Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1999.gada 10.augustā Noteikumi Nr. 278

Rīgā (prot. Nr. 40, 1.§)

Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar Tūrisma likuma 9.panta otro daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome (turpmāk - padome) ir institūcija, kuras lēmumi tūrisma jomā ir rekomendējoši valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kā arī sabiedriskajām organizācijām.

II. Padomes funkcijas un tiesības

2. Padomes funkcijas ir:

2.1. saskaņot tūrisma politikas īstenošanā iesaistīto ministriju, pašvaldību, tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un sabiedrisko organizāciju intereses un darbību, lai sekmētu tūrisma attīstību;

2.2. veicināt tūrisma nozares integrāciju valsts sociāli ekonomiskās attīstības procesā;

2.3. piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē tūrisma jomā;

2.4. atbalstīt Latvijas tūrisma iespēju un pakalpojumu popularizēšanu un reklāmas pasākumus Latvijā un ārvalstīs;

2.5. sniegt priekšlikumus vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram un Latvijas Tūrisma attīstības aģentūrai tūrisma attīstības jomā;

2.6. izvērtēt priekšlikumus par nozarei nepieciešamo kvalificēto speciālistu profesionālās sagatavošanas stratēģiju, kā arī piedalīties kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas programmu izstrādē un profesionālās sagatavotības kritēriju noteikšanā;

2.7. sagatavot priekšlikumus Latvijas tūrisma informācijas un tūrisma tirgvedības plānu izstrādei un tūrisma nozares izpētei;

2.8. veicināt valsts institūciju un sabiedrisko organizāciju sadarbību ar ārvalstu un starptautiskajām tūrisma organizācijām.

3. Padomei ir tiesības:

3.1. pieprasīt un saņemt no valsts iestādēm, pašvaldībām, Latvijas tūrisma uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un organizācijām tās darbībai nepieciešamo informāciju. Ja šī informācija satur komercnoslēpumu, padome to nedrīkst izpaust;

3.2. sadarboties ar sabiedrības informācijas līdzekļiem;

3.3. ierosināt izveidot darba grupas tūrisma attīstības jautājumu analīzei un risināšanai;

3.4. izskatīt jebkuru nozarei svarīgu jautājumu, ja nepieciešams, pieaicināt padomes sēdēs par konsultantiem attiecīgas amatpersonas, speciālistus vai sabiedrisko organizāciju pārstāvjus.

III. Padomes sastāvs un darbība

4. Padomes sastāvā ir pa vienam pilnvarotam pārstāvim no šādām valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām:

4.1. Ārlietu ministrijas;

4.2. Ekonomikas ministrijas;

4.3. Iekšlietu ministrijas;

4.4. Kultūras ministrijas;

4.5. Satiksmes ministrijas;

4.6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas;

4.7. Zemkopības ministrijas;

4.8. Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras;

4.9. Latvijas Pašvaldību savienības;

4.10. Kurzemes un Zemgales tūrisma padomes;

4.11. Latgales tūrisma asociācijas;

4.12. Vidzemes tūrisma apvienības;

4.13. Jūrmalas kūrortu un tūrisma asociācijas;

4.14. Latvijas Balneoloģijas un klimatoloģijas asociācijas;

4.15. Latvijas Tūrisma gidu asociācijas;

4.16. Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs";

4.17. Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas;

4.18. Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācijas;

4.19. Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas;

4.20. Latvijas Starptautisko autopārvadātāju asociācijas.

5. Padomes personālsastāvu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

6. Ja nepieciešams, šo noteikumu 4.punktā minētās valsts institūcijas un sabiedriskās organizācijas pilnvaro citu pārstāvi piedalīties padomes sēdē bez balsstiesībām.

7. Padomes pirmo sēdi sasauc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Padome ar vienkāršu balsu vairākumu no padomes locekļu vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja biedru, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 14 padomes locekļu.

8. Padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja biedrs:

8.1. apstiprina padomes izstrādāto darbības stratēģiju;

8.2. plāno un organizē padomes darbu;

8.3. izstrādā padomes sēžu darba kārtību un organizē paredzēto jautājumu izskatīšanu;

8.4. sasauc un vada padomes sēdes, paraksta padomes lēmumus un citus dokumentus;

8.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi;

8.6. kontrolē padomes lēmumu izpildi.

9. Padomes lietvedību kārto padomes sekretārs.

10. Padomes sēdes sasauc pēc padomes priekšsēdētāja ierosinājuma vai vismaz piecu padomes locekļu pieprasījuma.

11. Padomes sēdes ir atklātas un notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos.

12. Padomes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

13. Padome ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā puse padomes locekļu.

14. Padomes sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs un padomes sekretārs.

IV. Noslēguma jautājums

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 2.decembra noteikumus Nr.405 "Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 315./316.nr.).

 

Ministru prezidents A.Šķēle

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis