Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību muitas lietās

1.pants. 2005.gada 3.oktobrī parakstītais Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgums par savstarpēju palīdzību muitas lietās (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgums stājas spēkā tā 19.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 16.martā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 31.martā
LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN AZERBAIDŽĀNAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR SAVSTARPĒJU PALĪDZĪBU MUITAS LIETĀS

Latvijas Republikas valdība un Azerbaidžānas Republikas valdība, turpmāk - Līgumslēdzējas puses,

ŅEMOT VĒRĀ, ka normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumi nodara kaitējumu abu valstu ekonomiskajām un sociālajām interesēm, kā arī leģitīmajām tirdzniecības interesēm;

ŅEMOT VĒRĀ muitas nodokļu un citu nodokļu vai maksājumu uzlikšanas un iekasēšanas nodrošināšanas par preču importu un eksportu, kā arī aizliegumu, ierobežojumu un kontroles noteikumu pareizas piemērošanas svarīgumu;

BŪDAMAS PĀRLIECINĀTAS, ka pasākumus normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumu aizkavēšanai un lielākas precizitātes importa un eksporta nodevu un nodokļu iekasēšanā nodrošināšanai varētu padarīt efektīvākus, īstenojot abu valstu muitas administrāciju ciešu sadarbību;

ATSAUCOTIES uz Muitas Sadarbības padomes 1953.gada 5.decembra Rekomendāciju par savstarpējo administratīvo palīdzību;

ATSAUCOTIES arī uz Ņujorkas 1961.gada 30.marta Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām, Vīnes 1971.gada 21.februāra Konvencijas par psihotropajām vielām, kas sagatavota Apvienoto Nāciju Organizācijas uzraudzībā, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Vīnes 1988.gada 20.decembra Konvencijas pret narkotiku un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu, noteikumiem,

ir vienojušās par turpmāk minēto:

1.pants

Definīcijas

Šajā Līgumā paredzēto mērķu sasniegšanai:

1. "Normatīvie akti muitas lietās" nozīmē noteikumus, kurus paredz likums vai citi normatīvie akti attiecībā uz preču importu, eksportu un tranzītu vai jebkuru citu muitas procedūru, kas attiecas vai nu uz muitas nodokļiem, citiem nodokļiem, nodevām vai maksājumiem, ko iekasē muitas iestādes, vai uz aizliegumu, ierobežojumu vai kontroles pasākumiem;

2. "Pārkāpums" nozīmē jebkuru normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumu, kā arī jebkuru šādu normatīvo aktu pārkāpuma mēģinājumu;

3. "Muitas iestāde" nozīmē Latvijas Republikā, Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi, un Azerbaidžānas Republikā, Azerbaidžānas Republikas Valsts muitas komiteju;

4. "Pieprasītāja muitas iestāde" nozīmē Līgumslēdzējas puses kompetento muitas iestādi, kas veic palīdzības pieprasījumu muitas jautājumos;

5. "Pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde" nozīmē Līgumslēdzējas puses kompetento muitas iestādi, kas saņem palīdzības pieprasījumu muitas lietās;

6. "Kontrolētā piegāde" nozīmē paņēmienu, kas atļauj aizliegto vai aizdomās turēto kravu, kuras satur narkotikas, psihotropās vielas vai to aizstājējus, ieročus, munīciju, indīgas gāzes, sprāgstvielas un radioaktīvās vielas, izvešanu, pārvietošanu caur vai ievešanu vienas vai vairāku valstu teritorijās to kompetento iestāžu uzraudzībā, nolūkā atklāt personas, kuras iesaistītas pārkāpumu izdarīšanā.

2.pants

Līguma darbības sfēra

1. Līgumslēdzējas puses ar to muitas iestāžu starpniecību un saskaņā ar šī Līguma noteikumiem apņemas sniegt viena otrai savstarpēju palīdzību:

a) lai nodrošinātu normatīvo aktu muitas lietās pienācīgu ievērošanu;

b) lai novērstu, izmeklētu un apkarotu normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumus;

c) gadījumos, kas ir saistīti ar tādu dokumentu piegādi/izziņošanu, kas attiecas uz normatīvo aktu muitas lietās piemērošanu.

2. Palīdzība šī Līguma ietvaros tiek sniegta saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas muitas iestādes valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieprasījuma saņēmējas muitas iestādes kompetences un pieejamo resursu ietvaros. Ja nepieciešams, muitas iestāde var noorganizēt, ka palīdzību sniedz cita kompetenta iestāde, saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas muitas iestādes valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.pants

Informācijas apmaiņa

1. Muitas iestādes pēc pieprasījuma sniedz viena otrai visu informāciju, kas varētu palīdzēt nodrošināt precizitāti:

a) muitas un citu nodokļu, nodevu un maksājumu iekasēšanā, ko veic muitas iestādes, un īpaši informāciju, kas varētu palīdzēt noteikt preču muitas vērtību un noteikt to tarifu klasifikāciju;

b) importa un eksporta aizliegumu un ierobežojumu piemērošanā;

c) nacionālo izcelsmes noteikumu piemērošanā, kas nav ietverti citās vienas vai abu Līgumslēdzēju pušu noslēgtajās vienošanās.

2. Ja pieprasījuma saņēmējai muitas iestādei nav pieprasītās informācijas, tā sniedz informāciju saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas muitas iestādes valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde sniedz informāciju tā, it kā tā rīkotos savās interesēs.

4.pants

Muitas iestādes pēc pieprasījuma sniedz viena otrai šādu informāciju:

a) vai preces, kas ievestas vienas Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā, ir likumīgi izvestas no otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijas;

b) vai preces, kas izvestas no vienas Līgumslēdzējas puses valsts teritorijas, ir likumīgi ievestas otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā;

c) vai preces, kurām ir nodrošināts labvēlības režīms, tās izvedot no vienas Līgumslēdzējas puses valsts teritorijas, ir pienācīgi ievestas otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā, ar to saprotot, ka tiek sniegta arī informācija par jebkuriem muitas kontroles pasākumiem, kuriem pakļautas šīs preces.

5.pants

Vienas Līgumslēdzējas puses muitas iestāde, pēc savas iniciatīvas vai pieprasījuma, sniedz otras Līgumslēdzējas puses muitas iestādei visu nepieciešamo informāciju, ko varētu izmantot sakarā ar normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumiem, īpaši attiecībā uz:

a) personām, par kurām ir zināms vai ir aizdomas, ka tās pārkāpj vai ir pārkāpušas otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošos normatīvos aktus muitas lietās;

b) jauniem veidiem un līdzekļiem, kas tiek izmantoti nelikumīgai preču pārvietošanai;

c) precēm, kas ir nelikumīgas pārvietošanas objekti;

d) transportlīdzekļu veidiem un konteineriem, par kuriem ir zināms vai ir aizdomas, ka tie tiek izmantoti otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošo normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumos;

e) vietām, par kurām ir zināms vai ir aizdomas, ka tās tiek izmantotas otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošo normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumos.

6.pants

1. Vienas Līgumslēdzējas puses muitas iestāde, pēc savas iniciatīvas vai pieprasījuma, piegādā otras Līgumslēdzējas puses muitas iestādei ziņojumus, liecību protokolus vai apstiprinātas dokumentu kopijas, kurās ir visa pieejamā informācija par veiktajiem vai plānotajiem darījumiem, kuri satur vai varētu saturēt šīs Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošo normatīvo aktu muitas lietās pārkāpuma sastāvu.

2. Lietu un dokumentu oriģināli tiek pieprasīti tikai gadījumos, ja apstiprinātas kopijas ir nepietiekamas. Atsūtītās lietas un dokumenti tiek nosūtīti atpakaļ, cik vien drīz iespējams.

7.pants

Dokumentus, kuri paredzēti šajā Līgumā, var aizvietot ar jebkādā formā sagatavotu datorizētu informāciju šim pašam mērķim. Vienlaikus ir jāiesniedz arī visa materiāla interpretācijai vai izmantošanai nepieciešamā informācija.

8.pants

Personu, preču un transportlīdzekļu uzraudzība

Vienas Līgumslēdzējas puses muitas iestāde, savas kompetences un iespēju robežās, pēc savas iniciatīvas vai pēc otras Līgumslēdzējas puses muitas iestādes pieprasījuma, veic uzraudzību pār:

a) personu pārvietošanos, it sevišķi, iebraukšanu un izbraukšanu no tās teritorijas, par kurām ir zināms vai ir aizdomas, ka tās pārkāpj vai ir pārkāpušas otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošos normatīvos aktus muitas lietās;

b) jebkuriem transportlīdzekļiem un konteineriem, par kuriem ir zināms vai ir aizdomas, ka tie tiek izmantoti otras Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošo normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumos;

c) preču pārvietošanu, par kurām otras Līgumslēdzējas puses muitas iestāde ir paziņojusi kā par tādām, kas tiek izmantotas būtiskā nelikumīgā pārvietošanā uz vai no tās valsts teritorijas, vai sakarā ar šādām aizdomām.

9.pants

Kontrolētā piegāde

1. Ja to atļauj nacionālo tiesību normu sistēmu pamatprincipi, Līgumslēdzējas puses savu iespēju robežās veic visus nepieciešamos pasākumus, lai kontrolēto piegādi atbilstoši izmantotu starptautiskā līmenī, pamatojoties uz līgumiem vai vienošanām, kurām ir pievienojušās abas puses, nolūkā atklāt personas, kas ir iesaistītas narkotiku, psihotropo vielu vai to aizstājēju, ieroču, munīcijas, indīgo gāzu, sprāgstvielu vai radioaktīvo vielu nelikumīgā pārvietošanā un veikt pret tām tiesiskus pasākumus.

2. Lēmumi par kontrolētās piegādes veikšanu tiek pieņemti katrā atsevišķā gadījumā. Puses, ja nepieciešams un ar nosacījumu, ka tas atbilst Līgumslēdzēju pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem, var ņemt vērā panāktās finansiālās vienošanās un veiktos pasākumus.

3. Aizliegto kravu pārvietošanu, par kuru kontrolēto piegādi ir notikusi vienošanās, ar kompetento iestāžu abpusēju piekrišanu var apturēt vai atļaut turpināt ar narkotiku un psihotropo vielu vai to aizstājēju, ieroču, munīcijas, indīgo gāzu, sprāgstvielu vai radioaktīvo vielu neizņemšanu, pārvietošanu vai aizvietošanu kopumā vai pa daļām.

10.pants

Izmeklēšana

1. Pēc pieprasījuma, pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde uzsāk oficiālu izmeklēšanu par darbībām, kas ir vai var tikt uzskatītas par pretrunā esošām ar pieprasītājas muitas iestādes valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem muitas lietās. Tā paziņo par šādas izmeklēšanas rezultātiem pieprasītājai muitas iestādei.

2. Šīs izmeklēšanas tiek veiktas saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas Muitas iestādes valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde rīkojas tā, it kā tā rīkotos savās interesēs.

3. Pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde var atļaut pieprasītājas muitas iestādes amatpersonām piedalīties šādās izmeklēšanās.

11.pants

Eksperti un liecinieki

1. Ja vienas Līgumslēdzējas puses tiesa vai citas iestādes to pieprasa sakarā ar normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumiem, kurus tās izskata, otras Līgumslēdzējas puses Muitas iestāde var pilnvarot savas amatpersonas uzstāties kā ekspertiem vai lieciniekiem šajās tiesās vai citās iestādēs. Šādas amatpersonas sniedz liecības par viņu pienākumu izpildes laikā konstatētajiem faktiem. Pilnvarojuma pieprasījumā ir jābūt precīzi norādītam, kādā lietā un kādas kompetences robežās amatpersonai ir jāuzstājas.

2. Pieprasījumā, kas pilnvaro ekspertus un lieciniekus, ir precīzi jānorāda lietas būtība un uzaicināto amatpersonu kompetence. Muitas amatpersonu pieaicināšana par ekspertiem un lieciniekiem tiek veikta saskaņā ar Līgumslēdzēju pušu teritorijās spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12.pants

Informācijas un dokumentu lietošana

1. Informācija, dokumenti un citi paziņojumi, kas saņemti saskaņā ar šo Līgumu, netiek izmantoti citiem mērķiem, kā vienīgi tiem, kas ir paredzēti šajā Līgumā, ja vien muitas iestāde, kura tos nosūtījusi, nav devusi rakstveida piekrišanu. Šie noteikumi neattiecas uz informāciju, dokumentiem un citiem paziņojumiem par pārkāpumiem, kas attiecas uz narkotikām, psihotropajām vielām vai to aizstājējiem, ieročiem, munīciju, indīgajām gāzēm, sprāgstvielām vai radioaktīvajām vielām.

2. Jebkura informācija, kas saskaņā ar šo Līgumu ir iesniegta jebkādā formā, ir konfidenciāla. Uz to ir jāattiecina dienesta noslēpuma statuss un tāda paša veida informācijas un dokumentu aizsardzība, kas ir paredzēta saskaņā ar saņēmējas Līgumslēdzējas puses valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Līgumslēdzējas puses muitas iestāde, saskaņā ar šī Līguma mērķiem un tā ietvaros, tomēr, var izmantot informāciju un dokumentus, kas iegūti saskaņā ar šo Līgumu, kā pierādījumus savās pierādījumu lietās, ziņojumos un liecībās, un lietas izskatīšanā un apsūdzībās tiesās.

Šādas informācijas un dokumentu kā pierādījumu izmantošana tiesās un tiem piešķiramā nozīme tiek noteikta saskaņā ar nacionālo likumdošanu.

13.pants

Nosūtīšana/Izziņošana

Pēc pieprasījuma pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde, saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas muitas iestādes valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nosūta/izziņo pieprasījumā iesaistītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, kas dzīvo vai atrodas tās teritorijā, visus dokumentus un lēmumus, uz kuriem attiecināms šis Līgums, kas iegūti no pieprasītājas muitas iestādes.

14.pants

Palīdzības pieprasījuma forma un būtība

1. Pieprasījumam, saskaņā ar šo Līgumu, ir jābūt sastādītam rakstiski. Pieprasījumam pievieno dokumentus, kas nepieciešami šādu pieprasījumu izpildei. Situācijas neatliekamības dēļ var tikt pieņemts mutisks pieprasījums, bet pēc tam tas ir nekavējoties jāapstiprina rakstiski.

2. Pieprasījumos, atbilstoši šī panta pirmajam punktam, ir jābūt iekļautai šādai informācijai:

a) pieprasītāja muitas iestāde;

b) pieprasītie pasākumi;

c) pieprasījuma objekts un iemesls;

d) normatīvie akti muitas lietās un citi ar pieprasījumu saistītie tiesiskie aspekti;

e) cik vien iespējams, precīzas un visaptverošas fizisko vai juridisko personu, kuras pakļautas izmeklēšanai, pazīmes;

f) saistīto faktu kopsavilkums, izņemot gadījumos, kas paredzēti 12.pantā.

3. Pieprasījums ir jāiesniedz vai nu pieprasījuma saņēmējas muitas iestādes valsts oficiālajā valodā, vai angļu valodā, vai jebkurā citā valodā, kas ir pieņemama pieprasījuma saņēmējai muitas iestādei.

4. Ja pieprasījums neatbilst tā oficiālajām prasībām, var tikt pieprasīta tā korekcija vai papildināšana; tādējādi nevar tikt ietekmēta drošības pasākumu veikšana.

15.pants

Palīdzības sniegšanas pienākuma izņēmumi

1. Ja pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde uzskata, ka tai pieprasītā palīdzība varētu kaitēt pieprasījuma saņēmējas muitas iestādes valsts suverenitātei, sabiedriskai kārtībai, drošībai vai citām būtiskām valsts interesēm, vai tā varētu iekļaut rūpnieciskā, komerciālā vai profesionālā noslēpuma pārkāpšanu Līgumslēdzējas puses teritorijā, tā var atteikties sniegt šādu palīdzību, vai tā var sniegt palīdzību tikai tad, ja tiek izpildīti noteikti nosacījumi.

2. Ja pieprasījums pēc palīdzības nevar tikt izpildīts, tad pieprasītājai muitas iestādei tas tiek nekavējoties paziņots, un tā tiek informēta par atteikuma sniegt palīdzību iemesliem.

16.pants

Izmaksas

Katras valsts muitas iestāde atsakās no visām prasībām par to izdevumu atlīdzināšanu, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, izņemot izdevumus ekspertiem, lieciniekiem un tulkiem, kuri nav valsts darbinieki.

17.pants

Piemērošana

1. Šajā Līgumā paredzēto palīdzību Līgumslēdzēju pušu muitas iestādes sniedz tieši viena otrai.

2. Līgumslēdzēju pušu muitas iestādes kopīgi vienojas par detalizētiem pasākumiem šī Līguma ieviešanai.

3. Līgumslēdzēju pušu muitas iestādes, savstarpēji vienojoties, cenšas atrisināt jebkuras domstarpības, kas rodas interpretējot vai piemērojot šo Līgumu. Neatrisinātie strīdi tiek risināti caur diplomātiskiem kanāliem.

18.pants

Teritoriālā piemērojamība

Šis Līgums tiek piemērots abu Līgumslēdzēju pušu muitas teritorijās.

19.pants

Līguma stāšanās spēkā un darbības izbeigšana

1. Šis Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

2. Šis Līgums stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc pēdējā rakstiskā paziņojuma, ka Līgumslēdzējas puses ir izpildījušas visas nacionālās likumdošanas procedūras, kas nepieciešamas, lai Līgums stātos spēkā.

3. Līgumslēdzējas puses nosūta rakstisku paziņojumu par savu nolūku izbeigt Līgumu vismaz trīs mēnešus pirms Līguma darbības izbeigšanās, un tas paliek spēkā sešus mēnešus pēc šāda rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas.

TAM PAR APLIECINĀJUMU, apakšā parakstījušies, un būdami pienācīgi pilnvaroti parakstīt šo Līgumu,

Parakstīts 2005.gada 3.oktobrī Baku, divos eksemplāros, latviešu, azerbaidžāņu un angļu valodās, un visi teksti ir vienlīdz autentiski. Jebkuru domstarpību gadījumā, interpretējot šī Līguma noteikumus, par pamatu tiks ņemts teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas valdības vārdā ARTURS KRIŠJĀNIS KARIŅŠ  
Latvijas Republikas ekonomikas ministrs

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā KAMALLADIN HEYDAROV
Azerbaidžānas Republikas Valsts muitas Komitejas priekšsēdētājs

AGREEMENT
between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Azerbaijan
Regarding Mutual Assistance in Customs Matters

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that offences against customs legislation are prejudicial to the economic and social interests of their respective countries as well to the legitimate interests of trade,

Considering the importance of assuring the assessment and collection of customs duties, other taxes, fees or charges on importation or exportation of goods, as well as the proper implementation of provisions of prohibition, restriction and control,

Convinced that efforts to prevent offences against customs legislation and efforts to ensure accurate collection of import and export duties and taxes can be rendered more effective through co-operation between their Customs Authorities;

Having regard to the Recommendation of the Customs Co-operation Council on mutual administrative assistance of December 5, 1953;

Having regard also to the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs (New York, 30 March 1961), the Convention on Psychotropic Substances (Vienna, 21 February 1971) drawn up under the auspices of the United Nations Organisation as well as United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 20 December 1988),

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of the present Agreement:

1. "Customs' legislation" shall mean provisions laid down by law or regulation concerning the importation, exportation, transit of goods or any other customs procedure, whether relating to customs duties, other taxes, fees or charges levied by Customs Authorities, or to measures of prohibition, restriction or control.

2. "Offence" shall mean any violation of customs legislation as well as any attempt of violation of such legislation.

3. "Customs Authority" shall mean for the Republic of Latvia, the State Revenue Service National Customs Board (Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā Muitas pārvalde); and for the Azerbaijan Republic, the State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan.

4. "Requesting Customs Authority" shall mean the competent Customs Authority of a Contracting Party that makes a request for assistance in customs matters.

5. "Requested Customs Authority" shall mean the competent Customs Authority of a Contracting Party that receives a request for assistance in customs matters;

6. "Controlled delivery" shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignments of narcotic drugs, psychotropic substances or substances substituted for them, weapons, ammunition, poison gas, explosive and radioactive materials, to pass out of, through, or into the territory of one or more countries, with the knowledge and under the supervision of their competent authorities, with a view to identifying persons involved in the commission of offences.

Article 2

Scope of Agreement

1. The Contracting Parties shall, through their Customs Authorities and in accordance with the provisions set in this Agreement, render each other mutual assistance:

a) in order to ensure that customs legislation is properly followed;

b) in order to prevent, investigate and combat offences against customs legislation;

c) in cases concerning delivery / notification of documents regarding application of customs legislation.

2. Assistance within the framework of this Agreement shall be rendered in accordance with the legislation in force in the territory of the State of the requested Customs Authority and within the competence and resources of the requested Customs Authority. If necessary, a Customs Authority can arrange for assistance to be provided by another competent authority, in accordance with the legislation in force in the territory of the State of the requested Customs Authority.

Article 3

Communication of Information

1. The Customs Authorities shall upon request, supply to each other all information, which may help to ensure accuracy in:

a) the collection of customs duties, other taxes, fees and charges levied by Customs Authorities and, in particular, information which may help to assess value of goods for customs purposes and to establish their tariff classification;

b) the implementation of import and export prohibitions and restrictions;

c) the application of national rules of origin not covered by other arrangements concluded by one or both Contracting Parties.

2. If the requested Customs Authority does not have the information asked for, it shall seek that information in accordance with the legislation in force in the territory of the State of the requested Customs Authority.

3. The requested Customs Authority shall seek the information as if it was acting on its own account.

Article 4

The Customs Authorities shall upon request, supply to each other the following information:

a) whether goods imported into the territory of the state of one Contracting Party have been lawfully exported from the territory of the state of the other Contracting Party;

b) whether goods exported from the territory of the state of one Contracting Party have been lawfully imported into the territory of the state of the other Contracting Party;

c) whether goods which are granted favourable treatment upon exportation from the territory of the State of one Contracting Party have been duly imported into the territory of the state of the other Contracting Party, it being understood that information shall also be provided on any customs control measures to which the goods have been subjected.

Article 5

The Customs Authority of the Contracting Party shall, on its own initiative or upon request, supply to the Customs Authority of the other Contracting Party all information likely to be of use to it relating to offences against customs legislation and, in particular, regarding:

a) persons known or suspected of committing or having committed offences against the customs legislation in force in the territory of the state of the other Contracting Party;

b) new means and methods employed in illicit traffic of goods;

c) goods known to be subject of illicit traffic;

d) means of transport and containers known to be or suspected of being used in committing offences against the customs legislation in force in the territory of the state of the other Contracting Party;

e) premises known to be or suspected of being used in committing offences against the customs legislation in force in the territory of the state of the other Contracting Party.

Article 6

1. The Customs Authority of one Contracting Party shall, on its own initiative or upon request, supply to the Customs Authority of the other Contracting Party reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on transactions, detected or planned, which constitute or appear to constitute an offence against the customs legislation in force in the territory of the state of that Contracting Party.

2. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient. Files and documents, which have been transmitted, are subject to return as soon as possible.

Article 7

The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerised information produced in any form for the same purpose. All relevant information for the interpretation or utilisation of the material should be supplied at the same time.

Article 8

Surveillance of Persons, Goods, and Means of Transport

The Customs Authority of one Contracting Party shall, within its competence and resources, on its own initiative or upon request of the Customs Authority of the other Contracting Party, maintain surveillance over:

a) the movements, particularly entry into and exit from its territory, of persons known or suspected of committing or having committed offences against customs legislation in force in the territory of the state of the other Contracting Party;

b) any means of transport and containers known to be or suspected of being used in committing offences against the customs legislation in force in the territory of the other Contracting Party;

c) movement of goods reported by the Customs Authority of the other Contracting Party as giving rise to substantial illicit traffic to or from its territory or suspicions thereof.

Article 9

Controlled Delivery

1. If permitted by the basic principles of their respective domestic legal systems the Contracting Parties shall take the necessary measures, within their possibilities, to allow for the appropriate use of controlled delivery at the international level, on the basis of agreements or arrangements mutually consented to, with a view to identifying persons involved in the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances or substances substituted for them, weapons, ammunition, poison gas, explosive and radioactive materials, and to taking legal action against them.

2. Decision to use controlled delivery shall be made on a case - by - case basis. They may, if necessary, and provided it is in conformity with the national legislation of the Contracting Parties, take into account financial arrangements and understandings reached.

3. Illicit consignments whose controlled delivery is agreed to may, by mutual consent of the competent authorities, be intercepted and allowed to continue with the narcotic drugs, psychotropic substances or substances substituted for them, weapons, ammunition, poison gas, explosive and radioactive materials, intact or removed or, replaced in whole or in part.

Article 10

Inquiries

1. Upon request, the requested Customs Authority shall initiate official inquiries concerning operations, which are or appear to be contrary to the customs legislation in force in the territory of the State of the requesting Customs Authority. It shall communicate the results of such inquiries to the requesting Customs Authority.

2. These inquiries shall be conducted under the legislation in force in the territory of the State of the requested Customs Authority. The requested Customs Authority shall proceed as though it was acting on its own account.

3. The requested Customs Authority may allow officials of the requesting Customs Authority to be present at such inquiries.

Article 11

Experts and Witnesses

1. If the court or the authorities of one Contracting Party so request in connection with offences against customs legislation brought before them, the Customs Authority of the other Contracting Party may authorise its officials to appear as experts or witnesses before those courts or authorities. Such officials shall give evidence regarding facts established by them in the course of their duties. The request for the appearance must clearly indicate, in what case and in what capacity the official is to appear.

2. The request authorising the experts and witnesses is to designate clearly the essence of the matter and competence of summoned officials. The invitation of customs officials as experts and witnesses shall be made in accordance with the legislation in force of the Contracting Parties.

Article 12

Use of Information and Documents

1. The information, documents and other communications received under this Agreement, shall not be used for purposes other than those specified in the Agreement, without the written consent of the Customs Authority which furnished them. These provisions are not applicable to information, documents and other communications concerning offences relevant to narcotic drugs, psychotropic substances or substances substituted for them, weapons, ammunition, poison gas, explosive and radioactive materials.

2. Any information communicated in whatever form pursuant to this Agreement shall be of a confidential nature. It shall be covered by the obligation of official secrecy and shall enjoy the protection extended to the same kind of information and documents under the legislation in force in the territory of the Contracting Party, which received it.

3. The Customs Authority of the Contracting Party may, however, in accordance with the purposes and within the scope of this Agreement, in their records of evidence, reports and testimonies and in proceeding and charges brought before courts, use information and documents obtained in accordance with this Agreement as evidence.

The use made of such information and documents as evidence in courts and the weight to be attached there to shall be determined in accordance with the national legislation.

Article 13

Delivery/Notification

Upon request, the requested Customs Authority shall, in accordance with the legislation in force in the territory of the State of the requested Customs Authority, deliver/notify to the natural or legal persons concerned, residing or established in its territory, all documents and decisions falling within the scope of this Agreement, which emanate from the requesting Customs Authority.

Article 14

Form and Substance of Request for Assistance

1. Request pursuant to this Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the request. When required because of the urgency, oral request may be accepted, but must be confirmed in writing without delay.

2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information:

a) the requesting Customs Authority;

b) the measures requested;

c) the object of and the reason for the request;

d) the legislation and other legal elements involved;

e) indications as exact and comprehensive as possible on the natural or legal persons being the target of the inquiries;

f) a summary of the relevant facts, except in cases provided for in Article12.

3. Requests shall be submitted either in an official language of the State of the requested Customs Authority, or in English or in any another language acceptable to the requested Customs Authority.

4. If a request does not meet the formal requirements, its correction or completion may be demanded; the ordering of precautionary measures shall not be affected thereby.

Article 15

Exceptions from the Liability to Render Assistance

1. If the requested Customs Authority considers that the assistance sought would infringe upon the sovereignty, public order, security or other essential interests of the requested Customs Authority or would involve violation of an industrial, commercial or professional secret in the territory of the Contracting Party, it may refuse such assistance or may provide the assistance only if certain conditions are met.

2. If a request for assistance can not be complied with, the requesting Customs Authority shall be notified without delay and shall be informed of the reasons for the refusal to provide assistance.

Article 16

Costs

Each Customs Authority shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, with the exception of expenses for experts, witnesses, interpreters and translators not being State employees.

Article 17

Implementation

1. The assistance provided for under this Agreement shall be supplied directly between the Customs Authorities of the Contracting Parties.

2. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall jointly decide the detailed arrangements for the implementation of this Agreement.

3. The Customs Authorities of the Contracting Parties shall endeavour to resolve by mutual accord any differences arising from the interpretation or application of this Agreement. Differences for which no solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

Article 18

Territorial Applicability

This Agreement shall be applicable to the customs territories of both Contracting Parties.

Article 19

Entry into Force and Termination

1. This Agreement shall be of unlimited duration.

2. This Agreement shall enter into force on the ninetieth day from the date of the last written notification that all national legal procedures necessary for the entry into force of the Agreement have been completed by the Contracting Parties.

3. The Contracting Parties give written notification about their intention to terminate the Agreement at last three months before the expiration of the Agreement and it shall remain in force six month after the date of such a written notification.

In witnesses whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Baku on 3 October in 2005, in two originals, in the Latvian, Azerbaijani and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Latvia ARTURS KRIŠJĀNIS KARIŅŠ
Minister of Economics of the Republic of Latvia

For the Government of the Republic of Azerbaijan KAMALLADIN HEYDAROV
Chairman of the State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan