Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.127

Rīgā 2011.gada 19.maijā (prot.Nr.57, 34.§)

Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas
4.punktu un 43.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
10.panta trešo daļu un 12.panta pirmās daļas 7.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas
" 12.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" šādus grozījumus:

1.1. papildināt nodaļu "Lietotie termini" ar šādu terminu alfabēta secībā:

"Afiša - paziņojums vai reklāmas plakāts par pasākumiem, koncertiem, izrādēm, izstādēm, lekcijām u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.";

1.2. svītrot noteikumu 8.13.apakšpunktu;

1.3. papildināt nodaļu "III. Nodevas likme, koeficienti, aprēķināšanas kārtība" ar 15.1punktu šādā redakcijā:

"15.1 Uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un stendiem izvietoto afišu mēneša nodeva tiek aprēķināta pēc afišu stabu un stendu kopējā laukuma pēc formulas:

N = B x L x Zn, kur:

N - nodeva,

B - afišu nodevas bāzes likme Ls 1,10,

L - afišu stendu un stabu laukums,

Zn - koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām.";

1.4. papildināt nodaļu "III. Nodevas likme, koeficienti, aprēķināšanas kārtība" ar 22.1punktu šādā redakcijā:

"22.1 Īslaicīgai reklāmai, kas tiek izvietota publiska pasākuma laikā, noteikta nemainīga nodevas likme Ls 5 dienā par katru reklāmas objektu.";

1.5. papildināt nodaļu "IV. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole" ar 24.1punktu šādā redakcijā:

"24.1 Maksāšanas paziņojums par nodevu par afišām uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajiem afišu stendiem un stabiem tiek sagatavots katra mēneša beigās. Nodeva jāsamaksā maksāšanas paziņojumā par nodevu norādītajā termiņā un apmērā.";

1.6. izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Nodeva ieskaitāma Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā.".

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2011.gada 19.maija saistošajiem noteikumiem Nr.127 "Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci un vienlaikus saglabātu pieejamu pakalpojuma cenu demokrātiskākajam pasākumu reklamēšanas veidam - afišu stabiem un stendiem, tiem tiek piemērota reklāmas nodeva, nepiemērojot zonas koeficientus.

Lietderīgai pašvaldības resursu izmantošanai reklāmai pasākumu laikā tiek noteikta nemainīga likme - Ls 5.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Grozījumus nepieciešams veikt, jo tiek gatavota izsole Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo afišu stabu un stendu iznomāšanai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldībai būs konstanti ienākumi no tai piederošiem afišu stabiem un stendiem.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiek nodrošināta samērīga konkurence ar citiem reklāmas veidiem, vienlaikus respektējot afišu izvietošanas specifiku.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Precizētas normas, kas reklāmu un izkārtņu izvietotājiem ļauj izvairīties no subjektīvas to interpretācijas iestādē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav.

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks