Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.499

Rīgā 2007.gada 17.jūlijā (prot. Nr.41 31.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.243 "Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem"
Izdoti saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 8.panta trešo daļu, 9.panta otro un ceturto daļu, 13.pantu un likuma "Par piesārņojumu" 24.2 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.243 "Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 65.nr.; 2005, 119., 207.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 10.8.apakš­punktu šādā redakcijā:

"10.8. darbību veikšanu pēc speciālas atļaujas (licences) saņemšanas darbībām ar aukstuma aģentiem atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumiem Nr.688 "Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti"."

2. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Šo noteikumu 16.1. un 16.2.apakš­punktā minētie uzņēmumi izstrādā un iesniedz attiecīgajā pārvaldē plānu turpmākajiem pieciem gadiem. Plānā nosaka, kā sasniegt šo noteikumu 17.punktā minētās pārstrādes normas. Šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētie uzņēmumi iesniedz attiecīgajā pārvaldē kopīgu plānu. Šo noteikumu 16.3.apakšpunktā minētie uzņēmumi izstrādā un iesniedz Vides ministrijā nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveides un īstenošanas plānu turpmākajiem pieciem gadiem atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.503 "Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem."

3. Aizstāt 19.5.apakšpunktā skaitli un vārdu "16.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "16.1. un 16.2.apakšpunktā".

4. Izteikt 24.1 2., 24.1 3. un 24.1 4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"24.1 2. nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un apstrādes uzskaitei nepieciešamo datu kopsavilkuma veidlapu (2.pielikums);

24.1 3. nolietotu transportlīdzekļu demontāžas, otrreizējās izmantošanas vai pārstrādes procesā iegūto materiālu un atkritumu uzskaites veidlapu (3.pielikums);

24.1 4. nolietotu transportlīdzekļu sasmalcināšanas procesā iegūto materiālu uzskaites veidlapu (4.pielikums), ja nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums veic sasmalcināšanas darbības."

5. Svītrot 1.pielikuma tabulas septītajā ailē vārdus "izplatītāja vai".

6. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.243

Nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un apstrādes uzskaitei nepieciešamo datu kopsavilkuma veidlapas paraugs

01.JPG (72394 bytes)

7. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.243

Demontāžas, otrreizējās izmantošanas vai otrreizējās pārstrādes procesā iegūto materiālu un atkritumu uzskaites veidlapas paraugs

Apstrādes uzņēmums:

firma

juridiskā adrese

reģistrācijas numurs komercreģistrā
B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.__________

izsniegta ______________, derīga līdz ________________


Laikposmā no ____.gada ____._________ līdz ____.gada ____.____________, demontējot, otrreiz izmantojot vai pārstrādājot nolietotus transportlīdzekļus, iegūts šāds daudzums materiālu un atkritumu (tonnās):

Materiāli

Uzkrāts gada sākumā

Gada laikā iegūtais materiālu vai detaļu daudzums

Otrrei­zējā izmanto­šana

Sasmal­cināts vai nodots sasmalci­nāšanai*

Otrreizējā pārstrā­de**

Enerģijas atjauno­šana**

Apglabāts**

Ekspor­tēts otrreizē­jai pārstrā­dei

Ekspor­tēts reģene­rācijai

Ekspor­tēts apglabā­šanai

Uzkrāts gada beigās

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Akumulatori
Šķidrumi (izņemot degvielu)
Eļļas filtri
Citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā
Katalizatori
Metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai)
Krāsaino metālu detaļas
Riepas
Liela izmēra plastmasas detaļas
Stikls
Citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā
Kopā
Piezīmes.
1. * Pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu sasmalcināšanas procesā iegūtiem materiāliem sniedz saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.
2. ** Norāda materiālu un atkritumu daudzumu, kas radies, veicot attiecīgās darbības Latvijas teritorijā.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir patiesa.

Datums


Apstrādes uzņēmuma pārstāvis (persona, kurai saskaņā ar uzņēmuma dibināšanas dokumentiem ir tiesības pārstāvēt apstrādes uzņēmumu,
vai persona, kurai ir attiecīga pilnvara):

.

(amats)


.

(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v."


8. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:


"4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.243

Nolietotu transportlīdzekļu sasmalcināšanas procesā iegūto materiālu uzskaites veidlapas paraugs

03.JPG (78746 bytes)

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Vides ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe
21.07.2007