Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.14

Rīgā 2012.gada 12.janvārī (prot. Nr.2, 7.p.)

Par Limbažu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Katvaru pagastā, Limbažu pagastā un Umurgas pagastā, Limbažu novadā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2011.gada 4.novembrī saņēma Limbažu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS" vienotais reģistrācijas numurs: 46603000255, juridiskā adrese: Mūru iela 17, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 (turpmāk - SIA "LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS"), iesniegumu (2011.gada 2.novembris Nr.1-7/111) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Katvaru pagastā, Limbažu pagastā un Umurgas pagastā, Limbažu novadā un 2011.gada 8.novembrī, 2011.gada 27.decembrī papildu informāciju un izmaksu pamatojošus dokumentus (2011.gada 8.novembris Nr.1-7/117, 2011.gada 21.decembris Nr.1-7/144) (turpmāk - tarifu projekts).

Izvērtējot SIA "LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS" iesniegto tarifu projektu, Komisija konstatē un secina:

1. 2011.gada 4.novembrī SIA "LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS" iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 0,71 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa), kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 0,97 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2010.gada 12.maija lēmumu Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

3. SIA "LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2011.gada 10.novembra laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un 2011.gada 14.novembrī Limbažu novada pašvaldības mājaslapā internetā.

4. 2011.gada 2.decembrī Limbažu domes mazajā sēžu zālē, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, Komisija rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS" iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA "LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS" pārstāvji un seši ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji. Priekšlikumi par iesniegto tarifu projektu netika izteikti.

5. 2011.gada gada 12.decembrī Komisija un SIA "LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS" saņēma Limbažu pagasta Ozolaines ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājas priekšlikumu piemērot Limbažu pagastā, Katvaru pagastā un Umurgas pagastā atšķirīgus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus (turpmāk - priekšlikums). Izvērtējot priekšlikumu, Komisija konstatēja, ka komersants ir tiesīgs izmantot abas Metodikas 9.punktā paredzētās iespējas - ja tam ir objektīvs ekonomiskais vai tehniskais pamatojums, komersants var aprēķināt atšķirīgus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus nošķirtiem ūdensvada tīkliem un kanalizācijas tīkliem. Citi priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Komisijā nav saņemti.

6. 2011.gada 14.novembrī Komisija nosūtīja iesniegumu Limbažu novada domei ar lūgumu sniegt viedokli par vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem Limbažu novada Katvaru pagasta, Umurgas pagasta un Limbažu pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

7. 2011.gada 24.novembrī Komisija saņēma Limbažu novada domes 2011.gada 21.novembra iesniegumu Nr.4-7.1/295, kurā Limbažu novada pašvaldība informēja, ka SIA "LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS" Katvaru pagasta, Limbažu pagasta un Umurgas pagasta, Limbažu novada ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem var piemērot vienādus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

8. Komisija ir izvērtējusi tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

9. Komisijas 2012.gada 12.janvāra padomes sēdē SIA "LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS" pilnvarotais pārstāvis uzturēja prasību apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus no 2012.gada 20.februāra.

Saskaņā ar Metodikas 9., 11., 12., 13., 27., 61., 66.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA "LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS" Katvaru pagastā, Limbažu pagastā un Umurgas pagastā, Limbažu novadā, šādus tarifus:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,71 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,97 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2012.gada 20.februārī.

3. Atcelt no 2012.gada 20.februāra Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2007.gada 20.augusta lēmumu (prot. Nr.7 (60) punkts Nr.1), kas publicēts laikrakstā "Auseklis" 2007.gada 25.augustā Nr.97 (8326).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs