā

3

Pasākumā ir plānots viens publicitātes vai informācijas izplatīšanas pasākums

1

Pasākumā nav plānoti publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi

0


38.pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

Dzīvnieku līķu pavaddokuments Nr. __________
   
(datums)*  

Nosūtītājs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta reģistrācijas vai atzīšanas numurs

Dzīvnieku novietnes reģistrācijas numurs LV

 
(komersanta, dzīvnieku novietnes nosaukums) (komercreģistra numurs)
 
(adrese)
  -
(fiziskās personas (komersanta pārstāvja) vārds, uzvārds) (personas kods)

Transportētājs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta reģistrācijas numurs

 
(komersanta nosaukums) (komercreģistra numurs)
 
(adrese, tālruņa numurs)
Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs ,
 

Konteinera numurs

Saņēmējs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta atzīšanas numurs

 
(komersanta nosaukums) (komercreģistra numurs)
 
(adrese, tālruņa numurs)

Nosūtītājs nodod transportētājam/saņēmējam šādu dzīvnieku līķus:

Nr.
p. k.
Dzīvnieku līķu apraksts
dzīvnieku suga kategorija** dzīvnieku identifikācijas vai novietnes reģistrācijas numurs nobeigšanās datums svars
(kg)
skaits
(gab.)
vecums
(mēn.)
attālums
(km)
pārstrādes/
izmantošanas/
likvidēšanas veids
       LV            
       LV            
       LV            

 

Dzīvnieku īpašnieks/turētājs par dzīvnieku nobeigšanos ir informējis praktizējošu veterinārārstu
  , un ierobežojumi dzīvnieku līķu pārvadāšanai nav noteikti.
(vārds, uzvārds)  

 Pilnvarots veterinārārsts ir paņēmis galvas smadzeņu paraugu izmeklēšanai transmisīvās spongiozās encefalopātijas (TSE) noteikšanai.

(Izdara atzīmi "x", ja paraugs no konkrētā sugas un vecuma dzīvnieka līķa ir paņemts)

Nosūtītājs  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
 

Transportētājs

   

Saņēmējs

   
(vārds, uzvārds, paraksts)* (vārds, uzvārds, paraksts)*
Z.v.* Z.v.*

Piezīmes.

1. Pavaddokumentu aizpilda nosūtītājs vai transportētājs un reģistrē tā numuru. Pavaddokumentu noformē trijos eksemplāros. Pavaddokumenta oriģinālspaliek pie saņēmēja, kopijas – pie nosūtītāja (dzīvnieka līķa īpašnieka/turētāja) un transportētāja. (Piezīme ir attiecināma tikai uz papīra formā sagatavotiem dokumentiem.)

2. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. ** Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr.  1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.  1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula), 8. un 9. pantā noteiktajām prasībām.


39. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un likvidēšanu
______.gada ___________

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


Dzīvnieku līķu pavad-
dokumenta aizpildīšanas datums

Dzīvnieku līķu pavad-
dokumenta numurs

Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs

Datums, kad saņemts paziņojums par dzīvnieka nobeigšanos

Dzīvnieka identifi-
kācijas numurs

Novietnes reģistrācijas numurs

Kate-
gorija*

Skaits (gab.)

Svars (kg)

Vecums (mēn.)

Attālums (km)

Naudas summa (euro) par transportēšanu

Pārstrādes/
izmanto-
šanas/
likvidē-
šanas veids

Naudas summa (euro) par pārstrādi

Kopā


Z.v.**

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)**


Saskaņots ar Lauksaimniecības datu centru

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**


Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums, laiks)***

Piezīmes.

1. * Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula), 8. un 9.panta prasībām.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts", ''datums'' un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

40. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un likvidēšanu _______.gada ___________
 Transportēšanas/pārstrādes komersants  
 

(nosaukums)

 

(adrese, Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas vai atzīšanas numurs)


Novads

Nr. p.k.

Dzīvnieka līķa īpašnieks/turētājs

Dzīvnieku līķi (kategorijas)

1.kategorija

2.kategorija

nosaukums

novietnes reģistrācijas numurs*

dzīvnieku suga

svars (kg)

skaits (gab.)

dzīvnieku suga

svars (kg)

skaits (gab.)

                   
                   
                   


 Kopā (novadā)  liellopi          
 cūkas          
 aitas, kazas          
 putni          
 pārējie          
 Kopā  X  

X

X

 

X

 Kopā (valstī)  liellopi          
 cūkas          
 aitas, kazas          
 putni          
 pārējie          
 Kopā  X  

X

X

 

X


Iesniedzējs    
 

(vārds, uzvārds, paraksts)**

Z.v.**

Piezīmes.

1. * Lauksaimniecības dzīvniekiem (liellopiem, aitām, kazām, cūkām, zirgiem, mājputniem, trušiem, nutrijām, kažokzvēriem, iežogotā teritorijā turētiem savvaļas dzīvniekiem).

2. Tabulu aizpilda novadu alfabētiskā secībā.

3. Ar X apzīmētās ailes neaizpilda.

4. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
41. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos dzīvnieku izcelsmes 1. un 2. kategorijas blakusproduktu (izņemot kūtsmēslus) un gremošanas trakta satura, kā arī nošķirtu, šķirotu un attīrītu cūku sugas dzīvnieku izcelsmes 3. kategorijas blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu vai likvidēšanu ____. gada __________

(Pielikuma nosaukums MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

Lauku atbalsta dienestam

 Iesniedzējs   
  

(komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs)

  

(adrese)

  

(norēķinu rekvizīti)


Nr. p.k.

Datums

Pavaddokumenta Nr.

Kautuve vai gaļas pārstrādes uzņēmums (uzņēmuma nosaukums, adrese, PVD reģistrācijas vai atzīšanas Nr.)

Dzīvnieka suga

Kategorija*

Svars (kg)

Pārstrādes/
izmantošanas veids

Naudas summa (euro)

                 
                 
Kopā          


 Z.v.**   
  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)**

Piezīmes.

* Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002, 8. un 9.pantā noteiktajām prasībām.

** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
42. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats par kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos dzīvnieku izcelsmes 1. un 2. kategorijas blakusproduktu (izņemot kūtsmēslus) un gremošanas trakta satura, kā arī par nošķirtu, šķirotu un attīrītu cūku sugas dzīvnieku izcelsmes 3. kategorijas blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu vai likvidēšanu

______. gada _____________

(Pielikums MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā; pielikuma nosaukums MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

Transportēšanas/pārstrādes komersants  
 

(nosaukums)

 

(adrese, Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas vai atzīšanas numurs)


 

Novads

Nr.
p.k.

Kautuve vai gaļas pārstrādes uzņēmums

Blakusprodukti (kategorijas)

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija*

nosaukums, adrese

PVD reģistrācijas un atzīšanas numurs

dzīvnieku suga

svars (kg)

dzīvnieku suga

svars (kg)

dzīvnieku suga

svars (kg)

                   
                   
                   
Kopā (novadā)** liellopi          
cūkas          
aitas, kazas          
putni          
pārējie          

kopā

X

 

X

     
Kopā (valstī) liellopi          
cūkas          
aitas, kazas          
putni          
pārējie          

kopā

X

 

X

     

 
Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, paraksts)***

Z. v.***  
Piezīmes.
1. * Āfrikas cūku mēra skartajā II un III zonā nošķirtu, šķirotu un attīrītu cūku sugas dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti.
2. ** Tabulu aizpilda novadu alfabēta secībā.
3. *** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
43. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par biškopības produkcijas ražošanu*
 

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

 
Adrese  
 
Tālruņa numurs, e-pasta adrese  
 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  
 
1. Atbalstam pieteikto bišu saimju skaits   gab.
2. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   euro
2.1. ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas,
tai skaitā no biškopības
  euro
2.2. ieņēmumi no citiem darbības veidiem   euro

Piezīme. * Pretendents iesniegumu aizpilda un iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

43.1 pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu _____. gadā*
A. Informācija par klientu
Uzņēmējdarbības forma1                                                
 
Firma (nosaukums)1                                          
 
Vārds                                                
 
Uzvārds                                                
Piezīme. 1 Aizpilda tikai juridiska persona.

Kontaktinformācija

Atbalsta pasākuma īstenošanas vietas adrese

 

 

B. Atbalstam pieteikto dzīvnieku kopējais skaits

Nr. p. k.

Dzīvnieks/šķirne

Skaits

1

2

3

1.

Latvijas brūnā govs  

2.

Latvijas zilā govs  

3.

Latvijas baltā cūka  

4.

Latvijas tumšgalves aita  

5.

Latvijas braucamā tipa zirgs  

6.

Latvijas vietējā kaza  
     

Saimniecības ganāmpulku numuri

 

 

C. Atbalstam pieteiktie dzīvnieki

Nr. p. k.

Dzīvnieks/šķirne

Dzīvnieka identitātes numurs

Saistību periods1

(gggg.–gggg.)

1

2

3

4

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Piezīme. 1 Par katru lauksaimniecības dzīvnieku atbalsta pretendents sāk atsevišķu saistību periodu.

D. Saistības

Apliecinu, ka:

1) Lauku atbalsta dienestam sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Esmu informēts, ka par iesniegumā apzināti vai neapzināti sniegtu nepatiesu informāciju pilnībā vai daļēji zaudēšu atbalstu, kā arī būs nepieciešams atmaksāt līdz šim saņemto atbalstu;

2) parakstot iesniegumu un iesniedzot to Lauku atbalsta dienestā, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" 2.14. apakšnodaļā minētajiem nosacījumiem uzņemos vai turpinu piecu gadu saistības atbalsta pasākumā "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai.

Ar parakstu apliecinu, ka apņemos:

1) glabāt un, ja nepieciešams, uzrādīt visu dokumentāciju, kas saistīta ar atbalsta saņemšanu, kā arī piekrītu jebkurām kontrolēm, kuras veiks Latvijas Republikas institūciju pārstāvji pirms iesnieguma apstiprināšanas, pasākuma īstenošanas laikā un piecus gadus pēc maksājuma saņemšanas;

2) sniegt papildu informāciju attiecībā uz šo iesniegumu pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma;

3) katru gadu visā saistību periodā iesniegt Lauku atbalsta dienestā iesniegumu par saimniecībā esošajiem ģenētisko resursu saglabāšanai paredzētajiem lauksaimniecības dzīvniekiem, par kuriem esmu uzņēmies saistības;

4) ievērot laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus, obligātās pārvaldības prasības un minimālā organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības, kā arī citas normatīvajos aktos noteiktās obligātās prasības;

5) pēc paziņojuma saņemšanas atmaksāt noteiktajā termiņā Lauku atbalsta dienesta norādītajā kontā pilnu atbalsta summu, ja tiek konstatēts, ka atbalsts ir saņemts nepamatoti, kā arī samaksāt soda procentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā 2014.–2020. gada plānošanas periodā administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, ja samaksas termiņš nokavēts;

6) rakstiski paziņot Lauku atbalsta dienestam par ārkārtas apstākļiem, sniedzot attiecīgus pierādījumus, 10 darbdienu laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža.

Piekrītu, ka gadījumā, ja neievērošu atbalsta saņemšanas nosacījumus vai apzināti vai nolaidības dēļ sniegšu nepatiesu informāciju (ziņas), atbalsts netiks piešķirts, kā arī apņemos atmaksāt līdz šim saņemto atbalstu.

Dati var tikt izmantoti statistikai un tiks publiskoti saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā 2014.–2020. gada plānošanas periodā administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai.

Saglabājiet aizpildītu iesnieguma un atzinuma kopiju!

Piezīme. * Pretendents iesniegumu aizpilda un iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.


44. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par kultūraugu genofonda saglabāšanu

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

 

Adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

Lūdzu piešķirt atbalstu šādiem pasākumiem (nepieciešamo atzīmēt ar "x"):

kultūraugu genofondam (izņemot dekoratīvos augus)

šķirnes identitātes pārbaudei

lauksaimniecības kultūraugu standartšķirņu novērtēšanai

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
45.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu (genofonda) saglabāšanas izcenojums

(Pielikums MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

Nr.
p.k.

Kultūraugs

Grupa

Vienību skaits

Izmaksas uz vienu vienību (euro)

I. Labība

1.

Mieži

saglabāšana

96

11,17

2.

Ziemas kvieši

saglabāšana

61

11,17

3.

Vasaras kvieši

saglabāšana

66

11,17

4.

Auzas

saglabāšana

67

11,17

5.

Griķi

saglabāšana

1

11,17

II. Bumbuļaugi

6.

Kartupeļi

saglabāšana

149

18,54

7.

Kartupeļi

in vitro

156

81,00

8.

Kartupeļi

karantīnas un nekarantīnas organismu klātbūtnes pārbaude

45

99,60

III. Pākšaugi

9.

Zirņi, vīķi

saglabāšana

71

11,17

10.

Soja

saglabāšana

1

11,17

IV. Šķiedraugi un eļļas augi

11.

Šķiedras lini (repatriētās šķirnes)

saglabāšana

24

28,40

12.

Rapsis

saglabāšana

3

28,40

V. Cukurbietes

13.

Cukurbietes

saglabāšana

6

31,05

VI. Dārzeņi

14.

Sīpoli

saglabāšana

56

31,05

15.

Ķiploki

saglabāšana

24

31,05

16.

Rabarberi

saglabāšana

4

15,98

17.

Mārrutki

saglabāšana

6

31,05

VII. Aromātiskie un ārstniecības augi

18.

Raudene

saglabāšana

20

16,25

19.

Mārsils

saglabāšana

8

17,25

20.

Piparmētra

saglabāšana

12

17,90

21.

Lupstājs

saglabāšana

7

16,48

22.

Citronmētra

saglabāšana

3

17,13

23.

Dievkociņš

saglabāšana

2

17,13

24.

Lakši

saglabāšana

7

31,05

25.

Krūzmētra

saglabāšana

10

17,91

26.

Kaķumētra

saglabāšana

10

16,48

27.

Izops

saglabāšana

3

17,13

28.

Estragons

saglabāšana

3

17,13

29.

Ķimenes

saglabāšana

2

17,13

VIII. Augļaugi un ogulāji

30.

Ābeles

saglabāšana

414

24,47

31.

Bumbieres

saglabāšana

169

24,47

32.

Plūmes

saglabāšana

105

24,47

33.

Ķirši

saglabāšana

138

24,47

34.

Aprikozes

saglabāšana

34

24,47

35.

Persiki

saglabāšana

4

24,47

36.

Lazdas

saglabāšana

29

25,33

37.

Lamberta lazda

saglabāšana

14

25,33

38.

Ceriņi

saglabāšana

49

25,33

39.

Krūmcidonijas

saglabāšana

29

25,33

40.

Upenes

saglabāšana

38

20,09

41.

Avenes

saglabāšana

20

20,09

42.

Jāņogas

saglabāšana

21

20,09

43.

Ērkšķogas

saglabāšana

42

20,09

44.

Klona potcelmi

saglabāšana

14

20,09

45.

Vīnogas

saglabāšana

122

25,33

46.

Zemenes

saglabāšana

40

27,66

47.

Sausserži

saglabāšana

2

20,09

48.

Cidonijas

saglabāšana

4

24,47

49.

Pīlādži

saglabāšana

15

24,47

50.

Parastais smiltsērkšķis

saglabāšana

8

24,47

51.

Lielogu dzērvenes

saglabāšana

8

24,47

52.

Eša zilenes

saglabāšana

2

24,47

53.

Krūmmellenes

saglabāšana

1

24,47

54.

Krūmmelleņu starpsugu hibrīdi

saglabāšana

2

24,47

55.

Brūklenes

saglabāšana

4

24,47

56.

Brūkleņu-dzērveņu hibrīds

saglabāšana

1

24,47

57.

Kazenes

saglabāšana

2

20,09

IX. Bites

58.

Latvijas bišu populācija

saglabāšana

60

129,10

X. Daudzgadīgie zālaugi

59.

Timotiņš

saglabāšana

6

15,14

60.

Ganību airene

saglabāšana

1

18,51

61.

Dažādas stiebrzāles

saglabāšana

26

18,08

62.

Tetraploīdais sarkanais āboliņš

saglabāšana

6

22,37

63.

Lucerna un lupīna

saglabāšana

23

31,32

XI. Šķirnes identitātes pārbaude

64.

Labība, viengadīgā airene, zirņi, lauka pupas, vīķi, soja, lupīna, facēlija un baltās sinepes

1400

11,17

65.

Āboliņš, lucerna un austrumu galega

140

22,37

66.

Stiebrzāles

280

18,08

XII. Standartšķirnes novērtēšana

67.

Lauksaimniecības kultūraugu standartšķirne

69

249,00

XIII. Sēklu pavairošana to paraugu nodošanai Svalbāras sēklu glabātavā

68. Mieži

24

13,40

69. Ziemas kvieši

14

13,40

70. Vasaras kvieši

3

13,40

71. Auzas

9

13,40

72. Griķi

1

13,40

73. Kukurūza

1

15,70

74. Rudzi

7

15,70

75. Zirņi, vīķi, lauku pupas

20

13,40

76. Soja

2

13,40

77. Šķiedras lini

26

34,08

78. Cukurbietes

3

37,26

79. Gurķi

2

37,26

80. Tomāti

8

37,26

81. Lauka salāti

1

20,56

82. Dilles

1

20,56

83. Ķimenes

1

20,56

84. Timotiņš

4

18,17

85. Ganību airene

2

22,21

86. Dažādas stiebrzāles

15

21,70

87. Sarkanais, bastarda un baltais āboliņš

14

26,84

88. Lucerna un lupīna

5

37,58

46.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Atbalstāmās lopbarības augu sugas

(Pielikums grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

Nr.p.k.

Lopbarības augu suga

Stiebrzāles (Poaceae (Gramineae))

1.

Pļavas lapsaste (Alopecurus pratensis L.)

2.

Timotiņš (Phleum pratense L.)

3.

Pļavas auzene (Festuca pratensis Huds.)

4.

Hibrīdā airene (Lolium x boucheanum Kunth)

5.

Daudzziedu airene, viengadīgā (Lolium multiflorum Lam.)

6.

Sarkanā auzene (Festuca rubra L.)

7.

Ganību airene (Lolium perenne L.)

8.

Niedru auzene (Festuca arundinacea Scherb.)

9.

Skarenes (Poa spp.)

10.

Kamolzāle (Dactylis glomerata L.)

11.

Auzeņairene (hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugu ar Lolium ģints sugu) (x Festulolium Asch. & Graebn.)

Tauriņzieži (Fabaceae (Leguminosae))

12.

Sarkanais āboliņš (Trifolium pratense L.)

13.

Baltais āboliņš (Trifolium repens L.)

14.

Austrumu galega (Galega orientalis Lam.)

15.

Lucernas (Medicago spp)

16.

Bastarda āboliņš (Trifolium hybridum L.)

17.

Lupīnas (Lupinus spp.)

18.

Sējas zirņi (Pisum sativum L.)

19.

Vīķi (Vicia spp.)

20.

Lauka pupas (Vicia faba L. (partim))

20.1

Ragainie vanagnadziņi (Lotus corniculatus L.)

Citas sugas

21.

Facēlija (Phacelia tanacetifolia Benth.)

22.

Eļļas rutki (Raphanus sativus L. Var. Oleiformis Pers.)
Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
47.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Izcenojumi selekcijas materiāla novērtēšanai integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

Nr. p.k.

Kultūraugu grupa

Līnijas, klona, hibrīda un cita selekcijas materiāla novērtēšanas veidi

Izcenojums par vienu paraugu (euro)

I. Integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

1.

Ziemas kvieši, ziemas rudzi, vasaras mieži F4–F6 (2–5 m2, ar ražas uzskaiti)

46,14

F4–F6 (2–5 m2, bez ražas uzskaites)

20,33

F7–F10 (5–10 m2, ar ražas uzskaiti)

113,90

F7–F10 (5–10 m2, bez ražas uzskaites)

26,62

Dubultoto haploīdu novērtēšana (kvieši)

53,36

2.

Tauriņzieži, kamolzāle, auzeņu-aireņu starpsugu hibrīdi Stiebrzāļu izejmateriāla izpētes, hibridizācijas un pēcnācēju novērtēšana audzētavās (1–5 m2)

71,26

Tauriņziežu izejmateriāla izpētes, hibridizācijas un pēcnācēju novērtēšana audzētavās (1–5 m2)

80,24

Stiebrzāļu perspektīvo hibrīdo līniju salīdzināšana (10–20 m2)

75,21

Tauriņziežu perspektīvo hibrīdo līniju salīdzināšana (10–20 m2)

78,74

3.

Kartupeļi (nematožu un vēža izturīgiem kloniem) Ceturtā gada selekcijas audzētava (5,02 m2)

90,61

Konkursa audzētava (10,08 m2)

96,36

Perspektīvie kloni (10,08 m2)

244,51

Pārbaude (viena klona nematodes un vēža patotipu izturības novērtēšanai)

1928,42

Materiāla sagatavošana AVS un SĪN (in vitro atveseļošana)

142,29

4.

Lini, kaņepes Linu līniju sagatavošana reģistrācijai, par vienu līniju

Kaņepju līniju sagatavošana reģistrācijai, par vienu līniju

747,56

1006,31

5.

Ābeles, avenes Ābeles (atlasītais vērtēšanas materiāls ar ražas galaproduktu novērtēšanu), par vienu hibrīdu

116.85

Ābeles (sākotnējais selekcijas materiāls bez ražas galaproduktu novērtēšanas), par vienu hibrīdu

16,11

Avenes (sākotnējais selekcijas materiāls bez ražas galaproduktu novērtēšanas), par vienu hibrīdu

9,83

Avenes (atlasītais vērtēšanas materiāls ar ražas galaproduktu novērtēšanu), par vienu hibrīdu

114,56II. Bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

6. Kvieši, mieži, auzas, lauka pupas, zirņi F4-F6 (2–5 m2, ar ražas uzskaiti)

55,44

F4-F6 (2–5 m2, bez ražas uzskaites)

27,48

F7-F10 (5–10 m2, ar ražas uzskaiti)

88,79

7. Kartupeļi Konkursa audzētava (10,08 m2)

100,87

Materiāla sagatavošana AVS un SĪN (in vitro atveseļošana un pārbaude)

262,18

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

48. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

Lūdzu piešķirt atbalstu šādiem pasākumiem (nepieciešamo atzīmēt ar "X"):

selekcijas materiāla izvērtēšana integrētas un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

dubultoto haploīdu novērtēšana

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
49.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi

(Pielikums svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

50.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai lauksaimniecībā izmantojamam zinātnes projektam _______.gadā

(Pielikums svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

51.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pētījuma izmaksu tāme

(Pielikums svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)


52. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu atbalsta saņemšanai ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


Adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Lūdzu piešķirt vienreizēju atbalstu   euro apmērā.

Ziņas par iesniedzēju

1. Organizācijas mērķi  
 


2. Biedru skaits uz iepriekšējā gada 31.decembri  
3. Pārstāvētās lauksaimniecības nozares joma  
4. Biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas laiks, vieta  


 

(vadītāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

53. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums tehniskā atbalsta lauksaimniecības nozarē saņemšanai

Zemkopības ministrijas tehniskā atbalsta lauksaimniecības nozarē piešķiršanas komisijai

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


Adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Lūdzu piešķirt atbalstu


 


Iesniegumam pievienoji šādi dokumenti:

1. Īstenojamā pasākuma apraksts:

1.1. pasākuma mērķi, uzdevumi un sasniedzamais rezultāts

1.2. pasākuma aktualitāte un nozīmīgums

1.3. pasākuma īstenošanas laiks (laika grafiks, datums)

2. Detalizēta nepieciešamā finansējuma tāme (euro)

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

54. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai dalībai kopstendā

I. Vispārīga informācija par pretendentu

1. Pretendenta nosaukums  
2. Reģistrācijas numurs  
3. Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs  
4. Juridiskā adrese  
5. Tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese  
6. Pretendenta uzņēmuma vadītājs (amats, vārds, uzvārds)  
7. Bankas rekvizīti  
8. Pamatdarbība  
9. Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)  


II. Atbalstāmie pasākumi

10.

Starptautiskā izstāde, kurā tiek veidots kopstends (izstādes nosaukums, norises vieta un laiks)


III. Attiecināmās izmaksas

11. Attiecināmās izmaksas:
11.1. nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību:

stenda platība ________ m2

nomas maksa par neaprīkotas ekspozīcijas vienu m2 ____________ (euro)

nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību kopā ____________ (euro)

PROVIZORISKĀ LĪDZFINANSĒJUMA SUMMA KOPĀ ____________ (euro)
(aprēķina, ņemot vērā noteikto atbalsta intensitāti)


IV. Mērķi un uzdevumi dalībai kopstendā

12. Mērķi, piedaloties kopstendā (vajadzīgo atzīmēt):
12.1.   palielināt uzņēmuma produkcijas eksporta vērtību
12.2.   paplašināt uzņēmuma eksporta produktu sortimentu
12.3.   meklēt jaunus noieta tirgus esošiem produktiem
12.4.   meklēt jaunus noieta tirgus jauniem produktu veidiem


13. Izvirzītie uzdevumi un prognozējamie rezultāti mērķa sasniegšanai


 


V. Pretendenta līdzšinējās eksporta veicināšanas pieredzes raksturojums

14.

Esošie eksporta tirgi un produkti

15. Vai pēdējo sešu gadu laikā ir saņemts atbalsts dalībai izstādēs vai eksporta veicināšanas pasākumos saistībā ar lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programmu?

Jā ________ (pāriet uz 16.jautājumu) Nē ________

16. Kāda ir ieguvumi un rezultāti no dalības?

 

Apliecinu, ka:

1) uz mani nav attiecināmi Ministru kabineta ______________ noteikumu Nr.___ ''Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību'' 7.1.apakšpunktā minētie gadījumi;

2) man nav nodokļu parādu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

3) manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

4) iesniegumā minētā pasākuma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

5) iesniegumā un citos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa un atbilst oriģināliem;

6) piekrītu vienotam kopstenda dizainam, ko nodrošina institūts, lai veidotu vienotu atpazīstamību, un bez institūta akcepta nepapildināšu stendu ar citiem dizaina elementiem.

Pielikumā:

1.  _____________________________

2. _____________________________

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

Saņemts institūtā  
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

55. pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats par dalību kopstendā
1. Pretendenta nosaukums  
2. Reģistrācijas numurs  
3. Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs  
4. Juridiskā adrese  
5. Tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese  
6. Pretendenta uzņēmuma vadītājs (amats, vārds, uzvārds)  
7. Bankas rekvizīti  
8. Starptautiskā izstāde (nosaukums, norises vieta un laiks)  
9. Kopējais līdzfinansējuma apmērs (euro)  
10. Attiecināmās izmaksas (euro)  
11. Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)  
12.

Sasniegtie mērķi un rezultāti (apraksta, vai ir sasniegti izvirzītie mērķi un uzdevumi, norādot arī konkrētus rezultatīvos rādītājus, piemēram, atrasti jauni sadarbības partneri, noslēgti līgumi)


13. Dalībai kopstendā bija šādi izdevumi atbilstoši apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām:

Nr.p.k.

Attiecināmās izmaksas (nosaukums)

Izdevumu pozīcija

Maksājumu apliecinošā dokumenta raksturojums

Faktiskā summa

datums

numurs

nosaukums

summa (valūta)

summa (euro)

1.              
2.              
..              
Kopā              


14. Pārskatam pievienoju šādus dokumentus:

14.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu samaksu  

uz

  lp.
 

(datums)

     

14.2.  Maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas (atbilstoši tabulā norādītajam):

14.2.1. _____________________ uz _____ lp.

14.2.2. _____________________ uz _____ lp.

14.3. Papildu dokumenti (norādīt precīzi, kādi dokumenti pievienoti):

14.3.1. _____________________ uz _____ lp.

14.3.2. _____________________ uz _____ lp.

Apliecinu, ka visa iesniegtā informācija ir pareiza un precīza un dokumenti atbilst to oriģināliem. Apņemos informēt par pasākuma rezultātiem ilgtermiņā, atbildot uz institūta veikto anketēšanu.

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

Saņemts institūtā  
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
56. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dalību pārtikas kvalitātes shēmā*
 

Lauku atbalsta dienestam

Pretendents  
 

(vārds, uzvārds)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Darbības veids  
Adrese  
Tālruņa numurs  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā reģistrēta produkta nosaukums**

 

Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas līguma par zīmes lietošanas tiesību piešķiršanu numurs un izsniegšanas datums***

 

Lūdzu piešķirt atbalstu vienā no šādiem atbalsta veidiem (nepieciešamo atzīmēt ar x):

Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībniekam – primārā produkta, tostarp biškopības produkta, ražotājam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus produktus.

Atbalsttiesīgo bioloģiski sertificētu produktu skaits ______

 Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībniekam – pārtikas apritē iesaistītam pārtikas uzņēmumam, kas ražo sertificētus pārstrādes produktus.

Atbalsttiesīgo bioloģiski sertificētu produktu skaits ______

 Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniekam – Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" (turpmāk – noteikumi) 221.1.1. apakšpunktā minētajam pārtikas apritē iesaistītajam primārā produkta, tostarp biškopības produkta, ražotājam, kas realizē fasētus un marķētus produktus.

To atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar zaļās krāsas norādi, ______

 Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniekam – noteikumu 221.1.2. apakšpunktā minētajam pārtikas apritē iesaistītajam uzņēmumam, kas ražo sertificētus pārstrādes produktus. To atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar zaļās krāsas norādi, ______

 Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniekam – noteikumu 221.2. apakšpunktā minētajam pārtikas apritē iesaistītajam uzņēmumam, kas ražo sertificētus pārstrādes produktus. To atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar bordo krāsas norādi, ______

 Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniekam – noteikumu 221.3. apakšpunktā minētajam pārtikas apritē iesaistītajam uzņēmumam, kas ražo sertificētus pārstrādes produktus. Atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar zaļās krāsas norādi, ______

To atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar bordo krāsas norādi, ______

 Bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniekam – noteikumu 221.1 1. apakšpunktā minētajam primārā produkta, tostarp biškopības produkta, ražotājam, kas realizē fasētus un marķētus produktus.

Atbalsttiesīgo bioloģiski sertificēto produktu skaits ______

To atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar zaļās krāsas norādi, ______

Bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniekam – noteikumu 221.1 2. apakšpunktā minētajam pārtikas apritē iesaistītajam uzņēmumam, kas ražo sertificētus bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas pārstrādes produktus.

Atbalsttiesīgo bioloģiski sertificēto produktu skaits ______

To atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar zaļās krāsas norādi, ______

To atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar bordo krāsas norādi, ______

 Primāro produktu ražotājam, kas ir iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu vai cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam

 Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā iesaistītajam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētajam ražotājam mājas apstākļos, kurš ražo Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā iekļautu produktu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

 Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā iesaistītajam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētajam vai atzītajam uzņēmumam, kurš apstrādā vai pārstrādā produktu, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Atbalsttiesīgo bioloģiski sertificēto produktu skaits ______****

To atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar zaļās krāsas norādi, ______****

To atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar bordo krāsas norādi, ______****

 Apliecinu, ka līdz kārtējā gada 1. februārim Pārtikas un veterinārajā dienestā esmu iesniedzis pārskatu par iepriekšējā gadā nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā realizētajiem produktiem.***

 Apliecinu, ka līdz kārtējā gada 1. februārim ražotāju grupai esmu iesniedzis pārskatu par iepriekšējā gadā aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā realizētajiem produktiem.**

Piezīmes.

1. * Pretendents iesniegumu aizpilda un iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

2. ** Aizpilda aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmu dalībnieki.

3. *** Aizpilda nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībnieki.

4. **** Aizpilda aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmu dalībnieki, kas ražo arī bioloģiskās un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktus.

57.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanai par _____. gadu

(Pielikums svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

58.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Liellopu vienības apdrošināšanas apmēra aprēķināšana

(Pielikums svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

59.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām

(Pielikums svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

60.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai atzītām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

(Pielikums svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)