Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.969

Rīgā 2011.gada 20.decembrī (prot. Nr.75 15.§)
Garantijas naudas iemaksas, atmaksas un dokumentu aizturēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
259.1 panta ceturto daļu un 274.2 panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā iemaksā garantijas naudu;

1.2. kārtību, kādā aiztur transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus un transportlīdzekļa vadītāja apliecību;

1.3. kārtību un termiņus, kādā personai, kura saukta pie administratīvās atbildības, atmaksā iemaksāto garantijas naudu vai tās atlikumu.

2. Lai nodrošinātu lēmuma izpildi administratīvā pārkāpuma lietā par naudas soda uzlikšanu, nosaka garantijas naudas apmēru, izdarot ierakstu administratīvā pārkāpuma protokolā, un iekasē garantijas naudu no šādām personām:

2.1. no ārzemnieka (izņemot personu, kurai ir derīga Latvijas Republikā izsniegta uzturēšanās atļauja), kurš izdarījis Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 46.pantā, 149.4 panta sestajā un trīspadsmitajā daļā, 149.8, 149.15, 167. un 171.pantā minēto administratīvo pārkāpumu (turpmāk – ārzemnieks);

2.2. no ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa vadītāja (izņemot Latvijas Republikas pilsoņus, Latvijas Republikas nepilsoņus vai personas, kurām ir derīga Latvijas Republikā izsniegta uzturēšanās atļauja), kurš izdarījis administratīvo pārkāpumu autopārvadājumu jomā, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē (turpmāk – transportlīdzekļa vadītājs).

3. Pēc garantijas naudas apmēra noteikšanas ārzemnieks vai transportlīdzekļa vadītājs Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 259.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā termiņā un apmērā veic garantijas naudas samaksu iestādes deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā Valsts kasē:

3.1. ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja garantijas naudu administrējošā iestāde to tehniski nodrošina;

3.2. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

4. Ja pēc administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas un garantijas naudas apmēra noteikšanas ārzemnieks nesamaksā garantijas naudu šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajā kārtībā, amatpersona viņam izsniedz garantijas naudas samaksas paziņojumu maksājuma veikšanai šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajā kārtībā. Garantijas naudas samaksas paziņojumā valsts valodā un divās svešvalodās (angļu un krievu valodā) norāda:

4.1. garantijas naudas noteikšanas pamatojumu un apmēru Latvijas nacionālajā valūtā;

4.2. maksājuma rekvizītus:

4.2.1. iestādes nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

4.2.2. iestādes deponēto naudas līdzekļu uzskaites konta numuru Valsts kasē;

4.2.3. iestādes maksājumu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu;

4.2.4. iestādes maksājumu pakalpojumu sniedzēja kodu;

4.2.5. maksājuma pamatojumā (mērķī) norādāmo informāciju, kas nepieciešama iemaksātās garantijas naudas administrēšanai;

4.3. garantijas naudas samaksas termiņu.

5. Ja administratīvā pārkāpuma protokolu sastāda bez ārzemnieka klātbūtnes, iestāde vienlaikus ar administratīvā pārkāpuma protokola kopiju viņam nosūta šo noteikumu 4.punktā minēto garantijas naudas samaksas paziņojumu.

6. Ja pēc administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas un garantijas naudas apmēra noteikšanas transportlīdzekļa vadītājs neveic garantijas naudas samaksu noteiktajā kārtībā, amatpersona aiztur transportlīdzekļa (ar kuru izdarīts pārkāpums autopārvadājumu jomā) reģistrācijas dokumentus un transportlīdzekļa vadītāja apliecību uz laiku, līdz transportlīdzekļa vadītājs, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, ir veicis garantijas naudas samaksu un iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu ir atzinusi transportlīdzekļa vadītāja veikto maksājumu par saņemtu.

7. Par transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu un transportlīdzekļa vadītāja apliecības aizturēšanu amatpersona sastāda dokumentu aizturēšanas aktu. Dokumentu aizturēšanas aktā valsts valodā un divās svešvalodās (angļu un krievu valodā) norāda:

7.1. sastādīšanas datumu, laiku un vietu;

7.2. ziņas par iestādi, kas aizturēja dokumentus (nosaukums, adrese, tālruņa numurs);

7.3. transportlīdzekļa vadītāja vārdu un uzvārdu;

7.4. aizturētā dokumenta nosaukumu;

7.5. aizturētā dokumenta numuru;

7.6. aizturētā dokumenta izdevējvalsti;

7.7. dokumenta aizturēšanas pamatojumu;

7.8. amatpersonas amatu, vārdu un uzvārdu;

7.9. informāciju transportlīdzekļa vadītājam, ka tas ir brīdināts par to, ka dokumentus, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, varēs saņemt pēc tam, kad būs iemaksāta garantijas nauda un iestāde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būs atzinusi transportlīdzekļa vadītāja veikto maksājumu par saņemtu;

7.10. dokumenta atdošanas datumu un laiku;

7.11. personu apliecinošā dokumenta veidu, numuru un izdevējvalsti.

8. Dokumentu aizturēšanas aktu paraksta amatpersona un transportlīdzekļa vadītājs, apliecinot aizturēto dokumentu izņemšanu un atdošanu.

9. Ja ārzemnieks vai transportlīdzekļa vadītājs ir samaksājis garantijas naudu šo noteikumu 3.punktā noteiktajā kārtībā, iestāde saskaņā ar lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā no iestādes deponēto naudas līdzekļu uzskaites konta Valsts kasē:

9.1. pēc lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā pārsūdzības termiņa beigām, ja minēto lēmumu nepārsūdz:

9.1.1. 15 dienu laikā ieskaita iekasēto garantijas naudu uzliktā naudas soda apmērā valsts budžeta ieņēmumos;

9.1.2. un uzliktā naudas soda apmērs ir mazāks par iekasēto garantijas naudu vai nolemts atmaksāt iekasēto garantijas naudu pilnā apmērā, pēc ārzemnieka vai transportlīdzekļa vadītāja norēķinu rekvizītu saņemšanas 15 dienu laikā veic atmaksu iekasētās garantijas naudas atlikuma vai pilnā apmērā uz ārzemnieka vai transportlīdzekļa vadītāja norādīto kontu. Ja valūta, ko ārzemnieks vai transportlīdzekļa vadītājs norādījis garantijas naudas atmaksai, atšķiras no valūtas iestādes deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā Valsts kasē, šādam maksājumam piemēro Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu maksājuma rīkojuma reģistrēšanas dienā;

9.2. pēc tiesas nolēmuma, ja minēto lēmumu pārsūdz, rīkojas šo noteikumu 9.1.1. un 9.1.2.apakšpunktā minētajā kārtībā.

10. Ja administratīvā pārkāpuma lietā pieņemts lēmums, ar kuru izbeigta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā, vai lēmums, ar kuru naudas sods nav uzlikts, vai lēmums, ar kuru uzliktais naudas sods noteikts mazāks par iestādes deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā Valsts kasē iemaksāto garantijas naudu, un nolemts atmaksāt iekasēto garantijas naudu pilnā apmērā vai tās atlikumu, iestāde izsniedz (nosūta) ārzemniekam vai transportlīdzekļa vadītājam lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā kopiju (norakstu) un lūdz sešu mēnešu laikā iesniegt iestādē informāciju, kura nepieciešama garantijas naudas atmaksai. Informācijā norāda:

10.1. saņēmēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu;

10.2. saņēmēja identifikatoru, ja tas nepieciešams maksājuma nodrošināšanai;

10.3. saņēmēja konta numuru;

10.4. saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu;

10.5. saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kodu;

10.6. saņēmēja adresi, ja tā nepieciešama maksājuma nodrošināšanai;

10.7. korespondentbankas nosaukumu, ja tas nepieciešams maksājuma nodrošināšanai;

10.8. korespondentbankas konta numuru, ja tas nepieciešams maksājuma nodrošināšanai;

10.9. korespondentbankas kodu, ja tas nepieciešams maksājuma nodrošināšanai;

10.10. maksājuma valūtu atbilstoši iestādes piedāvātajam iespējamo valūtu sarakstam.

11. Šo noteikumu 10.10.apakšpunktā minēto valūtu sarakstu iestāde saskaņo ar Valsts kases piedāvāto maksājumu valūtu sarakstu.

12. Ja ārzemnieks vai transportlīdzekļa vadītājs sešu mēnešu laikā no šo noteikumu 10.punktā minētā lēmuma paziņošanas dienas neiesniedz iestādē norēķinu rekvizītus vai neiesniedz pareizus norēķinu rekvizītus, iestāde neatmaksāto garantijas naudu vai tās atlikumu mēneša laikā ieskaita no iestādes deponēto naudas līdzekļu uzskaites konta Valsts kasē valsts budžeta ieņēmumos.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
24.12.2011