Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 16.05.2020. - 31.12.2020. / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr.50

Rīgā 1999.gada 16.februārī (prot. Nr.12 8.§)
Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība
I. Vispārīgais jautājums

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un aprēķina obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (turpmāk - darba negadījumu apdrošināšana) apdrošināšanas atlīdzību, kā arī kārtību, kādā aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, lai noteiktu apdrošināšanas atlīdzības apmēru.

II. Apdrošināšanas atlīdzības piešķiršana

2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - aģentūra) nodaļa izskata jautājumu par apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanu, pamatojoties uz:

2.1. sociāli apdrošinātās personas (turpmāk – apdrošinātā persona) vai tiesību uz atlīdzību pārņēmēja rakstisku pieprasījumu piešķirt apdrošināšanas atlīdzību, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs un pieprasītās atlīdzības veids;

2.2. Valsts darba inspekcijas elektroniski sniegto informāciju par darbā notikušo nelaimes gadījumu vai atzinumu par arodslimību, kas izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību;

2.3. šo noteikumu 11.2., 14.2., 18.1 2., 18.1 3., 18.1 4., 18.2 2., 18.2 3., 18.2 4., 18.4 2., 18.4 3., 18.7 2., 18.7 3., 18.8 2., 21.2., 21.3., 21.4., 21.5., 21.6. vai 24.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem un informāciju, kas apliecina tiesības uz attiecīgo apdrošināšanas atlīdzības veidu.

(Grozīts ar MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.5; MK 09.12.2008. noteikumiem Nr.1008; MK 19.07.2011. noteikumiem Nr.569; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.342, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

3. Aģentūra pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt apdrošināšanas atlīdzību un paziņo to apdrošinātajai personai vai tiesību uz atlīdzību pārņēmējai Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

(MK 19.07.2011. noteikumu Nr.569 redakcijā)

4. (Svītrots ar MK 09.12.2008. noteikumiem Nr.1008)

5. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.142)

6. Aģentūras nodaļa ir tiesīga pārbaudīt dokumentus un ziņas, kuras snieguši darba devēji, apdrošinātās personas un tiesību uz atlīdzību pārņēmēji.

(Grozīts ar MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.5)

7. Ja apdrošinātajai personai ir tiesības uz atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai tiesību uz atlīdzību pārņēmējam - par apgādnieka zaudējumu, bet apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai nepieciešams ilgāks laiks, nekā paredzēts šo noteikumu 3.punktā, aģentūras nodaļa ir tiesīga izmaksāt pieprasītājam avansā apdrošināšanas atlīdzību, kuras apmērs nepārsniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

(Grozīts ar MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.5)

8. Ja persona, kas saņem atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, piešķirto apdrošināšanas atlīdzību izmaksā kārtībā, kāda saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" noteikta pensijas izmaksai personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.342 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

9. (Svītrots ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.342, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

10. Ja pieprasījums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu nav atjaunots vai nav iesniegti citi aģentūras pieprasītie dokumenti, aģentūras nodaļa ar nākamā gada 1.janvāri pārtrauc apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.

(Grozīts ar MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.5)

III. Slimības pabalsts

11. Lēmumu par slimības pabalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz:

11.1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

11.2. vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā sagatavoto darbnespējas lapu vai tai pielīdzināmu ārvalstī izsniegtu darbnespēju apliecinošu dokumentu, kas apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.342, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

12. Slimības pabalstu piešķir par kalendāra dienām, un slimības pabalsta apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ps = Vd x Dn x 0,8, kur

Ps - slimības pabalsta apmērs;

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dn - darbnespējas perioda kalendāra dienu skaits, kas jāapmaksā saskaņā ar likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām".

13. Ja aģentūras nodaļā ir saņemta informācija par personas pārejošu darbnespēju, bet apdrošināšanas gadījumu apliecinošie dokumenti desmit dienu laikā nav saņemti, slimības pabalstu apdrošinātajai personai aprēķina un izmaksā saskaņā ar likumu "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu". Pēc visu apdrošināšanas gadījumu apliecinošo dokumentu saņemšanas apdrošinātajai personai slimības pabalstu pārrēķina saskaņā ar likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām".

(Grozīts ar MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.5; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.342, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

IV. Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

14. Lēmumu piešķirt atlīdzību par darbspēju zaudējumu pieņem, pamatojoties uz:

14.1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

14.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk - komisija) elektroniski sniegto informāciju par personas darbspēju zaudējumu un invaliditāti. Ja informāciju nav iespējams iesniegt elektroniski, izrakstu no komisijas akta par darbspēju zaudējumu (procentos) un invaliditātes izziņas kopiju komisija aģentūrā iesniedz papīra formā.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.142)

15. Atlīdzību par darbspēju zaudējumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vm x Iz
A= ————— , kur
100

A - atlīdzība par darbspēju zaudējumu;

Vm - apdrošinātās personas mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Iz - atlīdzība par darbspēju zaudējumu (procentos).

16. Atlīdzība par darbspēju zaudējumu tiek noteikta, ņemot vērā darbspēju zaudējumu (procentos) un tam atbilstošo atlīdzību par darbspēju zaudējumu (procentos) saskaņā ar tabulu:

Darbspēju
zaudējums (procentos)
Atlīdzība par darbspēju
zaudējumu (procentos)
100 80
90-99 75
80-89 70
70-79 65
60-69 60
50-59 55
40-49 50
30-39 45
25-29 35

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.142)

17. Atlīdzība par darbspēju zaudējumu apdrošinātajai personai tiek izmaksāta par kārtējo mēnesi aģentūras nodaļas noteiktajā dienā.

(Grozīts ar MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.5)

17.1 Ja darbspēju zaudējumu nosaka atkārtoti un pārtraukums, kad apdrošinātajai personai tika noteikts darbspēju zaudējums (novērtējums procentos), kas dod tiesības uz atlīdzību, nav bijis ilgāks par pieciem gadiem, atlīdzības izmaksu par darbspēju zaudējumu atjauno. Atjaunojot atlīdzības izmaksu, to pārskata, ņemot vērā visus indeksus, kas atlīdzībai piemēroti pirms tās atjaunošanas. Ja pagājuši vairāk nekā pieci gadi, atlīdzību par darbspēju zaudējumu piešķir no jauna.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.342 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

18. Atlīdzību par darbspēju zaudējumu pārrēķina ar dienu, kad iestājušies apstākļi, kas ir par pamatu atlīdzības pārrēķināšanai, ja:

18.1. saskaņā ar komisijas lēmumu mainās darbspēju zaudējuma novērtējums (procentos). Šādā gadījumā atlīdzību pārrēķina, ņemot vērā visus patēriņa cenu indeksus, kas atlīdzībai piemēroti pirms tās pārrēķināšanas, bet nemainot atlīdzības piešķiršanā piemēroto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu;

18.2. apdrošinātajai personai ir piešķirta vecuma vai izdienas pensija;

18.3. iesniegtajos dokumentos konstatētas neprecizitātes un, tās novēršot, mainās atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmērs;

18.4. ir tiesas nolēmums, kuru izpildot mainās atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmērs;

18.5. komisija apdrošinātajai personai sakarā ar funkcionāliem traucējumiem noteikusi īpašas kopšanas nepieciešamību;

18.6. (svītrots ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.342, kas piemērojami ar 01.07.2015.).

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.142; MK 19.07.2011. noteikumiem Nr.569; MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.412; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.342, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

IV1. Papildu izdevumu atlīdzināšana

(Nodaļa MK 19.07.2011. noteikumu Nr. 569 redakcijā)

18.1 Izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem (tajā skaitā ārstēšanos medicīniskās rehabilitācijas iestādē), ja netiek piemērota valsts garantētā otrā posma medicīniskā rehabilitācija, un ārstniecības līdzekļiem, kā arī pacienta maksājumus, ja tiek saņemta valsts garantētā otrā posma medicīniskā rehabilitācija, atlīdzina, pamatojoties uz:

18.1 1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

18.1 2. medicīniskās dokumentācijas veidlapu "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes", kurā norādīti personai sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi un to nepieciešamība;

18.1 3. maksājuma dokumentiem, kas apliecina attiecīgos izdevumus;

18.1 4. ārstējošā ārsta nosūtījumu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.

(MK 19.07.2011. noteikumu Nr. 569 redakcijā)

18.2 Izdevumus par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem personai atlīdzina, pamatojoties uz:

18.2 1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

18.2 2. komisijas elektroniski sniegto informāciju par apdrošinātās personas veselības stāvoklim atbilstošas pārkvalifikācijas nepieciešamību vai citas profesijas apgūšanu. Ja minēto informāciju elektroniski iegūt nav iespējams, komisija aģentūrai to iesniedz papīra formā;

18.2 3. izglītības dokumentiem, kas apliecina profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu;

18.2 4. maksājuma dokumentiem, kas apliecina attiecīgos izdevumus.

(MK 19.07.2011. noteikumu Nr. 569 redakcijā)

18.3 Aģentūra apdrošinātajai personai atlīdzina ceļa izdevumus, kas saistīti ar ārstniecības iestādes apmeklējumu, šādā kārtībā:

18.3 1. izdevumus par braukšanu ar sabiedrisko transportlīdzekli (izņemot taksometru) – atbilstoši braukšanas tarifam attiecīgajā transportlīdzeklī;

18.3 2. ja ārstniecības iestādi nav iespējams apmeklēt sabiedrisko transportlīdzekļu nepieejamības vai apdrošinātās personas veselības stāvokļa dēļ, izdevumus par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu – atbilstoši brauciena maršrutam, kilometrāžai un attiecīgā transportlīdzekļa degvielas patēriņam.

(MK 19.07.2011. noteikumu Nr. 569 redakcijā)

18.4 Ceļa izdevumus atlīdzina, pamatojoties uz:

18.4 1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

18.4 2. medicīniskās dokumentācijas veidlapu "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes", kurā norādīti ārstniecības iestādes apmeklējumu datumi un sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi;

18.4 3. faktiskos ceļa izdevumus apliecinošiem attaisnojuma dokumentiem (sabiedriskā transporta biļetes, degvielas uzpildes stacijas kases čeki vai kvītis).

(MK 19.07.2011. noteikumu Nr. 569 redakcijā)

18.5 Aģentūra, pamatojoties uz medicīniskās dokumentācijas veidlapu "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes", kurā ir ārstējošā ārsta norāde par pavadoņa nepieciešamību, apdrošinātajai personai atlīdzina pavadoņa ceļa izdevumus, pavadot personu no dzīvesvietas līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ. Minētos izdevumus atlīdzina tādā pašā apmērā, kādā atlīdzina ceļa izdevumus personai, ja tā ārstniecības iestādes apmeklējumam izmanto sabiedrisko transportu.

(MK 19.07.2011. noteikumu Nr. 569 redakcijā)

18.6 Apdrošināšanas atlīdzību tehnisko palīglīdzekļu iegādes izdevumu segšanai piešķir, ja attiecīgie tehniskie palīglīdzekļi nav iegādāti par valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 19.07.2011. noteikumu Nr. 569 redakcijā)

18.7 Tehnisko palīglīdzekļu iegādes un remonta izdevumus atlīdzina, pamatojoties uz:

18.7 1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

18.7 2. komisijas elektroniski sniegto informāciju par personas invaliditāti vai darbspēju zaudējumu;

18.7 3. ārstējošā ārsta vai ergoterapeita atzinumu par attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību.

(MK 19.07.2011. noteikumu Nr. 569 redakcijā)

18.8 Apdrošināšanas atlīdzību palielinātā apmērā pastāvīgas kopšanas nodrošināšanai piešķir, pamatojoties uz:

18.8 1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

18.8 2. komisijas elektroniski sniegto informāciju par personas invaliditāti, darbspēju zaudējumu un īpašas kopšanas nepieciešamību.

(MK 19.07.2011. noteikumu Nr. 569 redakcijā)

18.9 Apdrošināšanas atlīdzību palielinātā apmērā izmaksā līdz komisijas noteiktās invaliditātes, darbspēju zaudējuma un īpašas kopšanas nepieciešamības termiņa beigām. Ja pēc komisijas noteiktā darbspēju zaudējuma termiņa beigām personai vairs nav nepieciešama pastāvīga kopšana, aģentūra pārrēķina atlīdzības apmēru par darbspēju zaudējumu atbilstoši vispārīgajiem nosacījumiem.

(MK 19.07.2011. noteikumu Nr. 569 redakcijā)

V. Vienreizējais pabalsts

(Nodaļa svītrota ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.142)

19. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 142)

20. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 142)

VI. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

21. Lēmumu piešķirt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu pieņem, pamatojoties uz:

21.1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

21.2. ārstniecības iestādes izziņu par apdrošinātās personas nāves cēloņa saistību ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;

21.3. informāciju par miršanas fakta reģistrāciju;

21.4. dokumentiem, kas apliecina tiesību uz atlīdzību pārņēmēja radniecību vai laulību ar apdrošināto personu, - dzimšanas apliecību un/vai laulības apliecību (jāuzrāda);

21.5. komisijas informāciju par personas invaliditāti, ja tiesību uz atlīdzību pārņēmējam ir noteikta invaliditāte;

21.6. tiesas spriedumu par apgādības faktu, ja, pamatojoties uz šo noteikumu 21.4. un 21.5.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, nav iespējams konstatēt faktu par pilnīgu vai daļēju apgādību.

(Grozīts ar MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.5; MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.142; MK 19.07.2011. noteikumiem Nr.569)

22. Ja atlīdzības par apgādnieka zaudējumu kopējā summa, kas aprēķināta apgādībā bijušajām personām, pārsniedz 80 % no apdrošinātās personas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, katrai personai (saglabājot proporciju, kas izveidojusies starp atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēriem aprēķina sākumā) attiecīgi samazina atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēru, lai kopējā aprēķinātā summa nepārsniegtu likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" noteikto ierobežojumu.

22.1 Mainoties apgādājamo skaitam, atlīdzību par apgādnieka zaudējumu pārrēķina, ņemot vērā visus patēriņa cenu indeksus, kas atlīdzībai piemēroti pirms tās pārrēķināšanas, bet nemainot atlīdzības piešķiršanā piemēroto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.412 redakcijā)

23. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu apdrošinātajai personai tiek izmaksāta par kārtējo mēnesi aģentūras nodaļas noteiktajā dienā.

(Grozīts ar MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.5)

VII. Apbedīšanas pabalsts

24. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz:

24.1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

24.2. informāciju par miršanas fakta reģistrāciju.

(Grozīts ar MK 09.12.2008. noteikumiem Nr.1008; MK 19.07.2011. noteikumiem Nr.569)

25. (Svītrots ar MK 09.12.2008. noteikumiem Nr.1008.)

26. Apbedīšanas pabalsta apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pa = Vd x 2 x Dv, kur

Pa - apbedīšanas pabalsts;

Vd - mirušās sociāli apdrošinātās personas kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dv - vidējais dienu skaits šo noteikumu 27.punktā noteiktajā periodā.

26.1 Ja mirusi persona, kura saņēma atlīdzību par darbspēju zaudējumu, apbedīšanas pabalsta apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pa = A x 2, kur

Pa — apbedīšanas pabalsts;

A — atlīdzība par darbspēju zaudējumu.

(MK 04.01.2005. noteikumu Nr.5 redakcijā)

VIII. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšana

27. Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu apdrošinātajai personai aprēķina no apdrošināšanas iemaksu algas par periodu, kas noteikts likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 12.panta pirmajā vai ceturtajā daļā.

(MK 04.01.2005. noteikumu Nr.5 redakcijā)

28. Ja apdrošinātajai personai pirms arodslimības konstatēšanas dienas ir bijusi pārejoša darbnespēja, tad personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka no apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms pārejošas darbnespējas iestāšanās dienas laikposmā, kas beidzas vismaz divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

(MK 04.01.2005. noteikumu Nr.5 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.142)

29. Apdrošināšanas iemaksu algā ieskaita visu apdrošināšanas iemaksu algu, kuru apdrošinātā persona šo noteikumu 27. vai 28.punktā noteiktajā periodā guvusi kā darba ņēmējs, ja šajā periodā darba devējs veicis vai tam bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas darba negadījumu apdrošināšanai, izņemot piemaksas, prēmijas, pabalstus un cita veida atlīdzību, ko darba devējs saskaņā ar darba koplīgumā vai darba līgumā noteikto personai izmaksājis pārejošas darbnespējas laikā vai laikā, kad persona bijusi grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinājumā vai atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu.

(Grozīts ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.342, grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 3.punktu)

30. Lai noteiktu atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēru, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vm = (A1+ A2 + .. + A12) : B, kur

Vm - mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

A1, A2... - apdrošināšanas iemaksu algas summa, kas gūta šo noteikumu 27. vai 28.punktā noteiktā perioda attiecīgajā kalendāra mēnesī un no kuras darba devējs veicis vai tam bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas darba negadījumu apdrošināšanai;

B - mēnešu skaits, par kuriem šo noteikumu 27. vai 28.punktā noteiktajā periodā veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas darba negadījumu apdrošināšanai.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.142)

31. Lai noteiktu slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vd = (A1 + A2 + . . +A12) : D, kur

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

A1, A2 ... - apdrošināšanas iemaksu algas summa, kas gūta šo noteikumu 27.punktā noteiktā perioda attiecīgajā kalendāra mēnesī un no kuras darba devējs veicis vai tam bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas darba negadījumu apdrošināšanai;

D - kalendāra dienu skaits, par kurām šo noteikumu 27.punktā noteiktajā periodā veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas darba negadījumu apdrošināšanai.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.142)

32. Ja apdrošinātajai personai šo noteikumu 27. vai 28.punktā noteiktajā periodā nav bijusi apdrošināšanas iemaksu alga, tad:

32.1. lai noteiktu atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēru, pieņem, ka mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga ir 40 procenti no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms gada, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums);

32.2. lai noteiktu slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vd = Vvid x 0,4 x 12 : Dk, kur

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Vvid - valstī noteiktā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga (kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms gada, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums);

Dk - šo noteikumu 27.punktā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits.

(Grozīts ar MK 03.04.2001. noteikumiem Nr.156; MK 04.01.2005. noteikumiem Nr.5; MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.142)

33. (Svītrots ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.342, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

34. (Svītrots ar MK 09.12.2008. noteikumiem Nr.1008.)

IX. Noslēguma jautājumi

34.1 (Svītrots ar MK 04.01.2005. noteikumiem Nr. 5)

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 22.aprīļa noteikumus Nr.150 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām līdzekļu veidošanas un izlietošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 104./105.nr.; 1998, 235./236.nr.).

36. Apdrošinātajai personai, kurai apdrošināšanas gadījums iestājies līdz 2009.gada 31.decembrim, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai aprēķina no apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.142 redakcijā)

37. Ja darbnespējas lapa B nav sagatavota elektroniski, bet gan normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir sagatavota papīra formātā, izmantojot darbnespējas lapas veidlapu, persona to kopā ar iesniegumu slimības pabalsta piešķiršanai iesniedz jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.342 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

38. Aprēķinot apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta noteikšanai, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina periodā neieskaita kalendāra dienas, kurās persona saņēma dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu un vecāku pabalsta turpinājumu.

(MK 14.05.2020. noteikumu Nr. 297 redakcijā)

Ministru prezidents V.Krištopans

Labklājības ministrs V.Makarovs
16.05.2020