Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1999.gada 16.februārī Noteikumi Nr. 57

Rīgā (prot. Nr. 12, 26.§)

Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras nolikums

Izdoti saskaņā ar

Tūrisma likuma 6.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Latvijas Tūrisma attīstības aģentūra (turpmāk - aģentūra) ir valsts institūcija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā. Aģentūra īsteno valsts tūrisma politiku un veicina tūrisma attīstību Latvijā.

2. Aģentūras nosaukums latviešu valodā - "Latvijas Tūrisma attīstības aģentūra". Aģentūras nosaukums angļu valodā - "Latvian Tourism Development Agency".

3. Aģentūra ir juridiska persona, un tai ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu aģentūras nosaukumu, kā arī norēķinu konts Valsts kasē.

II. Aģentūras uzdevumi un funkcijas

4. Aģentūrai ir šādi galvenie uzdevumi:

4.1. popularizēt vietējā un starptautiskā tūrisma iespējas Latvijā;

4.2. organizēt Latvijas tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju piedalīšanos starptautiskajos tūrisma gadatirgos;

4.3. veikt vietējā un starptautiskā tūrisma tirgus izpēti Latvijā un ārvalstīs;

4.4. sagatavot starptautisko līgumu projektus par sadarbību tūrisma jomā;

4.5. savas kompetences ietvaros pildīt starptautiskajos līgumos noteiktās prasības un pienākumus;

4.6. veikt citus uzdevumus, kas paredzēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un aģentūras noslēgtajā pārvaldes līgumā.

5. Aģentūra savas kompetences ietvaros:

5.1. kā publisko tiesību subjekts veic šādas funkcijas:

5.1.1. novērtē atbilstību tūrisma jomā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

5.1.2. piedalās tūrisma attīstības nacionālās programmas izstrādāšanā un īstenošanā;

5.1.3. reģistrē tūrisma uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) datu bāzes izveidei;

5.1.4. sniedz informāciju valsts un pašvaldību iestādēm;

5.2. kā privāto tiesību subjekts veic šādas funkcijas:

5.2.1. organizē starpvalstu sadarbības programmas un projektus un piedalās tajos, sadarbībā ar citām tūrisma organizācijām sagatavo projektus valsts investīciju programmai un nacionālajai indikatīvajai programmai, kā arī veicina programmu īstenošanu tūrisma jomā;

5.2.2. veido tūrisma informācijas birojus Latvijā un ārvalstīs;

5.2.3. izveido un uztur Latvijas tūrisma informācijas datu bāzi;

5.2.4. uz līguma pamata sadarbojas ar tūrisma informācijas centriem un tūrisma uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), lai apmainītos ar informāciju un popularizētu tūrismu;

5.2.5. sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām tūrisma organizācijām;

5.2.6. tūrisma jomā sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;

5.2.7. apsaimnieko tās valdījumā esošo nošķirto valsts mantu;

5.2.8. tehniski nodrošina Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes darbību.

III. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

un aģentūras attiecības

6. Attiecības starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un aģentūru regulē pārvaldes līgums. Pārvaldes līgumu ministrijas vārdā paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs un aģentūras vārdā - tās direktors.

7. Pārvaldes līgumā tiek noteikti:

7.1. aģentūras uzdevumi kārtējam gadam un perspektīvā darbība;

7.2. kārtība, kādā aģentūra sniedz pārskatu ministram;

7.3. aģentūras darbības novērtēšanas kritēriji;

7.4. aģentūras valsts finansējuma apmērs un tās valdījumā esošās nošķirtās valsts mantas apjoms un to izmantošanas noteikumi;

7.5. citi jautājumi, kurus līgumslēdzējas puses uzskata par nepieciešamiem.

8. Aģentūras darbību un pārvaldes līguma izpildi kontrolē vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iecelta ministrijas atbildīgā amatpersona, kas iesniedz ministram atzinumu par aģentūras darbības pārskatu.

9. Aģentūra sniedz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram un ministrijas atbildīgajai amatpersonai informāciju par aģentūras darbību.

IV. Aģentūras struktūra

10. Aģentūru vada aģentūras direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Aģentūras direktoru ieceļ amatā uz trijiem gadiem.

11. Aģentūrai var būt struktūrvienības. Aģentūra var atvērt tūrisma informācijas birojus ārvalstīs.

12. Aģentūras direktors:

12.1. ir atbildīgs par aģentūras darbību un attīstības stratēģijas izstrādi, kā arī nepieciešamo resursu piesaistīšanu un to efektīvu izmantošanu;

12.2. izveido, reorganizē un likvidē aģentūras struktūrvienības, kā arī apstiprina to nolikumus;

12.3. pieņem darbā un atlaiž no darba aģentūras darbiniekus un nosaka darbinieku atalgojumu;

12.4. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv aģentūru citās institūcijās, organizācijās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās);

12.5. pilda pārvaldes līgumā noteiktos uzdevumus, kā arī citus uzdevumus;

12.6. ne retāk kā reizi gadā pārvaldes līgumā noteiktajā kārtībā sniedz ministrijas atbildīgajai personai pārskatu par aģentūras darbības programmas izpildi, aģentūras uzdevumu īstenošanu un piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;

12.7. rīkojas ar aģentūras finansu līdzekļiem un ir atbildīgs par tās mantu;

12.8. veido ekspertu un speciālistu darba grupas tūrisma jautājumos;

12.9. piedalās Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes sēdēs.

V. Aģentūras manta un finansu līdzekļi

13. Aģentūras mantu un finansu līdzekļus veido:

13.1. aģentūras valdījumā esošā nošķirtā valsts manta;

13.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piešķirtie finansu līdzekļi pārvaldes līgumā noteikto uzdevumu veikšanai;

13.3. tūrisma attīstībai paredzētie privāto un nevalstisko organizāciju finansu līdzekļi;

13.4. par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtie finansu līdzekļi;

13.5. ārvalstu materiāltehniskā palīdzība.

14. Aģentūra ir atbildīga par savām saistībām ar tās valdījumā esošo nošķirto valsts mantu.

15. Aģentūras maksas pakalpojumus un to tarifus pēc aģentūras direktora priekšlikuma apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

16. Finansu gada beigās aģentūra publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" pārskatu par darbības rezultātiem un izlietotajiem finansu resursiem.

VI. Noslēguma jautājums

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 2.decembra noteikumus Nr.404 "Valsts tūrisma pārvaldes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 317.nr.).

 

Ministru prezidents V.Krištopans

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

20.02.1999