Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sēklu aprites likumā

Izdarīt Sēklu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2002, 11.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 21.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 15.nr.; 2009, 20.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Sēklu un šķirņu aprites likums".

2. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likuma mērķis

(1) Šā likuma mērķis ir:

1) aizsargāt sēklu patērētājus no nekvalitatīvu sēklu lietošanas sējai;

2) reglamentēt lauksaimniecības kultūraugu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju šķirņu apriti.

(2) Šis likums attiecas uz:

1) lauksaimniecības kultūraugu un dārzeņu sugām, kas minētas normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību;

2) augļu koku un ogulāju sugām, kas minētas normatīvajos aktos par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla apriti. Uz augļu koku un ogulāju sugām attiecas tikai šā likuma V1 nodaļa."

3. 2.pantā:

izslēgt 1.punkta "f" apakšpunktu;

papildināt 1.punktu ar "h" un "i" apakšpunktu šādā redakcijā:

"h) izdod noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumus. Noteiktos apstākļos audzējama dārzeņu šķirne ir tāda šķirne, kurai nav būtiskas vērtības komerciālā dārzeņu ražošanā, bet kura ir izveidota audzēšanai noteiktos apstākļos, piemēram, īpašos agrotehniskos, klimatiskos vai augsnei raksturīgos apstākļos (turpmāk - noteiktos apstākļos audzējama dārzeņu šķirne),

i) izdod noteikumus par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai;";

izslēgt 4.punkta "l" apakšpunktu;

izteikt 4.punkta "o" apakšpunktu šādā redakcijā:

"o) organizē vai veic pēcpārbaudi sertificētām sēklām, standartsēklām, saglabājamās šķirnes sēklām un noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklām,";

papildināt 4.punktu ar "p" apakšpunktu šādā redakcijā:

"p) izsniedz atļauju tādu lopbarības augu sēklu maisījumu ieguvei un tirdzniecībai, kuri paredzēti dabiskās vides saglabāšanai (turpmāk - sēklu maisījumi dabiskās vides saglabāšanai)."

4. 5.pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda "šķirnes" ar vārdiem "un noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi reglamentē:

1) prasības noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanai;

2) minimālās prasības un kārtību, kādā veicama noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude;

3) prasības un kārtību, kādā noteiktos apstākļos audzējama dārzeņu šķirne iekļaujama Latvijas augu šķirņu katalogā;

4) prasības noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklu apritei;

5) prasības noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklu kvalitātei;

6) prasības noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklu saiņošanai un etiķetēšanai;

7) prasības noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklu pēcpārbaudei kontrollauciņos."

5. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Noteikumi par augu sēklu maisījumiem dabiskās vides saglabāšanai

Noteikumi par sēklu maisījumiem dabiskās vides saglabāšanai reglamentē:

1) sēklu maisījumu ievākšanas veidus un teritorijas, no kurām atļauts tos ievākt;

2) kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju sēklu maisījumu tirdzniecībai;

3) sēklu maisījumu tirdzniecības kvantitatīvos ierobežojumus;

4) prasības sēklu maisījumu kvalitātei;

5) prasības sēklu maisījumu saiņošanai un etiķetēšanai."

6. Papildināt 7.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts augu aizsardzības dienests lēmumu par atļaujas izsniegšanu sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju vai lēmumu par atļaujas izsniegšanu pazemināt izlases sēklas kategoriju pieņem mēneša laikā pēc sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētā iesniegumu iesniegšanas termiņa izbeigšanās."

7. Papildināt 7.1 panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklām, ja šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā kā noteiktos apstākļos audzējama dārzeņu šķirne, ievērojot noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumos ietvertās prasības."

8. Papildināt 8.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts augu aizsardzības dienests lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai pieņem triju mēnešu laikā, savukārt divgadīgajām un daudzgadīgajām dārzeņu sugām - 15 mēnešu laikā pēc sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētā iesniegumu iesniegšanas termiņa izbeigšanās, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pēdējās lauka apskates."

9. 9.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Standartsēklu, saglabājamās šķirnes sēklu un noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklu kvalitāti novērtē sagatavotājs vai saiņotājs, vai Valsts augu aizsardzības dienests.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "(publicētas Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā internetā)";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts augu aizsardzības dienests lēmumu par sēklu kvalitātes atbilstību attiecīgās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētajām sēklu kategorijas prasībām pieņem divu mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumos paredzētā analīžu termiņa izbeigšanās."

10. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas augu šķirņu katalogs ir augu šķirņu saraksts, kurā iekļauto šķirņu sēklas atļauts sertificēt un pārbaudīt kā standartsēklas, saglabājamās šķirnes sēklas vai noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklas un pārdot tās saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem, kā arī saglabājamās šķirnes vai noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem.";

papildināt trešo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) norāde "noteiktos apstākļos audzējama dārzeņu šķirne", ja tā katalogā ir iekļauta kā noteiktos apstākļos audzējama dārzeņu šķirne."

11. 11.1 pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"1) tā atzīta par atšķirīgu, viendabīgu un stabilu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi. Šķirne tiek atzīta par:";

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) tās nosaukums atbilst Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām. Valsts augu aizsardzības dienests lēmumu par šķirnes nosaukuma atbilstību pieņem sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad iesniegts iesniegums par šķirnes iekļaušanu katalogā;";

papildināt piektās daļas 2.punktu ar vārdiem "un noteiktos apstākļos audzējamām dārzeņu šķirnēm";

papildināt pantu ar vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Šķirni atzīst par noteiktos apstākļos audzējamu dārzeņu šķirni un iekļauj katalogā, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1) šķirne saskaņā ar noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem ir atzīta par atšķirīgu, viendabīgu un stabilu atbilstoši vismaz minimālajām prasībām noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudei;

2) šķirnei nav būtiskas vērtības komerciālā dārzeņu ražošanā, bet tā ir izveidota audzēšanai īpašos agrotehniskos, klimatiskos vai augsnei raksturīgos apstākļos;

3) ir ievērotas noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumos paredzētās prasības.

(12) Valsts augu aizsardzības dienests pēc tam, kad saņemts iesniegums par šķirnes iekļaušanu katalogā, pieņem lēmumu par:

1) sugām, kurām jāveic šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšana:

a) triju gadu laikā - labības (vasarāju formām), viengadīgo lopbarības augu, eļļas augu (vasarāju formām), šķiedraugu, kartupeļu un biešu šķirnēm,

b) trīsarpus gadu laikā - labības (ziemāju formām) un eļļas augu (ziemāju formām) šķirnēm,

c) piecu gadu laikā - daudzgadīgo lopbarības augu šķirnēm;

2) sugām, kurām saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3.punktu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšana nav jāveic, - septiņu mēnešu laikā.

(13) Ja pēc Nacionālās augu šķirņu padomes priekšlikuma termiņš šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanai ir pagarināts par vienu gadu, attiecīgi par vienu gadu tiek pagarināts arī termiņš lēmuma pieņemšanai par šķirnes iekļaušanu katalogā."

12. Papildināt likumu ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

"V1 nodaļa

Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksts

12.1 pants. Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošana un tā uzturēšana

(1) Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā (turpmāk - šķirņu saraksts) iekļauj normatīvajos aktos par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla apriti minētās augļu koku un ogulāju ģinšu un sugu, kā arī starpsugu hibrīdu šķirnes.

(2) Šķirņu sarakstu kārto un uztur Valsts augu aizsardzības dienests.

(3) Ministru kabinets izdod noteikumus par šķirņu saraksta veidošanu, kuros paredz:

1) prasības un kārtību, kādā šķirnes iekļauj un uztur šķirņu sarakstā, kā arī izslēdz no tā;

2) prasības šķirnes aprakstam un tā atzīšanas kārtību;

3) kārtību, kādā glabājama un publicējama ar šķirņu saraksta veidošanu saistītā informācija;

4) ar šķirņu sarakstu saistītās informācijas apmaiņas kārtību.

(4) Šķirņu sarakstā iekļauto šķirņu pavairojamo materiālu atļauts pārdot saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla apriti.

(5) Šķirņu sarakstā norāda šādu informāciju:

1) sugas nosaukums;

2) šķirnes nosaukums;

3) valsts, kurā šķirne selekcionēta;

4) selekcionārs, šķirnes uzturētājs un viņu pilnvarotais pārstāvis (ja tāds ir) un tā adrese;

5) šķirnes aizsardzība;

6) norāde, ja šķirne ir ģenētiski modificēta.

12.2 pants. Šķirņu iekļaušana augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā

Valsts augu aizsardzības dienests šķirni iekļauj šķirņu sarakstā saskaņā ar noteikumiem par šķirņu saraksta veidošanu, ja tai ir oficiāls šķirnes apraksts, kas izveidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi, vai Valsts augu aizsardzības dienesta atzīts šķirnes apraksts."

13. 13.1 pantā:

papildināt pirmo daļu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9) noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirņu sēklas, ja:

a) šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā kā noteiktos apstākļos audzējama dārzeņu šķirne,

b) sēklu kvalitāte atbilst noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumu prasībām,

c) sēklas ir saiņotas un etiķetētas atbilstoši noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumu prasībām,

d) sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti atbilst noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumu prasībām;

10) sēklu maisījumu dabiskās vides saglabāšanai, ja:

a) Valsts augu aizsardzības dienests ir izsniedzis atļauju tā ieguvei un tirdzniecībai,

b) sēklas ir saiņotas un etiķetētas atbilstoši noteikumu prasībām par sēklu maisījumiem dabiskās vides saglabāšanai,

c) sēklu kvalitāte atbilst noteikumiem par sēklu maisījumiem dabiskās vides saglabāšanai,

d) ir nodrošināti sēklu daudzuma kvantitatīvie ierobežojumi, kas noteikti normatīvajos aktos par sēklu maisījumiem dabiskās vides saglabāšanai.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts augu aizsardzības dienests triju mēnešu laikā pēc dienas, kad saņemts Nacionālās augu šķirnes padomes priekšlikums par konkrētas šķirnes audzēšanas aizliegšanu vai audzēšanas ierobežošanu, izvērtē iespējamo kaitējumu un nosūta Eiropas Komisijai iesniegumu par atļauju pieņemt lēmumu aizliegt audzēt attiecīgo šķirni valsts teritorijā."

14. Papildināt 16.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Valsts augu aizsardzības dienests atļauju izvietot tirgū tādu šķirņu sēklas, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem, izsniedz divu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas."

15. Izslēgt 18.panta otrajā daļā vārdu "(uzņēmējsabiedrības)".

16. Papildināt 21.panta 2.punktu ar vārdiem "vai šķirņu sarakstā".

17. Papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"11. Ministru kabinets līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 2.panta 1.punkta "h" apakšpunktā minētos noteikumus.

12. Ministru kabinets līdz 2011.gada 30.novembrim izdod šā likuma 2.panta 1.punkta "i" apakšpunktā minētos noteikumus.

13. Ministru kabinets līdz 2011.gada 31.decembrim izdod šā likuma 12.1 panta trešajā daļā minētos noteikumus.

14. Grozījumi šā likuma 21.panta 2.punktā attiecībā uz punkta papildināšanu ar vārdiem "vai šķirņu sarakstā" stājas spēkā 2011.gada 1.jūnijā."

18. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12) Komisijas 2009.gada 26.novembra direktīvas 2009/145/EK, ar ko paredz dažas atkāpes attiecībā uz tādu dārzeņu savvaļas sugu un šķirņu atzīšanu, kas ir tradicionāli audzētas noteiktos apvidos un reģionos un ko apdraud ģenētiskā erozija, un tādu dārzeņu šķirņu atzīšanu, kam nav būtiskas vērtības attiecībā uz komerciālu augkopību, bet kas ir izveidotas audzēšanai noteiktos apstākļos un šo savvaļas sugu un šķirņu sēklu tirdzniecībai (Dokuments attiecas uz EEZ);

13) Komisijas 2010.gada 30.augusta direktīvas 2010/60/ES, ar ko paredz atsevišķas atkāpes tādu lopbarības augu sēklu maisījumu tirdzniecībai, ko paredzēts izmantot dabas vides saglabāšanai (Dokuments attiecas uz EEZ)."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 16.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 30.decembrī

31.12.2010