Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/31

Rīgā 2011.gada 23.novembrī (prot. Nr.43, 8.p.)
Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.1panta
trešo un ceturto daļu un 32.1panta trešo un piekto daļu,
Enerģētikas likuma 7.1panta otro un trešo daļu, un likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības elektroenerģijas ražotāju, siltumenerģijas ražotāju, elektroenerģijas tirgotāju un siltumenerģijas tirgotāju (turpmāk – komersants) reģistrācijai;

1.2. kārtību, kādā komersants nosūta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – regulators) paziņojumu par reģistrāciju vai paziņojumu par darbības izbeigšanu;

1.3.informāciju, kuru ietver paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu;

1.4. komersantu reģistros iekļaujamās ziņas;

1.5. kārtību, kādā komersantu izslēdz no komersantu reģistra.

II. Paziņojums par reģistrāciju un paziņojums par darbības izbeigšanu

2. Komersants nosūta regulatoram paziņojumu par reģistrāciju, kas noformēts atbilstoši šādiem pielikumiem:

2.1. komersanta reģistrācijai elektroenerģijas ražotāju reģistrā – atbilstoši 1.pielikumam;

2.2. komersanta reģistrācijai elektroenerģijas tirgotāju reģistrā – atbilstoši 2.pielikumam;

2.3. komersanta reģistrācijai siltumenerģijas ražotāju reģistrā – atbilstoši 3.pielikumam;

2.4. komersanta reģistrācijai siltumenerģijas tirgotāju reģistrā – atbilstoši 4.pielikumam;

2.5. komersants, kas enerģiju ražo vai plāno ražot koģenerācijā, paziņojumu par reģistrāciju noformē:

2.5.1. atbilstoši 1.pielikumam, ja koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;

2.5.2. atbilstoši 3.pielikumam, ja koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda nav lielāka par vienu megavatu, siltumenerģijas ražošanas iekārtu kopējā uzstādītā siltuma jauda ir lielāka par vienu megavatu un lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā.

3. Ja komersants izbeidz elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, tas nosūta regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu atbilstoši 5.pielikumam.

4. Komersants ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

5. Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu iekļautās ziņas.

6. Ja paziņojumu iesniedz elektroniski, tam pievieno paziņojumu pamatojošo dokumentu elektroniskas kopijas, kas apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

III. Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistri

7. Regulators mājas lapā internetā www.sprk.gov.lv uztur un atjauno komersantu reģistrus, norādot reģistra atjaunošanas beidzamo datumu.

8. Komersantu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

8.1. par elektroenerģijas ražotāju:

8.1.1. nosaukums;

8.1.2. komersanta reģistrācijas numurs komercreģistrā;

8.1.3. juridiskā adrese;

8.1.4. elektroenerģijas ražošanai uzstādītā kopējā faktiskā jauda;

8.1.5. reģistrācijas datums;

8.1.6. ja elektroenerģijas ražotājs ir izslēgts no elektroenerģijas ražotāju reģistra, datums, kad elektroenerģijas ražotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

8.1.7. ja elektroenerģijas ražotāja darbība pārtraukta vispārējās atļaujas noteikumu atkārtota pārkāpuma gadījumā, termiņš, uz cik ilgu laiku ir pārtraukta elektroenerģijas ražotāja darbība.

8.2. par elektroenerģijas tirgotāju:

8.2.1. nosaukums;

8.2.2. komersanta reģistrācijas numurs komercreģistrā;

8.2.3. juridiskā adrese;

8.2.4. reģistrācijas datums;

8.2.5. ja elektroenerģijas tirgotājs ir izslēgts no elektroenerģijas tirgotāju reģistra, datums, kad elektroenerģijas tirgotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

8.2.6. ja elektroenerģijas tirgotāja darbība pārtraukta vispārējās atļaujas noteikumu atkārtota pārkāpuma gadījumā, termiņš, uz cik ilgu laiku ir pārtraukta elektroenerģijas tirgotāja darbība.

8.3. par siltumenerģijas ražotāju:

8.3.1. nosaukums;

8.3.2. komersanta reģistrācijas numurs komercreģistrā;

8.3.3. juridiskā adrese;

8.3.4. siltumenerģijas ražošanai uzstādītā kopējā faktiskā jauda;

8.3.5. reģistrācijas datums;

8.3.6. ja siltumenerģijas ražotājs ir izslēgts no siltumenerģijas ražotāju reģistra, datums, kad siltumenerģijas ražotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

8.3.7. ja siltumenerģijas ražotāja darbība pārtraukta vispārējās atļaujas noteikumu atkārtota pārkāpuma gadījumā, termiņš, uz cik ilgu laiku ir pārtraukta siltumenerģijas ražotāja darbība.

8.4. par siltumenerģijas tirgotāju:

8.4.1. nosaukums;

8.4.2. komersanta reģistrācijas numurs komercreģistrā;

8.4.3. juridiskā adrese;

8.4.4. pakalpojuma sniegšanas teritorija;

8.4.5. reģistrācijas datums;

8.4.6. ja siltumenerģijas tirgotājs ir izslēgts no siltumenerģijas tirgotāju reģistra, datums, kad siltumenerģijas tirgotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

8.4.7. ja siltumenerģijas tirgotāja darbība pārtraukta vispārējās atļaujas noteikumu atkārtota pārkāpuma gadījumā, termiņš, uz cik ilgu laiku ir pārtraukta siltumenerģijas tirgotāja darbība.

IV. Komersanta izslēgšanas kārtība

9. Komersantam ir pienākums ne vēlāk kā 90 dienas iepriekš paziņot regulatoram par elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanas vai tirdzniecības izbeigšanu.

10. Regulators izslēdz komersantu no attiecīgā reģistra:

10.1. pēc komersanta rakstveida paziņojuma saņemšanas, ja komersants ir samaksājis valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iesniedzis regulatoram ar valsts nodevas aprēķinu saistīto informāciju;

10.2. ja komersants ir izslēgts no komercreģistra;

10.3. ja elektroenerģijas ražotājs nav uzsācis sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu Ekonomikas ministrijas izsniegtās atļaujas par jaunu ražošanas iekārtu ieviešanu derīguma termiņā.

11. Ja regulators konstatē vispārējās atļaujas noteikumu enerģētikas nozarē pārkāpumu komersanta darbībā, regulators nosūta komersantam ierakstītā pasta sūtījumā uz tā juridisko adresi brīdinājuma vēstuli, kurā norāda konstatēto pārkāpumu, lūdz komersantu sniegt skaidrojumu, sniedz ieteikumus konstatētā pārkāpuma novēršanai un nosaka termiņu, līdz kuram komersantam jānovērš konstatētais pārkāpums.

12. Ja komersants nenovērš regulatora konstatēto pārkāpumu regulatora brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā, regulators uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.

13. Ja komersants nenovērš gada laikā atkārtoti izdarītu līdzīgu pārkāpumu (turpmāk – atkārtots pārkāpums) regulatora brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā, regulators:

13.1. uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā;

13.2. pieņem komersantam saistošu lēmumu, kurā norāda konstatēto atkārtoto pārkāpumu, uzliek par pienākumu novērst atkārtoto pārkāpumu, nosaka termiņu, līdz kuram atkārtotais pārkāpums jānovērš, un brīdina par komersanta darbības pārtraukšanu, izslēdzot šo komersantu no attiecīgā reģistra.

14. Ja šo noteikumu 13.2.punktā minētajā regulatora saistošajā lēmumā noteiktajā termiņā komersants nenovērš konstatēto atkārtoto pārkāpumu, regulators lemj par komersanta darbības pārtraukšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, izslēdzot šo komersantu no attiecīgā reģistra.

15. Regulators mājas lapā internetā www.sprk.gov.lv publicē paziņojumu par komersantiem, kuriem ar regulatora lēmumu ir pārtraukta darbība, kā arī norāda darbības pārtraukšanas termiņu.

V. Noslēguma jautājums

16. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

17. Aizstāt 5.pielikumā apzīmējumu "LVL" ar apzīmējumu "EUR". Šajā punktā noteiktās izmaiņas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(SPRK padomes 27.09.2013. lēmuma Nr. 1/20 redakcijā)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 1/31
Paziņojums par elektroenerģijas ražotāja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums:

Reģistrācijas numurs komercreģistrā:

Personas, kas tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds: Tālrunis, fakss, e-pasts
Juridiskā adrese:


Lūdzu reģistrēt  
 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - elektroenerģijas ražošanas sniegšanai.

Informācija par komersanta katru elektrostaciju

1.

Elektrostacijas faktiskā adrese

2.

Ekonomikas ministrijas atļaujas izdošanas datums  

3.

Ekonomikas ministrijas atļaujas Nr.  

4.

Elektrostacijas veids:*  
  Vēja elektrostacija    
Hidroelektrostacija  
Saules elektrostacija  
Koģenerācijas elektrostacija  
Kondensācijas elektrostacija  

5.

Elektrostacijas uzstādītā jauda

Elektriskā jauda
(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda
(Qkoģ, MW)**

Ūdenssildāmo katlu siltuma jauda
(Qūk, MW)**

     

6.

Kurināmā veids ***
Dabasgāze
Biogāze
Biomasa
Kūdra
Ogles
Dīzeļdegviela
Mazuts

7.

Ražošanas apjoms gadā:

7.1.

Elektroenerģija, MWh

7.2.

Siltumenerģija, MWh**

8.

Persona, kam pārdos(d) siltumenerģiju**

9.

Elektrostacija nodota ekspluatācijā****

Ir

Nav

Apliecinu, ka saprotu elektroenerģijas ražotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).*****

Datums****** ___.___._______

Persona, kas tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts****** un tā atšifrējums/

Piezīmes:

* - atzīmēt ar X vienu veidu

** - aizpildīt tikai par koģenerācijas elektrostacijām

*** - atzīmēt ar X vienu veidu tikai par koģenerācijas vai kondensācijas elektrostacijām

**** - atzīmēt vajadzīgo ar X

***** - attiecas tikai uz koģenerācijas elektrostacijām

****** - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 1/31
Paziņojums par elektroenerģijas tirgotāja reģistrāciju
Komersanta nosaukums:

Reģistrācijas numurs komercreģistrā:

Personas, kas tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:

Tālrunis, fakss, e-pasts
Juridiskā adrese: Plānotais elektroenerģijas pārdošanas apjoms gadā, MWh:


Lūdzu reģistrēt  
 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - elektroenerģijas tirdzniecības sniegšanai.

Apliecinu, ka saprotu elektroenerģijas tirgotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa.

Datums* ___.___._______

Persona, kas tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts* un tā atšifrējums/

Piezīme: * - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 1/31
Paziņojums par siltumenerģijas ražotāja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums:

Reģistrācijas numurs komercreģistrā:

Personas, kas tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds: Tālrunis, fakss, e-pasts
Juridiskā adrese:  


Lūdzu reģistrēt  
 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - siltumenerģijas ražošanas sniegšanai.

Informācija par komersanta katru siltumenerģijas ražošanas objektu

1.

Objekta faktiskā adrese

2.

Uzstādīto katlu jauda, (Quk, MW)

3.

Uzstādīto koģenerācijas iekārtu jauda*

Elektriskā jauda
(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda
(Qkoģ, MW)

 

4.

Kurināmā veids**:
Dabasgāze
Biogāze
Biomasa
Kūdra
Ogles
Dīzeļdegviela
Mazuts vai citi naftas produkti
Elektroenerģija

5.

No objekta lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms gadā, MWh

6.

Persona, kam pārdos(d) siltumenerģiju

7.

Objekts nodots ekspluatācijā**

Ir

Nav

Apliecinu, ka saprotu siltumenerģijas ražotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa, attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).

Datums*** ___.___._______

Persona, kas tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts*** un tā atšifrējums/

Piezīmes:

* - aizpildīt, ja objektā uzstādītas koģenerācijas iekārtas, kuru kopējā elektriskā jauda nepārsniedz 1 MW

** - atzīmēt vajadzīgo ar X

*** - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
4.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 1/31
Paziņojums par siltumenerģijas tirgotāja reģistrāciju
Komersanta nosaukums:

Reģistrācijas numurs komercreģistrā:

Personas, kas tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds: Tālrunis, fakss, e-pasts
Juridiskā adrese: Plānotais siltumenerģijas pārdošanas apjoms gadā, MWh:

Pakalpojuma sniegšanas administratīvā teritorija:

 


Lūdzu reģistrēt  
 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - siltumenerģijas tirdzniecības sniegšanai.

Apliecinu, ka saprotu siltumenerģijas tirgotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa, attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).

Datums* ___.___._______

Persona, kas tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts* un tā atšifrējums/

Piezīme: * - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
5.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 1/31
Paziņojums par darbības izbeigšanu

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/20; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. lēmuma 17.punktu)

Komersanta nosaukums:

Reģistrācijas numurs komercreģistrā:

Personas, kas tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds: Tālrunis, fakss, e-pasts:
Juridiskā adrese:  


Lūdzu izslēgt  
 

(komersanta nosaukums)

no šāda reģistra ar _____.gada ___._______________:

elektroenerģijas tirgotāju reģistrs

elektroenerģijas ražotāju reģistrs

siltumenerģijas tirgotāju reģistrs

siltumenerģijas ražotāju reģistrs

Valsts nodeva EUR_______ apmērā par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu _____.gadā samaksāta _____.gada ____._____________.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).*

Datums** ___.___._______

Komersanta pilnvarotais pārstāvis  
 

/paraksts** un tā atšifrējums/

Piezīmes:

* - Attiecas uz lūgumu izslēgt no siltumenerģijas tirgotāju vai siltumenerģijas ražotāju reģistra.

** - dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
01.01.2014