Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.243

Rīgā 2013.gada 30.aprīlī (prot. Nr.26 27.§)
Kārtība, kādā veic speciālistu sertifikāciju un komersantu licencēšanu darbam ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un militāri piesārņotu teritoriju izpēti un sanāciju
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
44.1 panta 3.5 un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā sertificē fiziskas personas, kas veic ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpēti, nesprāgušas munīcijas meklēšanu, identificēšanu, izcelšanu, savākšanu un uzglabāšanu (turpmāk – speciālisti), izsniedz sertifikātu, aptur tā darbību vai anulē to;

1.2. kārtību, kādā kārto ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotas un piesārņotas teritorijas izpētes, nesprāgušas munīcijas meklēšanas, identificēšanas, izcelšanas, savākšanas un uzglabāšanas speciālista kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens);

1.3. kārtību, kādā izsniedz komersantiem licenci komercdarbībai ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpētei, nesprāgušas munīcijas meklēšanai, identificēšanai, izcelšanai, savākšanai un uzglabāšanai (turpmāk – licence), aptur tās darbību vai anulē to;

1.4. par licences izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru.

2. Licenci komercdarbībai vai sertifikātu darbam ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpētei, nesprāgušas munīcijas meklēšanai, identificēšanai, izcelšanai, savākšanai un uzglabāšanai (turpmāk – sanācijas darbs) izsniedz Aizsardzības ministrijas licencēšanas un sertifikācijas komisija (turpmāk – komisija) pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas.

3. Komisiju vismaz piecu amatpersonu sastāvā izveido ar aizsardzības ministra lēmumu.

II. Speciālistu sertifikācija

4. Persona, kas vēlas saņemt sertifikātu (turpmāk – sertifikāta pretendents), iesniedz komisijā iesniegumu sertifikāta saņemšanai (1.pielikums). Iesniegumam pievieno tajā noteiktos dokumentus.

5. Psihiatra un narkologa atzinums par sertifikāta pretendenta veselības stāvokli ir derīgs iesniegšanai komisijā 90 dienas no tā izsniegšanas datuma.

6. Lai izvērtētu sertifikāta pretendenta atbilstību likuma "Par piesārņojumu" 44.1 panta piektajā daļā izvirzītajām prasībām, komisija pēc šo noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa:

6.1. ziņas no Sodu reģistra, lai:

6.1.1. izvērtētu sertifikāta pretendenta atbilstību likuma "Par piesārņojumu" 44.1 panta piektās daļas 2., 5., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā izvirzītajām prasībām;

6.1.2. noskaidrotu, vai sertifikāta pretendentam ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas lēmumu (atzinumu) gada laikā nav konstatēti darba tiesību vai saimnieciskās darbības pārkāpumi;

6.2. ziņas no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, lai izvērtētu sertifikāta pretendenta atbilstību likuma "Par piesārņojumu" 44.1 panta piektās daļas 1.punktā izvirzītajām prasībām;

6.3. informāciju no prokuratūras un valsts drošības iestādēm, lai izvērtētu sertifikāta pretendenta atbilstību likuma "Par piesārņojumu" 44.1 panta piektās daļas 6.punktā izvirzītajām prasībām.

7. Ja iesniegumam nav pievienoti visi šo noteikumu 4.punktā minētie dokumenti, komisija par to rakstiski informē sertifikāta pretendentu un atliek iesnieguma izskatīšanu līdz nepieciešamo dokumentu saņemšanai, taču ne ilgāk par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas.

8. Komisija iesniegumu izskata mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

8.1. ja sertifikāta pretendents atbilst likuma "Par piesārņojumu" un šo noteikumu prasībām, komisija pieņem lēmumu atļaut sertifikāta pretendentam kārtot kvalifikācijas eksāmenu un par to rakstiski paziņo sertifikāta pretendentam, paziņojumā norādot kvalifikācijas eksāmena norises laiku, vietu, kārtību un termiņu, līdz kuram ir spēkā komisijas atļauja kārtot kvalifikācijas eksāmenu;

8.2. ja sertifikāta pretendents neatbilst likuma "Par piesārņojumu" un šo noteikumu prasībām, komisija pieņem lēmumu neatļaut sertifikāta pretendentam kārtot kvalifikācijas eksāmenu un par to rakstiski paziņo sertifikāta pretendentam.

9. Nacionālo bruņoto spēku Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas skola vada un pieņem kvalifikācijas eksāmenu, nosaka kvalifikācijas eksāmena saturu, kā arī nodrošina kvalifikācijas eksāmena satura pilnveidošanu.

10. Pamatojoties uz kvalifikācijas eksāmena rezultātiem, komisija pieņem lēmumu par sertifikāta (2.pielikums) izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt sertifikātu un par to rakstiski paziņo sertifikāta pretendentam.

11. Aizsardzības ministrija veic izsniegto sertifikātu uzskaiti.

12. Persona ir tiesīga uzsākt attiecīgu sanācijas darbu veikšanu pēc tam, kad šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi sertifikātu. Persona saņem sertifikātu elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja persona izsaka vēlmi saņemt sertifikātu papīra formā, komisija to sagatavo papīra formā un persona to saņem Aizsardzības ministrijā.

III. Komersantu licencēšana

13. Komersants, kas vēlas saņemt licenci (turpmāk – komersants), iesniedz komisijā iesniegumu sertifikāta saņemšanai (3.pielikums). Iesniegumam pievieno tajā noteiktos dokumentus.

14. Psihiatra un narkologa atzinums par katras komersanta iesniegtajā sarakstā minētās personas veselības stāvokli, izņemot sertificētos speciālistus, ir derīgs iesniegšanai komisijā 90 dienas no tā izsniegšanas datuma.

15. Ja komisija valsts informācijas sistēmās vai datubāzēs nevar iegūt informāciju, lai izvērtētu licences pretendenta atbilstību likuma "Par piesārņojumu" 44.1 panta piektajā daļā izvirzītajām prasībām, tā pēc šo noteikumu 13.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa:

15.1. izziņu no Uzņēmumu reģistra par komersantu, komersanta likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī personām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt komersantu;

15.2. izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta, lai noskaidrotu, vai komersantam nav nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parāda, un ziņas par to, vai pēdējā gada laikā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav apturēta komersanta saimnieciskā darbība;

15.3. ziņas no Sodu reģistra, lai:

15.3.1. izvērtētu komersanta iesniegtajā sarakstā minēto personu atbilstību likuma "Par piesārņojumu" 44.1 panta piektās daļas 2., 5., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā izvirzītajām prasībām;

15.3.2. noskaidrotu, vai komersantam ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas lēmumu (atzinumu) gada laikā nav konstatēti darba tiesību vai saimnieciskās darbības pārkāpumi;

15.4. ziņas no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, lai izvērtētu komersanta iesniegtajā sarakstā minēto personu atbilstību likuma "Par piesārņojumu" 44.1 panta piektās daļas 1.punktā izvirzītajām prasībām;

15.5. informāciju no prokuratūras un valsts drošības iestādēm, lai izvērtētu komersanta un tā iesniegtajā sarakstā minēto personu atbilstību likuma "Par piesārņojumu" 44.1 panta piektās daļas 6.punktā izvirzītajām prasībām.

16. Ja komersants ir iekļauts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku reģistrā, komisija nepieprasa šo noteikumu 15.2. un 15.3.apakšpunktā minēto informāciju.

17. Ja iesniegumam nav pievienoti visi tajā minētie dokumenti, komisija par to rakstiski informē komersantu un atliek iesnieguma izskatīšanu līdz nepieciešamo dokumentu saņemšanai, taču ne ilgāk par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas.

18. Izsniedzot licenci, komisija pārliecinās, ka valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts pamatbudžetā.

19. Lēmumu par licences (4.pielikums) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci komisija pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, komisija to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. Par termiņa pagarinājumu komisija rakstiski paziņo iesniedzējam.

20. Licencei ir divi pielikumi. Licences 1.pielikumā norāda komersanta darbā pieņemtos speciālistus un viņiem izsniegto sertifikātu numuru. Licences 2.pielikumā norāda komersantam noteiktos ierobežojumus darbam ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju, ja tādi ir noteikti. Informāciju par licencei pievienotajiem pielikumiem iekļauj licences titullapā. Komersants saņem licenci elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja komersants izteicis vēlmi saņemt licenci papīra formā, komisija to sagatavo papīra formā un komersants to saņem Aizsardzības ministrijā.

21. Aizsardzības ministrija veic izsniegto licenču uzskaiti.

22. Komersants ir tiesīgs uzsākt attiecīgu komercdarbību pēc tam, kad šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir saņēmis licenci.

23. Aizsardzības ministrija informāciju par izsniegtajām licencēm publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Aizsardzības ministrijas mājaslapā internetā, norādot komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, licences numuru un izsniegšanas datumu.

IV. Licences un sertifikāta darbības apturēšana, anulēšana un atjaunošana

24. Likuma "Par piesārņojumu" 44.1 pantā noteiktajos gadījumos komisija pieņem lēmumu apturēt vai anulēt licenci vai sertifikātu vai atjaunot to darbību. Komisija par pieņemto lēmumu rakstiski paziņo komersantam vai speciālistam.

25. Lai izvērtētu, vai attiecībā uz komersantu nepastāv likuma "Par piesārņojumu" 44.1 panta septītajā daļā paredzētie ierobežojumi, komisija pieprasa ziņas no Sodu reģistra, lai noskaidrotu vai komersantam ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas lēmumu (atzinumu) pēdējo triju gadu laikā nav konstatēti vides aizsardzības, konkurences, nodokļu vai darba tiesību pārkāpumi.

26. Par lēmumu pārtraukt komercdarbību sanācijas darbu jomā komersants septiņu darbdienu laikā paziņo komisijai.

27. Ja mainās informācija, kas iesniegta licences vai sertifikāta saņemšanai, tostarp iesnieguma izskatīšanas laikā, pretendents septiņu darbdienu laikā par to rakstiski paziņo komisijai un iesniedz attiecīgos iesniegumā minētos dokumentus.

28. Jaunu psihiatra un narkologa atzinumu par personas veselības pārbaudi speciālists vai komersants iesniedz komisijai ne vēlāk kā trīs gadus pēc iepriekšējā atzinuma izsniegšanas datuma vai līdz atzinumā norādītajam datumam, kad veicama kārtējā veselības pārbaude.

29. Ja komisija ir anulējusi licenci, komersantam ir pienākums triju darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas iznīcināt elektroniski izsniegto licenci vai nodot licences oriģinālu Aizsardzības ministrijā, ja licence izsniegta papīra formā.

30. Ja komisija ir anulējusi sertifikātu, speciālistam ir pienākums triju darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas iznīcināt elektroniski izsniegto sertifikātu vai nodot sertifikāta oriģinālu Aizsardzības ministrijā, ja sertifikāts izsniegts papīra formā.

31. Lai atjaunotu apturētās licences vai sertifikāta darbību, komersants vai speciālists novērš konstatētos pārkāpumus un par to rakstiski informē komisiju.

32. Komisija mēneša laikā pēc šo noteikumu 31.punktā minētās informācijas saņemšanas lemj par licences vai sertifikāta atjaunošanu un par pieņemto lēmumu informē komersantu vai speciālistu.

33. Persona, kurai anulēts sertifikāts, iesniegumu par jauna sertifikāta saņemšanu var iesniegt ne agrāk kā gadu pēc tam, kad pieņemts lēmums par sertifikāta anulēšanu. Persona iesniedz dokumentus šajos noteikumos minētajā vispārējā kārtībā.

34. Komersants, kuram anulēta licence, iesniegumu jaunas licences saņemšanai atkārtoti var iesniegt ne agrāk kā gadu pēc tam, kad pieņemts lēmums par licences anulēšanu. Komersants iesniedz dokumentus šajos noteikumos minētajā vispārējā kārtībā.

35. Aizsardzības ministrija informāciju par anulētajām licencēm publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, licences numuru, izsniegšanas datumu un datumu, ar kuru licence zaudē spēku, vienlaikus aktualizējot informāciju Aizsardzības ministrijas mājaslapā internetā.

V. Atkārtota licences, sertifikāta vai to dublikāta izsniegšana

36. Ja mainījušās licencē vai sertifikātā norādītās ziņas, komersants vai speciālists septiņu darbdienu laikā pēc izmaiņu iestāšanās iesniedz komisijā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus. Komisija pēc informācijas izvērtēšanas anulē iepriekš izsniegto licenci vai sertifikātu un noformē to atkārtoti. Komersantam vai speciālistam ir pienākums triju darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas iznīcināt elektroniski izsniegto licenci vai sertifikātu vai nodot licences vai sertifikāta oriģinālu Aizsardzības ministrijā, ja tas izsniegts papīra formā.

37. Ja licence vai sertifikāts ir nozaudēts, komersants vai speciālists septiņu darbdienu laikā par to rakstiski informē komisiju. Komisija pēc komersanta vai speciālista rakstiska iesnieguma un paskaidrojuma saņemšanas par dublikāta nepieciešamību nozaudētās licences vai sertifikāta vietā izsniedz licences vai sertifikāta dublikātu.

38. Licences vai sertifikāta dublikātu izsniedz septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas.

VI. Valsts nodeva par licences izsniegšanu

39. Par licences izsniegšanu maksā valsts nodevu 56,91 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.551)

40. Valsts nodevu par licences izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā pirms licences saņemšanas.

VII. Noslēguma jautājums

41. Licences un sertifikāti, kuri saņemti atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.671 "Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un sanācijas darbu veikšanas speciālistu sertifikācijas un komersantu licencēšanas kārtība", pēc šo noteikumu spēkā stāšanās saglabā savu juridisko statusu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs A.Pabriks
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.243
Iesniegums sertifikāta saņemšanai

Aizsardzības ministrijas
licencēšanas un sertifikācijas komisijai

Lūdzu izsniegt    
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

   
 dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

sertifikātu ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpētei un nesprāgušas munīcijas meklēšanai, identificēšanai, izcelšanai, savākšanai un uzglabāšanai.

  Atzīmēt ar X, ja sertifikāts nepieciešams papīra formā.

Pielikumā (iesniegtos dokumentus atzīmēt ar X):

  divas fotogrāfijas (3 x 4 cm)

  narkologa un psihiatra atzinums par personas veselības stāvokli

  kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija par zināšanu un prasmju apguvi darbam ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju

  __________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                      (citi pievienotie dokumenti)

   
(datums)

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Aizsardzības ministrs A.Pabriks
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.243
Sertifikāta paraugs

(lielais valsts ģerbonis)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Aizsardzības ministrs A.Pabriks
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.243
Iesniegums licences saņemšanai

Aizsardzības ministrijas
licencēšanas un sertifikācijas komisijai

Lūdzu izsniegt __________________________________________________________________________________________________________
                                                                               (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese,

______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                        tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

licenci ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētei un nesprāgušas munīcijas meklēšanai, identificēšanai, izcelšanai, savākšanai un uzglabāšanai.

  Atzīmēt ar X, ja licence nepieciešama papīra formā.

  Atzīmēt ar X, ja ir samaksāta valsts nodeva par licences izsniegšanu.

Pielikumā (iesniegtos dokumentus atzīmēt ar X):

  saraksts, kurā norādīti komersanta dalībnieki – fiziskas personas (izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla), prokūristi, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijā, kā arī darbā pieņemtie sertificētie speciālisti (norāda katras personas amatu un personas kodu)

  psihiatra un narkologa atzinums par komersanta dalībnieku – fizisko personu (izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla), prokūristu, vadītāju un personu, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijā, – veselības stāvokli

  darba līguma apliecināta kopija par katru darbā pieņemto sertificēto speciālistu

  __________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                      (citi pievienotie dokumenti)

Komersanta atbildīgā amatpersona      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)
 

(datums)

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Aizsardzības ministrs A.Pabriks
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.243
Licences paraugs

(lielais valsts ģerbonis)

Licence ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpētei un nesprāgušas munīcijas meklēšanai, identificēšanai, izcelšanai, savākšanai un uzglabāšanai
Nr._________

Izsniegta ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
                                                          (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)

Darbības joma __________________________________________________________________________________________________________

Pielikumi ______________________________________________________________________________________________________________

Izsniegta ______________________________________________________
                                                    (datums*)

Aizsardzības ministrijas licencēšanas un sertifikācijas komisijas sēdes protokols Nr.________

Aizsardzības ministrijas
licencēšanas un sertifikācijas
komisijas priekšsēdētājs _____________________________________________________________           ___________________
                                                                                          (vārds, uzvārds)                                                                   (paraksts*)

                                                                                                                                                                                                 Z.v*

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

 

1.pielikums
licencei Nr._____

Komersants ____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
                                                               (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)

Komersanta darbā pieņemtie ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un nesprāgušas munīcijas meklēšanas, identificēšanas, izcelšanas, savākšanas un uzglabāšanas sertificētie speciālisti:

_________________________________________________________________, sertifikāts Nr.__________________
                                                          (vārds, uzvārds)

_________________________________________________________________, sertifikāts Nr.__________________
                                                          (vārds, uzvārds)

_________________________________________________________________, sertifikāts Nr.__________________
                                                          (vārds, uzvārds)

_________________________________________________________________, sertifikāts Nr.__________________
                                                          (vārds, uzvārds)

_________________________________________________________________, sertifikāts Nr.__________________
                                                          (vārds, uzvārds)

Aizsardzības ministrijas
licencēšanas un sertifikācijas
komisijas priekšsēdētājs _____________________________________________________________           ___________________
                                                                                          (vārds, uzvārds)                                                                   (paraksts*)

                                                                                                                                                                                                 Z.v*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

 

2.pielikums
licencei Nr.______

Komersants ____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
                                                               (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)

Ierobežojumi komersanta darbībām ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Aizsardzības ministrijas
licencēšanas un sertifikācijas
komisijas priekšsēdētājs _____________________________________________________________           ___________________
                                                                                          (vārds, uzvārds)                                                                   (paraksts*)

                                                                                                                                                                                           Z.v*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Aizsardzības ministrs A.Pabriks
01.01.2014