Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.07.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.857

Rīgā 2012.gada 11.decembrī (prot. Nr.70 6.§)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – iestāde) ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Ekonomikas ministrs iestādes pakļautību īsteno ar Ekonomikas ministrijas starpniecību.

2. Iestādes darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovācijas jomā.

(MK 05.04.2016. noteikumu Nr. 203 redakcijā)

II. Iestādes funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Iestādei ir šādas funkcijas:

3.1. īstenot pasākumus Latvijas uzņēmumu eksportspējas paaugstināšanai un ārējās tirdzniecības veicināšanai;

3.2. iesaistīt Latvijas ekonomikā ārvalstu investīcijas;

3.3. veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, inovācijas un tehnoloģiju pārnesi;

3.4. sekmēt inovatīvu uzņēmējdarbību, tai skaitā sekmējot sadarbību starp pētniecības un uzņēmējdarbības sektoriem;

3.5. īstenot pasākumus saskaņā ar valsts atbalsta programmām;

3.6. nodrošināt Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto aktivitāšu administrēšanu;

3.7. īstenot Tūrisma likumā noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 46; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 203)

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, iestāde veic šādus uzdevumus:

4.1. veicina uzņēmumu investīciju projektu izstrādi un atbalsta konkurētspējīgus projektus;

4.2. izstrādā priekšlikumus valsts atbalsta programmām;

4.3. izveido, ievieš un administrē valsts atbalsta un ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļu vadības, uzraudzības un kontroles sistēmu;

4.4. sniedz priekšlikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai;

4.5. organizē inovāciju un tehnoloģiju pārneses, investīciju piesaistes un ārējās tirdzniecības veicināšanas pasākumus, nodrošinot komunikāciju ar iesaistītajām pusēm;

4.6. nodrošina iestādes pārstāvniecību darbību ārvalstīs;

4.7. sniedz informatīvus, konsultatīvus un citus normatīvajos aktos paredzētos publiskos pakalpojumus;

4.7.1 vietējā un starptautiskajā tūrisma tirgū popularizē tūrisma iespējas Latvijā;

4.7.2 organizē Latvijas tūrisma pakalpojumu sniedzēju – komersantu (komercsabiedrību) un organizāciju – piedalīšanos starptautiskajos tūrisma gadatirgos;

4.7.3 sadarbībā ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem – komersantiem (komercsabiedrībām) un organizācijām – īsteno tūrisma attīstības veicināšanas pasākumus;

4.7.4 izstrādā tūrisma attīstības projektus, atbalsta to īstenošanu un piedalās tajos;

4.7.5 organizē pasākumus un nodrošina vidi jaunu uzņēmumu veidošanai un attīstībai;

4.8. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 46; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 203; MK 12.07.2016. noteikumiem Nr. 448)

5. Iestāde funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši ekonomikas ministra apstiprinātajai vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai, kārtējā gada darbības plānam un kārtējā gada budžetam.

6. Iestādei ir šādas tiesības:

6.1. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā;

6.2. atbilstoši kompetencei veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami iestādes darbības nodrošināšanai;

6.3. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām un to apvienībām iestādes funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

6.4. publicēt informatīvos materiālus un sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.5. pieaicināt ekspertus un slēgt ar viņiem līgumus, lai veiktu ar iestādes darbību saistītos uzdevumus;

6.6. rīkoties ar iestādes valdījumā esošo mantu un finanšu līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

6.7. piedalīties projektu konkursos;

6.8. atbilstoši kompetencei slēgt līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskajām organizācijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām un to apvienībām;

6.9. saņemt ziedojumus un dāvinājumus.

III. Iestādes struktūra un pārvalde

7. Iestādi vada direktors. Iestādes direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts civildienesta likumā noteiktajā kārtībā. Iestādes direktoram var būt vietnieki.

8. Lai īstenotu šajos noteikumos paredzēto mērķi un veiktu noteiktās funkcijas, iestāde ir tiesīga veidot teritoriālās struktūrvienības un pēc saskaņošanas ar ekonomikas ministru ir tiesīga veidot pārstāvniecības ārvalstīs.

(Grozīts ar MK 12.07.2016. noteikumiem Nr. 448)

8.1 Ekonomikas ministrs izveido iestādes tūrisma konsultatīvo padomi (turpmāk – padome). Padomes sastāvā iekļauj valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pilnvarotas personas un speciālistus tūrisma un mārketinga jomā.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

8.2 Padomei ir iestādes padomdevēja tiesības tūrisma jomā. Padome darbojas saskaņā ar ekonomikas ministra apstiprinātu nolikumu.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

8.3 Padome analizē iestādes darbības rezultātus tūrisma jomā un sniedz priekšlikumus par darbības plānu un mārketinga stratēģiju, to īstenošanu un iestādes darbības pilnveidošanu tūrisma jomā.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

8.4 Padomes darbu materiāltehniski nodrošina iestāde.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

IV. Iestādes finansēšana

9. Iestādes finanšu līdzekļus veido:

9.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

9.2. pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

9.3. ziedojumi un dāvinājumi;

9.4. ārvalstu finanšu palīdzība.

V. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

10. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina direktors. Iestādes direktors ir atbildīgs par iestādes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

11. Iestādes direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Iestāde sagatavo un iesniedz pārskatus par iestādes funkciju pildīšanu un līdzekļu izmantošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumus Nr.746 "Valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 183.nr.; 2006, 17.nr.).

14. Iestāde ir valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

15. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
15.07.2016