Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.160

Rīgā 2006.gada 28.februārī (prot. Nr.12 12.§)
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 4.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojams muitošanas režīms - preču iznīcināšana.

2. Preces, kuras ir pakļautas iznīcināšanai, muito tajā muitas iestādē, kuras kontrolē atrodas minētās preces.

II. Lēmums par muitošanas režīma - preču iznīcināšana - piemērošanu

3. Lai piemērotu muitošanas režīmu- preču iznīcināšana -, preču īpašnieks vai preču valdītājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes muitas pārvaldē vai Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē iesniegumu, kas adresēts attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestā­des muitas pārvaldei vai Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajai iestādei.

4. Iesniegumā par muitošanas režīma - preču iznīcināšana - piemērošanu norāda šādu informāciju:

4.1. preču īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds un personas kods (fiziskai personai) vai nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese (juridiskai personai), kontakttālruņa numurs;

4.2. preču saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods (fiziskai personai) vai nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese (juridiskai personai);

4.3. preču veids (kombinētās nomenklatūras kods), daudzums un vērtība;

4.4. preču iznīcināšanas iemesls.

5. Iesniegumam par muitošanas režīma - preču iznīcināšana - piemērošanu pievieno:

5.1. preču pavaddokumentus;

5.2. Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes lēmumu par atļauju iznīcināt preces, kurā norādīta preču iznīcināšanas vieta un nosacī­jumi;

5.3. citu institūciju lēmumus par atļauju iznīcināt preces (attiecībā uz precēm, kuras atrodas Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Kultūras ministrijas vai to pakļautībā esošo kompetento institūciju uzraudzībā).

6. Lai saņemtu Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes lēmumu par atļauju iznīcināt preces, komersants Valsts vides dienesta reģionā­lajā vides pārvaldē iesniedz iesniegumu, kurā norādīta vēlamā preču iznīcinā­šanas vieta un nosacījumi. Ja Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde nepiekrīt komersanta iesniegumā norādītajai preču iznīcināšanas vietai un nosacījumiem, tā lēmumā par atļauju iznīcināt preces norāda atļauto preču iznīcināšanas vietu un nosacījumus.

7. Muitošanas režīmu - preču iznīcināšana - piemēro saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes muitas pārvaldes vai Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālās iestādes rakstisku lēmumu. Ja pieteiktais muitošanas režīms neatbilst šo noteikumu 5.punktā minētajiem nosacījumiem, muitas iestāde pieņem lēmumu nepiemērot muitošanas režīmu.

8. Lēmumu par muitošanas režīma - preču iznīcināšana- piemērošanu muitas iestāde sastāda divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā muitas iestādē, kas pieņēma lēmumu par muitošanas režīma piemērošanu, bet otru eksemplāru nodod personai, kas pieteikusi muitošanas režīmu - preču iznīcināšana.

III. Preču iznīcināšanas kārtība

9. Pirms preču iznīcināšanas muitas iestāde sastāda preces apraksta un novērtējuma aktu (1.pielikums).

10. Preču īpašnieks vai preču valdītājs, kas ir pieteicis muitošanas režīmu - preču iznīcināšana, attiecīgās preces par saviem līdzekļiem nogādā muitas iestādes norādītajā vietā un laikā. Muitas iestādes neatlīdzina izdevumus, kas radušies, rīkojoties ar precēm, kurām piemērots muitošanas režīms - preču iznīcināšana.

11. Preces iznīcina muitas amatpersonu klātbūtnē. Ja rodas šaubas par atļaujā paredzētās preču iznīcināšanas vietas ievērošanu vai nosacījumu pareizu piemērošanu, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes muitas pārvalde vai Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālā iestāde pieaicina Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes amatpersonas.

12. Visus ar preču iznīcināšanu saistītos izdevumus sedz persona, kas piesaka muitošanas režīmu - preču iznīcināšana.

13. Pēc preču iznīcināšanas muitas iestāde aizpilda aktu par preces iznīcināšanu (2.pielikums). Ja muitošanas režīmam pieteikto preču iznīcināšanas vieta vai veids ir atšķirīgs, aktu par preces iznīcināšanu sastāda katrai precei atsevišķi.

14. Šo noteikumu 9. un 13.punktā minētos dokumentus aizpilda divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā muitas iestādē, kas pieņēma lēmumu par muitošanas režīma piemērošanu, bet otru eksemplāru nodod personai, kas pieteica muitošanas režīmu - preču iznīcināšana.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.februāra noteikumiem Nr.160
01.JPG (67747 bytes)
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.februāra noteikumiem Nr.160
02.JPG (61656 bytes)
Finanšu ministrs O.Spurdziņš