Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.252

Rīgā 2001.gada 12.jūnijā (prot. Nr.27, 49.§)
Kokmateriālu transporta pavadzīmes–rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli13.2 panta pirmās daļas 1.punktu

1. Noteikumi nosaka vienota parauga stingrās uzskaites dokumenta — “Kokmateriālu transporta pavadzīmes–rēķina” (turpmāk — pavadzīme–rēķins) — lietošanas un noformēšanas kārtību.

2. Noteikumos noteiktā pavadzīmes–rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība attiecināma uz:

2.1. likuma “Par pievienotās vērtības nodokli13.2 panta otrajā daļā minēto kokmateriālu (turpmāk — kokmateriāli) piegādēm, kuru darījumu raksturs ir kokmateriālu pirkšana, pārdošana, eksports un imports;

2.2. šādiem pakalpojumiem:

2.2.1. ar kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi, to skaitā ciršanas tiesību piešķiršana, augošu koku un apaļkoku uzmērīšana, vērtēšana, nozāģēšana, atzarošana un krautņu veidošana;

2.2.2. kokmateriālu apstrādes un pārstrādes pakalpojumi, to skaitā zāģēšana, garināšana, mizošana, frēzēšana, ēvelēšana, virpošana, slīpēšana, žāvēšana, līmēšana, lakošana un šķeldošana;

2.2.3. kokmateriālu marķēšana, brāķēšana, šķirošana, pakošana, antiseptēšana un cita veida ķīmiskā apstrāde;

2.2.4. kokmateriālu transportēšana, iekraušana, izkraušana, pārkraušana un glabāšana.

3. Pavadzīme–rēķins ir pievienotās vērtības nodokļa rēķins par kokmateriālu piegādi vai sniegtajiem pakalpojumiem darījumos ar kokmateriāliem, ja kokmateriālu piegādātājs (pārdevējs) vai pakalpojumu sniedzējs ir Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona.

4. Pavadzīme–rēķins apliecina kokmateriālu izcelsmi un piederību. Tas ir izmantojams par attaisnojuma dokumentu grāmatvedībā un kā rēķins maksai par piegādātajiem kokmateriāliem vai sniegtajiem pakalpojumiem.

5. Pavadzīmē–rēķinā norādāmi šādi rekvizīti un informācija:

5.1. pavadzīmes–rēķina izrakstīšanas datums;

5.2. kokmateriālu piegādātāja (nosūtītāja) vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums (fiziskajai personai — vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (fiziskajai personai — personas kods), ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai — Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs, juridiskā adrese (fiziskajai personai — dzīvesvietas adrese), norēķinu rekvizīti — kredītiestādes nosaukums, kods un norēķinu konts;

5.3. kokmateriālu vai pakalpojumu saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai — vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (fiziskajai personai — personas kods), ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai — Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs, juridiskā adrese (fiziskajai personai — dzīvesvietas adrese), norēķinu rekvizīti — kredītiestādes nosaukums, kods un norēķinu konts;

5.4. samaksas noteikumi (maksāšanas kārtība);

5.5. ciršanas apliecinājuma numurs un datums vai koku ciršanas biļetes numurs un datums;

5.6. kravas iekraušanas un izkraušanas, kā arī pakalpojuma sniegšanas vietas adrese;

5.7. kravas pārvadātāja uzņēmuma nosaukums (fiziskajai personai — vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (fiziskajai personai — personas kods), transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs un transportlīdzekļa vadītāja vārds un uzvārds (transportējot pa dzelzceļu — tikai vagona numurs);

5.8. darījuma raksturs — šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētie darījumi ar kokmateriāliem;

5.9. piegādāto kokmateriālu nosaukums, mērvienība, daudzums, pieņemtais daudzums, cena pēc novērtēšanas un kopējā vērtība, aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis, ja kokmateriālu piegādātājs (pārdevējs) ir Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, kopējā samaksas summa (cipariem un vārdiem). Kokmateriālus pārvietojot (ja nenotiek kokmateriālu īpašnieka maiņa), norādāms tikai pārvietojamo kokmateriālu nosaukums, daudzums un vērtība. Sniedzot pakalpojumus, norādāms pakalpojuma veids, kokmateriālu nosaukums, mērvienība, daudzums, pakalpojuma cena (vērtība) un kopējā vērtība, aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis, ja pakalpojumu sniedzējs ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, un kopējā samaksas summa (cipariem un vārdiem). Ciršanas tiesību piešķīrējs norāda ciršanas apliecinājuma numuru, datumu, koksnes izcelsmes vietu (saimniecību, mežniecību, kvartālu, nogabalu), koksnes veidu un daudzumu, meža valdītāja, ciršanas tiesību piešķīrēja un saņēmēja identifikācijas datus, darījuma kopējo vērtību, aprēķināto pievienotās vērtības nodokli un kopējo samaksas summu (cipariem un vārdiem);

5.10. kokmateriālu izsniedzēja vai pakalpojumu sniedzēja vārds, uzvārds un paraksts, datums;

5.11. kokmateriālu pārvadātāja vārds, uzvārds un paraksts, kravas iekraušanas un izkraušanas laiks un datums;

5.12. kokmateriālu vai pakalpojumu saņēmēja vārds, uzvārds un paraksts, datums;

5.13. cita darījumu partneriem nepieciešamā papildu informācija.

6. Pavadzīmi–rēķinu var nenoformēt, piegādājot (pārdodot) kokmateriālus mazumtirdzniecībā, ja vienai personai piegādāto kokmateriālu apjoms nepārsniedz vienu kubikmetru.

7. Kokmateriālus eksportējot, pavadzīmi–rēķinu noformē pirms starptautiskās transporta pavadzīmes un muitas kravas deklarācijas noformēšanas.

8. Pavadzīmi–rēķinu raksta četros eksemplāros.

9. Pavadzīmi–rēķinu aizpilda skaidri un salasāmi, bez dzēsumiem. Labojumi (pārsvītrojot iepriekšējo tekstu) apliecināmi ar parakstu uz katra eksemplāra.

10. Sabojātās vai anulētās pavadzīmes–rēķina veidlapas (četri eksemplāri) uzglabājamas piecus gadus. Persona, kura tās izrakstījusi, uz bojātās vai anulētās preču pavadzīmes–rēķina veidlapas izdara atzīmi “bojāts” vai “anulēts” (norādot pamatojumu) un to apliecina ar parakstu.

11. Pavadzīmes–rēķina eksemplārus sadala šādi:

11.1. pirmais eksemplārs — kokmateriālu vai pakalpojumu saņēmējam;

11.2. otrais eksemplārs — kokmateriālu piegādātājam, nosūtītājam vai pakalpojumu sniedzējam;

11.3. trešais eksemplārs — kokmateriālu pārvadātājam;

11.4. ceturtais eksemplārs — kokmateriālu izsniedzējam (nosūtītājam) vai pakalpojumu sniedzējam.

12. Ja kokmateriāli netiek transportēti vai pārvietoti, trešais pavadzīmes–rēķina eksemplārs paliek pie pavadzīmes–rēķina noformētāja.

13. Pavadzīmes–rēķina veidlapu izgatavošanu nodrošina Valsts ieņēmumu dienests, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā izgatavojamas un uzskaitāmas preču pavadzīmju–rēķinu veidlapas.

14. Pavadzīmes–rēķina veidlapas juridiskā persona iegādājas tajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā tā reģistrēta kā nodokļu maksātājs, bet fiziskā persona — Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas adreses.

15. Valsts ieņēmumu dienests uzskaita katrai juridiskajai un katrai fiziskajai personai izsniegtās pavadzīmes–rēķina veidlapas.

16. Juridiskās un fiziskās personas, kuras Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ir iegādājušās pavadzīmes–rēķina veidlapas, nodrošina to stingro uzskaiti un glabāšanu.

17. Pavadzīmes–rēķina veidlapas drīkst izmantot tikai tā juridiskā vai fiziskā persona, kura tās iegādājusies Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē. Neaizpildītu pavadzīmes–rēķina veidlapu nodošana citai juridiskajai vai fiziskajai personai, kā arī neaizpildītu veidlapu pavairošana ir aizliegta.

18. Par pavadzīmes–rēķina veidlapu glabāšanas, lietošanas, noformēšanas un uzskaites kārtības ievērošanu ir atbildīgs tā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs (īpašnieks) vai tā fiziskā persona, kura Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē iegādājusies pavadzīmes–rēķina veidlapas un kura atbilstoši šo noteikumu prasībām darījumus ar kokmateriāliem noformē ar stingrās uzskaites kokmateriālu transporta pavadzīmi–rēķinu.

19. Kokmateriālu transporta pavadzīmju–rēķinu veidlapas, kuras tipogrāfiski iespiestas saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumiem Nr.303 “Kokmateriālu transporta pavadzīmes–rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība”, izmantojamas līdz 2001.gada 31.decembrim.

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumus Nr.303 “Kokmateriālu transporta pavadzīmes–rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 1998, 235./236.nr.; 1999, 179./180.nr.).

21. Noteikumi ir spēkā līdz 2002.gada 31.decembrim.

Ministru prezidenta vietā — kultūras ministre K.Pētersone

Finansu ministrs G.Bērziņš
20.06.2001