Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Vienošanās starp Latvijas Republikas Valdību un Igaunijas Republikas Valdību par kopējas robežkontroles organizēšanu

Latvijas Republikas Valdība un Igaunijas Republikas Valdība (tālāk tekstā - Puses), vēlēdamās vienkāršot un paātrināt Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robežas šķērsošanu,

vienojās:

I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.pants

1. Vadoties pēc šīs Vienošanās, Puses veic pasākumus, lai atvieglotu un vienkāršotu vispārējos Latvijas - Igaunijas robežas šķērsošanas noteikumus.

2. Lai vienkāršotu un atvieglotu vispārējos robežas šķērsošanas noteikumus uz dzelzceļa un autoceļiem, Puses var:

a) dzelzceļa stacijās un uz autoceļiem izveidot kopējus robežas kontroles punktus;

b) organizēt kopējo robežkontroli vilcienos.

3. Pušu kompetenti varas orgāni var noslēgt, papildināt, izmainīt un atcelt vienošanās sekojošos jautājumos:

a) kopēju robežkontroles-caurlaides punktu izveidošana dzelzceļa stacijās un uz autoceļiem;

b) robežkontroles laikā aizturēto personu, arestēto un izņemto preču un manus atgriešanas ceļu un kārtības noteikšana.

4. Šīs nodaļas 3.punktā norādītās vienošanās stājas spēkā kārtībā un laikā, ko nosaka šī vienošanās.

2.pants

Vienošanās tekstā minētie termini nozīmē:

1. Robežkontrole - Pušu likumu un citu juridisku aktu pielietošana personām, precēm, mantai un transporta līdzekļiem, kuri šķērso robežu.

2. Valsts, kurā notiek robežkontrole (tālāk tekstā Robežkontroles valsts) - valsts, kuras teritorijā otra puse pilnvarota veikt robežkontroli.

3. Kaimiņvalsts - valsts, kura robežojas ar Robežkontroles valsti, kuras teritorijā notiek robežkontrole.

4. Atbildības zona (tālāk tekstā Zona) - Robežkontroles valsts teritorijas daļa, kurā kaimiņvalsts amatpersonas veic robežkontroli.

5. Amatpersona - persona, kas pārstāv Robežkontroles iestādi un pilda savus dienesta pienākumus kopējos robežas caurlaides punktos.

3.pants

Zonā var ietilpt:

1. Dzelzceļa transportā - dzelzceļa stacijas teritorijas daļa ar uz tās esošajām būvēm.

2. Uz autoceļiem:

a) daļa dienesta ēku,

b) ceļa posms starp robežu un kontroles-caurlaides punktu,

c) ceļi un ceļa būves,

d) robežkontroles laikā aizturēto personu, arestēto un izņemto mantu un preču atgriešanas ceļi.

II. ROBEŽKONTROLE

4.pants

1. Visi kaimiņvalsts tiesiskie akti un direktīvas, kuras attiecas uz robežkontroli, zonā funkcionē tāpat kā kaimiņvalsts teritorijā.

2. Visus zonā izdarītos likuma pārkāpumus un noziegumus izmeklē un veic tiesisko darbību kaimiņvalsts tiesas un iestādes.

5.pants

1. Šī vienošanās neskar Robežkontroles valsts iestāžu tiesības nodrošināt sabiedrisko kārtību zonā un šo iestāžu tiesības zonā izmeklēt noziegumus un likuma pārkāpumus, kuri neattiecas uz robežkontroles tiesiskajiem aktiem un direktīvām.

2. Personu aizturēšana zonā par 1.pantā minētajiem pārkāpumiem notiek ar Pušu amatpersonu piekrišanu.

6.pants

1 .Veicot robežkontroli, pirmkārt, tiek veiktas kontroles operācijas, izbraucot no vienas Puses, un pēc tām iebraukšanas kontrole, iebraucot otras Puses teritorijā.

2. Veicot robežkontroli, tiek ievērota šāda vispārēja secība:

a) muitas un citas kontroles pirms izbraukšanas no valsts;

b) pasu kontrole izbraucot;

c) pasu kontrole iebraucot;

d) muitas un citas kontroles, iebraucot valsti.

3. Līdz izbraukšanas robežkontroles vai tai pielīdzinātās darbības beigām, iebraukšanas valsts amatpersonām nav tiesību uzsākt robežkontroli iebraucot valstī.

4. Pēc iebraukšanas robežkontroles uzsākšanas izbraukšanas valsts amatpersonām nav tiesību veikt robežkontroli. Papildu robežkontroli, izbraucot no valsts, var veikt pēc izbraukšanas valsts amatpersonu pieprasījuma, ja tam piekrīt iebraukšanas valsts amatpersonas.

7.pants

1. Šī vienošanās kaimiņvalsts amatpersonām dod tiesības veikt zonā robežkontroles darbības, kas paredzētas savas valsts tiesiskajos aktos, līdzvērtīgi kā savas valsts teritorijā. Viņām ir tiesības fiksēt tiesību pārkāpumus, veikt tiesību pārkāpumu izmeklēšanu, aizturēšanu, preču un mantas izņemšanu un konfiskāciju, naudas sodu uzlikšanu, aizturēt personas, kuras pārkāpušas pierobežas režīma noteikumus un atrodas meklēšanā Robežkontroles valstī, nodot aizturētās personas kaimiņvalstij. Aizturēto personu nogādāšana uz kaimiņvalsti notiek minimālajos termiņos.

2. Kaimiņvalsts amatpersonām ir tiesības zonā maksājumu un soda naudu veidā saņemtos naudas līdzekļus, aizturētās un konfiscētās mantas un priekšmetus brīvi pārvest uz kaimiņvalsts teritoriju.

3. Kaimiņvalsts amatpersonām nav tiesību arestēt vai nosūtīt uz kaimiņvalsts teritoriju robežkontroles valsts pilsoņus. Šīs persona? pēc protokola sastādīšanas nododamas Robežkontroles valsts iestādēm.

8.pants

Personai, kurai robežkontroles laikā liegta iebraukšana, ir tiesības atgriezties izbraukšanas valstī.

9.pants

1. Preces un mantas, kuras kaimiņvalsts amatpersonas, veicot robežkontroli, izbraucot no valsts, atgrieza atpakaļ vai kuras līdz iebraukšanas robežkontroles uzsākšanai pēc personu, kam uz to ir tiesības, pieprasījuma tiek atgrieztas kaimiņvalstī, netiek pakļautas robežkontrolei, izbraucot no "Robežkontroles valsts".

2. Personām, kuras iebraukšanas valsts amatpersonas atgriezušas atpakaļ, nav tiesību atkārtot izbraukšanu no izbraukšanas valsts. Tāpat nav atļauts atjaunot to preču ievešanu, ko aizliedza tās valsts amatpersonas, kurā preces gribēja ievest.

10.pants

1.Pildot zonā savus dienesta pienākumus, Pušu amatpersonas sadarbojas un sniedz viena otrai palīdzību, īpaši, lai novērstu pierobežas režīma noteikumu pārkāpumus un izmeklētu tādus gadījumus. Tās operatīvi apmainās ar informāciju, kura nepieciešama, pildot dienesta pienākumus.

2. 1.pantā minētais neattiecas uz informāciju, kuras izplatīšanu ierobežo Pušu likumdošanas akti.

III. AMATPERSONAS

11.pants

1. Robežkontroles valsts attiecīgās valsts iestādes sniedz kaimiņvalsts amatpersonām, pildot dienesta pienākumus zonā, tādu pat tiesisku aizsardzību un palīdzību kā savas valsts amatpersonām.

2. Oficiālās pretenzijas par zaudējuma kompensāciju, ko, zonā pildot savus dienesta pienākumus, radījušas amatpersonas, attiecas uz kaimiņvalsts jurisdikciju un tiek risinātas analogi ar tādiem gadījumiem kaimiņvalsts teritorijā.

12.pants

Kaimiņvalsts amatpersonas, kuras saskaņā ar šo Vienošanos pilda savus dienesta pienākumus Robežkontroles valstī, netiek pakļautas robežkontrolei. Dodoties uz dienesta vietu, tās šķērso robežu, uzrādot dienesta apliecības, kas apstiprina viņu personību un amatu.

13.pants

Kaimiņvalsts amatpersonas, kuras saskaņā ar šo Vienošanos pilda savus dienesta pienākumus Robežkontroles valsts teritorijā, var valkāt savu nacionālo formas tērpu un atšķirības zīmes. Viņiem ir tiesības nēsāt dienesta ieročus, tai skaitā šaujamos.

14.pants

1. Dienesta un personīgo vajadzību apmierināšanai nepieciešamās mantas, ieskaitot pārtikas produktus, kuras kaimiņvalsts amatpersonas ņem līdzi uz dienesta vietu, tiek atbrīvotas no visa veida muitas nodevām un nodokļiem, bez jebkādu dokumentu uzrādīšanas. Šie noteikumi attiecas arī uz dienesta vai personīgajiem transporta līdzekļiem, kurus izmanto, pildot dienesta pienākumus.

2. Pēc Pušu attiecīgo iestāžu vienošanās var tik ieviesti ierobežojumi mantām, kas minētas 1.punktā.

3. Pēc Pušu savstarpējās vienošanās var veikt nepieciešamos kontroles pasākumus.

15.pants

Kaimiņvalsts varas orgāni paziņo attiecīgajiem robežkontroles valsts varas orgāniem amatpersonu skaitu, kuras strādā zonā, tai skaitā amatpersonu skaita pieaugumu, nepieciešamības gadījumā Pušu varas orgāni apspriež jautājumu par minēto amatpersonu skaitu.

IV. ROBEŽKONTROLES VIETAS

16.pants

Pušu varas iestādes savstarpēji saskaņo robežkontroles darba laiku un pilnvaras.

17.pants

Pušu varas iestādes saskaņojot nosaka robežkontrolei nepieciešamās telpas un būves, komunālo pakalpojumu, tai skaitā telpu īres, apkures, apgaismošanas un citas izmaksas.

18.pants

Kaimiņvalsts amatpersonām ierādītās telpas apzīmē ar oficiāliem uzrakstiem.

19.pants

Kaimiņvalsts amatpersonu darbam nepieciešamās iekārtas, mēbeles un citus priekšmetus, ievedot un izvedot Robežkontroles valsts teritorijā, neapliek ar visa veida nodokļiem un muitas nodevām.

20.pants

1. Kaimiņvalsts amatpersonām, darba vietu nodrošināšanai nepieciešamās telefona, telegrāfa un citas sakaru līnijas, robežkontroles valsts nodrošina līdz robežai ar kaimiņvalsti, lai būtu iespējas šīs līnijas tieši pieslēgt valsts iekšējam sakaru tīklam. Informācijas nodošana pa šīm sakara līnijām liek uzskatīta par kaimiņvalsts iekšējiem sakariem.

2. Kaimiņvalsts amatpersonas, pildot dienesta pienākumus zonā, var izmantot radiosakaru līdzekļus.

3. Puses apņemas, izmantojot tālo sakaru līdzekļus, sakaru nodrošināšanai pielietot visus iespējamos atvieglojumus.

4. Pušu attiecīgie varas orgāni savstarpēji vienojas par pasākumiem, lai izpildītu šī panta 1., 2. un 3.punktu.

V. NOBEIGUMS

21. pants

Pušu attiecīgie varas orgāni, savstarpēji vienojoties, nosaka nepieciešamos administratīvos pasākumus šīs vienošanās nolikumu īstenošanai.

22.pants

Šīs vienošanās 1.panta 2.punktā paredzēto pasākumu īstenošana var notikt pēc Pušu vienošanās vai pēc vienas Puses iesnieguma. Pēdējā gadījumā Pusei, kura likvidē savas robežas - caurlaides punktu Robežkontroles valsts teritorijā, ir tiesības piedāvāt likvidēšanas termiņus, kurš nevar būt lielāks par 12 mēnešiem, skaitot no Puses iesnieguma paziņošanas.

23.pants

Šī vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas momentu. To var denonsēt pēc vienas Puses lēmuma, un tā zaudē likumīgo spēku pēc 6 mēnešiem no paziņojuma par denonsāciju.

Noslēgta Palangā 1994.gada 31.augustā divos eksemplāros, abi latviešu un igauņu valodā, pie kam abiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks.

Latvijas Republikas vārdā VALDIS BIRKAVS

Igaunijas Republikas vārdā JIRI LUIKS