Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi

un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Kārtību, kādā līdz apstiprināšanai Saeimā piemērojams Līguma ietvaros izveidotās Apvienotās komitejas lēmums par grozījumiem Līguma 3.protokolā, nosaka Ministru kabinets, un ar šo likumu minētais lēmums tiek pieņemts un apstiprināts."

 

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.479 "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 388.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 18.februārī.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 9.martā

 

 

Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmums Nr. 2/98

 

Atsaucoties uz 1996.gada 15.aprīlī parakstīto Brīvās tirdzniecības līgumu starp Latvijas Republiku un Čehijas Republiku un tā 35, 36, 38 Pantu un 3.Protokolu;

Ievērojot to, ka 3. Protokola termins "izcelsmes produkti" definīcija ir jāmaina, lai nodrošinātu paplašinātās kumulācijas sistēmas, kas pieļauj Eiropas Kopienas, Polijas, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Bulgārijas, Rumānijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovēnijas, Eiropas Ekonomiskās Telpas (šeit un turpmāk "EET"), Islandes, Norvēģijas un Šveices izcelsmes materiālu lietošanu, atbilstošu darbību;

Ievērojot to, ka būtu jārekomendē turpināt piemērot līdz 2000.gada 31.decembrim 3. Protokola 15.pantā minēto noteiktas likmes maksājumu sistēmu saistībā ar aizliegumu atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā;

Ievērojot to, ka būtu nepieciešams paplašināt kumulācijas sistēmu arī uz noteiktām Turcijas izcelsmes precēm;

Ievērojot to, ka būtu vēlams mainīt 3. Protokola 3., 4. un 12.pantu formulējumus, lai veicinātu tirdzniecību un vienkāršotu administratīvos uzdevumus;

Ievērojot to, ka jāprecizē apstrādes un pārstrādes noteikumu saraksts, kas jāizpilda neizcelsmes materiāliem, lai tie iegūtu izcelsmes statusu, ņemot vērā izmaiņas pārstrādes metodēs un atsevišķu izejmateriālu trūkumu,

Līguma Apvienotā Komiteja IR NOLĒMUSI SEKOJOŠO:

1. pants

3. Protokols par "izcelsmes produktu" jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm tiek mainīts sekojoši:

1) 1. (i) pants tiek aizvietots ar:

"(i) par "pievienoto vērtību" tiek uzskatīta ex-works cena mīnus katra iekļautā materiāla, kuru izcelsme ir kāda no 4. pantā minētajām valstīm, muitas vērtība vai, ja muitas vērtība nav zināma vai to nevar noteikt, pirmā cena, ko apstiprināmi maksā par šīm precēm Puses teritorijā";

2) 3. pants tiek svītrots;

3) 4. pants tiek aizvietots ar sekojošo:

Izcelsmes kumulācija

1. Nekādi neietekmējot 2.panta 1.paragrāfa nosacījumus, produkti tiks uzskatīti par kādas no Puses izcelsmes produktiem, ja tie ir iegūti tur, iekļaujot Kopienas, Bulgārijas, Polijas, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Rumānijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Slovēnijas, Islandes, Norvēģijas, Šveices (ieskaitot Lihtenšteinu)1 vai Turcijas izcelsmes materiālus, saskaņā ar līgumu starp šo Pusi un katru no šīm valstīm Protokolu par preču izcelsmes noteikumiem nosacījumiem, nodrošinot, ka kādā no Pusēm veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz šī Protokola 7.pantā minēto. Šādiem materiāliem nav jābūt izgājušiem pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Ja apstrāde vai pārstrāde, kas veikta šajā Pusē nepārsniedz 7.pantā minētās darbības, iegūtais produkts tiks uzskatīts par šīs Puses izcelsmes produktu tikai tad, ja vērtība, kas tur pievienota, ir lielāka par izmantoto jebkuras no 1.paragrāfā minētās valsts izcelsmes materiālu vērtību. Ja tā nav, iegūtais produkts tiek uzskatīts par tās valsts izcelsmes produktu, kuras izmantoto materiālu ražošanai šajā Pusē vērtība ir vislielākā.

3. Produkti, kuru izcelsme ir kāda no 1.paragrāfā minētajām valstīm un kuri netiek pakļauti jebkādai apstrādei vai pārstrādei šajā Pusē, saglabā to izcelsmi, ja tiek eksportēti uz kādu no šīm valstīm.

4. Kumulācija, kas nodrošināta ar šo pantu, var tikt pielietota tikai attiecībā uz materiāliem un produktiem, kas ieguvuši savu izcelsmi piemērojot identiskus izcelsmes noteikumus šajā Protokolā minētajiem.

4) 12. pants tiek aizvietots ar sekojošo:

" 12.pants

Teritoriālais princips

1. Izņemot kā noteikts 4.pantā un 3.paragrāfā aprakstītajiem nosacījumiem izcelsmes iegūšanai ir jābūt izpildītiem kādā no Pusēm.

2. Izņemot kā dots 4.pantā, ja izcelsmes preces, kas eksportētas no vienas no Pusēm uz citu valsti, tiek atsūtītas atpakaļ, tās jāuzskata par neizcelsmes, ja vien muitas iestādēm var pierādīt, ka:

(a) atpakaļ atsūtītās preces ir tās pašas preces, kuras tika eksportētas; un

(b) tās nav tikušas pakļautas nekādām darbībām vairāk kā tām, kas nepieciešamas, lai saglabātu tās labā stāvoklī kamēr tās atradās šajā valstī vai kamēr tikušas eksportētas.

3. Izcelsmes statusa iegūšanu saskaņā ar II Nodaļā aprakstītajiem noteikumiem neietekmēs ārpus kādas no Pusēm veiktā apstrāde vai pārstrāde materiāliem, kuri eksportēti no vienas no Pusēm un pēc tam reimportēti tur, nodrošinot, ka:

(a) minētie materiāli ir pilnībā iegūti vienā no Pusēm vai tiem pirms eksportēšanas ir veikta apstrāde vai pārstrāde vairāk kā 7.pantā aprakstītās nepietiekamās operācijas; un

(b) muitas iestādēm var uzrādīt, ka:

(i) reimportētās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus; un

(ii) kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus kādas no Pusēm, piemērojot šī panta nosacījumus, nepārsniedz 10 % no gala produkta, kam tiek pieprasīts izcelsmes statuss, ex-works cenas.

4. 3. paragrāfa nolūkiem II Nodaļā aprakstītie izcelsmes statusa iegūšanas noteikumi neattieksies uz apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ārpus Pusēm. Ja II Pielikuma sarakstā, nosakot gala produkta izcelsmes statusu, tiek piemērots noteikums, kas nosaka maksimālo vērtību visiem izmantotajiem neizcelsmes materiāliem, visu neizcelsmes materiālu, kas izmantoti ieinteresētās Puses teritorijā, kopējā vērtība, saskaitot kopā ar kopējo pievienoto vērtību, kas iegūta ārpus vienas no Pusēm, piemērojot šī panta noteikumus, nepārsniegs minēto daudzumu procentuāli.

5. 3. un 4.paragrāfu noteikumu piemērošanas nolūkā "kopējā pievienotā vērtība" nozīmē visas izmaksas, kas rodas ārpus Pusēm, ieskaitot tur izmantotos materiālus.

6. 3. un 4. paragrāfu noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri neatbilst II Pielikuma sarakstā dotajiem nosacījumiem vai kuri var tikt uzskatīti kā pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti tikai ja tiek pielietoti 6(2).pantā aprakstītie vispārīgie noteikumi.

7. 3. un 4.paragrāfu noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri tiek aprakstīti Harmonizētās Sistēmas 50. līdz 63. grupās.

8. Jebkura veida apstrāde vai pārstrāde, kas ietverta šī panta noteikumos un kas veikta ārpus Pusēm, tiks veikta saskaņā ar līgumiem par ievešanu uz pārstrādi vai līdzīgiem līgumiem."

5) 15. (6) panta pēdējā paragrāfā datums "1998. gada 31. decembrim" tiks aizvietots ar "2000. gada 31. decembrim";

6) 26(1). pantā termini "C2/CP3" tiks aizvietoti ar "CN22/CN23";

7) I Pielikuma 5.2. Piezīmē starp uzskaitījumu

"- mākslīgie pavedieni" un

"- sintētiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna"

tiek ievietots sekojošais:

"- strāvu vadoši pavedieni"

8) I Pielikuma 5.2. Piezīmē piektais Piemērs ("Tepiķis ar pušķiem ... svara nosacījumi.") tiks svītrots;

9) II Pielikumā sekojošais tiks ielikts starp HS pozīcijām 2202 un 2208:

"HS pozīcija Preces apraksts Ar neizcelsmes materiāliem veiktā apstrāde

vai pārstrāde, lai tie iegūtu izcelsmes statusu

(1) (2) (3) vai (4)

2207 Nedenaturēts etilspirts ar Ražošana:

spirta 80% vai vairāk no - visus izmantotos materiālus

tilpuma; klasificē pozīcijā citā, kā 2207

etilspirts un citi spirti, vai 2208"

denaturēti, ar jebkuru

spirta saturu

10) II Pielikumā 57. ieraksts tiks mainīts ar:

"57.grupa Paklāji un citas tekstila

grīdsegas:

- No adatu cauršūtā filca Ražošana no(1):

- dabīgajām šķiedrām, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai

tekstila pulpas

Tomēr var izmantot:

- 5402 pozīcijā klasificēto

polipropilēna pavedienu,

- 5503 vai 5506 pozīcijā

klasificētos polipropilēna

pavedienus,

- 5501 pozīcijas polipropilēna

pavedienu grīstes, kuru

lineārais blīvums visos

monopavediena vai šķiedras

gadījumos ir mazāks par 9

decitekiem, nodrošinot, ka to

vērtība nepārsniedz 40%

no produkcijas ex works cenas

- džutas audumi var tikt

izmantoti oderējumam

- No pārējā filca Ražošana no(1):

- nekārstām vai neķemmētām

vai citādi neapstrādātām

dabīgām šķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem

vai tekstila pulpas

- Pārējie Ražošana no(1):

- kokosšķiedras vai džutas

dzijas(a),

- sintētiskās vai mākslīgās

pavedienu dzijas,

- dabīgām šķiedrām, vai

- nekārstām vai neķemmētām

vai citādi vērpšanai neapstrādātām

sintētiskām štāpeļšķiedrām

- džutas audumi var tikt

lietoti oderējumam";

11) II Pielikuma HS pozīcijas 7006 ieraksts tiks mainīts ar:

"7006 Preču pozīcijās 7003, 7004

vai 7005 klasificētais stikls,

izliekts, slīpēts, gravēts, urbts,

emaljēts vai citādā veidā

apstrādāts, bez rāmja, un

nav kombinēts ar citiem

materiāliem:

- stikla plāksne, kas pārklāta Ražošana no nepārklāta

ar dielektrisku pārklājumu, stikla plāksnes, kas klasificēta

pusvadītāju kategorija 7006 pozīcijā

saskaņā ar SEMII (2)

standartiem

- pārējie Ražošana no 7001 pozīcijā

klasificētajiem materiāliem";

12) II Pielikuma HS pozīcijas 7601 noteikumi tiks aizvietoti ar:

"7601 Neapstrādāts alumīnijs Ražošana, kurā:

- visi izmantotie materiāli

tiek klasificēti citā pozīcijā

kā produkts; un

- visu izmantoto materiālu

vērtība nepārsniedz 50 %

produkta ex-works cenas

vai

Ražošana no termiski vai

elektrolītiski apstrādāta

nekausēta alumīnija vai

alumīnija atgriezumiem

un lūžņiem"

2. pants

1) Šis Lēmums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī. Pusēm ir jāapmainās ar diplomātiskajām notām, kuras apliecina, ka Pušu valdības ir ratificējušas šo Lēmumu.

2) Ja Lēmums nevar stāties spēkā saskaņā ar šī Lēmuma 2.panta 1.rindkopu, tad tas tiks pielietots no datuma, kad no attiecīgās Puses tiks saņemta diplomātiskā nota par Lēmuma ratifikāciju valdībā.

1 Lihtenšteinas Hercogistei ir muitas ūnija ar Šveici un tā ir arī Eiropas Ekonomiskās Telpas Līguma Dalībvalsts

(1) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5. ievadpiezīmi.

(a) Džutas dzijas pielietošana tiek atļauta no 2000. gada 1. jūlija.

(2) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

 

Decision No. 2 /1998 Of The Joint Committee Of The Free Trade Agreement Between The Republic Of Latvia And The Czech Republic

 

Having regard to the Free Trade Agreement between the Republic of Latvia and the Czech Republic, signed in Riga on 15 April l996 and Protocol 3 to this Agreement concerning the rules of origin of goods (the definition of the concept of "originating products") and related methods of administrative co-operation;

Having in mind provisions of Articles 35, 36 and 38 of the Free Trade Agreement between the Republic of Latvia and the Czech Republic;

Whereas within this Protocol 3 the definition of the term "originating products" needs to be amended to ensure the proper operation of the extended system of cumulation which permits the use of materials originating in the European Community; the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, the Republic of Bulgaria, Romania, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Estonia, the Republic of Slovenia, the European Economic Area, Iceland, Norway and Switzerland;

Whereas it would seem advisable to maintain in operation by 31 December 2000 the system of flat rate charges provided for in Article 15 of this Protocol 3 in connection with the prohibition of drawback and exemption from customs duty;

Whereas it would also be appropriate to extend the cumulation system to such products originating in the Republic of Turkey;

Whereas to facilitate and simplify administrative tasks it would be desirable to amend the wording of Articles 3, 4 and 12 of this Protocol 3;

Whereas taking into account of changes in processing techniques and shortages of certain raw materials, some corrections must be made to the list of working and processing requirements which non-originating materials have to fulfil to qualify for originating status,

The Joint Committee consisted of the Representatives of the Parties HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Protocol 3 concerning the rules of origin of goods (the definition of the concept of "originating products") and related methods of administrative cooperation is hereby amended as follows:

1. Paragraph 1(i) of Article 1 shall be replaced by the following:

"(i) "added value" shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other countries referred to in Article 4 or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first price verifiably paid for the products in the Party."

2.The whole Article 3 shall be deleted.

3. Article 4 shall be replaced by the following:

" Article 4

Cumulation of origin

l. Without prejudice to the provisions of Article 2 paragraph l, products shall be considered as originating in a Party if such products are obtained there, incorporating materials originating in the European Community, the Republic of Bulgaria, the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, Romania, the Republic of Lithuania, the Republic of Latvia, the Republic of Estonia, the Republic of Slovenia, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein)1 or the Republic Turkey in accordance with the provisions of the Protocol on rules of origin annexed to the Agreements between this Party and each of these countries, provided that the working or processing carried out in the Party goes beyond that referred to in Article 7 of this Protocol. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing.

2. Where the working or processing carried out in the Party does not go beyond the operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered as originating in the Party only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in any one of the other countries referred to in paragraph 1. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the country which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in this Party.

3. Products, originating in one of the countries referred to in paragraph 1, which do not undergo any working or processing in the Party, retain their origin if exported into one of these countries.

4. The cumulation provided for in this Article may only be applied to materials and products which have acquired originating status by an application of rules of origin identical to those given in this Protocol".

4. Article 12 shall be replaced by the following:

" Article 12

Principle of territoriality:

l. Except as provided for in Article 4 and paragraph 3 of this Article, the conditions for acquiring originating status set out in Title II must continue to be fulfilled at all times in the Parties.

2. Except as provided for in Article 4, where originating goods exported from one of the Parties to another country return, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) the returning goods are the same as those that were exported; and

(b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.

3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside the Parties on materials exported from one of the Parties and subsequently reimported there, provided:

(a) the said materials are wholly obtained in one of the Parties or have undergone working or processing beyond the insufficient operations listed in Article 7 prior to being exported; and

(b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

i) the reimported goods have been obtained by working or processing the exported materials; and

ii) the total added value acquired outside the Parties by applying the provisions of this Article does not exceed 10% of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed.

4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside the Parties. But where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the Party concerned, taken together with the total added value acquired outside the Party by applying the provisions of this Article, shall not exceed the stated percentage.

5. For the purposes of applying the provisions of paragraphs 3 and 4, "total added value" shall be taken to mean all costs arising outside the Parties, including the value of the materials incorporated there.

6. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfil the conditions set out in the list in Annex II or which can be considered sufficiently worked or processed only if the general values fixed in Article 6(2) are applied.

7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products coming under Chapters 50 to 63 of the Harmonised System.

8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article and done outside the Parties shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements."

5. In Paragraph 6 of Articles 15 the date "31 December 1998" shall be replaced by the new date "31 December 2000".

6. In Article 26 the reference "C2/CP3" shall be replaced by the new reference "CN22/CN23".

7. In Annex I. Note 5.2, the following new text "current conducting filaments" shall be added between the texts "artificial man-made filaments" and "synthetic man-made staple fibres of polypropylene".

8. In Annex I. Note 5.2 the text of the fifth example ("A carpet with tufts... are met.") shall be deleted.

9. In Annex II, between the rules for HS heading Nos 2202 and 2208 the following rule shall be inserted:

"HS heading Description of product Working or processing carried out on

No non-originating materials that

confers originating status

(1) (2) (3) or (4)

2207 Undenatured ethyl alcohol Manufacture:

of an alcoholic strength by - using materials not classified

volume of 80% vol. or higher; in headings 2207 of 2208"

ethyl alcohol and other spirits,

denatured, of any strength.

10. In Annex II, the rule for Charter 57 shall be replaced by:

"Chapter Carpets and other textile

57 floor coverings:

- Of needleloom felt Manufacture from2:

- natural fibres or

- chemical materials or

textile pulp However:

- polypropylene filament

of heading 5402,

- polypropylene fibres

of heading 5503 or 5506,

- polypropylene filament

tow of heading 5501, of which

the denomination in all cases

of a single filament or fibre

is less than 9 decitex, may be

used provided their value

does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

-jute fabric may be used

as backing

- Of other felt Manufacture from':

- natural fibres not carded

or combed

or otherwise processed

for spinning,

or

- chemical materials or

textile pulp

- Other Manufacture from':

- coir or jute yarn (a),

- synthetic or artificial

filament yarn,

- natural fibres, or

- man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise processed for spinning

- jute fabric may be used

as backing"

11.In Annex, the rule for HS heading No 7006 shall be replaced by:

"7006 Glass of heading Nos 7003,

7004 or 7005, bent,

edgeworked, engraved,

drilled, enamelledor otherwise

worked, but not framed

or fitted with other materials:

- Glass plate substrate Manufacture from non-coated

coated with dielectric glass plate substrate of heading 7006

thin film, semiconductor

grade, in accordance with

SEMII standards 3

- Other Manufacture from materials

of heading 7001"

12. In Annex II the text of the rule for HS heading No 7601 shall be replaced by:

7601 Unwrought aluminium Manufacture in which:

- all the materials used are

classified within a heading

other than that of the product; and

- the value of all the materials

used does not exceed 50%

of the ex-works price of the product

or

Manufacture by thermal

or electrolytic treatment from

unalloyed aluminium

or waste and scrap of aluminium"

Article 2

1. This Decision shall enter into force on 1 January 1999 provided that before this date the Parties shall exchange the diplomatic notes confirming its approval by the Government of a respective Party.

2. If this Decision cannot enter into force in accordance with the paragraph 1 of this Article, it shall be applied on the date of a receipt of the latter diplomatic note confirming their approval by the Government of a respective Party.

1 The Principality if Liechtenstein has a Customs union with Switzerland, and is a Contracting Party to the Agreement on the European Economic Area.

2 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see introductory Note 5.

(a) The use of jute yarn is authorised from 1.7.200 .

3 SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

01.01.1999