Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.23

Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.6, 31.§)

Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
10.panta trešo daļu un 12.panta pirmās daļas 7.punktu un Ministru
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 12. un 16.1punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, Nr.151; 2008, Nr.27, Nr.200; 2009, Nr.73; 2010, Nr.9, Nr.73; 2011, Nr.99; 2012, Nr.13, Nr.186; 2013, Nr.123) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Nodevu aprēķina pēc formulas:

 

N =

B x L x Z x T x M x Zn

, kur:  
 

30

 

15.1. N - nodeva;

15.2. B - reklāmas nodevas bāzes likme 1,57 euro. Reklāmām, kas izvietotas sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs, bāzes likme 0,43 euro;

15.3. L - reklāmas laukums:

15.3.1. ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo virsmas laukuma izmēru viens kvadrātmetrs;

15.3.2. ja reklāmas laukums pārsniedz divdesmit kvadrātmetrus, bet ne vairāk kā piecdesmit kvadrātmetrus, reklāmas laukums tiek noteikts pēc formulas:

0,68 x L + 6,6;

15.3.3. ja reklāmas laukums pārsniedz piecdesmit kvadrātmetrus, reklāmas laukums tiek noteikts pēc formulas:

0,31 x L + 24,33;

15.4. Z - zonas koeficents;

15.5. T - tematikas koeficents;

15.6. M - izvietošanas laiks dienās;

15.7. Zn - koeficents maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām.";

1.2. izteikt 15.1punktu šādā redakcijā:

"15.1 Nodeva par afišu uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša afišu staba vai stenda tiek aprēķināta pēc formulas:

N = B x L x Z x T x Zi, kur:

15.11. N - nodeva par vienu afišu dienā;

15.12. B - afišas nodevas bāzes likme 0,06 euro;

15.13. L - afišas laukums (ja afišas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo afišas laukuma izmēru viens kvadrātmetrs);

15.14. Z - zonas koeficients;

15.15. T - tematikas koeficients;

15.16. Zi - koeficients maksai par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša afišu staba vai stenda izmantošanu par vienu afišu dienā ir 3."

1.3. aizstāt 22.1punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli "Ls 5" ar skaitli un vārdu "7,11 euro";

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.23 "Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Lai izpildītu Euro ieviešanas kārtības likumu, tiek veikti Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā" redakcionāli grozījumi. Vienlaikus tiek redakcionāli grozīts 15. un 15.1punkts, lai atvieglotu tiesību normas piemērošanu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā" pielāgošana euro ieviešanas vadlīnijām.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmēs.

5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs