Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19 

Liepājā 2007.gada 22.novembrī (prot. Nr.12, 5.§)

Par pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts un piešķirts pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai (turpmāk - pabalsts).

1.2. Pabalstu ir tiesīga pieprasīt persona/ģimene, kura savu pamatdzīvesvietu ir deklarējusi Liepājas pilsētā.

1.3. Pabalsts paredzēts ūdens patēriņa skaitītāju (t.sk. ūdens filtru) uzstādīšanai personas/ģimenes deklarētajā pamatdzīvesvietā, un to piešķir mantiskā veidā.

2. Pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

2.1. Pabalstu ir tiesīgas pieprasīt:

2.1.1. daudzbērnu ģimenes, kuras audzina četrus vai vairāk nepilngadīgus bērnus;

2.1.2. daudzbērnu ģimenes, kurās kāds no bērniem ir sasniedzis pilngadību, turpina mācības vispārējās vidējās izglītības iestādē un ir deklarēts vecāku dzīvoklī;

2.1.3. nepilnās ģimenes, kurās viens vecāks audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus;

2.1.4. ģimenes, kuras audzina bērnus invalīdus;

2.1.5. ģimenes, kuras audzina aizbildnībā esošus bērnus;

2.1.6. politiski represētās personas - vecuma pensiju saņēmējas;

2.1.7. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" biroja "Aprūpe mājās" aprūpē esošie pensionāri;

2.1.8. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

2.1.9. pirmās grupas invalīdi;

2.1.10. atsevišķi dzīvojoši otrās grupas invalīdi;

2.1.11. ģimenes, kuras audzina nepilngadīgus bērnus un viens no vecākiem ir otrās grupas invalīds;

2.1.12. atsevišķi dzīvojoši vecuma pensijas saņēmēji, kuri ir vecāki par 80 gadiem.

2.2. Par pabalsta piešķiršanu lemj Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests), saņemot personas vai tās likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu un pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem.

2.3. Persona/ģimene, kura pieprasa pabalstu, Sociālajā dienestā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, iesniedz šādus dokumentus:

2.3.1. iesniegumu;

2.3.2. izziņu no Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības policija" par personām, kuras deklarējušās attiecīgajā dzīvesvietā, vai izziņu no dzīvojamās mājas apsaimniekotāja par tajā deklarētajām personām;

2.3.3. Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņas kopiju (uzrādot oriģinālu), ja persona saņem valsts noteikto invaliditātes pensiju vai valstī noteikto sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā;

2.3.4. politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja personai ir noteikts politiski represētās personas statuss;

2.3.5. aizbildņa apliecības kopiju, ja persona/ģimene audzina aizbildnībā esošu bērnu;

2.3.6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

2.3.7. citus dokumentus pēc Sociālā dienesta pieprasījuma.

2.4. Pabalsts tiek piešķirts ne biežāk kā vienu reizi četros gados.

2.5. Sociālais dienests piešķirto pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam, ar kuru Sociālajam dienestam ir noslēgts līgums par ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu.

2.6. Pēc pabalsta pārskaitīšanas pakalpojuma sniedzējs ūdens patēriņa skaitītāju uzstāda viena mēneša laikā.

3. Noslēguma jautājums

Noteikumi publicējami tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks