Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību muitas lietās

1.pants. 2005.gada 7.oktobrī parakstītais Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgums par savstarpēju palīdzību muitas lietās (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgums stājas spēkā tā 19.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 16.martā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 31.martā
LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN ARMĒNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR SAVSTARPĒJU PALĪDZĪBU MUITAS LIETĀS

Latvijas Republikas valdība un Armēnijas Republikas valdība, turpmāk - Līgumslēdzējas puses,

ŅEMOT VĒRĀ, ka normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumi nodara kaitējumu abu valstu ekonomiskajām un sociālajām interesēm, kā arī leģitīmajām tirdzniecības interesēm;

ŅEMOT VĒRĀ muitas nodokļu, citu nodokļu, nodevu vai maksājumu precīzas uzlikšanas un iekasēšanas nodrošināšanas par preču importu vai eksportu, kā arī aizliegumu, ierobežojumu un kontroles noteikumu pareizas piemērošanas svarīgumu;

BŪDAMAS PĀRLIECINĀTAS, ka pasākumus normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumu aizkavēšanai un lielākas precizitātes importa un eksporta nodevu, nodokļu vai maksājumu uzlikšanā nodrošināšanai var padarīt efektīvākus, īstenojot abu valstu muitas iestāžu ciešu sadarbību;

ATSAUCOTIES uz Muitas Sadarbības padomes 1953.gada 5.decembra Rekomendāciju par savstarpējo administratīvo palīdzību;

ATSAUCOTIES arī uz Ņujorkas 1961.gada 30.marta Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām, Vīnes 1971.gada 21.februāra Konvencijas par psihotropajām vielām, kas sagatavota Apvienoto Nāciju Organizācijas uzraudzībā, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Vīnes 1988.gada 19.decembra Konvencijas pret narkotiku un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu, noteikumiem,

ir vienojušās par turpmāk minēto:

Definīcijas

1.pants

Šajā Līgumā paredzēto mērķu sasniegšanai:

1. "Normatīvie akti muitas lietās" nozīmē noteikumus, kurus paredz likums vai citi normatīvie akti attiecībā uz preču importu, eksportu, tranzītu vai jebkuru citu muitas procedūru, kas attiecas vai nu uz muitas nodokļiem, citiem nodokļiem, nodevām vai maksājumiem, ko iekasē muitas iestādes, vai uz aizliegumu, ierobežojumu vai kontroles pasākumiem;

2. "Muitas pārkāpums" nozīmē jebkuru normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumu, kā arī jebkuru šādu normatīvo aktu pārkāpuma mēģinājumu;

3. "Muitas iestāde" nozīmē:

- Latvijas Republikā, Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi, un

- Armēnijas Republikā, Armēnijas Republikas valdības Valsts muitas komiteju;

4. "Pieprasītāja muitas iestāde" nozīmē Līgumslēdzējas puses muitas iestādi, kas veic palīdzības pieprasījumu muitas jautājumos;

5. "Pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde" nozīmē Līgumslēdzējas puses muitas iestādi, kas saņem palīdzības pieprasījumu muitas lietās;

6. "Informācija" nozīmē jebkura veida datus, dokumentus, pārskatus, to apliecinātas vai autentiskas kopijas vai citus ziņojumus;

7. "Persona" nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu;

8. "Personas dati" nozīmē jebkurus datus, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu;

9. "Kontrolētā piegāde" nozīmē paņēmienu, kas atļauj aizliegto vai aizdomās turēto kravu, kuras satur narkotikas, psihotropās vielas un prekursorus vai to aizstājējus, ieročus, munīciju, indīgas gāzes, sprāgstvielas un radioaktīvās vielas, izvešanu, pārvietošanu caur vai ievešanu vienas vai vairāku valstu teritorijās to kompetento iestāžu uzraudzībā, nolūkā atklāt personas, kuras iesaistītas pārkāpumu izdarīšanā.

Līguma darbības sfēra

2.pants

1. Līgumslēdzējas puses ar to muitas iestāžu starpniecību un saskaņā ar šī Līguma noteikumiem apņemas sniegt viena otrai savstarpēju palīdzību:

a) par jautājumiem par normatīvo aktu muitas lietās prasību piemērošanas nosacījumiem abu valstu teritorijās;

b) lai novērstu, izmeklētu un apkarotu normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumus;

c) gadījumos, kas ir saistīti ar tādu dokumentu piegādi/izziņošanu, kas attiecas uz normatīvo aktu muitas lietās piemērošanu.

2. Palīdzība šī Līguma ietvaros tiek sniegta saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieprasījuma saņēmējas muitas iestādes kompetences un pieejamo resursu ietvaros. Ja nepieciešams, muitas iestāde var noorganizēt, ka palīdzību sniedz cita kompetenta iestāde, saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Informācijas apmaiņa

3.pants

1. Muitas iestādes pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma sniedz viena otrai visu informāciju, kas varētu palīdzēt noskaidrot apstākļus šādos jautājumos:

a) muitas nodokļu, citu nodokļu, nodevu un maksājumu iekasēšanā, ko veic muitas iestādes, un īpaši informāciju, kas varētu palīdzēt noteikt preču muitas vērtību un noteikt to tarifu klasifikāciju;

b) importa un eksporta aizliegumu un ierobežojumu piemērošanā;

c) nacionālo izcelsmes noteikumu piemērošanā, kas nav ietverti citās vienas vai abu Līgumslēdzēju pušu noslēgtajās vienošanās.

2. Ja pieprasījuma saņēmējai muitas iestādei nav pieprasītās informācijas, tā pieprasa šādu informāciju saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde pieprasa informāciju tā, it kā tā rīkotos savās interesēs.

4.pants

Muitas iestādes pēc pieprasījuma sniedz viena otrai šādu informāciju:

a) vai preces, kas ievestas vienas Līgumslēdzējas puses teritorijā, ir likumīgi izvestas no otras Līgumslēdzējas puses teritorijas;

b) vai preces, kas izvestas no vienas Līgumslēdzējas puses teritorijas, ir likumīgi ievestas otras Līgumslēdzējas puses teritorijā;

c) vai preces, kurām ir nodrošināts labvēlības režīms, tās izvedot no vienas Līgumslēdzējas puses teritorijas, ir pienācīgi ievestas otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, ar to saprotot, ka tiek sniegta arī informācija par jebkuriem muitas kontroles pasākumiem, kuriem pakļautas šīs preces;

d) vai preces, kas tiek vestas tranzītā caur katras Līgumslēdzējas puses valsts teritoriju, tiek vestas likumīgi.

5.pants

Katras Līgumslēdzējas puses muitas iestāde, pēc savas iniciatīvas vai pieprasījuma, sniedz otras Līgumslēdzējas puses muitas iestādei visu nepieciešamo informāciju, ko tā varētu izmantot sakarā ar normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumiem, īpaši attiecībā uz:

a) personām, par kurām ir zināms vai ir aizdomas, ka tās pārkāpj vai ir pārkāpušas otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošos normatīvos aktus muitas lietās;

b) jauniem veidiem un līdzekļiem, kas tiek izmantoti nelikumīgai preču pārvietošanai;

c) precēm, kas ir nelikumīgas pārvietošanas objekti;

d) transportlīdzekļu veidiem un konteineriem, par kuriem ir zināms vai ir aizdomas, ka tie tiek izmantoti otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošo normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumos;

e) vietām, par kurām ir zināms vai ir aizdomas, ka tās tiek izmantotas otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošo normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumos.

6.pants

1. Vienas Līgumslēdzējas puses muitas iestāde, pēc savas iniciatīvas vai pieprasījuma, piegādā otras Līgumslēdzējas puses muitas iestādei ziņojumus, liecību protokolus vai apstiprinātas dokumentu kopijas, kurās ir visa pieejamā informācija par veiktajiem vai plānotajiem darījumiem, kuri satur vai varētu saturēt šīs Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošo normatīvo aktu muitas lietās pārkāpuma sastāvu.

2. Informācijas oriģināli tiek pieprasīti tikai gadījumos, ja apstiprinātas kopijas ir nepietiekamas. Atsūtītās informācijas oriģināli tiek nosūtīti atpakaļ, cik vien drīz iespējams.

7.pants

Dokumentus, kuri paredzēti šajā Līgumā, var aizvietot ar jebkādā formā sagatavotu datorizētu informāciju šim pašam mērķim. Vienlaikus ir jāiesniedz arī visa materiālu interpretācijai vai izmantošanai nepieciešamā informācija.

Personu, preču un transportlīdzekļu uzraudzība

8.pants

Vienas Līgumslēdzējas puses muitas iestāde, savas kompetences un iespēju robežās, pēc savas iniciatīvas vai pēc otras Līgumslēdzējas puses muitas iestādes pieprasījuma, veic uzraudzību pār:

a) personu pārvietošanos, it sevišķi, iebraukšanu un izbraukšanu no tās teritorijas, par kurām ir zināms vai ir aizdomas, ka tās pārkāpj vai ir pārkāpušas otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošos normatīvos aktus muitas lietās;

b) jebkuriem transportlīdzekļiem un konteineriem, par kuriem ir zināms vai ir aizdomas, ka tie tiek izmantoti otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošo normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumos;

c) preču pārvietošanu, par kurām otras Līgumslēdzējas puses muitas iestāde ir paziņojusi kā par tādām, kas tiek izmantotas būtiskā nelikumīgā pārvietošanā uz vai no tās valsts teritorijas, vai sakarā ar šādām aizdomām.

Kontrolētā piegāde

9.pants

1. Līgumslēdzējas puses, rīkojoties atbilstoši to nacionālo normatīvo aktu prasībām, savu iespēju robežās veic visus nepieciešamos pasākumus, lai kontrolēto piegādi atbilstoši izmantotu starptautiskā līmenī, pamatojoties uz līgumiem un/vai vienošanām, kurām ir pievienojušās abas puses, nolūkā atklāt personas, kas ir iesaistītas narkotiku, psihotropo vielu un prekursoru vai to aizstājēju, ieroču, munīcijas, indīgo gāzu, sprāgstvielu vai radioaktīvo vielu nelikumīgā pārvietošanā un veikt pret tām tiesiskus pasākumus.

2. Lēmumi par kontrolētās piegādes veikšanu tiek pieņemti katrā atsevišķā gadījumā. Puses, ja nepieciešams, un ar nosacījumu, ka tas atbilst Līgumslēdzēju pušu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem, var ņemt vērā panāktās finansiālās vienošanās un veiktos pasākumus.

3. Aizliegto kravu pārvietošanu, kas pakļautas kontrolētajai piegādei, ar kompetento iestāžu abpusēju piekrišanu var apturēt vai atļaut turpināt ar narkotiku, psihotropo vielu un prekursoru vai to aizstājēju, ieroču, munīcijas, indīgo gāzu, sprāgstvielu vai radioaktīvo vielu neizņemšanu, pārvietošanu vai aizvietošanu kopumā vai pa daļām.

Izmeklēšana

10.pants

1. Pēc pieprasījuma, pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde uzsāk oficiālu izmeklēšanu par darbībām, kas ir vai var tikt uzskatītas par pretrunā esošām ar pieprasītājas Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem muitas lietās. Tā paziņo par šādas izmeklēšanas rezultātiem pieprasītājai muitas iestādei.

2. Šīs izmeklēšanas tiek veiktas saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde var atļaut pieprasītājas Līgumslēdzējas puses amatpersonām piedalīties šādās izmeklēšanās.

4. Kad vienas Līgumslēdzējas puses muitas iestādes pārstāvji atrodas otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā, saskaņā ar šo Līgumu, tiem jebkurā brīdī ir jāuzrāda to oficiālais pilnvarojums. Tie nedrīkst nēsāt formas tērpu un ieročus.

5. Tie savas atrašanās laikā bauda tādu pašu aizsardzību kā otras Muitas iestādes amatpersonas saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem un ir atbildīgi par jebkuru pārkāpumu, ko tie var izdarīt.

Eksperti un liecinieki

11.pants

1. Ja vienas Līgumslēdzējas puses tiesa vai citas iestādes pieprasa sakarā ar normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumiem, kurus tās izskata, otras Līgumslēdzējas puses Muitas iestāde var pilnvarot savas amatpersonas uzstāties kā ekspertiem vai lieciniekiem šajās tiesās vai citās iestādēs. Šādas amatpersonas sniedz liecības par viņu pienākumu izpildes laikā konstatētajiem faktiem un kādas kompetences robežās amatpersonai ir jāuzstājas.

2. Pieprasījumā, kas pilnvaro ekspertus un lieciniekus, ir precīzi jānorāda lietas būtība un uzaicināto amatpersonu kompetence. Muitas amatpersonu pieaicināšana par ekspertiem un lieciniekiem tiek veikta saskaņā ar pieprasītājas Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Pieprasītāja muitas iestāde veic visus nepieciešamos pasākumus amatpersonu pilnīgai personiskās drošības aizsardzībai to atrašanās laikā tās teritorijā un sniegto liecību konfidencialitāti.

Informācijas izmantošana

12.pants

1. Informācija, kas saņemta saskaņā ar šo Līgumu, netiek izmantota citiem mērķiem, kā vienīgi tiem, kas ir paredzēti šajā Līgumā, ja vien muitas iestāde, kura tos nosūtījusi, nav devusi rakstveida piekrišanu. Šie noteikumi neattiecas uz informāciju par pārkāpumiem, kas attiecas uz narkotikām, psihotropajām vielām un prekursoriem vai to aizstājējiem, ieročiem, munīciju, indīgajām gāzēm, sprāgstvielām vai radioaktīvajām vielām.

2. Jebkura informācija, kas saskaņā ar šo Līgumu ir iesniegta jebkādā formā, ir konfidenciāla. Uz to ir jāattiecina dienesta noslēpuma statuss un tāda paša veida informācijas aizsardzība, kas ir paredzēta saskaņā ar saņēmējas Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Līgumslēdzējas puses muitas iestāde, saskaņā ar šī Līguma mērķiem un tā ietvaros, tomēr, var izmantot informāciju, kas iegūta saskaņā ar šo Līgumu, kā pierādījumus savās pierādījumu lietās, ziņojumos un liecībās, un lietas izskatīšanā un apsūdzībās tiesās.

Šādas informācijas kā pierādījuma izmantošana tiesā un tās nozīme tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Nosūtīšana/Izziņošana

13.pants

Pēc pieprasījuma, pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde, saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nosūta/izziņo pieprasījumā iesaistītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, kas dzīvo vai atrodas tās teritorijā, visus dokumentus un lēmumus, uz kuriem attiecināms šis Līgums, kas iegūti no pieprasītājas muitas iestādes.

Palīdzības pieprasījuma forma un būtība

14.pants

1. Pieprasījumu, saskaņā ar šo Līgumu, sastāda rakstiski. Pieprasījumam pievieno dokumentus, kas nepieciešami šādu pieprasījumu izpildei. Ja nepieciešams, situācijas neatliekamības dēļ var tikt pieņemts mutisks pieprasījums, bet pēc tam tas nekavējoties jāapstiprina rakstiski.

2. Pieprasījumos, atbilstoši šī panta pirmajam punktam, iekļauj šādu informāciju:

a) pieprasītāja muitas iestāde;

b) pieprasītie pasākumi;

c) pieprasījuma objekts un iemesls;

d) normatīvie akti un citi ar pieprasījumu saistītie tiesiskie aspekti;

e) cik vien iespējams, precīzas un visaptverošas fizisko vai juridisko personu, kuras pakļautas izmeklēšanai, pazīmes;

f) saistīto faktu kopsavilkums, izņemot gadījumos, kas paredzēti šī Līguma 12.pantā.

3. Pieprasījumus iesniedz vai nu krievu valodā, vai angļu valodā.

4. Ja pieprasījums neatbilst tā oficiālajām prasībām, var tikt pieprasīta tā korekcija vai papildināšana. Tādējādi nevar tikt ietekmēta drošības pasākumu veikšana.

5. Atbildes uz pieprasījumiem iesniedz vai nu krievu valodā vai angļu valodā.

Palīdzības sniegšanas pienākuma izņēmumi

15.pants

1. Ja pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde uzskata, ka tai pieprasītā palīdzība varētu kaitēt pieprasījuma saņēmējas Līgumslēdzējas puses valsts suverenitātei, sabiedriskai kārtībai, drošībai vai citām būtiskām valsts interesēm, vai tā varētu iekļaut rūpnieciskā, komerciālā vai profesionālā noslēpuma pārkāpšanu Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā, tā var atteikties sniegt šādu palīdzību, vai tā var sniegt palīdzību tikai tad, ja tiek izpildīti noteikti nosacījumi.

2. Ja pieprasījums pēc palīdzības nevar tikt izpildīts, tad pieprasītājai muitas iestādei tas tiek nekavējoties paziņots, un tā tiek informēta par atteikuma sniegt palīdzību iemesliem.

Izmaksas

16.pants

1. Katras valsts muitas iestāde atsakās no visām prasībām par to izdevumu atlīdzināšanu, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, izņemot izdevumus ekspertiem, lieciniekiem un tulkiem, kuri nav valsts darbinieki.

2. Ja pieprasījuma izpildei ir vai būs nepieciešams izdarīt būtiska vai ārkārtēja rakstura izdevumus, Līgumslēdzējas puses konsultējas par noteikumiem un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem pieprasījums var tikt izpildīts, kā arī par veidu, kā sadalāmi izdevumi.

Piemērošana

17.pants

1. Šajā Līgumā paredzēto palīdzību Līgumslēdzēju pušu muitas iestādes sniedz tieši viena otrai.

2. Līgumslēdzēju pušu muitas iestādes kopīgi vienojas par detalizētiem pasākumiem šī Līguma ieviešanai.

3. Šajā Līgumā paredzēto mērķu sasniegšanai Muitas iestādes nozīmē muitas amatpersonas un apmainās ar sarakstiem, kuros ir norādīti šo amatpersonu vārdi, uzvārdi, amata nosaukumi, telefona/faksa numuri, elektroniskā pasta adreses.

4. Līgumslēdzēju pušu muitas iestādes, savstarpēji vienojoties, cenšas atrisināt jebkuras domstarpības vai šaubas, kas rodas interpretējot vai piemērojot šo Līgumu. Neatrisinātie strīdi tiek risināti caur diplomātiskiem kanāliem.

Teritoriālā piemērojamība

18.pants

Šis Līgums tiek piemērots abu Līgumslēdzēju pušu muitas teritorijās.

Līguma stāšanās spēkā un darbības izbeigšana

19.pants

1. Šis Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Līgumslēdzējas puses ved sarunas, lai pārskatītu šo Līgumu, pēc pieprasījuma vai trīs gadu perioda beigām no Līguma spēkā stāšanās datuma, ja vien tās viena otrai nepaziņo, ka šāda pārskatīšana nav nepieciešama.

2. Līgumslēdzējas puses paziņo viena otrai caur diplomātiskiem kanāliem, kad visas nepieciešamās nacionālās tiesiskās prasības, lai šis Līgums stātos spēkā, ir izpildītas. Līgums stājas spēkā sešdesmitajā dienā pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas.

3. Šo Līgumu var izbeigt ar vienas puses rakstisku paziņojumu caur diplomātiskiem kanāliem, un tas paliek spēkā sešus mēnešus pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja puse ir saņēmusi šādu paziņojumu.

4. Pārtraukšanas brīdī uzsāktās procedūras, neatkarīgi no tā, tiek pabeigtas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

Parakstīts 2005.gada 7.oktobrī Erevānā, divos eksemplāros, latviešu, armēņu un angļu valodās, un visi teksti ir vienlīdz autentiski. Jebkuru domstarpību gadījumā, interpretējot šī Līguma noteikumus, par pamatu tiek ņemts teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā Arturs Krišjānis Kariņš
Latvijas Republikas ekonomikas ministrs

Armēnijas Republikas valdības vārdā Karen Chshmaritian
Armēnijas Republikas tirdzniecības un ekonomiskās attīstības ministrs

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA REGARDING MUTUAL ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Armenia, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that offences against customs legislation are prejudicial to the economic and social interests of their respective countries as well as to the legitimate interests of trade;

Considering the importance of assuring the accurate assessment and collection of customs duties, other taxes, fees or charges on importation or exportation of goods, as well as the proper implementation of provisions of prohibition, restriction and control;

Convinced that efforts to prevent offences against customs legislation and efforts to ensure accurate assessment of import and export duties, taxes, fees or charges can be rendered more effective through cooperation between their Customs Authorities;

Having regard to the Recommendation of the Customs Cooperation Council on Mutual Administrative Assistance of December 5, 1953;

Having regard also to the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs (New York, 30 March 1961), the Convention on Psychotropic Substances (Vienna, 21 February 1971) drawn up under the auspices of the United Nations Organisation as well as the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 19 December 1988);

Have agreed as follows:

DEFINITIONS

ARTICLE 1

For the purposes of the present Agreement:

1. "Customs legislation" shall mean provisions laid down by law or regulation concerning the importation, exportation, transit of goods or any other customs procedure, whether relating to customs duties, other taxes, fees or charges levied by Customs Authorities, or to measures of prohibition, restriction or control.

2. "Customs offence" shall mean any violation of customs legislation as well as any attempted violation of such legislation.

3. "Customs Authority" shall mean:

- for the Republic of Latvia, the State Revenue Service National Customs Board, and

- for the Republic of Armenia, the Customs State Committee of the Government of the Republic of Armenia.

4. "Requesting Customs Authority" shall mean Customs Authority of a Contracting Party, which makes a request for assistance in customs matters.

5. "Requested Customs Authority" shall mean Customs Authority of a Contracting Party, which receives a request for assistance in customs matters.

6. "Information" shall mean data in any form, documents, reports, certified or authenticated copies thereof or other communications.

7. "Person" shall mean any natural or legal person.

8. "Personal data" shall mean any data concerning an identified or identifiable person.

9. "Controlled delivery" shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignments of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors or substances substituted for them, weapons, ammunition, poisonous gas, explosive and radioactive materials, to pass out of, through or into the territory of one or more countries, with the knowledge and under the supervision of their competent authorities, with a view to identifying persons involved in the commission of such offences.

SCOPE OF AGREEMENT

ARTICLE 2

1. The Contracting Parties shall, through their Customs Authorities and in accordance with the provisions set out in this Agreement, render each other mutual assistance:

a) on questions about the conditions of implementation of customs legislation requirements in the territories of their States;

b) in order to prevent, investigate and combat offences against customs legislation;

c) in cases concerning delivery/notification of documents regarding application of customs legislation.

2. Assistance within the framework of this Agreement shall be rendered in accordance with the legislation in force in the territory of the State of the requested Contracting Party and within the competence and resources of the requested Customs Authority. If necessary, a Customs Authority can arrange for assistance to be provided by another competent authority, in accordance with the legislation in force in the territory of the State of the requested Contracting Party.

EXCHANGE OF INFORMATION

ARTICLE 3

1. The Customs Authorities shall, on their own initiative or upon request, supply to each other all information, which may help to clear up the following circumstances:

a) the collection of customs duties, other taxes, fees and charges levied by Customs Authorities and, in particular, information which may help to assess the value of goods for customs purposes and to establish their tariff classification;

b) the implementation of import and export prohibitions and restrictions;

c) the application of national rules of origin not covered by other arrangements concluded by one or both Contracting Parties.

2. If the requested Customs Authority does not have the information asked for, it shall seek that information in accordance with the legislation in force in the territory of the State of the requested Contracting Party.

3. The requested Customs Authority shall seek the information as if it was acting on its own account.

ARTICLE 4

The Customs Authorities shall upon request, supply to each other the following information:

a) whether goods imported into the territory of one Contracting Party have been legally exported from the territory of the other Contracting Party;

b) whether goods exported from the territory of one Contracting Party have been legally imported into the territory of the other Contracting Party;

c) whether goods which are granted a favourable treatment upon exportation from the territory of one Contracting Party have been duly imported into the territory of the other Contracting Party, it being understood that information shall also be provided on any customs control measures to which the goods have been subjected;

d) whether goods which are transited through the territory of the State of each Contracting Party have been legally transited.

ARTICLE 5

The Customs Authority of each Contracting Party shall, on its own initiative or upon request, supply to Customs Authority of the other Contracting Party all information likely to be of use to it relating to offences against customs legislation and particularly regarding:

a) persons known or suspected of committing or having committed offences against the customs legislation in force in the territory of the State of the other Contracting Party;

b) new means and methods used in illicit traffic of goods;

c) goods known to be the subject of illicit traffic;

d) means of transport and containers known to be or suspected of being used in committing offences against the customs legislation in force in the territory of the State of the other Contracting Party;

e) premises known to be or suspected of being used in committing offences against the customs legislation in force in the territory of the State of the other Contracting Party.

ARTICLE 6

1. The Customs Authority of one Contracting Party shall, on its own initiative or upon request, supply the Customs Authority of the other Contracting Party with reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on transactions, detected or planned, which constitute or appear to constitute an offence against the customs legislation in force in the territory of the State of the Contracting Party.

2. Original information shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient. Original information, which has been transmitted, is subject to return as soon as possible.

ARTICLE 7

The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerised information produced in any form for the same purpose. All relevant information for the interpretation or utilisation of the materials should be supplied at the same time.

SURVEILLANCE OF PERSONS, GOODS AND MEANS OF TRANSPORT

ARTICLE 8

The Customs Authority of one Contracting Party shall, within its competence and resources, on its own initiative or upon request of the Customs Authority of the other Contracting Party, maintain surveillance over:

a) the movements, particularly entry into and exit from its territory, of persons known or suspected of committing or having committed offences against the customs legislation in force in the territory of the State of the other Contracting Party;

b) any means of transport and containers known to be or suspected of being used in committing offences against the customs legislation in force in the territory of the State of the other Contracting Party;

c) movement of goods reported by the Customs Authority of the other Contracting Party as giving rise to substantial illicit traffic to or from the territory of its State or suspicions thereof.

CONTROLLED DELIVERY

ARTICLE 9

1. The Contracting Parties proceeding from their national legislative requirements shall undertake the necessary measures, within their possibilities, to allow for the appropriate use of controlled delivery at the international level, on the basis of agreements and/or arrangements mutually consented to, with a view to identifying persons involved in the illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors or substances substituted for them, weapons, ammunition, poisonous gas, explosive and radioactive materials, and to taking legal actions against them.

2. Decision to use controlled delivery shall be made on a case-by-case basis. They may, if necessary, and provided that it is in conformity with the national legislation of States of the Contracting Parties, take into account financial arrangements and understandings reached.

3. Illicit consignments, subject to controlled delivery, may, by mutual consent of the competent authorities, be intercepted and allowed to continue with the narcotic drugs, psychotropic substances and precursors or substances substituted for them, weapons, ammunition, poisonous gas, explosive and radioactive materials, intact or removed or replaced in whole or in part.

INQUIRIES

ARTICLE 10

1. Upon request, the requested Customs Authority shall initiate official inquiries concerning operations, which are or appear to be contrary to the customs legislation in force in the territory of the State of the requesting Contracting Party. It shall communicate the results of such inquiries to the requesting Customs Authority.

2. Those inquiries shall be conducted under the legislation in force in the territory of the State of the requested Contracting Party.

3. The requested Customs Authority may allow officials of the requesting Contracting Party to be present at such inquiries.

4. When representatives of the Customs Authority of one Contracting Party are present in the territory of the State of the other Contracting Party, pursuant to this Agreement, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity. They shall not be in uniform nor carry arms.

5. They shall, while present, enjoy the same protection as accorded to the officials of the other Customs Authority, in accordance with their national legislation in force, and be responsible for any offence they may commit.

EXPERTS AND WITNESSES

ARTICLE 11

1. If the court or the authorities of one Contracting Party so request in connection with offences against the customs legislation brought before them, the Customs Authority of the other Contracting Party may authorise its officials to appear as experts or witnesses before those courts or authorities. Such officials shall give evidence regarding facts established by them in the course of their duties and in what capacity the official is to appear.

2. The request authorising the experts and witnesses is to designate clearly the essence of the matter and competence of summoned officials. The invitation of customs officials as experts and witnesses shall be made in accordance with the legislation in force of the State of the Contracting Party.

3. The requesting Customs Authority shall take all necessary measures for the full protection of the personal security of the officials during their stay in its territory and the confidentiality of the testimony.

USE OF INFORMATION

ARTICLE 12

1. The information received under this Agreement, shall not be used for purposes other than those specified in this Agreement, without the written consent of the Customs Authority, which furnished them. These provisions are not applicable to information concerning offences relevant to narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, or substances substituted for them, weapons, ammunition, poisonous gas, explosive and radioactive materials.

2. Any information communicated in whatever form pursuant to this Agreement shall be of a confidential nature. It shall be covered by the obligation of official secrecy and shall enjoy the protection extended to the same kind of information under the national legislation in force in the territory of the State of the Contracting Party that received it.

3. The Customs Authority of the Contracting Party may, however, in accordance with the purpose and within the scope of this Agreement, in its records of evidence, reports and testimonies and in proceeding and charges brought before courts, use information obtained in accordance with this Agreement as evidence.

The use of such information as evidence in court and the importance shall be determined in accordance with the national legislation in force.

DELIVERY / NOTIFICATION

ARTICLE 13

Upon request, the requested Customs Authority shall, in accordance with the legislation in force in the territory of the State of the requested Contracting Party, deliver/notify to the natural or legal persons concerned, residing or established in its territory, all documents and decisions falling within the scope of this Agreement, which emanate from the requesting Customs Authority.

FORM AND SUBSTANCE OF REQUEST FOR ASSISTANCE

ARTICLE 14

1. Request pursuant to this Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the request. When required, because of the urgency of the situation, oral request may be accepted, but must be confirmed in writing without delay.

2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information:

a) the requesting Customs Authority;

b) the measure requested;

c) the object of and the reason for the request;

d) the legislation and other legal elements involved;

e) indications as exact and comprehensive as possible on the natural or legal persons being the target of the inquiries;

f) a summary of the relevant facts, except in cases provided for in Article 12 of this Agreement.

3. Requests shall be submitted either in Russian language or in English language.

4. If a request does not meet the formal requirements, its correction or completion may be demanded; the ordering of precautionary measures shall not be affected thereby.

5. The answers to the inquiries shall be submitted in Russian language or in English language.

EXCEPTIONS FROM THE LIABILITY TO RENDER ASSISTANCE

ARTICLE 15

1. If the requested Customs Authority considers that the assistance sought would infringe upon the sovereignty, public order, security or other essential interests of the State of the requested Contracting Party or would involve violation of an industrial, commercial or professional secrecy in the territory of the State of the Contracting Party, it may refuse such assistance or may provide the assistance only if certain conditions are met.

2. If a request for assistance cannot be complied with, the requesting Customs Authority shall be notified without delay and shall be informed of the reasons for the refusal to provide assistance.

COSTS

ARTICLE 16

1. Each Customs Authority shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, with the exception of expenses for experts, witnesses, interpreters and translators not being State employees.

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

IMPLEMENTATION

ARTICLE 17

1. The assistance provided for under this Agreement shall be supplied directly between the Customs Authorities of the Parties.

2. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall jointly decide the detailed arrangements for the implementation of this Agreement.

3. For the purposes of this Agreement the Customs Authorities shall designate the customs officials and shall exchange lists indicating the names, titles, telephone/fax numbers, e-mail addresses of those officials.

4. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall endeavour to resolve by mutual consent any differences or doubts arising from the interpretation or application of this Agreement. Differences for which no solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

TERRITORIAL APPLICABILITY

ARTICLE 18

This Agreement shall be applicable to the customs territories of both Contracting Parties.

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

ARTICLE 19

1. This Agreement shall be of unlimited duration. In order to review this Agreement the Contracting Parties shall negotiate on request or at the end of three years from the date of its entry into force, unless they notify each other that no such review is necessary.

2. Each Contracting Party shall notify one another through diplomatic channels when all necessary national legal requirements for entry into force have been fulfilled. The Agreement shall enter into force 60 (sixty) days after the last notification has been received.

3. This Agreement may be terminated by written notice through diplomatic channels and shall cease to be in force 6 (six) months after the other Contracting Party has received such notice.

4. Ongoing proceedings at the time of termination shall nonetheless be completed in accordance with the provisions of this Agreement.

DONE AT Yerevan on October 7, 2005, in two originals, in the Latvian, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Latvia

Arturs Krišjānis Kariņš

Minister of Economics of the Republic of Latvia

For the Government of the Republic of Armenia

Karen Chshmaritian

Minister of Trade and Economic Development of the Republic of Armenia