Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 28.06.2016. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.88

Rīgā 2013.gada 12.februārī (prot. Nr.9 10.§)
Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 34.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. meža inventarizācijas saturu un kārtību, kā arī gadījumus, kad veicama atkārtota meža inventarizācija;

1.2. Meža valsts reģistra uzturēšanas un meža inventarizācijas datu aktualizācijas kārtību;

1.3. informāciju, ko meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sniedz Valsts meža dienestam, un šīs informācijas sniegšanas kārtību.

II. Pirmreizējas meža inventarizācijas saturs un kārtība

2. Lai uzsāktu meža inventarizāciju, meža inventarizācijas veicējs izmanto šādu informāciju par inventarizējamo meža īpašumu vai tiesisko valdījumu:

2.1. aktuālos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, kurus Valsts zemes dienests sagatavo standartizētā formā atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības projekta izstrādes jomā;

2.2. aktuālo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamiem biotopiem un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm (no Dabas aizsardzības pārvaldes);

2.3. aktuālos Meliorācijas kadastra datus par zemes vienības meliorācijas sistēmām (no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi");

2.4. teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ietverto informāciju (no attiecīgās vietējās pašvaldības vai Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (pēc tās izveides));

2.5. aktuālos Meža valsts reģistra datus (no Valsts meža dienesta).

3. Šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju par inventarizējamo meža īpašumu vai tiesisko valdījumu meža inventarizācijas veicējs iegūst, pieprasot to no attiecīgās institūcijas vai no meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, kurš to ieguvis attiecīgajā institūcijā.

4. Minimālā inventarizējamā meža zemes platība ir platība, kas atrodas zemes vienībā, kurai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir piešķirts kadastra apzīmējums.

5. Meža inventarizācijas veicējs meža inventarizāciju konkrētā īpašuma zemes vienībā veic, ja īpašuma robežas (robežstigas, robežzīmes) meža zemē ierīkotas atbilstoši Civillikumam un normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu.

6. Ņemot vērā esošo kvartālstigu tīklu un dabiskās robežas, meža zemi var sadalīt kvartālos.

7. Meža inventarizācijas veicējs meža zemi sadala inventarizācijas pamatvienībās – nogabalos, ja:

7.1. meža zemes veidi meža apsaimniekošanā (1.pielikums) klasificējami kā dažādi;

7.2. nogabala nodalīšana nepieciešama saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā doto parametru nosacījumiem.

8. Meža zemes grupu – meža, purva, lauces, pārplūstoša klajuma – nogabalus, kas atbilstoši šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem nogabalu nodalīšanas kritērijiem klasificējami kā vienādi, bet nav savstarpēji telpiski saistīti, nodala kā atsevišķus nogabalus.

9. Nogabalu šķērsojošie meža infrastruktūras objekti – dabiskās brauktuves, stigas (izņemot kvartālstigas), grāvji – nav par pamatu to sadalīšanai, un šo meža infrastruktūras objektu platību neiekļauj šķērsojamā nogabala platībā.

10. Meža inventarizācijā nodalāmo nogabalu minimālā platība ir 0,1 hektārs, izņemot pilsētu un ciemu teritorijas, kurās minimālā nogabala platība nav noteikta.

11. Nogabala pievienošana blakus esošam nogabalam pieļaujama, ja pievienojamā nogabala platība nav lielāka par 0,2 hektāriem, izņemot gadījumus, ja normatīvajos aktos katram no nogabaliem ir noteikti atšķirīgi apsaimniekošanas ierobežojumi.

12. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā saglabātā ekoloģisko koku grupa neaizņem vairāk par 0,2 hektāriem, to nenodala atsevišķā nogabalā.

13. Meža inventarizācijas veicējs katram nogabalam zemes vienībā vai kvartālā piešķir numuru un par katru nogabalu iegūst un apkopo informāciju saskaņā ar noteiktajiem nogabalu raksturojošajiem rādītājiem, nepārsniedzot pieļaujamo novirzi un ievērojot attiecīgo noteiktību (3.pielikums).

14. Inventarizējamās zemes vienības meža zemes plānu meža inventarizācijas veicējs izgatavo uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes pamata, izmantojot šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto informāciju un aktuālo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības situācijas plānu vai apvienoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, vai zemes robežu plānu, ja tajā attēlotas zemes lietošanas veidu kontūras. Informāciju meža zemes plānā attēlo atbilstoši šo noteikumu 17.2. un 20.1.3.apakšpunktam.

15. Ja inventarizējamam meža īpašumam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā izdarīta atzīme par zemes vienību robežu neatbilstību, meža inventarizācijas veicējs šo informāciju ietver arī meža zemes plāna materiālos.

16. Nogabala aprakstā saglabā Meža valsts reģistrā iekļauto speciālo informāciju atbilstoši šo noteikumu 26.4.apakšpunktam, ja nepieciešams, to precizējot.

17. Valsts meža dienests iestādes tīmekļa vietnē publisko šādus meža inventarizācijas datu sagatavošanas nosacījumus:

17.1. nogabalu raksturojošo rādītāju datnes vai informācijas sistēmas servisa struktūru un formātu;

17.2. nogabalu raksturojošo rādītāju datnes vai informācijas sistēmas servisa un meža zemes plānu datnes sagatavošanai izmantojamos klasifikatorus;

17.3. Zemkopības ministrijas saskaņotus algoritmus mežaudzes sekundāro parametru aprēķināšanai.

18. Pēc meža inventarizācijas pabeigšanas meža inventarizācijas veicējs sagatavo un nodod meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam šādus meža inventarizācijas datus:

18.1. vispārīgo meža inventarizācijas informāciju (4.pielikums) un nogabalu raksturojošos rādītājus;

18.2. inventarizēto platību meža zemes plānu;

18.3. ja meža inventarizācijas veicējs konstatē, ka zemes lietošanas veidu faktiskā platība inventarizējamā meža īpašumā vai tiesiskajā valdījumā atšķiras no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem, tas inventarizācijas datiem pievieno paziņojumu par zemes lietošanas veida izmaiņām (5.pielikums) un sagatavotu zemes vienības situācijas plāna vai apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna, vai zemes robežu plāna kopiju (ja tajā attēlotas zemes lietošanas veidu kontūras) ar attēlotām zemes lietošanas veidu izmaiņām;

18.4. sarakstu, kurā norādīti inventarizācijas veicēji un to inventarizētie meža kvartāli vai nogabali, ja meža inventarizāciju vienā zemes vienībā veikuši vairāki inventarizācijas veicēji.

19. Ja meža īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas vairāku Valsts meža dienesta virsmežniecības nodaļu teritorijā, šo noteikumu 18.punktā minēto meža inventarizācijas informāciju meža inventarizācijas veicējs sagatavo sadalījumā pa virsmežniecības nodaļām.

20. Meža inventarizācijas informāciju, kas minēta šo noteikumu 18.punktā:

20.1. meža inventarizācijas veicējs sagatavo elektroniskā veidā elektronisko datu nesējā un papīra dokumenta formā. Ja informācija sagatavota elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, papīra veidā informāciju nesagatavo. Papīra dokumenta formā meža zemes plāna kartogrāfiskā materiāla mērogs ir ne mazāks kā 1 : 10 000. Elektroniskā veidā objektu precizitāte atbilst mērogam, ne mazākam kā 1 : 10 000. Meža zemes plānus elektroniskā veidā sagatavo:

20.1.1. Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM);

20.1.2. ģeoreferencētus atbilstoši zemes vienību robežu attēlojumam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra kartē;

20.1.3. ietverot sadalījuma līnijas, punktus, nogabalu poligonus, nogabalu numurus ar datnēm, kas paskaidro šo slāņu leģendas (klasifikatoru simbolizācijas) atbilstoši klasifikatoriem;

20.2. meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz Valsts meža dienestā elektroniskā veidā elektronisko datu nesējā un papīra dokumenta formā. Ja informāciju iesniedz elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai ar Valsts meža dienestu ir noslēgta vienošanās par datu apmaiņu elektroniskā veidā, papīra veidā informāciju nesagatavo. Meža zemes plānus iesniedz tikai elektroniski.

21. Meža inventarizācijas informāciju meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Valsts meža dienestā var iesniegt:

21.1. klātienē;

21.2. nosūtot pa pastu;

21.3. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

21.4. tiešsaistes veidā Meža valsts reģistrā, noslēdzot vienošanos ar Valsts meža dienestu par datu apmaiņu elektroniskā veidā.

22. Mēneša laikā pēc meža inventarizācijas datu saņemšanas Valsts meža dienests izvērtē tos un pieņem lēmumu par to reģistrēšanu Meža valsts reģistrā vai par pamatotu reģistrācijas atteikumu. Lēmumu paziņo meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, meža inventarizācijas veicējam un, ja lēmums ir negatīvs, arī tai sertifikācijas institūcijai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas veicēju sertifikāciju un sertificēto personu darbības uzraudzību meža inventarizācijas veicējam izsniegusi sertifikātu.

23. Valsts meža dienests atsaka meža inventarizācijas datu reģistrēšanu Meža valsts reģistrā, ja meža inventarizācijas dati neatbilst:

23.1. šo noteikumu 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 52. un 53.punktā minētajām prasībām;

23.2. Meža valsts reģistrā izmantotajiem datu formātiem un klasifikatoriem, par kuriem informācija atbilstoši šo noteikumu 17.punktam pieejama Valsts meža dienesta tīmekļa vietnē.

24. Valsts meža dienests pēc šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minēto datu izvērtēšanas un reģistrēšanas Meža valsts reģistrā nosūta Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes lietošanas veida izmaiņām (5.pielikums).

III. Meža valsts reģistra uzturēšanas un meža inventarizācijas datu aktualizācijas kārtība

25. Meža valsts reģistra pārzinis ir Valsts meža dienests.

26. Meža valsts reģistrā tiek reģistrēta un uzturēta šāda informācija:

26.1. meža īpašnieku un tiesisko valdītāju sniegtā informācija:

26.1.1. šo noteikumu 18.1. un 18.2.apakšpunktā minētie meža inventarizācijas dati;

26.1.2. iesniegumos par mežsaimniecisko darbību sniegtā informācija;

26.1.3. pārskatos par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību sniegtā informācija;

26.1.4. šo noteikumu 34.punktā minētajā kārtībā iegūtā informācija;

26.2. pārbaudēs iegūtā informācija:

26.2.1. ja konstatēts, ka Meža valsts reģistrā iekļauta neprecīza informācija, kas pārsniedz šo noteikumu 3.pielikuma 1.tabulā noteiktās pieļaujamās novirzes;

26.2.2. ja Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" 79.1.apakšpunktā minētajā pārbaudē, nosakot mežaudzes šķērslaukumu vai mežaudzes vidējo caurmēru saskaņā ar minēto noteikumu 4., 5. un 12.punktu, iegūtie rezultāti ietekmē lēmuma pieņemšanu;

26.3. meža inventarizācijas datu aktualizācijā iegūtā informācija;

26.4. nogabala aprakstā saglabājamā speciālā informācija – atzīmes par:

26.4.1. īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un to funkcionālajām zonām, mikroliegumiem un to buferzonām, valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, mežaparkiem, mežiem pilsētu teritorijās, vides un dabas resursu aizsargjoslām, bioloģiski nozīmīgiem meža struktūras elementiem – mežaudzēm ezeru salās, mežaudzēm purvu salās, meža puduriem, mežaudzēm ūdens teču un ūdenstilpju palienēs, ģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem veidojumiem (gravām, kritenēm, noslīdeņiem, iežu atsegumiem), avotiem, avoksnājiem un bioloģiski vērtīgām mežaudzēm (īpaši aizsargājamiem meža iecirkņiem);

26.4.2. izpētes objektiem;

26.4.3. meža reproduktīvā materiāla ieguves avotiem;

26.4.4. meža reproduktīvā materiāla izcelsmi;

26.4.5. plantāciju mežiem;

26.4.6. atjaunojamo platību, līdz atjaunojamās platības valdošās koku sugas koku vidējais augstums sasniedz 10 metru;

26.4.7. atjaunošanas gadu;

26.4.8. galvenās cirtes pēdējā veiktā paņēmiena gadu, ja galvenā cirte tiek izpildīta vairākos paņēmienos;

26.4.9. mežaudzes izcelšanās veidu;

26.4.10. kopšanas cirtes izpildi;

26.4.11. iežogotu meža platību, kas izveidota dzīvnieku turēšanai un audzēšanai nebrīvē;

26.4.12. atzarošanas izpildi;

26.4.13. ģenētisko resursu mežaudzēm;

26.4.14. platības atmežošanu;

26.4.15. nepieciešamību veikt jaunaudzes kopšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem;

26.4.16. kompensējamo mežaudzi atmežošanas izraisīto negatīvo seku dēļ.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1322)

27. Valsts meža dienests bez maksas no Valsts zemes dienesta saņem Meža valsts reģistra uzturēšanai nepieciešamo aktuālo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas informāciju.

28. Informāciju no Meža valsts reģistra izslēdz:

28.1. pamatojoties uz Valsts meža dienesta lēmumu par jaunas informācijas pievienošanu Meža valsts reģistram;

28.2. ja platību atmežo, pamatojoties uz:

28.2.1. kompetentās institūcijas izdotu administratīvo aktu, kas zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam piešķir tiesības mežā veikt būvniecību vai derīgo izrakteņu ieguvi, ierīkot lauksaimniecībā izmantojamo zemi vai atjaunot īpaši aizsargājamo biotopu;

28.2.2. šo noteikumu 47.punktā minēto pārskatu par koku ciršanu, ja atmežojamajā platībā bija nepieciešama koku ciršana;

28.2.3. atmežošanas kompensācijas atlīdzināšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

29. Šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minēto kārtību neattiecina un platību no Meža valsts reģistra neizslēdz, ja atmežošana veikta derīgo izrakteņu ieguvei un derīgo izrakteņu ieguves projekts paredz, ka pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas vietu rekultivēs, sagatavojot to mežsaimniecībai vai veicot renaturalizāciju.

30. Pēc šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildes Valsts meža dienests nosūta Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes lietošanas veida izmaiņām (5.pielikums) un informē par to meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

31. Valsts meža dienests kārto lietvedību par informācijas ievietošanu Meža valsts reģistrā un izslēgšanu no tā.

32. Meža inventarizācijas datu aktualizāciju pa nogabaliem starpinventarizācijas periodā Valsts meža dienests nodrošina:

32.1. katru gadu, izmantojot aktualizācijas modeļus;

32.2. gada laikā pēc šo noteikumu 26.1.3.apakšpunktā minēto pārskatu saņemšanas, izmantojot tajos norādīto informāciju un izlases veidā veicot pārbaudi dabā;

32.3. pamatojoties uz to meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju iesniegto informāciju, kuri ar Valsts meža dienestu noslēguši vienošanos par meža inventarizācijas datu aktualizāciju, ja, izlases veidā pārbaudot šo noteikumu 34.punktā minētajā kārtībā iesniegtās informācijas atbilstību situācijai dabā un šo noteikumu prasībām par informācijas pievienošanu Meža valsts reģistram, nav konstatēta neatbilstība;

32.4. ja konstatēts, ka Meža valsts reģistrā iekļauta neprecīza informācija, kas pārsniedz šo noteikumu 3.pielikuma 1.tabulā noteiktās pieļaujamās novirzes.

33. Valsts meža dienests nodrošina Meža valsts reģistra datu kopijas izveidi pēc stāvokļa katra gada 31.decembrī un minēto datu kopiju saglabā.

34. Meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, kas ar Valsts meža dienestu noslēguši attiecīgu vienošanos, nodrošina:

34.1. meža inventarizācijas datu aktualizēšanu atbilstoši situācijai apvidū pa nogabaliem un šīs informācijas iesniegšanu Valsts meža dienestā starpinventarizācijas periodā;

34.2. meža inventarizācijas datu aktualizēšanu pa nogabaliem un šīs informācijas iesniegšanu Valsts meža dienestā, ja, sadalot vai apvienojot zemes vienības, tiek sadalīta vai apvienota meža zeme un zemes vienībai izgatavots jauns zemes robežu un situācijas plāns.

35. Ja Meža valsts reģistrā iekļautie dati:

35.1. pārsniedz šo noteikumu 3.pielikuma 1.tabulā noteiktās pieļaujamās novirzes, kā arī ja 3.pielikuma 1.tabulas 1.punktā un 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētie dati nepārsniedz pieļaujamās novirzes un izmaiņu nepieciešamību konstatē:

35.1.1. Valsts meža dienesta amatpersona, tā veic pārbaudi apvidū un izdara grozījumus Meža valsts reģistrā, par to informējot meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

35.1.2. Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersona, tā iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu datu pārbaudei apvidū. Valsts meža dienesta amatpersona veic pārbaudi un izdara grozījumus Meža valsts reģistrā, par to informējot meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

35.1.3. meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, tas iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu datu pārbaudei apvidū. Valsts meža dienesta amatpersona veic pārbaudi un izdara grozījumus Meža valsts reģistrā, par to informējot meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

35.2. nepārsniedz šo noteikumu 3.pielikuma 1.tabulā noteiktās pieļaujamās novirzes, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" 79.1.apakšpunktā minētajā pārbaudē Valsts meža dienesta amatpersona lēmuma pieņemšanai izmanto Meža valsts reģistrā fiksēto informāciju, ja vien pārbaude nav veikta saskaņā ar minēto noteikumu 4., 5., 12. un 30.punktu.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1322)

36. Ja, šo noteikumu 35.punktā minētajā kārtībā pārbaudot Meža valsts reģistrā iekļautos datus, konstatēts, ka mainījusies zemes lietošanas veida "mežs" platība, Valsts meža dienests nosūta Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes lietošanas veida izmaiņām (5.pielikums).

37. Valsts meža dienests nodrošina:

37.1. Meža valsts reģistrā ievietotās informācijas pastāvīgu glabāšanu elektroniskā veidā, kā arī iespēju iegūt informāciju par notikušajām izmaiņām un izdarītajiem grozījumiem;

37.2. aktuālas Meža valsts reģistra informācijas izsniegšanu elektroniskā veidā elektronisko datu nesējā un papīra dokumenta formā pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma bez maksas reizi gadā par konkrētā meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja mežu. Ja informācija sagatavota elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, papīra veidā informāciju nesagatavo;

37.3. elektronisku pieeju Meža valsts reģistra informācijai bez maksas pēc attiecīgas vienošanās noslēgšanas ar meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem par to īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošiem meža īpašumiem.

IV. Atkārtota meža inventarizācija

38. Atkārtota meža inventarizācija pirms Meža likuma 29.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa obligāti veicama:

38.1. ja, sadalot vai apvienojot zemes vienības, tiek sadalīta vai apvienota meža zeme un izgatavots jauns zemes vienības zemes robežu un situācijas plāns, izņemot gadījumus, ja informācija tiek aktualizēta šo noteikumu 34.punktā minētajā kārtībā;

38.2. ja pārtraukta dzīvnieku turēšana iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža apsaimniekošanu.

39. Veicot atkārtotu meža inventarizāciju, ievēro šo noteikumu II nodaļā minēto kārtību, izņemot šo noteikumu 4.punktā minētās prasības. Minimālā atkārtotas meža inventarizācijas platība ir nogabals. Nogabala sadalīšana vairākos nogabalos pieļaujama pirms koku ciršanas, aktualizējot meža inventarizācijas datus šo noteikumu 34.1.apakšpunktā minētajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1322)

40. Ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēts zemes robežu plāns, tad, veicot atkārtotu meža inventarizāciju, meža inventarizācijas veicējs inventarizējamā meža īpašuma vai tiesiskā valdījuma meža zemes plāna sagatavošanā izmanto iepriekšējā meža inventarizācijā izgatavoto meža zemes plānu.

41. Veicot atkārtotu meža inventarizāciju, platības, kuras Meža valsts reģistrā reģistrētas kā lauces, pārplūstoši klajumi un mežs, bet kuru raksturojošie rādītāji neatbilst Meža likuma 1.panta 29.punkta un attiecīgi 3.1 panta 2.punkta prasībām, saglabā Meža valsts reģistrā.

42. Ja atkārtotā meža inventarizācijā iegūtā informācija un Meža valsts reģistrā iekļauto datu atšķirības pārsniedz šo noteikumu 3.pielikuma 1.tabulā noteiktās pieļaujamās novirzes mežaudzes vecumam, izņemot gadījumus, ja mežaudzē ir mainījusies valdošā koku suga, meža inventarizācijas lietai pievieno vismaz piecu mežaudzes valdošās koku sugas vidējo koku mērījumus un mērītos kokus atzīmē apvidū.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1322 redakcijā)

43. Ja atkārtotas meža inventarizācijas laikā inventarizēti tikai atsevišķi nogabali, inventarizācijas lietu sagatavo un iesniedz Valsts meža dienestā sadalījumā pa zemes vienībām, norādot nogabalus, kuros veikta atkārtota meža inventarizācija, un šīs inventarizācijas gadu. Pārējiem nogabaliem saglabā Meža valsts reģistrā esošos datus, tajā skaitā inventarizācijas gadu.

44. Informācija, kas iesniegta Valsts meža dienestā šo noteikumu 34.punktā minētajā kārtībā un sagatavota Meža likuma 29.panta piektajā daļā minētajā kārtībā, uzskatāma par atkārtotas meža inventarizācijas informāciju.

V. Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja sniedzamā informācija un šīs informācijas sniegšanas kārtība Valsts meža dienestam

45. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Valsts meža dienestā iesniedz pārskatus par iepriekšējā kalendāra gadā veiktu mežsaimniecisko darbību, kas minēta šo noteikumu 47., 48., 49. un 50.punktā, norādot šādu vispārīgu informāciju:

45.1. iesniedzēja vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskai personai) vai nosaukumu un reģistrācijas numuru (juridiskai personai);

45.2. ja iesniedzējs nav meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, – pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, pilnvaras numuru, izdošanas datumu un iestādi, kas izdevusi pilnvaru;

45.3. īpašuma vai tiesiskā valdījuma nosaukumu un zemes vienības kadastra apzīmējumu.

46. Pārskatus par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību Valsts meža dienestā var iesniegt:

46.1. klātienē;

46.2. nosūtot pa pastu;

46.3. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

46.4. tiešsaistes veidā Meža valsts reģistrā, noslēdzot vienošanos ar Valsts meža dienestu par datu apmaiņu elektroniskā veidā.

47. Pārskatā par koku ciršanu papildus šo noteikumu 45.punktā minētajām ziņām norāda šādu informāciju:

47.1. ja koki cirsti saskaņā ar apliecinājumu vai bez tā, ja apliecinājums nav bijis nepieciešams, bet iegūti kokmateriāli tālākai realizācijai vai iegūto kokmateriālu apjoms ir lielāks par 10 kubikmetriem, izņemot šo noteikumu 47.2.3.apakšpunktā minētos gadījumus, – kvartāla numuru, nogabala numuru, cirsmas numuru, faktisko cirtes izpildes veidu, faktiski izcirsto platību (ha), faktiski izcirsto koksnes apjomu (m3) un apjoma noteikšanas veidu (augošu koku uzmērīšana, sagatavotu kokmateriālu uzmērīšana vai izcirstā apjoma norāde pēc inventarizācijas datiem), cirtes izpildes statusu (pabeigta vai tiek turpināta) un apliecinājuma numuru, ja koku ciršanai bijis nepieciešams apliecinājums;

47.2. ja koki cirsti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 61.panta 10.1 daļas 4.punktā un Meža likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktā, kā arī normatīvajos aktos par koku ciršanu ārpus meža un normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem noteiktajā kārtībā sagatavotu un Valsts meža dienestam sniegtu paziņojumu (kas nav uzskatāms par konkrētās plānotās darbības atļauju):

47.2.1. plantāciju mežā – kvartāla numuru, nogabala numuru, izcirsto koksnes apjomu (m3), platību (ha), pievienojot meža zemes plāna kopiju ar tajā attēlotu izcirsto platību, ja plantāciju mežs cirsts daļā nogabala;

47.2.2. purvā, laucē, pārplūstošā klajumā vai meža infrastruktūras objektā – kvartāla numuru, nogabala numuru, nocirsto koku dominējošo (pēc krājas) sugu un izcirsto koksnes apjomu (m3);

47.2.3. mežā cērtot sausos un vēja gāztos kokus bez apliecinājuma, – kvartāla numuru, nogabala numuru, nocirsto koku dominējošo (pēc krājas) sugu un izcirsto koksnes apjomu (m3);

47.2.4. mežā bez apliecinājuma cērtot kokus elektrisko tīklu gaisvadu līniju aizsargjoslās ārpus gaisvadu elektrolīniju trasēm, – kvartāla numuru, nogabala numuru, nocirsto koku dominējošo (pēc krājas) sugu un izcirsto koksnes apjomu (m3), kā arī platību (ha), ja mežaudzes šķērslaukums samazināts zem kritiskā šķērslaukuma;

47.3. meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, kas nav ar nodokli apliekamās personas atbilstoši normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli, – arī koku vai apaļo kokmateriālu pircēju, ar kokiem vai apaļajiem kokmateriāliem veikto darījumu apjomu euro un informāciju par attaisnojuma dokumentiem (nosaukumu, numuru, datumu).

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.970; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1322)

47.1 Lai kontroles institūcijām apliecinātu mežā nocirstās koksnes izcelsmi, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs aizpilda mežā nocirstās koksnes izcelsmes apliecinājumu (6.pielikums), ja koku ciršanai mežā apliecinājums nav bijis nepieciešams.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1322 redakcijā)

48. Pārskatā par jaunaudžu kopšanu papildus šo noteikumu 45.punktā minētajām ziņām par mežaudzi pēc tās kopšanas norāda kvartāla numuru, nogabala numuru, valdošo koku sugu, vidējo koku augstumu (koku augstuma gradāciju – līdz 1,9 metriem, no 2,0 metriem līdz 10,0 metriem vai virs 10,0 metriem), vidējo koku skaitu (atzīmi par koku skaita atbilstību normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem noteiktajām prasībām), izkopto platību (ha), atzaroto platību (ha) un atzaroto koku sugu, ja veikta atzarošana. Ja iegūta koksne tālākai izmantošanai, norāda pārskatā par koku ciršanu minēto informāciju.

49. Pārskatā par meža atjaunošanu papildus šo noteikumu 45.punktā minētajām ziņām norāda kvartāla numuru, nogabala numuru, atjaunoto platību (ha), valdošo koku sugu, vidējo koku augstumu (koku augstuma gradāciju – 0,1 metrs skuju kokiem vai 0,2 metri lapu kokiem, līdz 1,9 metriem, no 2,0 metriem līdz 10,0 metriem), vidējo koku skaitu (atzīmi par koku skaita atbilstību normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem noteiktajām prasībām) un galveno atjaunošanas veidu (sējot, stādot vai dabiski atjaunojot). Par sējot vai stādot atjaunotu mežu papildus norāda:

49.1. saskaņojuma datumu meža reproduktīvā materiāla ieguvei, ja atjaunošanā izmantots paša iegūts vai izaudzēts (līdz 10 000 gabaliem gadā) meža reproduktīvais materiāls;

49.2. meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta numuru, ja atjaunošanā izmantots sertificēts materiāls, tai skaitā paša izaudzēts no sertificēta materiāla;

49.3. meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas numuru un izdošanas datumu vai materiāla piemērotības atzinuma numuru un izdošanas datumu, ja meža reproduktīvā materiāla ieguves avots ir reģistrēts citā valstī.

50. Pārskatā par meža ieaudzēšanu papildus šo noteikumu 45.punktā minētajām ziņām norāda ieaudzēto platību (ha), valdošo koku sugu, koku vecumu (dabiski ieaugušām platībām), vidējo koku augstumu (koku augstuma gradāciju – 0,1 metrs skuju kokiem vai 0,2 metri lapu kokiem, līdz 1,9 metriem, no 2,0 metriem līdz 10,0 metriem), vidējo koku skaitu (atzīmi par koku skaita atbilstību normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem noteiktajām prasībām), galveno ieaudzēšanas veidu (sējot, stādot vai dabiski ieaudzējot) un atzīmi par plantāciju mežu, kā arī pievieno zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopiju ar atzīmētu ieaudzēto platību. Ja mežs ieaudzēts meliorētās platībās, norāda valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" izdoto tehnisko noteikumu numuru un izdošanas datumu. Par sējot vai stādot ieaudzētu mežu papildus norāda:

50.1. saskaņojuma datumu meža reproduktīvā materiāla ieguvei, ja atjaunošanā izmantots paša iegūts vai izaudzēts (līdz 10 000 gabaliem gadā) meža reproduktīvais materiāls;

50.2. meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta numuru, ja atjaunošanā izmantots sertificēts materiāls, tai skaitā paša izaudzēts no sertificēta materiāla;

50.3. meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas numuru un izdošanas datumu par materiāla piemērotības atzinuma numuru un izdošanas datumu, ja meža reproduktīvā materiāla ieguves avots ir reģistrēts citā valstī.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1322)

51. Ja mežs atjaunots vai ieaudzēts sējot vai stādot un atjaunošanā vai ieaudzēšanā izmantots sertificēts vai citas valsts reģistrēta ieguves avota materiāls, pārskatam par meža atjaunošanu un pārskatam par meža ieaudzēšanu pievieno meža reproduktīvā materiāla iegādi apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus). Iegādi apliecinoši dokumenti nav jāuzrāda, ja sertificētais materiāls ir paša izaudzēts.

52. Ja nogabalam Meža valsts reģistrā pievienota šo noteikumu 26.4.6.apakšpunktā minētā atzīme, bet nogabalu raksturojošie rādītāji dabā atbilst normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem noteiktajiem atjaunošanas kritērijiem, meža inventarizācijas datus pielīdzina pārskatā par meža atjaunošanu uzrādāmajai informācijai, bet šo noteikumu 51.punktā minētajā gadījumā pievieno arī meža reproduktīvā materiāla iegādi apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

53. Ja mežaudze ieaudzēta sējot vai stādot, bet tā nav reģistrēta Meža valsts reģistrā, un nogabalu raksturojošie rādītāji dabā atbilst normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem noteiktajiem ieaudzētas mežaudzes vai plantāciju meža ieaudzēšanas kritērijiem un prasībām, kā arī ja meža ieaudzēšana nav pretrunā ar meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, meža inventarizācijas dati pielīdzināmi pārskatā par meža ieaudzēšanu uzrādāmajai informācijai.

54. Ja mežaudze ieaudzēta dabiski, bet nav reģistrēta Meža valsts reģistrā, meža inventarizācijas dati pielīdzināmi pārskatā par meža ieaudzēšanu uzrādāmajai informācijai (tai skaitā izdarāma atzīme Meža valsts reģistrā par plantāciju mežu vai atzīme par nepieciešamību veikt jaunaudzes kopšanu atbilstoši normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem noteiktajām prasībām).

VI. Noslēguma jautājums

55. Ja meža zemes lietošanas veids mainīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža zemes transformāciju, bet nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati (zemes lietošanas veids) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav aktualizēti, Valsts meža dienests, pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.806 "Meža zemes transformācijas noteikumi" minētajā kārtībā sastādītu administratīvo aktu par transformējamās meža zemes atbilstību transformācijas atļaujā norādītajam zemes lietošanas veidam, attiecīgo platību no Meža valsts reģistra izslēdz un nosūta Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes lietošanas veida izmaiņām (5.pielikums), par šo darbību informējot meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 12.februāra noteikumiem Nr.88
Meža zemes veidi meža apsaimniekošanā un to atbilstība zemes lietošanas veidam

(Pielikums grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1322)

Nr.
p.k.

Meža zemes grupa

Kods

Meža zemes veids meža apsaimniekošanā

Zemes lietošanas veids

1. Mežs
1.1.

10

mežaudze

mežs

1.2.

12

iznīkusi mežaudze1

mežs

1.3.

14

izcirtums

mežs

1.4.

16

sēklu ieguves plantācija

mežs

2. Purvs
2.1.

21

sūnu purvs2

purvs

2.2.

22

zāļu purvs3

purvs

2.3.

23

pārejas purvs4

purvs

3. Lauce
3.1.

31

meža lauce5

pārējā zeme

3.2.

32

meža dzīvnieku barošanas lauce6

pārējā zeme

3.3.

33

virsājs7

pārējā zeme

3.4.

34

smiltājs8

pārējā zeme

4. Pārplūstošs klajums
4.1.

41

pārplūstošs klajums9

pārējā zeme

4.2.

42

bebru applūdinājums10

pārējā zeme

5. Meža zeme, uz kuras atrodas meža infrastruktūras objekti
5.1. Autoceļš

51

autoceļš

zeme zem ceļiem

5.2. Stiga, dabiska brauktuve
5.2.1.

521

kvartālstiga11

pārējā zeme

5.2.2.

522

mineralizēta josla

pārējā zeme

5.2.3.

523

dabiska brauktuve

pārējā zeme

5.3. Meža meliorācijas objekti12
5.3.1.

531

grāvis

zeme zem ūdeņiem

5.3.2.

532

meliorācijas kadastrā reģistrēts grāvis

zeme zem ūdeņiem

5.3.3.

533

regulēta ūdenstece

zeme zem ūdeņiem

5.4. Citi meža infrastruktūras objekti
5.4.1.

542

rekultivācijas zeme13

pārējā zeme

5.4.2.

543

kokmateriālu krautuves vieta14

pārējā zeme

5.4.3.

544

rekreācijas platība15

pārējā zeme

Piezīmes.

1 Iznīkusi mežaudze – mežaudze, kuras šķērslaukums biotisku, abiotisku vai antropogēnas izcelsmes faktoru ietekmē samazinājies zem kritiskā šķērslaukuma vērtības un kuras turpmāka apmierinoša attīstība nav iespējama.

2 Sūnu purvs – purva ekosistēma, kas minerālvielas un ūdeni saņem galvenokārt no atmosfēras nokrišņiem. Zemsedzē dominē dažādas sfagnu (Sphagnaceae) dzimtas sugas.

3 Zāļu purvs – purva ekosistēma, kas minerālvielas un ūdeni saņem galvenokārt no gruntsūdeņiem. Zemsedzē dominē dažādas grīšļu (Cyperaceae) dzimtas sugas.

4 Pārejas purvs – purva ekosistēma, kas minerālvielas un ūdeni saņem gan no gruntsūdeņiem, gan no atmosfēras nokrišņiem. Zemsedzē dominē dažādas grīšļu un sfagnu dzimtu sugas.

5 Meža lauce – mežā dabisku faktoru ietekmē izveidojusies atklāta platība, kuras veģetācijā dominē lakstaugi un sīkkrūmi.

6 Meža dzīvnieku barošanas lauce – mežā dabisku faktoru ietekmē izveidojusies atklāta platība, kura tiek apstrādāta, lai audzētu lauksaimniecisko produkciju meža dzīvnieku piebarošanai.

7 Virsājs – mežā ietilpstoša atklāta platība, kuras veģetācijā dominē virši (Ericaceae).

8 Smiltājs – mežā ietilpstoša atklāta platība ar neizteiktu augsnes organiskās daļas slāni un veģetāciju, nepietiekamu mitruma un barības vielu daudzumu.

9 Pārplūstošs klajums – platība, kurā, atkārtoti veidojoties paaugstinātam virsūdeņu līmenim, nav iespējama mežaudzes attīstība.

10 Bebru applūdinājums – meža zeme, kura bebru (Castor fiber) darbības dēļ ir pārplūdusi un kurā nav iespējama mežaudzes attīstība.

11 Kvartālstiga – no apauguma attīrīta stiga (ne platāka par pieciem metriem), kas norāda meža kvartālu ārējo robežu.

12 Meliorācijas kadastrā reģistrētu grāvju un regulētu ūdensteču platībā ietver to uzturēšanai nepieciešamo zemes platību (atbērni un bermu).

13 Rekultivācijas zeme – platība, kurā veikts vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atmežošanas kompensāciju noteikšanu tiks veikts melioratīvu, kultūrtehnisku vai agrotehnisku pasākumu komplekss degradētas augšņu segas atjaunošanai, lai novērstu saimnieciskās darbības dēļ radušos bojājumus un padarītu to derīgu izmantošanai mežsaimniecībā vai citām vajadzībām.

14 Kokmateriālu krautuves vieta – ilglaicīgai lietošanai pie ceļa ierīkota kokmateriālu pagaidu uzglabāšanas vieta.

15 Rekreācijas platība – atpūtas vieta mežā, kuras platība pārsniedz 0,1 ha, cietā seguma takas.

Zemkopības ministre L.Straujuma
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 12.februāra noteikumiem Nr.88
Meža sadalīšana nogabalos

(Pielikums grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1322)

I. Parametri meža sadalīšanai nogabalos

1.tabula

Nr. p.k.

Parametrs

Nosacījumi

1. Konkrēti meža apsaimniekošanas ierobežojumi Daļai platības normatīvajos aktos noteikti speciāli apsaimniekošanas ierobežojumi, izņemot par 50 metriem šaurākas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas un bioloģiski nozīmīgus meža struktūras elementus, kuru platība ir mazāka par 0,1 hektāru
2. Mežaudzes sastāvs Atšķirīga valdošā koku suga mežaudzē.

Valdošās koku sugas īpatsvars mežaudzē atšķiras vairāk nekā par 20 %:

a) no krājas, ja valdošās koku sugas koku vidējais augstums1 Hvid. > 12 m vai vidējais caurmērs 2Dvid. > 10 cm;

b) no koku skaita, ja valdošās koku sugas koku vidējais augstums1 Hvid. < 12 m vai vidējais caurmērs 2D vid. < 10 cm.

Atšķirīgs pārējo koku sugu īpatsvars vairāk nekā par 30 %

3.

Mežaudzes vecums

Mežaudzes pirmā stāva vidējais vecums atšķiras vairāk nekā par vienu vecumklasi3
4. Meža tips Klasificējams kā dažāds
5. Valdošās koku sugas bonitāte4 Klasificējama kā dažāda
6. Mežaudzes biezība5 Faktiskā un normālā šķērslaukuma6 vai faktiskā un normālā koku skaita7 attiecību starpība pārsniedz 2/10

Piezīmes.

1 Hvid. – mežaudzes valdošās koku sugas koku vidējais augstums.

2 Dvid. – mežaudzes valdošās koku sugas koku vidējais caurmērs.

3 Vecumklase – iedalījuma vienība mežaudžu klasificēšanai pēc vecuma. Parastajai priedei, parastajai eglei, lapeglei, parastajam ozolam, parastajam osim, vīksnai, gobai, parastajai kļavai, dižskābardim, skābardim, duglāzijai, balteglei, valriekstam, zirgkastaņai, citām priedēm, citām eglēm, citiem ozoliem, citām kļavām un citiem ošiem viena vecumklase aptver 20 gadu, apsei, bērzam, melnalksnim, parastajai liepai, citām liepām, saldajam ķirsim, mežābelei, meža bumbierei, papelei – 10 gadu, bet baltalksnim, vītolam, pīlādzim un ievai – piecus gadus.

4 Bonitāte – mežaudzes ražību raksturojošs rādītājs, ko nosaka atkarībā no valdošās koku sugas koku augstuma noteiktā vecumā.

5 Mežaudzes biezība – faktiskā koku skaita attiecība pret normālo koku skaitu vai faktiskā šķērslaukuma attiecība pret normālo šķērslaukumu.

6 Normālais šķērslaukums (m2/ha) – šķērslaukuma skaitliskā vērtība pilnas biezības (biezība 1,0) mežaudzēs.

7 Normālais koku skaits (gab./ha) – koku skaita skaitliskā vērtība pilnas biezības (biezība 1,0) mežaudzēs.

II. Mežaudzes normālais šķērslaukums atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā augstuma (m2/ha)

2.tabula

Nr.
p.k.

Vidējais augstums (m)

Valdošā koku suga

priede

egle un citi skuju koki, izņemot priedi

bērzs, liepa

apse, melnalksnis, baltalksnis, pīlādzis

ozols, vīksna, goba, kļava, dižskābardis, skābardis

osis

1.

10

27

22

16

19

18

13

2.

11

28

23

17

20

19

15

3.

12

29

25

18

21

20

16

4.

13

30

26

19

23

21

18

5.

14

31

27

20

24

22

19

6.

15

32

28

21

25

23

20

7.

16

32

29

22

26

24

21

8.

17

33

30

23

27

25

22

9.

18

33

31

24

28

26

23

10.

19

34

32

25

29

27

24

11.

20

34

33

26

30

28

24

12.

21

35

34

27

31

29

25

13.

22

35

35

28

32

30

25

14.

23

36

36

28

34

31

26

15.

24

36

37

29

35

32

26

16.

25

36

38

30

36

33

27

17.

26

37

39

31

37

34

27

18.

27

37

40

32

38

35

28

19.

28

37

41

32

39

35

28

20.

29

38

41

33

40

36

28

21.

30

38

42

34

41

37

29

22.

31

38

43

35

42

38

23.

32

38

44

35

42

38

24.

33

38

45

36

43

39

25.

34

39

46

37

44

39

26.

35

39

47

38

45

40

III. Mežaudzes koku normālais skaits atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā augstuma (gab./ha)

3.tabula

Nr.
p.k.

Koku vidējais augstums (m)

Valdošā koku suga

priede

egle un citi skuju koki, izņemot priedi

bērzs, liepa

apse, melnalksnis, baltalksnis, pīlādzis

ozols, vīksna, goba, kļava, dižskābardis, skābardis

1.

līdz 6

4000

3200

3200

3200

2000

2.

7

3800

3200

3200

3000

2000

3.

8

3600

3000

3000

2800

1800

4.

9

3400

3000

3000

2600

1800

5.

10

3000

3000

3000

2400

1600

6.

11

2800

2800

2600

2200

1600

7.

12

2600

2800

2400

2000

1600

IV. Mežaudzes valdošās koku sugas bonitāte
atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā augstuma un vecuma (mežaudzēs, kurās valdošā koku suga ir priede, egle vai citi skuju koki, ozols, osis, vīksna, goba, kļava, dižskābardis un skābardis)

4.tabula

Nr.
p.k.

Vecums (gadi)

Bonitāte

Ia

I

II

III

IV

V

V

Augstums (m)

1. 21 10 9–8 7 6–5 4–3 2–1 0
2. 22 11 10–9 8–7 6–5 4–3 2 1
3. 23 11 10–9 8–7 6 5–4 3–2 1
4. 24 12 11–10 9–8 7–6 5–4 3–2 1
5. 25 12 11–10 9–8 7–6 5–4 3–2 1
6. 26 13 12–11 10–9 8–7 6–4 3–2 1
7. 27 13 12–11 10–9 8–7 6–5 4–3 2
8. 28 13 12–11 10–9 8–7 6–5 4–3 2
9. 29 14 13–12 11–10 9–7 6–5 4–3 2
10. 30 14 13–12 11–10 9–8 7–6 5–3 2
11. 31 15 14–13 12–10 9–8 7–6 5–4 3
12. 32 15 14–13 12–11 10–8 7–6 5–4 3
13. 33 16 15–13 12–11 10–9 8–6 5–4 3
14. 34 16 15–14 13–11 10–9 8–7 6–4 3
15. 35 16 15–14 13–12 11–9 8–7 6–4 3
16. 36 17 16–14 13–12 11–9 8–7 6–5 4
17. 37 17 16–15 14–12 11–10 9–7 6–5 4
18. 38 18 17–15 14–12 11–10 9–7 6–5 4
19. 39 18 17–15 14–13 12–10 9–8 7–5 4
20. 40 18 17–16 15–13 12–10 9–8 7–5 4
21. 41 19 18–16 15–13 12–11 10–8 7–5 4
22. 42 19 18–16 15–14 13–11 10–8 7–6 5
23. 43 19 18–17 16–14 13–11 10–9 8–6 5
24. 44 20 19–17 16–14 13–11 10–9 8–6 5
25. 45 20 19–17 16–14 13–12 11–9 8–6 5
26. 46 20 19–18 17–15 14–12 11–9 8–6 5
27. 47 21 20–18 17–15 14–12 11–9 8–7 6
28. 48 21 20–18 17–15 14–12 11–10 9–7 6
29. 49 21 20–18 17–15 14–13 12–10 9–7 6
30. 50 22 21–19 18–16 15–13 12–10 9–7 6
31. 51 22 21–19 18–16 15–13 12–10 9–7 6
32. 52 22 21–19 18–16 15–13 12–10 9–7 6
33. 53 22 21–19 18–16 15–13 12–10 9–7 6
34. 54 23 22–20 19–17 16–14 13–11 10–8 7
35. 55 23 22–20 19–17 16–14 13–11 10–8 7
36. 56 23 22–20 19–17 16–14 13–11 10–8 7
37. 57 23 22–20 19–17 16–14 13–11 10–8 7
38. 58 24 23–21 20–17 16–14 13–11 10–8 7
39. 59 24 23–21 20–18 17–15 14–11 10–8 7
40. 60 24 23–21 20–18 17–15 14–12 11–8 7
41. 61 24 23–21 20–18 17–15 14–12 11–9 8
42. 62 25 24–21 20–18 17–15 14–12 11–9 8
43. 63 25 24–22 21–18 17–15 14–12 11–9 8
44. 64 25 24–22 21–19 18–15 14–12 11–9 8
45. 65 25 24–22 21–19 18–16 15–12 11–9 8
46. 66 26 25–22 21–19 18–16 15–12 11–9 8
47. 67 26 25–22 21–19 18–16 15–13 12–9 8
48. 68 26 25–23 22–19 18–16 15–13 12–9 8
49. 69 26 25–23 22–20 19–16 15–13 12–10 9
50. 70 26 25–23 22–20 19–16 15–13 12–10 9
51. 71 27 26–23 22–20 19–17 16–13 12–10 9
52. 72 27 26–23 22–20 19–17 16–13 12–10 9
53. 73 27 26–24 23–20 19–17 16–13 12–10 9
54. 74 27 26–24 23–20 19–17 16–14 13–10 9
55. 75 27 26–24 23–21 20–17 16–14 13–10 9
56. 76 28 27–24 23–21 20–17 16–14 13–10 9
57. 77 28 27–24 23–21 20–17 16–14 13–10 9
58. 78 28 27–24 23–21 20–17 16–14 13–10 9
59. 79 28 27–25 24–21 20–18 17–14 13–11 10
60. 80 28 27–25 24–21 20–18 17–14 13–11 10
61. 81 28 27–25 24–21 20–18 17–14 13–11 10
62. 82 29 28–25 24–22 21–18 17–14 13–11 10
63. 83 29 28–25 24–22 21–18 17–15 14–11 10
64. 84 29 28–25 24–22 21–18 17–15 14–11 10
65. 85 29 28–26 25–22 21–18 17–15 14–11 10
66. 86 29 28–26 25–22 21–18 17–15 14–11 10
67. 87 29 28–26 25–22 21–19 18–15 14–11 10
68. 88 30 29–26 25–22 21–19 18–15 14–11 10
69. 89 30 29–26 25–22 21–19 18–15 14–11 10
70. 90 30 29–26 25–23 22–19 18–15 14–12 11
71. 91 30 29–26 25–23 22–19 18–15 14–12 11
72. 92 30 29–27 26–23 22–19 18–15 14–12 11
73. 93 30 29–27 26–23 22–19 18–15 14–12 11
74. 94 30 29–27 26–23 22–19 18–16 15–12 11
75. 95 31 30–27 26–23 22–19 18–16 15–12 11
76. 96 31 30–27 26–23 22–20 19–16 15–12 11
77. 97 31 30–27 26–23 22–20 19–16 15–12 11
78. 98 31 30–27 26–23 22–20 19–16 15–12 11
79. 99 31 30–27 26–24 23–20 19–16 15–12 11
80. 100 31 30–27 26–24 23–20 19–16 15–12 11
81. 101 31 30–28 27–24 23–20 19–16 15–12 11
82. 102 32 31–28 27–24 23–20 19–16 15–12 11
83. 103 32 31–28 27–24 23–20 19–16 15–12 11
84. 104 32 31–28 27–24 23–20 19–16 15–13 12
85. 105 32 31–28 27–24 23–20 19–16 15–13 12
86. 106 32 31–28 27–24 23–20 19–17 16–13 12
87. 107 32 31–28 27–24 23–21 20–17 16–13 12
88. 108 32 31–28 27–24 23–21 20–17 16–13 12
89. 109 32 31–28 27–25 24–21 20–17 16–13 12
90. 110 32 31–29 28–25 24–21 20–17 16–13 12
91. 111 33 32–29 28–25 24–21 20–17 16–13 12
92. 112 33 32–29 28–25 24–21 20–17 16–13 12
93. 113 33 32–29 28–25 24–21 20–17 16–13 12
94. 114 33 32–29 28–25 24–21 20–17 16–13 12
95. 115 33 32–29 28–25 24–21 20–17 16–13 12
96. 116 33 32–29 28–25 24–21 20–17 16–13 12
97. 117 33 32–29 28–25 24–21 20–17 16–13 12
98. 118 33 32–29 28–25 24–21 20–17 16–13 12
99. 119 33 32–29 28–25 24–21 20–17 16–13 12
100. 120 33 32–29 28–25 24–21 20–17 16–13 12
101. 121 34 33–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13
102. 122 34 33–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13
103. 123 34 33–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13
104. 124 34 33–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13
105. 125 34 33–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13
106. 126 34 33–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13
107. 127 34 33–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13
108. 128 34 33–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13
109. 129 34 33–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13
110. 130 34 33–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13
111. 131 34 33–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13
112. 132 35 34–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13
113. 133 35 34–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13
114. 134 35 34–31 30–26 25–22 21–18 17–14 13
115. 135 35 34–31 30–27 26–22 21–18 17–14 13
116. 136 35 34–31 30–27 26–22 21–18 17–14 13
117. 137 35 34–31 30–27 26–22 21–18 17–14 13
118. 138 35 34–31 30–27 26–23 22–18 17–14 13
119. 139 35 34–31 30–27 26–23 22–18 17–14 13
120. 140 35 34–31 30–27 26–23 22–18 17–14 13
121. 141 35 34–31 30–27 26–23 22–19 18–14 13
122. 142 35 34–31 30–27 26–23 22–19 18–14 13
123. 143 35 34–31 30–27 26–23 22–19 18–14 13
124. 144 35 34–31 30–27 26–23 22–19 18–14 13
125. 145 35 34–31 30–27 26–23 22–19 18–15 14
126. 146 36 35–31 30–27 26–23 22–19 18–15 14
127. 147 36 35–31 30–27 26–23 22–19 18–15 14
128. 148 36 35–31 30–27 26–23 22–19 18–15 14
129. 149 36 35–32 31–27 26–23 22–19 18–15 14
130. 150 36 35–32 31–27 26–23 22–19 18–15 14
131. 151 36 35–32 31–27 26–23 22–19 18–15 14
132. 152 36 35–32 31–27 26–23 22–19 18–15 14
133. 153 36 35–32 31–27 26–23 22–19 18–15 14
134. 154 36 35–32 31–28 27–23 22–19 18–15 14
135. 155 36 35–32 31–28 27–23 22–19 18–15 14
136. 156 36 35–32 31–28 27–23 22–19 18–15 14
137. 157 36 35–32 31–28 27–23 22–19 18–15 14
138. 158 36 35–32 31–28 27–23 22–19 18–15 14
139. 159 36 35–32 31–28 27–23 22–19 18–15 14
140. 160 36 35–32 31–28 27–24 23–19 18–15 14

V. Mežaudzes valdošās koku sugas bonitāte
atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā augstuma un vecuma (mežaudzēs, kurās valdošā koku suga ir bērzs, liepa, apse, melnalksnis, vītols, papele un blīgzna)

5.tabula

Nr.
p.k.

Vecums (gadi)

Bonitāte

Ia

I

II

III

IV

V

Va

Augstums (metri)

1. 20 14 13–12 11–10 9–8 7–6 5–5 4
2. 21 14 13–12 11–10 9–8 7–7 6–5 4
3. 22 15 14–13 12–11 10–9 8–7 6–5 4
4. 23 15 14–13 12–11 10–9 8–7 6–5 4
5. 24 16 15–14 13–12 11–9 8–7 6–5 4
6. 25 16 15–14 13–12 11–10 9–8 7–5 4
7. 26 17 16–14 13–12 11–10 9–8 7–6 5
8. 27 17 16–15 14–13 12–10 9–8 7–6 5
9. 28 18 17–15 14–13 12–11 10–8 7–6 5
10. 29 18 17–16 15–13 12–11 10–8 7–6 5
11. 30 18 17–16 15–14 13–11 10–9 8–6 5
12. 31 19 18–16 15–14 13–11 10–9 8–6 5
13. 32 19 18–17 16–14 13–12 11–9 8–7 6
14. 33 20 19–17 16–14 13–12 11–9 8–7 6
15. 34 20 19–17 16–15 14–12 11–9 8–7 6
16. 35 20 19–18 17–15 14–12 11–10 9–7 6
17. 36 21 20–18 17–15 14–13 12–10 9–7 6
18. 37 21 20–18 17–16 15–13 12–10 9–7 6
19. 38 21 20–19 18–16 15–13 12–10 9–7 6
20. 39 22 21–19 18–16 15–13 12–10 9–8 7
21. 40 22 21–19 18–16 15–13 12–11 10–8 7
22. 41 22 21–19 18–17 16–14 13–11 10–8 7
23. 42 23 22–20 19–17 16–14 13–11 10–8 7
24. 43 23 22–20 19–17 16–14 13–11 10–8 7
25. 44 23 22–20 19–17 16–14 13–11 10–8 7
26. 45 23 22–20 19–17 16–14 13–11 10–8 7
27. 46 24 23–21 20–18 17–15 14–11 10–8 7
28. 47 24 23–21 20–18 17–15 14–12 11–9 8
29. 48 24 23–21 20–18 17–15 14–12 11–9 8
30. 49 24 23–21 20–18 17–15 14–12 11–9 8
31. 50 25 24–22 21–18 17–15 14–12 11–9 8
32. 51 25 24–22 21–19 18–15 14–12 11–9 8
33. 52 25 24–22 21–19 18–16 15–12 11–9 8
34. 53 25 24–22 21–19 18–16 15–12 11–9 8
35. 54 26 25–22 21–19 18–16 15–13 12–9 8
36. 55 26 25–23 22–19 18–16 15–13 12–9 8
37. 56 26 25–23 22–19 18–16 15–13 12–10 9
38. 57 26 25–23 22–20 19–16 15–13 12–10 9
39. 58 26 25–23 22–20 19–16 15–13 12–10 9
40. 59 27 26–23 22–20 19–17 16–13 12–10 9
41. 60 27 26–23 22–20 19–17 16–13 12–10 9
42. 61 27 26–24 23–20 19–17 16–13 12–10 9
43. 62 27 26–24 23–20 19–17 16–14 13–10 9
44. 63 27 26–24 23–21 20–17 16–14 13–10 9
45. 64 28 27–24 23–21 20–17 16–14 13–10 9
46. 65 28 27–24 23–21 20–17 16–14 13–11 10
47. 66 28 27–24 23–21 20–18 17–14 13–11 10
48. 67 28 27–25 24–21 20–18 17–14 13–11 10
49. 68 28 27–25 24–21 20–18 17–14 13–11 10
50. 69 28 27–25 24–21 20–18 17–14 13–11 10
51. 70 29 28–25 24–22 21–18 17–15 14–11 10
52. 71 29 28–25 24–22 21–18 17–15 14–11 10
53. 72 29 28–25 24–22 21–18 17–15 14–11 10
54. 73 29 28–25 24–22 21–18 17–15 14–11 10
55. 74 29 28–26 25–22 21–18 17–15 14–11 10
56. 75 29 28–26 25–22 21–19 18–15 14–11 10
57. 76 29 28–26 25–22 21–19 18–15 14–12 11
58. 77 30 29–26 25–22 21–19 18–15 14–12 11
59. 78 30 29–26 25–23 22–19 18–15 14–12 11
60. 79 30 29–26 25–23 22–19 18–15 14–12 11
61. 80 30 29–26 25–23 22–19 18–15 14–12 11
62. 81 30 29–26 25–23 22–19 18–16 15–12 11
63. 82 30 29–27 26–23 22–19 18–16 15–12 11
64. 83 30 29–27 26–23 22–19 18–16 15–12 11
65. 84 30 29–27 26–23 22–20 19–16 15–12 11
66. 85 31 30–27 26–23 22–20 19–16 15–12 11
67. 86 31 30–27 26–23 22–20 19–16 15–12 11
68. 87 31 30–27 26–23 22–20 19–16 15–12 11
69. 88 31 30–27 26–24 23–20 19–16 15–13 12
70. 89 31 30–27 26–24 23–20 19–16 15–13 12
71. 90 31 30–27 26–24 23–20 19–16 15–13 12
72. 91 31 30–28 27–24 23–20 19–16 15–13 12
73. 92 31 30–28 27–24 23–20 19–17 16–13 12
74. 93 31 30–28 27–24 23–20 19–17 16–13 12
75. 94 32 31–28 27–24 23–20 19–17 16–13 12
76. 95 32 31–28 27–24 23–21 20–17 16–13 12
77. 96 32 31–28 27–24 23–21 20–17 16–13 12
78. 97 32 31–28 27–24 23–21 20–17 16–13 12
79. 98 32 31–28 27–24 23–21 20–17 16–13 12
80. 99 32 31–28 27–25 24–21 20–17 16–13 12
81. 100 32 31–28 27–25 24–21 20–17 16–13 12
82. 101 32 31–28 27–25 24–21 20–17 16–14 13
83. 102 32 31–29 28–25 24–21 20–17 16–14 13
84. 103 32 31–29 28–25 24–21 20–17 16–14 13
85. 104 32 31–29 28–25 24–21 20–17 16–14 13
86. 105 33 32–29 28–25 24–21 20–18 17–14 13
87. 106 33 32–29 28–25 24–21 20–18 17–14 13
88. 107 33 32–29 28–25 24–21 20–18 17–14 13
89. 108 33 32–29 28–25 24–22 21–18 17–14 13
90. 109 33 32–29 28–25 24–22 21–18 17–14 13
91. 110 33 32–29 28–25 24–22 21–18 17–14 13
92. 111 33 32–29 28–25 24–22 21–18 17–14 13
93. 112 33 32–29 28–26 25–22 21–18 17–14 13
94. 113 33 32–29 28–26 25–22 21–18 17–14 13
95. 114 33 32–29 28–26 25–22 21–18 17–14 13
96. 115 33 32–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13
97. 116 33 32–30 29–26 25–22 21–18 17–15 14
98. 117 33 32–30 29–26 25–22 21–18 17–15 14
99. 118 33 32–30 29–26 25–22 21–18 17–15 14
100. 119 34 33–30 29–26 25–22 21–19 18–15 14
101. 120 34 33–30 29–26 25–22 21–19 18–15 14
102. 121 34 33–30 29–26 25–22 21–19 18–15 14
103. 122 34 33–30 29–26 25–22 21–19 18–15 14
104. 123 34 33–30 29–26 25–23 22–19 18–15 14
105. 124 34 33–30 29–26 25–23 22–19 18–15 14
106. 125 34 33–30 29–26 25–23 22–19 18–15 14
107. 126 34 33–30 29–26 25–23 22–19 18–15 14
108. 127 34 33–30 29–27 26–23 22–19 18–15 14
109. 128 34 33–30 29–27 26–23 22–19 18–15 14
110. 129 34 33–30 29–27 26–23 22–19 18–15 14
111. 130 34 33–30 29–27 26–23 22–19 18–15 14
112. 131 34 33–30 29–27 26–23 22–19 18–16 15
113. 132 34 33–31 30–27 26–23 22–19 18–16 15
114. 133 34 33–31 30–27 26–23 22–19 18–16 15
115. 134 34 33–31 30–27 26–23 22–19 18–16 15
116. 135 34 33–31 30–27 26–23 22–19 18–16 15
117. 136 34 33–31 30–27 26–23 22–20 19–16 15
118. 137 35 34–31 30–27 26–23 22–20 19–16 15
119. 138 35 34–31 30–27 26–23 22–20 19–16 15
120. 139 35 34–31 30–27 26–23 22–20 19–16 15
121. 140 35 34–31 30–27 26–23 22–20 19–16 15
122. 141 35 34–31 30–27 26–24 23–20 19–16 15
123. 142 35 34–31 30–27 26–24 23–20 19–16 15
124. 143 35 34–31 30–27 26–24 23–20 19–16 15
125. 144 35 34–31 30–27 26–24 23–20 19–16 15
126. 145 35 34–31 30–27 26–24 23–20 19–16 15
127. 146 35 34–31 30–27 26–24 23–20 19–16 15
128. 147 35 34–31 30–28 27–24 23–20 19–16 15
129. 148 35 34–31 30–28 27–24 23–20 19–17 16
130. 149 35 34–31 30–28 27–24 23–20 19–17 16
131. 150 35 34–31 30–28 27–24 23–20 19–17 16
132. 151 35 34–31 30–28 27–24 23–20 19–17 16
133. 152 35 34–31 30–28 27–24 23–20 19–17 16
134. 153 35 34–31 30–28 27–24 23–20 19–17 16
135. 154 35 34–32 31–28 27–24 23–21 20–17 16
136. 155 35 34–32 31–28 27–24 23–21 20–17 16
137. 156 35 34–32 31–28 27–24 23–21 20–17 16
138. 157 35 34–32 31–28 27–24 23–21 20–17 16
139. 158 35 34–32 31–28 27–24 23–21 20–17 16
140. 159 35 34–32 31–28 27–24 23–21 20–17 16
141. 160 35 34–32 31–28 27–24 23–21 20–17 16
142. 161 35 34–32 31–28 27–24 23–21 20–17 16

VI. Mežaudzes valdošās koku sugas bonitāte
atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā augstuma un vecuma (mežaudzēs, kurās valdošā koku suga ir baltalksnis un pīlādzis)

6.tabula

Nr.
p.k.

Vecums (gadi)

Bonitāte

Ia

I

II

III

IV

V

Va

Augstums (m)

1. 6 5 4 3 3 2 1
2. 7 5 4 3 3 2 1 1
3. 8 6 5 4 3 3 2 1
4. 9 6 5 5 4 3 2 1
5. 10 7 6 5 4 3 2 1
6. 11 8 7 6 5 4 3 2
7. 12 9 8–7 6 5 4 3 2
8. 13 9 8 7 6–5 4 3 2
9. 14 10 9 8–7 6 5 4–3 2
10. 15 11 10–9 8 7–6 5 4–3 2
11. 16 11 10 9–8 7 6–5 4 3
12. 17 12 11–10 9 8–7 6–5 4 3
13. 18 12 11 10–9 8–7 6 5–4 3
14. 19 13 12–11 10 9–8 7–6 5–4 3
15. 20 14 13–12 11–10 9–8 7–6 5 4
16. 21 14 13–12 11–10 9–8 7 6–5 4
17. 22 15 14–13 12–11 10–9 8–7 6–5 4
18. 23 15 14–13 12–11 10–9 8–7 6–5 4
19. 24 16 15–14 13–12 11–9 8–7 6–5 4
20. 25 16 15–14 13–12 11–10 9–8 7–5 4
21. 26 17 16–14 13–12 11–10 9–8 7–6 5
22. 27 17 16–15 14–13 12–10 9–8 7–6 5
23. 28 18 17–15 14–13 12–11 10–8 7–6 5
24. 29 18 17–16 15–13 12–11 10–8 7–6 5
25. 30 18 17–16 15–14 13–11 10–9 8–6 5
26. 31 19 18–16 15–14 13–11 10–9 8–6 5
27. 32 19 18–17 16–14 13–12 11–9 8–7 6
28. 33 20 19–17 16–14 13–12 11–9 8–7 6
29. 34 20 19–17 16–15 14–12 11–9 8–7 6
30. 35 20 19–18 17–15 14–12 11–10 9–7 6
31. 36 21 20–18 17–15 14–13 12–10 9–7 6
32. 37 21 20–18 17–16 15–13 12–10 9–7 6
33. 38 21 20–19 18–16 15–13 12–10 9–7 6
34. 39 22 21–19 18–16 15–13 12–10 9–8 7
35. 40 22 21–19 18–16 15–13 12–11 10–8 7
36. 41 22 21–19 18–17 16–14 13–11 10–8 7
37. 42 23 22–20 19–17 16–14 13–11 10–8 7
38. 43 23 22–20 19–17 16–14 13–11 10–8 7
39. 44 23 22–20 19–17 16–14 13–11 10–8 7
40. 45 23 22–20 19–17 16–14 13–11 10–8 7
41. 46 24 23–21 20–18 17–15 14–11 10–8 7
42. 47 24 23–21 20–18 17–15 14–12 11–9 8
43. 48 24 23–21 20–18 17–15 14–12 11–9 8
44. 49 24 23–21 20–18 17–15 14–12 11–9 8
45. 50 25 24–22 21–18 17–15 14–12 11–9 8
46. 51 25 24–22 21–19 18–15 14–12 11–9 8
47. 52 25 24–22 21–19 18–16 15–12 11–9 8
48. 53 25 24–22 21–19 18–16 15–12 11–9 8
49. 54 26 25–22 21–19 18–16 15–13 12–9 8
50. 55 26 25–23 22–19 18–16 15–13 12–9 8
51. 56 26 25–23 22–19 18–16 15–13 12–10 9
52. 57 26 25–23 22–20 19–16 15–13 12–10 9
53. 58 26 25–23 22–20 19–16 15–13 12–10 9
54. 59 27 26–23 22–20 19–17 16–13 12–10 9
55. 60 27 26–23 22–20 19–17 16–13 12–10 9
56. 61 27 26–24 23–20 19–17 16–13 12–10 9
57. 62 27 26–24 23–20 19–17 16–14 13–10 9
58. 63 27 26–24 23–21 20–17 16–14 13–10 9
59. 64 28 27–24 23–21 20–17 16–14 13–10 9
60. 65 28 27–24 23–21 20–17 16–14 13–11 10
61. 66 28 27–24 23–21 20–18 17–14 13–11 10
62. 67 28 27–25 24–21 20–18 17–14 13–11 10
63. 68 28 27–25 24–21 20–18 17–14 13–11 10
64. 69 28 27–25 24–21 20–18 17–14 13–11 10
65. 70 29 28–25 24–22 21–18 17–15 14–11 10
66. 71 29 28–25 24–22 21–18 17–15 14–11 10
67. 72 29 28–25 24–22 21–18 17–15 14–11 10
68. 73 29 28–25 24–22 21–18 17–15 14–11 10
69. 74 29 28–26 25–22 21–18 17–15 14–11 10
70. 75 29 28–26 25–22 21–19 18–15 14–11 10
71. 76 29 28–26 25–22 21–19 18–15 14–12 11
72. 77 30 29–26 25–22 21–19 18–15 14–12 11
73. 78 30 29–26 25–23 22–19 18–15 14–12 11
74. 79 30 29–26 25–23 22–19 18–15 14–12 11
75. 80 30 29–26 25–23 22–19 18–15 14–12 11
76. 81 30 29–26 25–23 22–19 18–16 15–12 11
77. 82 30 29–27 26–23 22–19 18–16 15–12 11
78. 83 30 29–27 26–23 22–19 18–16 15–12 11
79. 84 30 29–27 26–23 22–20 19–16 15–12 11
80. 85 31 30–27 26–23 22–20 19–16 15–12 11
81. 86 31 30–27 26–23 22–20 19–16 15–12 11
82. 87 31 30–27 26–23 22–20 19–16 15–12 11
83. 88 31 30–27 26–24 23–20 19–16 15–13 12
84. 89 31 30–27 26–24 23–20 19–16 15–13 12
85. 90 31 30–27 26–24 23–20 19–16 15–13 12
86. 91 31 30–28 27–24 23–20 19–16 15–13 12
87. 92 31 30–28 27–24 23–20 19–17 16–13 12
88. 93 31 30–28 27–24 23–20 19–17 16–13 12
89. 94 32 31–28 27–24 23–20 19–17 16–13 12
90. 95 32 31–28 27–24 23–21 20–17 16–13 12
91. 96 32 31–28 27–24 23–21 20–17 16–13 12
92. 97 32 31–28 27–24 23–21 20–17 16–13 12
93. 98 32 31–28 27–24 23–21 20–17 16–13 12
94. 99 32 31–28 27–25 24–21 20–17 16–13 12
95. 100 32 31–28 27–25 24–21 20–17 16–13 12
96. 101 32 31–28 27–25 24–21 20–17 16–14 13
97. 102 32 31–29 28–25 24–21 20–17 16–14 13
98. 103 32 31–29 28–25 24–21 20–17 16–14 13
99. 104 32 31–29 28–25 24–21 20–17 16–14 13
100. 105 33 32–29 28–25 24–21 20–18 17–14 13
101. 106 33 32–29 28–25 24–21 20–18 17–14 13
102. 107 33 32–29 28–25 24–21 20–18 17–14 13
103. 108 33 32–29 28–25 24–22 21–18 17–14 13
104. 109 33 32–29 28–25 24–22 21–18 17–14 13
105. 110 33 32–29 28–25 24–22 21–18 17–14 13
106. 111 33 32–29 28–25 24–22 21–18 17–14 13
107. 112 33 32–29 28–26 25–22 21–18 17–14 13
108. 113 33 32–29 28–26 25–22 21–18 17–14 13
109. 114 33 32–29 28–26 25–22 21–18 17–14 13
110. 115 33 32–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13
111. 116 33 32–30 29–26 25–22 21–18 17–15 14
112. 117 33 32–30 29–26 25–22 21–18 17–15 14
113. 118 33 32–30 29–26 25–22 21–18 17–15 14
114. 119 34 33–30 29–26 25–22 21–19 18–15 14
115. 120 34 33–30 29–26 25–22 21–19 18–15 14
116. 121 34 33–30 29–26 25–22 21–19 18–15 14
117. 122 34 32–30 29–26 25–22 21–19 18–15 14
118. 123 34 33–30 29–26 25–23 22–19 18–15 14
119. 124 34 33–30 29–26 25–23 22–19 18–15 14
120. 125 34 33–30 29–26 25–23 22–19 18–15 14
121. 126 34 33–30 29–26 25–23 22–19 18–15 14
122. 127 34 33–30 29–27 26–23 22–19 18–15 14
123. 128 34 33–30 29–27 26–23 22–19 18–15 14
124. 129 34 33–30 29–27 26–23 22–19 18–15 14
125. 130 34 33–30 29–27 26–23 22–19 18–15 14
126. 131 34 33–30 29–27 26–23 22–19 18–16 15
127. 132 34 33–31 30–27 26–23 22–19 18–16 15
128. 133 34 33–31 30–27 26–23 22–19 18–16 15
129. 134 34 33–31 30–27 26–23 22–19 18–16 15
130. 135 34 33–31 30–27 26–23 22–19 18–16 15
131. 136 34 33–31 30–27 26–23 22–20 19–16 15

VII. Mežaudzes bonitāte1 atkarībā no valdošās koku sugas un meža tipa2

7.tabula

Nr.
p.k.

Meža tips

Parastā priede, lapegle un citas priedes

Parastā egle un citas egles

Bērzs un liepa

Melnalksnis

Apse un papele

Baltalksnis, vītols, pīlādzis un blīgzna

Ozols

Osis, goba, vīksna, dižskābardis, skābardis, kļava

1. Sils IV V IV V V V V V
2. Mētrājs III IV III V V V V V
3. Lāns II III II V V V V V
4. Damaksnis I II II II II II III II
5. Vēris V I I II I I II II
6. Gārša V I I II I I II I
7. Grīnis V V V V V V V V
8. Slapjais mētrājs IV V III V V V V V
9. Slapjais damaksnis III IV II II II II III II
10. Slapjais vēris V III I II I I II II
11. Slapjā gārša V II II I II II II I
12. Purvājs V V V V V V V V
13. Niedrājs IV IV IV III V V V V
14. Dumbrājs III III III II II II V II
15. Liekņa V II II I I I V I
16. Viršu ārenis IV V IV V V V V V
17. Mētru ārenis III III III V V V V V
18. Šaurlapju ārenis II II II II II II III II
19. Platlapju ārenis V I I I I I II I
20. Viršu kūdrenis III III III V V V V V
21. Mētru kūdrenis II III II V V V V V
22. Šaurlapju kūdrenis I II I II I I III II
23. Platlapju kūdrenis V I I I I I II I

Piezīmes.

1  I bonitātē ietver arī Ia un augstākas bonitātes, V bonitātē ietver arī Va un zemākas bonitātes.

2  Mežaudzes bonitāti atkarībā no valdošās koku sugas un meža tipa nosaka mežaudzēm, kuru valdošās koku sugas vecums nav sasniedzis 21 gadu (mežaudzēs, kuru valdošā koku suga ir priede, egle vai citi skuju koki, ozols, osis, vīksna, goba, kļava, dižskābardis, skābardis) vai 11 gadu (mežaudzes, kuru valdošā koku suga ir bērzs, liepa, apse, melnalksnis, vītols, papele, blīgzna), vai sešus gadus (mežaudzes, kuru valdošā koku suga ir baltalksnis, pīlādzis), kā arī izcirtumos (valdošo koku sugu nosakot atbilstoši informācijai par iepriekšējo mežaudzi).

Zemkopības ministre L.Straujuma
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 12.februāra noteikumiem Nr.88
Meža inventarizācijai izmantojamie rādītāji

(Pielikums grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1322)

I. Nogabalu raksturojošie rādītāji

1.tabula

Nr.
p.k.

Rādītājs

Mērvienība

Noteiktība

Pieļaujamā novirze

1. Nogabala platība

ha

pilsētu un ciemu teritorijās – 0,01 ha, ārpus pilsētu un ciemu teritorijām – 0,1 ha1 n = 0,1 x √(S), kur
n – pieļaujamā novirze,
S – nogabala platība
2. Meža tips (2.tabula) meža tipa kods atbilstoši klasifikatoram

blakus esošais meža tips meža tipu grupā
3. Koku sugas (koku sugām, kuru krājas vai koku skaita īpatsvars mežaudzē pārsniedz 5 %, bet ne vairāk kā piecas koku sugas pirmajā mežaudzes stāvā un trīs koku sugas otrajā mežaudzes stāvā, atsevišķi pa stāviem2)3: koku sugas kods atbilstoši klasifikatoram

3.1. vecums

1 gads

3.1.1. līdz 40 gadiem gadi

+/– 5
3.1.2. 41 gads un vairāk gadi

+/– 10
3.2. vidējais augstums m 1 m +/– 10 %
3.3. vidējais caurmērs cm 1 cm +/– 10 %
3.4. šķērslaukums, ja valdošās koku sugas koku vidējais augstums4 Hvid. > 12 m vai vidējais caurmērs5 Dvid. > 10 cm m2/ha 1 m2 +/– 10 %
3.5. koku skaits, ja valdošās koku sugas koku vidējais augstums4 Hvid. < 12 m vai vidējais caurmērs5 Dvid. < 10 cm gab./ha

+/– 10 %
3.6. krāja m3/ha

3.7. sastāva koeficients mežaudzes formulā

4. Koku suga (koku sugām, kuru īpatsvars mežaudzē ir 5 % un mazāks, bet ne vairāk kā trīs koku sugas):

koku sugas kods atbilstoši klasifikatoram
4.1. vecums

gadi
4.2. koksnes apjoms

kopējā apjoma (m3) grupa atbilstoši klasifikatoram
5. Koki (pa sugām), kuri saglabāti no iepriekšējās mežaudzes un kuru kopējais šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu (ne vairāk kā trīs koku sugas) kopējais apjoms m3

+/– 10 %
6. Mežaudzes biezība pa stāviem

7. Aprēķinātā mežaudzes krāja (tai skaitā pirmā un otrā stāva koku krāja un koki, kas saglabāti no iepriekšējās mežaudzes)

m3

8. Valdošās koku sugas bonitāte

9. Atmirušās koksnes apjoms

kopējā apjoma (m3) grupa atbilstoši klasifikatoram
10. Mežaudzes izcelšanās veids

sējot vai stādot vai dabiska
11. Bojātā koku suga un bojājuma veids

kods atbilstoši klasifikatoram

Piezīmes.

1 Ja inventarizējamās zemes vienības robežas uzmērītas instrumentāli, nogabalu un kopējo zemes lietošanas kategorijas "mežs" platību gan pilsētu un ciemu teritorijās, gan ārpus tām var noteikt ar 0,01 ha noteiktību.

2 Mežaudzes stāvs – koku kopa, kuras augstumu atšķirības no koku vidējā augstuma nepārsniedz 20 %. Meža inventarizācijā otro stāvu izdala, ja tā koku vidējais augstums ir vismaz par 21 % mazāks nekā pirmā stāva koku vidējais augstums, bet nav mazāks par sešiem metriem.

3 Vienas koku sugas izdalīšana vairākas reizes pieļaujama, ja veidojas dažāda vecuma mežaudze, kurā konkrētās koku sugas vecuma atšķirība priedei, eglei, lapeglei, ozolam, osim, vīksnai, gobai, kļavai pārsniedz 20 gadu, bet apsei, bērzam, melnalksnim, liepai – 10 gadu.

4 Hvid. – mežaudzes valdošās koku sugas vidējais augstums.

5 Dvid. – mežaudzes valdošās koku sugas vidējais caurmērs.

II. Meža tipi

2.tabula

Nr.
p.k.

Meža tipu grupa

Meža tips

Simbols

1. Mežaudzes sausās minerālaugsnēs
1.1. sils Sl
1.2. mētrājs Mr
1.3. lāns Ln
1.4. damaksnis Dm
1.5. vēris Vr
1.6. gārša Gr
2. Mežaudzes slapjās minerālaugsnēs
2.1. grīnis Gs
2.2. slapjais mētrājs Mrs
2.3. slapjais damaksnis Dms
2.4. slapjais vēris Vrs
2.5. slapjā gārša Grs
3. Mežaudzes slapjās kūdras augsnēs
3.1. purvājs Pv
3.2. niedrājs Nd
3.3. dumbrājs Db
3.4. liekņa Lk
4. Mežaudzes nosusinātās minerālaugsnēs
4.1. viršu ārenis Av
4.2. mētru ārenis Am
4.3. šaurlapju ārenis As
4.4. platlapju ārenis Ap
5. Mežaudzes nosusinātās kūdras augsnēs
5.1. viršu kūdrenis Kv
5.2. mētru kūdrenis Km
5.3. šaurlapju kūdrenis Ks
5.4. platlapju kūdrenis Kp

III. Nogabalu raksturojošās īpatnības

3.tabula

Nr.
p.k.

Īpatnība

1. Īpaši aizsargājama dabas teritorija (dabas piemineklis)1
2. Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis1
3. Aizsargjosla gar virszemes ūdensobjektiem un purviem, kura šaurāka par 50 metriem
4. Purva sala1
5. Ūdens teces vai ūdenstilpes paliene1
6. Grava, kritene, noslīdenis, iežu atsegums1
7. Avots, avoksnājs1
8. Meža infrastruktūras objekts1:
8.1. Ūdens ņemšanas vieta2
8.2. Rekreācijas objekts1, 3
8.3. Ugunsnovērošanas tornis

Piezīmes.

1 Objekts, kura aizņemtā platība ir mazāka par 0,1 hektāru.

2 Ūdens ņemšanas vieta – meža ugunsgrēku dzēšanai paredzēta ūdens ņemšanas vieta.

3 Rekreācijas objekts – piemēram, īpaši ierīkota telšu un atpūtas vieta, informācijas zīmes un norādes, mazās arhitektūras formas.

Zemkopības ministre L.Straujuma
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 12.februāranoteikumiem Nr.88

(Pielikums grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1322)

Vispārīgā meža inventarizācijas informācija un nogabalu raksturojošie rādītāji

I. Vispārīgā meža inventarizācijas informācija

1. Īpašums vai tiesiskais valdījums

(kadastra numurs, nosaukums)2. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

(vārds, uzvārds un


personas kods vai nosaukums un reģistrācijas numurs)

3. Zemes vienība, kurā veikta inventarizācija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Meža zemes platība (ha)

Meža platība (ha)4. Valsts meža dienesta struktūrvienība

(virsmežniecība, virsmežniecības nodaļa)

5. Meža inventarizācijas veicējs

(vārds, uzvārds un paraksts1)


(sertifikāta numurs2)

6. Inventarizācijas datums


Lūdzu reģistrēt Meža valsts reģistrā meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja

(vārds, uzvārds)

meža inventarizācijas datus:

(īpašuma vai tiesiskā valdījuma nosaukums un kadastra numurs)

Iesniegtie pielikumi (vajadzīgo atzīmēt ar X):

paziņojums par zemes lietošanas veida izmaiņām (5.pielikums)

elektronisko datu datnes

pilnvara

Esmu informēts, ka, pamatojoties uz meža inventarizācijas datiem, mēneša laikā pēc paziņojuma par zemes lietošanas veida izmaiņām (5.pielikums) iesniegšanas Valsts zemes dienestā tiks aktualizētas zemes lietošanas veidu platības Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.


(datums1)


(meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, vai pilnvarotās personas paraksts1– uzrādot pilnvaru apliecinošus dokumentus)

II. Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabals

Nogabala3
I un II stāva apraksts (mežaudzes sastāvs4)

Valdošā koku suga

Mežaudze

Inventarizācijas gads

numurs

platība (ha)

meža zemes veids meža apsaimniekošanā

meža tips

bonitāte

vidējais augstums

vidējais caurmērs

vecums

biezība

šķērslaukums (m2/ha)

koku skaits
(gab./ha)

krāja (m3/ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Piezīmes.

1 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2 Līdz 2014.gada 1.janvārim var norādīt Valsts meža dienesta piešķirto reģistrācijas numuru.

3 Par katru nogabalu papildus norāda nogabalu raksturojošās īpatnības (3.pielikuma 3.tabula), kā arī atzīmes par bioloģiski nozīmīgiem meža struktūras elementiem (ja to platība ir 0,1 hektārs vai lielāka), par vides un dabas resursu aizsargjoslām un par ieaudzētu plantāciju mežu.

4 Veidojot mežaudzes sastāvu, pirmo norāda valdošo koku sugu. Ja vairākām koku sugām ir vienāda krāja, pirmo norāda to koku sugu, kurai ir lielāks galvenās cirtes vecums.

Zemkopības ministre L.Straujuma
5.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 12.februāra noteikumiem Nr.88
Paziņojums par zemes lietošanas veida izmaiņām
Iesniegšanai Valsts zemes dienesta  
 

(struktūrvienībā)

 
  virsmežniecība   virsmežniecības nodaļa

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs  
 

(vārds, uzvārds/nosaukums)


 
Personas kods/reģistrācijas numurs  

 
Īpašuma vai tiesiskā valdījuma nosaukums  

 
Īpašuma vai tiesiskā valdījuma kadastra numurs  


 

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes lietošanas veids ar izmaiņām, ha (+/–)

aramzeme augļu dārzs pļava ganības mežs krūmājs purvs zeme zem ūdeņiem zeme zem ēkām un pagalmiem zeme zem ceļiem pārējās zemes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dati pirms izmaiņām

Zemes lietošanas veida izmaiņas (+/–) ha

Dati pēc izmaiņām


Zemes lietošanas veida izmaiņu pamatojums   
   


Izmaiņas konstatēja
(datums*) (paraksts*)

(amats, vārds, uzvārds)

VMD amatpersona
  (datums*) (paraksts*) (amats, vārds, uzvārds)
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Zemkopības ministre L.Straujuma
6.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 12.februāra noteikumiem Nr.88

(Pielikums MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1322 redakcijā)

Mežā nocirstās koksnes izcelsmes apliecinājums

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

Fiziskai personai –

vārds, uzvārds  
personas kods  
dzīvesvietas adrese  
Juridiskai personai –  
nosaukums  
reģistrācijas numurs  
juridiskā adrese  
Saimniecības nosaukums  
Administratīvā teritorija  

Apliecinu, ka 20___. gadā savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā mežā, kur apliecinājums nav bijis nepieciešams, esmu cirtis kokus šādā apjomā:

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Kvartāls, nogabals

Nocirstās koksnes apjoms

Pārdotās koksnes apjoms

       
       
       
       
       

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

         

(datums)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)