Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN ALBĀNIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĪGUMS PAR SADARBĪBU CĪŅĀ PRET TERORISMU, ORGANIZĒTO NOZIEDZĪBU, NELEGĀLU NARKOTISKO VIELU, PSIHOTROPO VIELU UN PREKURSORU APRITI

Latvijas Republikas valdība un Albānijas Republikas Ministru padome (turpmāk tekstā "Puses"),

cenšoties veicināt to divpusējās sadarbības attīstību;

būdamas pārliecinātas par sadarbības būtisko nozīmi, lai cīnītos pret noziedzību, it īpaši terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti;

nolūkā pastiprināt kopīgos centienus cīņā pret terorismu;

vēloties saskaņot savu darbību cīnoties pret starptautisko organizēto noziedzību;

ievērojot atbilstošas starptautiskās vienošanās;

vienojās par sekojošo:

1. pants

1. Ievērojot Pušu nacionālos normatīvos aktus un saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Puses sadarbojas cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti.

2. Puses sadarbojas it īpaši gadījumos, kad noziedzīgi nodarījumi vai to sagatavošana tiek īstenota vienas Puses valsts teritorijā un iegūtā informācija attiecas uz otras Puses valsts teritoriju.

2.pants

Lai cīnītos pret terorismu, Puses:

1) apmainās ar informāciju par plānotajiem vai izdarītajiem terorisma aktiem, par personām, kuras piedalās šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, izdarīšanas metodēm un izmantotajām ierīcēm;

2) apmainās ar informāciju par teroristu grupām un šo grupu dalībniekiem, kuri plāno, izdara vai ir izdarījuši noziedzīgus nodarījumus vienas Puses valsts teritorijā, nodarot kaitējumu kādai no Pusēm, kā arī ar informāciju, kas nepieciešama, lai cīnītos pret terorismu un noziedzīgiem nodarījumiem, kas rada nopietnus draudus sabiedriskajai drošībai;

3) apmainās ar analītiskajiem un citiem materiāliem, kas saistīti ar terorismu;

4) apmainās ar pieredzi un zināšanām drošības nodrošināšanas jomā;

5) saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem pēc vienas no Pusēm pieprasījuma otra Puse vai abas Puses kopīgi veic operatīvos un citus pasākumus.

3.pants

Lai cīnītos pret nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti, Puses:

1) informē viena otru par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālā apritē iesaistītajām personām; par slēpšanas vietām, transporta līdzekļiem un izdarīšanas metodēm; par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru izcelsmes vietām un galamērķiem, kā arī par jebkādām citām ar šādiem noziedzīgiem nodarījumiem saistītām ziņām, ciktāl tās ir nepieciešamas, lai cīnītos pret šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

2) informē viena otru par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālās starptautiskās aprites metodēm un citiem atbilstošiem faktiem;

3) apmainās ar kriminālistisko un kriminoloģisko pētījumu par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu apriti rezultātiem;

4) ja nepieciešams, nodod viena otrai narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru paraugus;

5) apmainās ar pieredzi narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites kontrolē;

6) pamatojoties uz vienas Puses pieprasījumu, saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem akliem, tās kopīgi veic operatīvās un citas darbības.

4. pants

Lai cīnītos pret noziedzību, it īpaši organizēto noziedzību, Puses:

1) informē viena otru par organizētajā noziedzībā iesaistītajām personām, viņu sakariem, noziedzīgo organizāciju un grupu struktūru, lietu faktiem (it īpaši par laiku, vietu un izdarīšanas metodi), apdraudējuma objektiem, veiktajiem pasākumiem, kā arī citām atbilstošām ziņām, ciktāl tās ir nepieciešamas, lai cīnītos pret šādiem noziedzīgiem nodarījumiem;

2) apmainās ar informāciju un pieredzi par transnacionālu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas metodēm un jaunām formām;

3) apmainās ar kriminālistisko un kriminoloģisko pētījumu rezultātiem un pieredzi izmeklēšanas tehnikā un darba metožu un aprīkojuma pielietošanā;

4) pēc pieprasījuma nodod viena otrai tās rīcībā esošo informāciju un priekšmetu paraugus, kas saistīti ar noziedzīgiem nodarījumiem vai izmantoti, lai izdarītu noziedzīgus nodarījumus;

5) veic speciālistu apmaiņu kopējai vai savstarpējai apmācībai, lai iegūtu augstāka līmeņa kompetenci un savstarpēji mācītos cīņā pret noziedzīgiem nodarījumiem izmantotos jaunākos sasniegumus izmeklēšanas tehnikā, aprīkojumā un metodēs;

6) pamatojoties uz vienas Puses pieprasījumu, saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem, otra Puse vai abas Puses kopīgi veic operatīvās un citas darbības.

5.pants

1. Lai īstenotu šī Līguma noteikumus, Pušu kompetentās iestādes, no Latvijas Republikas puses:

Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Drošības policija, Valsts robežsardze, Valsts ieņēmumu dienests;

un no Albānijas Republikas puses:

Iekšlietu ministrija, Valsts policijas Galvenā direkcija, Muitas Galvenā direkcija un Finanšu ministrija,

savu pilnvaru un kompetences ietvaros sadarbojas viena ar otru tieši.

2. Pušu kompetentās iestādes var precizēt sadarbību konkrētās jomas un sazināšanās veidus atsevišķos Protokolos.

3. Puses pa diplomātiskiem kanāliem paziņo viena otrai kompetento iestāžu kontaktinformāciju un to kompetenču jomas, kas nepieciešamas savstarpējai komunikācijai.

4. Puses nekavējoties informē viena otru pa diplomātiskajiem kanāliem par izmaiņām Pušu kompetento iestāžu sarakstā, kas noteikts šī panta pirmajā daļā.

5. Ja nav citas vienošanās, komunikācija un informācijas apmaiņa starp abu Pušu kompetentajām iestādēm notiek angļu valodā.

6. pants

1. Sadarbība starp Pušu kompetentām iestādēm notiek, pamatojoties uz pieprasījumiem. Pieprasījumi tiek nosūtīti Pušu kompetentām iestādēm to kompetences ietvaros.

2. Sadarbības pieprasījumi tiek veikti oficiāli rakstveidā un nogādāti ar drošu tehnisku līdzekļu starpniecību. Sadarbības pieprasījumu paraksta kompetentās iestādes vadītājs vai tā vietnieks, vai citas viņu pilnvarotas personas un to apstiprina ar kompetentās iestādes zīmogu.

3. Sadarbības pieprasījumos tiek norādīts pieprasītājas kompetentās iestādes nosaukums, pieprasījuma priekšmets, pamatojums, kā arī papildu informācija, par pieprasījumā iekļaujamajiem personas datiem. Sadarbības pieprasījumiem var tikt pievienoti citi dokumenti, kas attiecas uz pieprasījuma priekšmetu.

4. Ja vienas Puses kompetentā iestāde nespēj atbildēt uz tai iesniegto pieprasījumu, tā pārsūta šo pieprasījumu citai savas Puses kompetentai iestādei un informē par to pieprasītāju kompetento iestādi.

7.pants

Ievērojot Pušu nacionālos normatīvos aktus par personu datu aizsardzību, kas nodoti sadarbības ietvaros, ir spēkā šādi nosacījumi:

1) saņemošā Puse tos drīkst izmantot tikai tādam mērķim un saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus ir noteikusi nododošā Puse;

2) pēc nododošās Puses pieprasījuma saņemošā Puse sniedz informāciju par nodoto datu izmantošanu un tādējādi sasniegtajiem rezultātiem;

3) personas datus var nodot tikai šī Līguma 5.panta pirmajā daļā minētajām Pušu kompetentajām iestādēm, kas cīnās pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti. Datus var nodot citām iestādēm tikai ar iepriekšēju nododošās Puses atļauju;

4) nododošā Puse nodrošina, ka nododamie dati ir precīzi, un pārliecinās, ka datu nodošana ir nepieciešama un atbilst noteiktajam mērķim. Ja vēlāk atklājas, ka tika nodoti neprecīzi dati vai dati, kurus nedrīkstēja sniegt, saņemošā Puse tiek nekavējoties par to informēta. Saņemošā Puse izlabo kļūdas vai, gadījumos, kad datus nedrīkstēja nodot, tos iznīcina;

5) persona, kuras personas dati tiek nodoti, pēc tās lūguma un saskaņā ar attiecīgās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir jāinformē par šādiem datiem un to iecerēto izmantošanu; valsts drošības un sabiedriskās kārtības interesēs šādas informācijas sniegšana var tikt atteikta;

6) nododot datus, nododošā Puse informē saņemošo Pusi par to dzēšanas termiņu saskaņā ar nododošās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Neatkarīgi no termiņa, dati attiecībā uz personu tiek dzēsti tiklīdz tie vairs nav nepieciešami. Nododošā Puse tiek informēta par nodoto datu dzēšanu un dzēšanas iemesliem. Šī Līguma izbeigšanas gadījumā, visi uz tā pamata saņemtie dati ir iznīcināmi;

7) Puses reģistrē datu nodošanu, saņemšanu un dzēšanu speciāli šim nolūkam izveidotā datu bāzē;

8) Puses veic saņemto personas datu aizsardzību pret neatļautu piekļūšanu, pārveidošanu un atklāšanu.

8.pants

1. Saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem Puses aizsargā informāciju, kuru jebkura no Pusēm klasificēja kā neizpaužamu, ciktāl tas ir nepieciešams saskaņā ar nosūtošās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

2. Dokumentus, datus un tehnisko aprīkojumu, kas nodoti saskaņā ar šo Līgumu, var nodod valstij, kas nav šī Līguma Puse, tikai ar iepriekšēju rakstisku nododošās Puses atļauju, kura tos izsniegusi.

9.pants

1. Lai veicinātu un izvērtētu sadarbību saskaņā ar šo Līgumu, Pušu kompetentās iestādes var izveidot Apvienoto Komisiju. Puses pa diplomātiskiem kanāliem paziņo viena otrai par saviem pārstāvjiem, kas iecelti Apvienotās Komisijas sastāvā.

2. Apvienotās Komisijas sanāksmes notiek pēc nepieciešamības pēc jebkuras Puses iniciatīvas. Komisijas sanāksmes noliek pārmaiņus Latvijas Republika un Albānijas Republikā.

10.pants

Pusēm ir tiesības pilnībā vai daļēji noraidīt pieprasījumu par palīdzību vai sadarbību, vai arī izvirzīt nosacījumus šāda pieprasījuma izpildei, ja pieprasījuma izpilde ierobežo valsts suverenitāti, apdraud tās drošību, sabiedrisko kārtību, citas būtiskās intereses vai ir pretrunā ar tās nacionāliem normatīvajiem aktiem.

11.pants

Šī Līguma noteikumi neietekmē citu Latvijas Republikas vai Albānijas Republikas noslēgto divpusējo vai daudzpusējo starptautisko vienošanās noteikumu piemērošanu.

12.pants

Kompetentās iestādes sedz visus parastos izdevumus, kuri tām rodas, izpildot pieprasījumu, bet ārkārtējo izdevumu apmaksas kārtība starp iesaistītajām Pušu kompetentajām iestādēm tiek saskaņota atsevišķi.

13.pants

1. Jebkurš strīds, kas attiecas uz šā Līguma interpretāciju un piemērošanu, tiek risināts tiešu sarunu ceļā vai konsultējoties starp Pušu kompetentajām iestādēm to kompetenču ietvaros.

2. Ja šā panta pirmajā daļā norādīto strīdu risināšanas veidā netiek panākta nekāda vienošanās, strīds tiek risināts pa diplomātiskajiem kanāliem.

14.pants

Puses var izdarīt grozījumus vai papildinājumus šajā Līgumā, noformējot tos kā protokolus, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Šī Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā saskaņā ar šī Līguma 15.panta pirmo daļu.

15.pants

1. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laika periodu un stājas spēkā dienā, kad saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums pa diplomātiskiem kanāliem, ar kuru Puses paziņo viena otrai par iekšējo procedūru izpildi, kas nepieciešamas, lai Līgums stātos spēkā.

2. Katra Puse jebkurā laikā var izbeigt šo Līgumu, rakstiski paziņojot par nodomu otrai Pusei pa diplomātiskajiem kanāliem. Šis Līgums zaudē spēku deviņdesmitajā dienā, kas seko datumam, kad saņemts šāds paziņojums.

Parakstīts Tirānā, 2009.gada 16.decembrī divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, albāņu un angļu valodās, visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Itālijas Republikā

Astra Kūrme

Albānijas Republikas Ministru padomes vārdā

iekšlietu ministra vietnieks

Avenirs Peka