Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2006. - 31.12.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumus Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.155

Rīgā 2005.gada 1.martā (prot. Nr.11 34.§)
Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomis­kajām kategorijām (turpmāk — klasifikācija) (1.pielikums).

2. Klasifikācija kodificē izdevumu veidus, lai nodrošinātu informācijas sistematizēšanu, apkopo­šanu un apstrādi.

3. Klasifikācijas piemērošana nodrošina:

3.1. budžeta līdzekļu izlietojuma uzskaiti un kontroli;

3.2. iespēju analizēt budžeta līdzekļu izlietojumu;

3.3. iespēju sniegt sabiedrībai pārskatāmu informāciju par budžeta izdevumiem.

4. Klasifikāciju veido kodi, kas aizvieto izdevumu veidu (pēc ekonomiskās būtības) nosau­kumus, kodu nosaukumi un piemērojuma skaidrojums.

5. Klasifikāciju piemēro saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 1.marta noteikumiem Nr.155

(Pielikums grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr. 928)

Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kods

Izdevumi

1000

Kārtējie izdevumi

1100

Atalgojumi

1110

Algas

1111

Deputātu atalgojums

1112

Saeimas frakciju, komisiju un administrācijas darbinieku atalgojums

1114

Ministru kabineta un ministriju parlamentāro sekretāru atalgojums

1115

Pārējo institūciju algas

1140

Piemaksas pie algām

1141

Piemaksas par vadības līgumiem

1149

Pārējās piemaksas pie darba algas

1150

Pabalsti un kompensācijas

1170

Atalgojums ārštata darbiniekiem

1190

Ārvalstīs izmaksājamie diferencētie atalgojumi

1200

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1210

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par obligātā aktīvā militārā dienesta karavīriem, diplomātu laulātajiem

1230

Darbības ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem

1300

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

1310

Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni

1330

Ārvalstu komandējumi

1400

Pakalpojumu apmaksa

1410

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu apmaksa

1412

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu apmaksa (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa)

1413

Pārējo sakaru pakalpojumu apmaksa

1420

Darba devēja apmaksātie veselības, dzīvības apdrošināšanas un izglītības izdevumi

1421

Darba devēja apmaksātie veselības izdevumi

1422

Darba devēja apmaksātie dzīvības apdrošināšanas izdevumi

1423

Studējošo kredītu dzēšana no Aizsardzības ministrijai iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem

1429

Pārējie iepriekš neklasificētie darba devēja apmaksātie veselības, dzīvības apdrošināšanas un izglītības izdevumi

1440

Ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu apmaksa

1450

Remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu apmaksa (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

1451

Ēku, būvju un telpu remonts

1452

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

1453

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

1454

Ēku un telpu uzturēšana

1455

Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmiju maksājumi

1459

Pārējie pakalpojumi

1460

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa

1470

Telpu, ilgtermiņa ieguldījumu, pamatlīdzekļu, transportlīdzekļu, inventāra īre un noma

1471

Telpu īre un noma

1472

Transportlīdzekļu noma

1479

Pārējā noma

1480

Citi pakalpojumi

1481

Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību

1482

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

1483

Maksa par zinātniski pētniecisko darbu izpildi

1484

Maksātnespējas procesa administratora pakalpojumu atlīdzība

1485

(Svītrots ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr. 928)

1486

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kārtējiem izdevumiem

1487

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kārtējiem izdevumiem

1488

Kārtējie izdevumi ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem (projekta līdzfinansējums)

1489

Kārtējie izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

1490

Nodokļu un nodevu maksājumi

1491

Zemes nodokļa parādu maksājumi

1492

Pievienotās vērtības nodoklis

1493

Nekustamā īpašuma nodoklis

1494

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (no maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu summām)

1499

Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi

1500

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra (vērtībā līdz 50 latiem par vienu vienību) iegāde

1510

Kancelejas preces un inventārs, spectērpi

1511

Kancelejas preces un materiāli

1512

Inventārs

1513

Spectērpi

1520

Izdevumi apkurei, apgaismošanai un enerģētisko materiālu iegādei

1521

Maksa par apkuri

1523

Maksa par elektroenerģiju

1528

Maksa par degvielu

1529

Maksa par ūdeni un pārējo enerģētisko materiālu iegādi

1530

Materiāli un izejvielas palīgražošanai

1540

Medikamenti, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi

1541

Medikamenti, ķimikālijas, laboratorijas preces

1545

Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi

1550

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

1560

Valsts un pašvaldību dienestā un aprūpē esošo personu uzturēšanas līdzekļi

1561

Mīkstā inventāra un ietērpa iegāde

1562

Virtuves inventāra, trauku un galda piederumu iegāde

1563

Ēdināšanas izdevumi

1564

Formas tērpu iegāde

1565

Uzturdevas kompensācija naudā

1570

Mācību līdzekļi un materiāli

1580

Specifiskie materiāli un inventārs

1581

Munīcijas iegāde

1583

Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs

1590

Pārējie materiāli

1600

Grāmatu un žurnālu iegāde

1610

Mācību grāmatas

1620

Bibliotēku grāmatas un žurnāli

1630

Pārējās grāmatas un žurnāli

1800

Aizņēmumu atmaksa

1830

Valsts (pašvaldību) budžeta iestāžu līdz 1997.gada 1.janvārim saņemto aizņēmumu atmaksa

1840

Valsts budžeta iestāžu saņemto aizņēmumu atmaksa

1841

Studējošo aizņēmumu atmaksa

1842

Studējošo aizņēmumu atmaksa par dzēstajiem kredītiem

1843

Studiju aizņēmuma atmaksa

1844

Studiju aizņēmuma atmaksa par dzēstajiem kredītiem

1849

Pārējās aizņēmumu atmaksas

1900

Pārējie kārtējie izdevumi

1910

Izdevumi lauksaimniecības produktu tirgus intervencei

1911

Izdevumi labības iepirkumam

1912

Pārējie ar labības tirgus intervenci saistītie izdevumi

1913

Izdevumi piena produktu iepirkumam

1914

Pārējie ar piena produktu tirgus intervenci saistītie izdevumi

1915

Izdevumi liellopu un teļa gaļas iepirkumam

1916

Pārējie ar liellopu un teļa gaļas tirgus intervenci saistītie izdevumi

1917

Izdevumi cūkgaļas un aitas gaļas iepirkumam

1918

Pārējie ar cūkgaļas un aitas gaļas tirgus intervenci saistītie izdevumi

1919

Pārējie ar lauksaimniecības produktu tirgus intervenci saistītie izdevumi

2000

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

2100

Kredītu procentu samaksa

2110

Kredītu procentu samaksa Latvijas Bankai

2120

Valsts vērtspapīru procentu samaksa

2130

Kredītu procentu samaksa komercbankām

2140

Kredītu procentu samaksa par aizņēmumiem, ko pašvaldības ņēmušas no Valsts kases

2150

Kredītu procentu samaksa Valsts kasei

2190

Kredītu procentu samaksa pārējām organizācijām

2300

Kredītu procentu samaksa ārvalstu institūcijām

2390

Procentu samaksa par ārvalstu kredītiem

2400

Finanšu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu un valsts parāda vadības izdevumi

2410

Finanšu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu

2490

Valsts parāda vadības izdevumi

2500

Procentu samaksa komercbankām par ņemto līzingu

3000

Subsīdijas un dotācijas

3100

Subsīdijas

3110

Sabiedriskajām organizācijām

3120

Subsīdijas lauksaimniecībai

3121

Subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar Lauksaimniecības valsts programmu

3122

Līdzfinansējums SAPARD līdzekļiem

3123

Pārējās subsīdijas lauksaimniecībai

3124

Valsts budžeta līdzfinansējums SAPARD projektiem pašvaldībām

3130

Valsts un pašvaldību komercsabiedrībām

3140

Pārējiem komersantiem

3200

Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

3210

Izglītības pasākumiem

3220

Kultūras pasākumiem

3230

Veselības aizsardzības pasākumiem

3240

Sociālās nodrošināšanas pasākumiem

3250

Mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem

3260

Mērķdotācijas pašvaldībām Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

3261

Mērķdotācijas pašvaldībām PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

3269

Mērķdotācijas pašvaldībām citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

3270

Mērķdotācijas pašvaldībām Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

3271

Mērķdotācijas pašvaldībām PHARE programmas ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

3275

Mērķdotācijas pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas)

3276

Mērķdotācijas pašvaldībām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem (projekta līdzfinansējums)

3279

Mērķdotācijas pašvaldībām citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

3280

Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem

3281

Pašvaldībām

3282

Pārējiem pārvadātājiem

3290

Pārējās mērķdotācijas

3300

Dotācijas pašvaldību budžetiem

3310

Dotācijas pašvaldībām no valsts budžeta, izņemot finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanai

3320

Dotācijas pašvaldībām par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu

3330

Dotācijas pašvaldībām citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros

3400

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

3410

Dotācijas privātajām iestādēm un organizācijām

3420

Dotācijas citām iestādēm, organizācijām un komersantiem

3421

Dotācijas fiziskajai kultūrai un sportam

3422

Dotācijas teātru, izrāžu un koncertdarbības komersantiem

3423

Dotācijas televīzijai un radio

3424

Dotācijas sociālajai un profesionālajai rehabilitācijai

3425

Dotācijas mežsaimniecībai

3426

Dotācijas lauksaimniecībai

3427

Dotācijas pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai

3428

Dotācijas veselības aprūpei

3429

Dotācijas pārējām iestādēm, organizācijām un komersantiem

3440

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem Eiropas Savienības palīdzības programmu, Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros

3441

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

3442

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu

3449

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros

3450

Dotācija valsts budžeta iestādēm partneru grupu realizētajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem

3500

Dotācijas iedzīvotājiem

3510

Pensijas

3511

Vecuma pensijas

3512

Invaliditātes pensijas

3513

Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā

3515

Augstākās padomes deputātu pensijas

3518

Pensijas pēc speciāliem lēmumiem

3519

Izdienas pensijas

3520

Sociālās apdrošināšanas pabalsti

3521

Slimības pabalsts

3522

Maternitātes pabalsts

3523

Atlīdzība par darbaspēju zaudējumu

3524

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

3525

Apbedīšanas pabalsts

3526

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām

3527

Paternitātes pabalsts

3528

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

3530

Valsts sociālie pabalsti un palīdzība

3531

Bērna kopšanas pabalsts

3532

Ģimenes valsts pabalsts

3533

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

3534

Bērna piedzimšanas pabalsts

3535

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

3536

Kompensācija invalīdiem ar mājokļa pielāgošanu saistīto izdevumu segšanai

3537

Pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenei

3538

Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem

3539

Pārējie pabalsti un kompensācijas

3540

Nodarbinātības izdevumi

3541

Bezdarbnieka pabalsts

3542

Bezdarbnieka stipendija

3543

Rezerve bezdarbnieku pabalstiem

3550

Valsts pamatbudžeta iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai

3551

Pensiju apdrošināšana

3552

Bezdarba apdrošināšana

3553

Pamatbudžeta dotācija pensiju apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksai

3560

Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa

3570

Stipendijas

3580

Transporta izdevumu kompensācijas

3590

Pārējās dotācijas iedzīvotājiem

3591

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumi

3599

Pārējās klasifikācijā neminētās dotācijas iedzīvotājiem

3600

Biedru naudas, dalības maksa

3610

Biedru naudas, dalības maksa sabiedriskajās organizācijās

3620

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Kopienas budžetā

3621

Muitas nodokļa iemaksa

3622

Ievedmuita lauksaimniecības precēm

3623

Cukura ražošanas nodeva

3630

Pārējās iemaksas Eiropas Kopienas budžetā

3631

Pievienotās vērtības nodokļa resurss un Apvienotās Karalistes budžeta korekcija

3632

Nacionālā kopprodukta resurss

3633

Soda procenti, rezerve

3640

Iemaksa NATO budžetā

3690

Biedru naudas iemaksas starptautiskajās organizācijās

3691

Biedru naudas iemaksas starptautiskajās organizācijās, izņemot no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3692

Biedru naudas iemaksas starptautiskajās organizācijās no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3693

Iemaksas starptautisko organizāciju kapitālā

3700

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem

3710

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu

3720

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

3730

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3740

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3741

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

3742

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

3750

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

3770

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

3800

Pašvaldību budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem

3810

Pašvaldību budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no pašvaldības speciālā budžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3820

Pašvaldību budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no pašvaldības pamatbudžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

3840

Pašvaldību budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no pašvaldības pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3850

Pašvaldību budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no pašvaldības speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

3860

Pašvaldību budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no pašvaldības pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3870

Pašvaldību budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no pašvaldības speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

3900

Pārējās subsīdijas un dotācijas

3910

Apdrošināšanas atlīdzības

3920

Dotācijas, kas segtas no Eiropas Savienības palīdzības programmas līdzekļiem

3921

Izdevumi no Eiropas Savienības pirmsstrukturālā fonda palīdzības programmas SAPARD līdzekļiem

3922

Pārējās dotācijas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3924

Dotācijas pašvaldībām no SAPARD programmas līdzekļiem

3930

Dotācija no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem atmaksai par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

3931

Atmaksai valsts pamatbudžetam

3932

Atmaksai iestādēm, organizācijām un komersantiem

3940

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi

3941

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi PHARE finansēto programmu ietvaros

3942

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi Kohēzijas fonda finansēto programmu ietvaros

3949

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto programmu ietvaros

3950

Atmaksa valsts budžetā no saņemto Eiropas Savienības līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

3951

Atmaksa valsts budžetā ISPA finansēto projektu ietvaros no saņemto Eiropas Savienības līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

3960

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām, kā arī Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem

3961

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām

3962

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām

3963

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem

3969

Atmaksa valsts pamatbudžetā par citu iepriekš neklasificētu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām

3990

Citas subsīdijas un dotācijas

3991

Dotācija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ministrijām un centrālajām valsts iestādēm

3999

Citas iepriekš neklasificētās subsīdijas un dotācijas

4000

Kapitālie izdevumi

4100

Kustamie īpašumi (virs 50 latiem)

4110

Datori un skaitļošanas tehnika

4140

Medicīniskā un laboratoriju iekārta

4150

Transportlīdzekļi

4160

Kancelejas mēbeles un telpu iekārta

4180

Pārējie kustamie īpašumi

4200

Mākslas priekšmeti un muzeja eksponāti

4300

Intelektuālie īpašumi

4400

Kapitālie izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

4500

Nekustamo īpašumu (ēku, būvju) iegāde

4600

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem

4610

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu

4620

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

4630

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

4640

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

4650

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

4670

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

4700

Kapitālais remonts

4800

Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem

4810

Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no pašvaldības speciālā budžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

4820

Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no pašvaldības pamatbudžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

4840

Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no pašvaldības pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

4850

Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no pašvaldības speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

4860

Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no pašvaldības pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

4870

Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no pašvaldības speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

4900

Pārējie kapitālie izdevumi un kapitālo izdevumu atmaksa Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai

4920

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4921

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4922

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4990

Pārējie kapitālie izdevumi

6000

Zemes iegāde

7000

Investīcijas

7100

Investīcijas, kuras tiek finansētas saskaņā ar valsts investīciju programmu (VIP)

7110

Zemāka līmeņa budžetiem

7150

Valsts budžeta finansētām institūcijām saskaņā ar valsts investīciju programmu (VIP)

7151

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām no valsts budžeta līdzekļiem

7152

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, organizācijām un komersantiem) Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas)

7153

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas)

7154

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) PHARE programmas ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

7155

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām – valsts budžeta līdzfinansējums PHARE programmā

7156

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējiem (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

7157

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

7158

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

7200

Ārpus valsts investīciju programmas finansētās investīcijas

7300

Investīcijas, kuras tiek finansētas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

7310

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām no Eiropas Savienības līdzekļiem

7320

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, organizācijām un komersantiem) Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7330

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7340

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7350

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām no citām ārvalstu finanšu palīdzības programmām, to skaitā PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7400

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām investīcijām

7410

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām investīcijām

7420

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām investīcijām

7700

Valsts budžeta transferti investīcijām

7710

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu

7720

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

7730

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

7740

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

7750

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

7770

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

7800

Pašvaldību budžeta transferti investīcijām

7810

Pašvaldību budžeta transferti investīcijām no pašvaldības speciālā budžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

7820

Pašvaldību budžeta transferti investīcijām no pašvaldības pamatbudžeta uz paš­valdības speciālo budžetu

7840

Pašvaldību budžeta transferti investīcijām no pašvaldības pamatbudžeta uz paš­valdības pamatbudžetu

7850

Pašvaldību budžeta transferti investīcijām no pašvaldības speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

7860

Pašvaldību budžeta transferti investīcijām no pašvaldības pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

7870

Pašvaldību budžeta transferti investīcijām no pašvaldības speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

8000

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi un atmaksas

8100

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi

8110

Aizdevumi cita līmeņa budžetiem

8111

Aizdevumi speciālajam budžetam

8112

Aizdevumi pašvaldību budžetiem

8120

Aizdevumi citiem komersantiem un iestādēm

8121

Aizdevumi valsts komersantiem

8122

Aizdevumi pašvaldību komersantiem

8125

Aizdevumi pārējiem komersantiem

8130

Aizdevumi pārējiem

8131

Aizdevumi studējošo kreditēšanai

8133

Aizdevumi studiju kreditēšanai

8135

Aizdevumi citiem

8200

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumu atmaksas

8210

Atmaksas no cita līmeņa budžetiem

8211

Atmaksas no speciālā budžeta

8212

Atmaksas no pašvaldību budžetiem

8220

Atmaksas no citiem komersantiem un iestādēm

8221

Atmaksas no valsts komersantiem

8222

Atmaksas no pašvaldību komersantiem

8225

Atmaksas no pārējiem komersantiem

8230

Atmaksas no pārējiem aizdevumiem

8231

Atmaksas no studējošo kreditēšanas

8233

Atmaksas no studiju kreditēšanas

8235

Atmaksas no citiem aizdevumiem

8236

Atmaksas par dzēstajiem studējošo kredītiem

8237

Atmaksas par dzēstajiem studiju kredītiem

8250

Atmaksas no valdības pārņemtajām saistībām

9000

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi un atmaksas ārvalstu valdībām un institūcijām

9100

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi

9200

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumu atmaksas

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 1.marta noteikumiem Nr.155

(Pielikums grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr. 928)

Norādījumi budžetu izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām piemērošanai

1000

Kārtējie izdevumi

1100

Atalgojumi

1110

Algas

Uz kodiem 1110–1139 attiecināmi šādi izdevumi:

darba alga saskaņā ar vienoto darba samaksas sistēmu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem apstiprinātajām kvalifikācijas kategorijām, noteiktajām mēneša amatalgām un stundas tarifa likmēm, kā arī algas karadienesta personālam un kareivjiem. Uz kodu 1110 attiecināmi arī deponēto darba algu izdevumi par summām, kādas pēc glabāšanas termiņa beigām iemaksā valsts pamatbudžetā.

1140

Piemaksas pie algām

Uz kodu 1140 attiecināmas visu veidu piemaksas pie darba algas, to skaitā vadības līgumi un prēmijas, izņemot visu veidu pabalstus.

1141

Piemaksas par vadības līgumiem

Uz kodu 1141 attiecināmi līdzekļi vadības līgumu apmaksai.

1149

Pārējās piemaksas pie darba algas

Uz kodu 1149 attiecināmi pārējie līdzekļi piemaksām pie darba algas.

1150

Pabalsti un kompensācijas

Uz kodu 1150 attiecināmi visu veidu pabalsti (t.sk. atlaišanas pabalsts) un kompensācijas (mācību maksas kompensācija, valsts civildienesta ierēdņu transporta izdevumu kompensācija), kā arī atlīdzība valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam, ja tie ir ministrijas štata darbinieki.

1170

Atalgojums ārštata darbiniekiem

Uz kodu 1170 attiecināms atalgojums fiziskām personām, ar kurām administrācija ir stājusies līgumattiecībās par konkrēta darba vai pakalpojuma izpildi, kā arī Ministru kabineta izmaksātās naudas balvas un īpaši apbalvojumi no Finanšu ministrijas apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

1190

Ārvalstīs izmaksājamie diferencētie atalgojumi

Uz kodu 1190 attiecināmi izdevumi atalgojuma izmaksai personai, kas tiek nodarbināta ārvalstīs – mēnešalga vai amatalga; piemaksa par diplomātisko rangu; pārcelšanās pabalsti; algas pabalsti, lai segtu dzīvokļa īrei un citus ģimenes un sadzīves vajadzību apmierināšanai nepieciešamos izdevumus, dodoties uz dienesta vietu ārvalstīs un atgriežoties no tās, kā arī dodoties kārtējā atvaļinājumā uz Latviju un atgriežoties dienesta vietā, pilna ceļa izdevumu kompensācija diplomātam, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem un darbiniekiem, specializētajiem atašejiem, tehniskajiem darbiniekiem, viņu laulātajiem un nepilngadīgajiem bērniem.

1200

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Uz kodu 1200 attiecināmi izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

1230

Darbības ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem

Uz kodu 1230 attiecināmas izmaksas, ko veic līdzekļu pārvaldītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Uz šo kodu attiecina darbības ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem, kuri tiek nodoti pārvaldīšanā līdzekļu pārvaldītājam, to skaitā maksājumi VSAA administratīvajā budžetā par aprēķinātajiem administrēšanas atskaitījumiem valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanas nodrošināšanai (atskaitījumi no reģistrētajām iemaksām valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontos).

Maksājumi no līdzekļu pārvaldītāja, mainoties ieguldījumu plānam vai līdzekļu pārvaldītājam.

Valsts fondēto pensiju shēmas kapitāla pārskaitīšana uz valsts pensiju speciālo budžetu (valsts fondētās pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā vai vecuma pensijas pieprasīšanas gadījumā), kā arī valsts fondēto pensiju shēmas kapitāla pārskaitīšana uz shēmas dalībnieka izvēlētu dzīvības apdrošināšanas sabiedrību mūža pensijas polises iegādei.

1300

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

Uz kodu 1300 attiecināmi izdevumi, kas darbiniekam tiek atlīdzināti par komandējuma laiku (dienas nauda; ceļa (transporta) izdevumi; izdevumi par viesnīcu (naktsmītni); izdevumi par izbraukšanas dokumentu noformēšanu, apdrošināšanas izdevumi un citi izdevumi saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto), kā arī izdevumi par dienesta braucieniem, darbinieku pārcelšanās izdevumi, izdevumi par braucieniem uz sesijām, kongresiem, apspriedēm un konferencēm.

1400

Pakalpojumu apmaksa

Uz koda 1400 apakškodiem (izņemot kodu 1481) attiecināmi visi līguma darbu ar juridiskām vai fiziskām (pašnodarbinātām) personām izdevumi, kas saistīti ar administrācijas darbības nodrošināšanu, kā arī iestādes ēku, iekārtu, transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu, aparātu, ceļu uzturēšanu vai remontu (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu).

1410

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu apmaksa

Uz kodu 1410 attiecināmi visi sakaru pakalpojumu izdevumi: telefona abonēšanas maksa, vietējo sarunu un tālsarunu, telefonu speclīniju (valdības telefonu), mobilo telefonu sarunu, speciālo sakaru kanālu, faksa, elektroniskā pasta, interneta pakalpojumu apmaksa, valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu izdevumi, kurjerpasta pakalpojumu, Latvijas pasta pakalpojumu par dažāda veida pasta sūtījumiem (arī pasta paku, telegrammu, radiogrammu, naudas pārvedumu un tamlīdzīgiem sūtījumiem un kurjeriem) un citu sakaru pakalpojumu apmaksa.

1420

Darba devēja apmaksātie veselības, dzīvības apdrošināšanas un izglītības izdevumi

Uz kodu 1420 attiecināmi darba devēja (iestādes) apmaksātie izdevumi, kas paredz savu darbinieku veselības un dzīvības apdrošināšanu, kā arī aizņēmuma (studējošā kredīta) atmaksa kredītiestādēm no darba devējam (iestādei) iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem un citi pasākumi.

1421

Darba devēja apmaksātie veselības izdevumi

Uz kodu 1421 attiecināmi darba devēja (iestādes) apmaksātie izdevumi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kas paredz savu darbinieku veselības apdrošināšanu, ārstniecības izdevumus, veselības nodrošināšanas izdevumus – profilaktisko potēšanu, pienu, sulas par kaitīgiem darba apstākļiem.

1422

Darba devēja apmaksātie dzīvības apdrošināšanas izdevumi

Uz kodu 1422 attiecināmi darba devēja (iestādes) apmaksātie izdevumi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kas paredz savu darbinieku dzīvības apdrošināšanu (dzīvības apdrošināšanas polises).

1423

Studējošo kredītu dzēšana no Aizsardzības ministrijai iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem

Uz kodu 1423 attiecināma aizņēmuma (studējošā kredīta) atmaksa kredītiestādēm no Aizsardzības ministrijai iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem, ja kredīta ņēmējs paralēli studijām augstskolā vai pēc augstskolas beigšanas ir sekmīgi apguvis virsnieka pamatkursu Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, ieguvis leitnanta pakāpi un noslēdzis līgumu par profesionālo militāro dienestu (vismaz uz pieciem gadiem) vai atrodas militārā dienesta rezervē.

1429

Pārējie iepriekš neklasificētie darba devēja apmaksātie veselības, dzīvības apdrošināšanas un izglītības izdevumi, ieskaitot ar veselības nodrošināšanu saistītās kompensācijas (piemēram, par redzes korekcijas līdzekļiem)

1440

Ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu apmaksa

Uz kodu 1440 attiecināma līgumdarbu apmaksa (pieaicināto speciālistu, piemēram, auditoru, advokātu, ekspertu, tulku, pakalpojumu apmaksa), ja līgums tiek slēgts ar juridisku personu un pašnodarbinātu personu (ja līgums tiek slēgts ar fizisku personu, pakalpojums tiek apmaksāts kā ārštata darbinieka alga), kā arī tiesu izdevumu apmaksa sakarā ar liecinieku, cietušo, tiesu piesēdētāju pieaicināšanu; statistisko un socioloģisko apsekojumu apmaksa; tipogrāfiju un publikāciju pakalpojumu apmaksa; izdevumu apmaksa par dokumentu iesiešanu un brošēšanu, mācību grāmatu izdošanu; kursu, semināru apmaksa; kongresu, apspriežu, konferenču, ārvalstu delegāciju un citu pasākumu saimnieciskās apkalpošanas apmaksa, dāvanu iegāde; izdevumu apmaksa par bibliotēku grāmatu iesiešanu un pārsūtīšanu; literatūras iegāde un periodiskās preses pasūtīšana iestādes vajadzībām; citu pakalpojumu apmaksa, kas saistīti ar administrācijas darbības nodrošināšanu.

1450

Remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu apmaksa (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

Uz kodu 1450 attiecināma visu līgumdarbu (ar juridiskām personām) apmaksa par ēku, transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu, aparātu, ceļu uzturēšanu vai kārtējo un kapitālo remontu (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu):

telpu, iekārtas un inventāra remonts, mīkstā inventāra un apģērba remonts, medicīnisku un citu iekārtu tehniskā apkalpošana, piegādes izdevumi; izdevumi par malkas sagatavošanu, ēku, pagalmu, ielu un ietvju tīrīšanu un labiekārtošanu, kanalizāciju un asenizāciju, dezinfekciju, dezinsekciju, veļas mazgāšanu un sociālo un kultūras iestāžu kontingenta sanitāri higiēnisko apkalpošanu, ieslodzījuma vietu, robežu zonu nožogojumu ierīkošanu un apkalpošanu.

1452

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

Uz kodu 1452 attiecināmi visi izdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļu uzturēšanu (tehniskās apskates, apkopes, maksas stāvvietu apmaksas, apdrošināšanas, caurlaides un citi izdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļu uzturēšanu, kad iestāde pati organizē transportlīdzekļu izmantošanu), un izdevumi par transport­līdzekļu apkalpošanu – izdevumi, ko iestāde maksā pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par transportlīdzekļu apkalpošanu.

1454

Ēku un telpu uzturēšana

Uz kodu 1454 attiecināmi izdevumi pakalpojumu apmaksai par ēku un telpu uzkopšanu, pagalmu, ielu, ietvju tīrīšanu, labiekārtošanu un uzturēšanu, paklāju maiņu, apsardzi, lifta apkopi un citi izdevumi, kas saistīti ar ēku un telpu uzturēšanu.

1460

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa

Uz kodu 1460 attiecināmi izdevumi par datoru programmatūras izstrādāšanu, pilnveidošanu un papildināšanu; informācijas tehnoloģiju pakalpojumu samaksa; samaksa par darbiem, kurus izpilda datu apstrādes iestādes saskaņā ar budžeta iestāžu pasūtījumu.

1470

Telpu, ilgtermiņa ieguldījumu, pamatlīdzekļu, transportlīdzekļu, inventāra īre un noma

Uz kodu 1470 attiecināmi visi izdevumi, kas saistīti ar telpu īri un nomu, ilgtermiņa ieguldījumu, pamatlīdzekļu, transportlīdzekļu un inventāra nomu.

1471

Telpu īre un noma

Uz kodu 1471 attiecināmi izdevumi, kas saistīti ar telpu īri un nomu.

1472

Transportlīdzekļu noma

Uz kodu 1472 attiecināmi izdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļu nomu.

1479

Pārējā noma

Uz kodu 1479 attiecināmi izdevumi, kas saistīti ar zemes, iekārtu, inventāra, mākslas priekšmetu un citu priekšmetu nomu.

1480

Citi pakalpojumi

1481

Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību

Uz kodu 1481 attiecināmi valsts noslēpuma objektu sarakstā noteiktie budžeta iestāžu izdevumi.

1482

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

Uz kodu 1482 attiecināmi arī Valsts kontroles uzliktie uzrēķini, kurus ieskaita valsts pamatbudžetā, izdevumi Sabiedrības integrācijas fonda sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai un akcīzes nodokļu marku iegādes izdevumi.

1484

Maksātnespējas procesa administratora pakalpojumu atlīdzība

Uz kodu 1484 attiecināmi izdevumi maksātnespējas procesa administratora atlīdzībai par maksātnespējas procesa gaitas nodrošināšanu.

1485

(Svītrots ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr. 928)

1487

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kārtējiem izdevumiem

 

Uz kodu 1487 attiecināma atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem un sertificētajiem kārtējiem izdevumiem, kuri finansēti no Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļas, saskaņā ar kārtējā gada valsts budžetā noteikto finanšu vadības shēmu.

1488

Kārtējie izdevumi ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem (projekta līdzfinansējums)

Uz kodu 1488 attiecināmi kārtējie izdevumi, kuri apmaksāti no ISPA finansēto projektu ietvaros saņemto Eiropas Savienības finanšu līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem par ieguldījumiem depozītos vai par kontu atlikumiem un kuri paredzēti attiecināmo izmaksu segšanai vai papildus aktivitātēm, pirms tam veicot grozījumus attiecīgajā finanšu memorandā.

1489

Kārtējie izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

Uz kodu 1489 attiecināmi iestādes kārtējie izdevumi, kuri ir apmaksāti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, to skaitā komandējumu, dažādu apmācību, konsultāciju izdevumi, kā arī izdevumi institūciju kapacitātes paaugstināšanai, materiālu iegādes izdevumi un citi izdevumi.

1490

Nodokļu un nodevu maksājumi

Uz kodu 1490 attiecināmi budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi.

1491

Zemes nodokļa parādu maksājumi

Uz kodu 1491 attiecināmi zemes nodokļa parādu maksājumi par iepriekšējiem gadiem.

1492

Pievienotās vērtības nodoklis

Uz kodu 1492 attiecināmi PVN maksājumi, pārskaitot pievienotās vērtības nodokli valsts budžetam.

1494

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (no maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu summām)

Uz kodu 1494 attiecināms iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas tiek ieturēts no apstiprinātajām darbinieku prasījumu summām un kura maksājumus veic Maksātnespējas administrācija.

1499

Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi

Uz kodu 1499 attiecināmi dabas resursu nodokļa, citu nodokļu un nodevu maksājumi, ko veic budžeta iestādes, īpašuma nodokļa parādu maksājumi par iepriekšējiem periodiem, kā arī kavējuma naudas par savlaicīgi nesamaksātajiem nodokļiem.

1500

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra (vērtība – līdz 50 latiem par vienu vienību) iegāde

Uz kodu 1500 attiecināmi materiālu (izņemot ēku un būvju kapitālajam remontam paredzētos materiālus), energoresursu, ūdens un inventāra (vērtība – līdz 50 latiem par vienu vienību) iegādes izdevumi

1510

Kancelejas preces un inventārs, spectērpi

Uz kodu 1510 attiecināmi iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo kancelejas preču un materiālu iegādes izdevumi: kancelejas, rakstāmpiederumu un materiālu iegāde; mēbeļu un inventāra iegāde (vērtība – līdz 50 latiem par vienu vienību); grāmatvedības, statistikas un lietvedības grāmatu, uzskaites dokumentu, veidlapu iegāde; spectērpu (piemēram, veselības aprūpes iestādēs) iegāde.

1511

Kancelejas preces un materiāli

Uz kodu 1511 attiecināmi iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo kancelejas preču (piemēram, rakstāmpiederumu, galda organizatoru, plastmasas plauktiņu, diskešu kastīšu, dokumentu turētāju) un materiālu iegādes izdevumi, to skaitā informācijas pārraides un apstrādes iekārtu (piemēram, printeru, kopētāju, faksa aparātu) darbības nodrošināšanas materiāli (piemēram, disketes, kasetes, tinte).

1513

Spectērpi

Uz kodu 1513 attiecināmi izdevumi spectērpu iegādei, kuri nepieciešami iestādes funkciju veikšanai (piemēram, noliktavas pārzinim, arhivāram, apkopējai, veselības aprūpes iestāžu darbiniekiem).

1520

Izdevumi apkurei, apgaismošanai un enerģētisko materiālu iegādei

Uz kodu 1520 attiecināmi izdevumi: par komunālajiem maksājumiem – apkuri, elektroenerģiju un ūdeni; par kurināmā iegādi (oglēm, gāzi, benzīnu, naftas produktiem, naftu, malku un citu kurināmo materiālu), apkuri, ūdeni, gāzi, elektroenerģiju saimnieciskām, veselības aprūpes, skolu siltumnīcu un citām vajadzībām; par telpu, pagalmu, ielu un laukumu apgaismošanu; par zinātniskās pētniecības un mācību iestāžu elektroenerģiju tehniskām vajadzībām; par siltumnīcu, vivāriju un oranžēriju apkuri; par ūdeni, tvaiku un gāzi zinātniskiem, mācību un tehniskiem nolūkiem.

1540

Medikamenti, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi

Uz kodu 1540 attiecināmi šādi izdevumi:

medikamentu, bakterioloģisko, imunobioloģisko preparātu un pārsienamo līdzekļu iegāde veselības aprūpes un veterinārajās ārstniecības iestādēs; medikamentu, aptieciņu un pārsienamo līdzekļu iegāde citās iestādēs; minerālūdeņu, serumu, vakcīnu, vitamīnu, dezinfekcijas līdzekļu iegāde; filmu iegāde rentgena uzņēmumiem, materiālu iegāde analīzēm un samaksai par citās iestādēs izdarītām analīzēm (ja nav savas laboratorijas); atlīdzība donoriem; asins iegāde pārliešanai; medicīnisko instrumentu iegāde; inventāra, instrumentu un materiālu iegāde zinātniski pētniecisko darbu veikšanai (ieskaitot, piemēram, izmēģinājumu dzīvnieku iegādi, reaktīvu, ķimikāliju, laboratorijas trauku, medikamentu zinātniskajiem darbiem iegādi); dzīvnieku iegāde asins pārliešanas stacijās, lai noteiktu asins preparātu kvalitāti; tādu medikamentu un medicīnisko izstrādājumu iegāde, kuri izsniedzami iedzīvotājiem bez maksas pret ārstu receptēm.

1550

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

Uz kodu 1550 attiecināmas izmaksas par visiem materiāliem un precēm, kas vajadzīgas, lai uzturētu un remontētu ēkas (izņemot materiālus ēku un būvju kapitālajam remontam), elektriskās un mehāniskās sistēmas, transportlīdzekļus, aparatūru, datortehniku, kopēšanas tehniku, sakaru līdzekļus un citus līdzekļus (krāsas un citi remontmateriāli; rezerves daļas; ēku, pagalmu, ielu un ietvju apkopšanai un saimniecības vajadzībām izmantojamie materiāli un priekšmeti; sociālo un kultūras iestāžu kontingenta sanitāri higiēniskajai apkopšanai izmantojamie materiāli).

1560

Valsts un pašvaldību dienestā un aprūpē esošo personu uzturēšanas līdzekļi

Uz kodu 1560 attiecināmi izdevumi tādu preču iegādei, kas nepieciešamas ieslodzīto, bruņoto spēku, slimnīcu pacientu un citu valsts dienestā un aprūpē esošu personu uzturēšanai:

mīkstā inventāra un ietērpa (veļas, apģērba, apavu) un gultas piederumu iegādei; ēdināšanas izdevumi (ieskaitot samaksu par produkciju, ko saņem no palīgsaimniecībām) veselības aprūpes iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs, mācību un citās iestādēs, kurās personas atrodas pilnā vai daļējā valsts apgādē, kā arī soda izciešanas vietās un bruņotajos spēkos, ieskaitot izdevumus ēdiena pagatavošanai tajos gadījumos, kad ēdināšana tiek organizēta sabiedriskajā ēdināšanā, kā arī citās iestādēs saskaņā ar normatīvajiem aktiem; izdevumi tādu darbinieku speciālai ēdināšanai, kas strādā veselībai kaitīgos apstākļos (apmaksu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem); izdevumi virtuves inventāra, trauku un galda piederumu iegādei; izdevumi formas tērpu iegādei, kā arī kompensāciju izmaksai par to iegādi bruņoto spēku, policijas un citu drošības un aizsardzības iestāžu ierindas un komandējošā sastāva personālam; uzturdevas kompensācija naudā;

mīkstā inventāra un ietērpa iegādei studentiem un skolēniem mācību iestāžu dienesta viesnīcās; skolēnu un studentu ēdināšanai olimpiāžu, sporta spēļu, dziesmu un deju svētku laikā, kā arī ēdināšanas izdevumiem un mīkstā inventāra iegādei pirmsskolas bērnu iestādēs.

1570

Mācību līdzekļi un materiāli

Uz kodu 1570 attiecināmi šādi izdevumi:

dažādu palīglīdzekļu, rakstāmo un rasēšanas piederumu, materiālu un inventāra priekšmetu iegāde nodarbībām mācību iestādēs, bērnudārzos, bērnunamos, bērnu veselības aprūpes iestādēs un citās bērnu iestādēs; mācību programmu iegāde; klases žurnālu, veidlapu, diplomu, apliecību, studentu apliecību, ieskaišu grāmatiņu un citas dokumentācijas iegāde mācību iestādēm;

mācību nodarbībām izmantojamo izmēģinājumu dzīvnieku iegāde.

1583

Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs

Uz kodu 1583 attiecināmi arī izdevumi ieroču iegādei mācību vajadzībām aizsardzības sistēmas iestādēs.

1600

Grāmatu un žurnālu iegāde

Uz kodu 1600 attiecināmi izdevumi mācību grāmatu iegādei; grāmatu iegādei publisko bibliotēku tīklam, mācību iestāžu, veselības aprūpes iestāžu un citu iestāžu bibliotēkām; bibliotēku fondam pieskaitāmo žurnālu un izdevumu iegādei; tādas periodiskās literatūras iegādei, kas saistīta ar iestādes darbības specifiku (bibliotēkas, skolas).

1800

Aizņēmumu atmaksa

Uz kodu 1800 attiecināma valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ņemto ārējo vai iekšējo kredītu (aizņēmumu) atmaksāšana.

1830

Valsts (pašvaldības) budžeta iestāžu līdz 1997.gada 1.janvārim saņemto aizņēmumu atmaksa

Uz kodu 1830 attiecināma valsts un pašvaldību budžeta iestāžu pašu ņemto ārējo vai iekšējo kredītu (aizņēmumu) atmaksa tieši kredīta devējam bez valdības (Finanšu ministrijas) līdzdalības. Uz šo kodu attiecināma iepriekšējos gados (līdz 1997.gada 1.janvārim) ņemto kredītu (aizņēmumu) atmaksa. Uz šo kodu nav attiecināmi aizņēmumi no valsts pamatbudžeta.

1840

Valsts budžeta iestāžu saņemto aizņēmumu atmaksa

Uz kodu 1840 attiecināma saņemto aizņēmumu atmaksa valsts pamatbudžetā.

1841

Studējošo aizņēmumu atmaksa

Uz kodu 1841 attiecina studējošo kreditēšanai saņemtā aizņēmuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

1842

Studējošo aizņēmumu atmaksa par dzēstajiem kredītiem

Uz kodu 1842 attiecina studējošo kreditēšanai saņemtā aizņēmuma atmaksu valsts pamatbudžetā par dzēsto kredīta daļu.

1843

Studiju aizņēmuma atmaksa

Uz kodu 1843 attiecina studiju kreditēšanai saņemtā aizņēmuma atmaksu valsts pamatbudžetā.

1844

Studiju aizņēmumu atmaksa par dzēstajiem kredītiem

Uz kodu 1844 attiecina studiju kreditēšanai saņemtā aizņēmuma atmaksu valsts pamatbudžetā par dzēsto kredīta daļu.

1849

Pārējās aizņēmumu atmaksas

Uz kodu 1849 attiecina pārējo saņemto aizņēmumu atmaksu valsts pamatbudžetā.

1900

Pārējie kārtējie izdevumi

Uz kodu 1900 attiecināmi pārējie klasifikācijā neminētie kārtējie izdevumi.

1910

Izdevumi lauksaimniecības produktu tirgus intervencei

Uz kodu 1910 attiecināmi izdevumi lauksaimniecības produktu tirgus intervencei saskaņā ar Lauksaimniecības likumā noteikto.

1911

Izdevumi labības iepirkumam

Uz kodu 1911 attiecināmi labības iepirkuma izdevumi.

1912

Pārējie ar labības tirgus intervenci saistītie izdevumi

Uz kodu 1912 attiecināmi ar labības tirgus intervenci saistītie izdevumi: iepirktās labības pieņemšanas, glabāšanas, kvalitātes noteikšanas, transporta un realizācijas izdevumi.

1913

Izdevumi piena produktu iepirkumam

Uz kodu 1913 attiecināmi piena produktu iepirkuma izdevumi.

1914

Pārējie ar piena produktu tirgus intervenci saistītie izdevumi

Uz kodu 1914 attiecināmi ar piena produktu tirgus intervenci saistītie izdevumi: iepirkto piena produktu pieņemšanas, glabāšanas, kvalitātes noteikšanas, trans­porta un realizācijas izdevumi.

1915

Izdevumi liellopu un teļa gaļas iepirkumam

Uz kodu 1915 attiecināmi liellopu un teļa gaļas iepirkuma izdevumi.

1916

Pārējie ar liellopu un teļa gaļas tirgus intervenci saistītie izdevumi

Uz kodu 1916 attiecināmi ar liellopu un teļa gaļas tirgus intervenci saistītie izdevumi: iepirktās liellopu un teļa gaļas pieņemšanas, glabāšanas, kvalitātes noteikšanas, transporta un realizācijas izdevumi.

1917

Izdevumi cūkgaļas un aitas gaļas iepirkumam

Uz kodu 1917 attiecināmi cūkgaļas un aitas gaļas iepirkuma izdevumi.

1918

Pārējie ar cūkgaļas un aitas gaļas tirgus intervenci saistītie izdevumi

Uz kodu 1918 attiecināmi ar cūkgaļas un aitas gaļas tirgus intervenci saistītie izdevumi: iepirktās cūkgaļas un aitas gaļas pieņemšanas, glabāšanas, kvalitātes noteikšanas, transporta un realizācijas izdevumi.

1919

Pārējie ar lauksaimniecības produktu tirgus intervenci saistītie izdevumi

Uz kodu 1919 attiecināmi pārējie klasifikācijā neminētie ar lauksaimniecības produktu tirgus intervenci saistītie izdevumi.

2000

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

Uz kodu 2000 attiecināmi aizņēmuma procentu maksājumi un citi ar to apkalpošanu saistītie izdevumi par valdības ņemtajiem aizņēmumiem, kurus attiecīgā institūcija izlietojusi. Šai kategorijā neuzrāda summas, kas saistītas ar paša aizņēmuma pamatsummas atmaksu.

2400

Finanšu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu un valsts parāda vadības izdevumi

Uz kodu 2400 attiecināmi Finanšu ministrijas maksājumi kredītreitingu aģentūrām, komisijas maksas, tiesu izdevumi, maksājumi par finanšu tirgus informācijas sistēmu lietošanu un citi izdevumi, kuri saistīti ar valsts parāda vadību un apkalpošanu.

2410

Finanšu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu

Uz kodu 2410 attiecināmi Finanšu ministrijas maksājumi kredītreitingu aģentūrām, komisijas maksas, tiesas izdevumi, maksājumi par finanšu tirgus informācijas sistēmu lietošanu un citi izdevumi, kuri saistīti ar valsts parāda vadību un apkalpošanu.

2490

Valsts parāda vadības izdevumi

Uz kodu 2490 attiecināmi maksājumi par finanšu vadību, pielietojot atvasinātos finanšu instrumentus valsts parāda vadībai.

3000

Subsīdijas un dotācijas

 

Kodā 3000 tiek uzskaitīti budžeta līdzekļi, kurus piešķir citiem budžetiem, komersantiem, organizācijām, lai nodrošinātu valsts vai pašvaldību funkciju izpildi (dotācijas), vai kurus piešķir komersantiem to izdevumu daļējai vai pilnīgai segšanai, kuri saistīti ar noteiktu preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu (subsīdijas).

3124

Valsts budžeta līdzfinansējums SAPARD projektiem pašvaldībām

Uz kodu 3124 attiecina valsts budžeta līdzfinansējuma daļu, ko piešķir SAPARD projektu realizācijai pašvaldībām.

3260

Mērķdotācijas pašvaldībām Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

Uz kodu 3260 attiecināmi pašvaldībām pārskaitāmie līdzekļi Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem, lai nodrošinātu projektu īstenošanu un to grāmatvedības uzskaiti pašvaldībās.

3261

Mērķdotācijas pašvaldībām PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

Uz kodu 3261 attiecināmi pašvaldībām pārskaitāmie PHARE programmas līdzekļi no projektiem “Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Latgales reģionā” un “Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Zemgales reģionā”, kā arī citu PHARE programmu līdzekļi atbilstoši PHARE projektu īstenošanas nosacījumiem un Ministru kabineta akceptētajām Eiropas Savienības PHARE 2000.gada programmas “Ekonomiskā un sociālā kohēzija” speciālajām vadlīnijām.

3269

Mērķdotācijas pašvaldībām citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

Uz kodu 3269 attiecināmi pašvaldībām pārskaitāmie līdzekļi citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem.

3270

Mērķdotācijas pašvaldībām Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

Uz kodu 3270 attiecināmi pašvaldībām pārskaitāmie valsts budžeta ieguldītie līdzekļi Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros, lai nodrošinātu projektu īstenošanu un to grāmatvedības uzskaiti pašvaldībās.

3271

Mērķdotācijas pašvaldībām PHARE programmas ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

Uz kodu 3271 attiecināmi pašvaldībām pārskaitāmie valsts budžeta ieguldītie līdzekļi PHARE projektos “Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Latgales reģionā” un “Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Zemgales reģionā”, kā arī citi PHARE programmas līdzekļi atbilstoši PHARE projektu īstenošanas nosacījumiem un Ministru kabineta akceptētajām Eiropas Savienības PHARE 2000.gada programmas “Ekonomiskā un sociālā kohēzija” speciālajām vadlīnijām.

3275

Mērķdotācijas pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas)

 

Uz kodu 3275 attiecināmi pašvaldībām pārskaitāmie valsts budžeta līdzekļi ISPA/Kohēzijas fonda finansēto projektu īstenošanai.

3276

Mērķdotācijas pašvaldībām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem (projekta līdzfinansējums)

Uz kodu 3276 attiecināmi pašvaldībām pārskaitāmie līdzekļi, kuri veidojušies no ISPA finansēto projektu īstenošanas gaitā saņemto Eiropas Savienības finanšu līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem par ieguldījumiem depozītos vai par kontu atlikumiem un kuri paredzēti attiecināmo izmaksu segšanai vai papildu aktivitātēm, pirms tam veicot grozījumus attiecīgajā finanšu memorandā.

3279

Mērķdotācijas pašvaldībām citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

Uz kodu 3279 attiecināmi pašvaldībām pārskaitāmie valsts budžeta ieguldītie līdzekļi citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros, lai nodrošinātu projektu īstenošanu atbilstoši īstenošanas nosacījumiem.

3290

Pārējās mērķdotācijas

Uz kodu 3290 attiecināmas mērķdotācijas teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai, kā arī citas mērķdotācijas pašvaldību budžetiem.

3300

Dotācijas pašvaldību budžetiem

Uz kodu 3300 attiecināmas valsts dotācijas un pašvaldību dotācijas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, kuras saskaņā ar likumu par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu tiek novirzītas pašvaldībām, kā arī citas valsts budžeta dotācijas pašvaldībām saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu.

3310

Dotācijas pašvaldībām no valsts budžeta, izņemot finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanai

Uz kodu 3310 attiecināmas valsts budžeta dotācijas pašvaldībām, izņemot finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanai.

3320

Dotācijas pašvaldībām par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu

 

Uz kodu 3320 attiecināmi maksājumi pašvaldībām par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu no Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļas un valsts budžeta finansējuma daļas, lai nodrošinātu projektu un pasākumu realizāciju atbilstoši īstenošanas nosacījumiem.

3330

Dotācijas pašvaldībām citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros

Uz kodu 3330 attiecināmi maksājumi pašvaldībām citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros, lai nodrošinātu programmu, projektu un (vai) pasākumu realizāciju atbilstoši īstenošanas nosacījumiem.

3440

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem Eiropas Savienības palīdzības programmu, Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros

 

Uz kodu 3440 attiecināmi iestādēm, organizācijām un komersantiem pārskaitāmie līdzekļi Eiropas Savienības palīdzības programmu, Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros, lai nodrošinātu projektu realizāciju atbilstoši īstenošanas nosacījumiem.

3441

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

Uz kodu 3441 attiecināmi iestādēm, organizācijām un komersantiem pārskaitāmie līdzekļi PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem, lai nodrošinātu projektu realizāciju atbilstoši īstenošanas nosacījumiem.

3442

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu

 

Uz kodu 3442 attiecināmi maksājumi iestādēm, organizācijām un komersantiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu projektu un pasākumu realizāciju atbilstoši īstenošanas nosacījumiem.

3449

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros

Uz kodu 3449 attiecināmi iestādēm, organizācijām un komersantiem pārskaitāmie līdzekļi citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros, lai nodrošinātu projektu realizāciju atbilstoši īstenošanas nosacījumiem.

3450

Dotācija valsts budžeta iestādēm partneru grupu realizētajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem

Uz kodu 3450 attiecināma dotācija valsts budžeta iestādēm (arī valsts aģentūrām) no vadošā partnera – valsts budžeta iestādes vai valsts aģentūras partneru grupas realizētajos Eiropas Savienības politiku instrumentu projektos (atklātie projektu konkursi un grantu shēmas).

3527

Paternitātes pabalsts

Uz kodu 3527 attiecināmi invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi paternitātes pabalsta izmaksai.

3528

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

Uz kodu 3528 attiecināmi invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi atlīdzībai par darbā nodarīto kaitējumu.

3539

Pārējie pabalsti un kompensācijas

Uz kodu 3539 attiecināmas apbedīšanas pabalstu izmaksas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem; valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm; pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības; valsts speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem; izmaksas konkrētiem mērķiem un citi pabalsti un kompensācijas, kas nav klasificēti iepriekš citās pozīcijās; vienreizēja kompensācija no valsts budžeta līdzekļiem iekšlietu sistēmas darbiniekam – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā dienējoša specializētā valsts civildienesta ierēdnim, robežsargam, Valsts policijas un Drošības policijas darbiniekam ar speciālo dienesta pakāpi, kurš, pildot dienesta pienākumus, guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai kura veselībai nodarīts cits kaitējums; maksājums personīgiem izdevumiem sociālās aprūpes iestādē ilgstoši dzīvojošai personai; kompensācija bērna uzturlīdzekļu nodrošināšanai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda; pabalsts adoptētājiem (Latvijas Republikas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem).

3590

Pārējās dotācijas iedzīvotājiem

Uz kodu 3590 attiecināmas pārējās dotācijas iedzīvotājiem.

3591

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumi

Uz kodu 3591 attiecināmi izdevumi, kurus pārskaita administratoram, lai, apmierinot maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumus, veiktu izmaksas darbiniekiem.

3599

Pārējās klasifikācijā neminētās dotācijas iedzīvotājiem

Uz kodu 3599 attiecināmas pārējās klasifikācijā neminētās dotācijas iedzīvotājiem.

3620

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Kopienas budžetā

Pie tradicionālajiem pašu resursiem pieskaitāmi muitas nodoklis, ievedmuita lauksaimniecības precēm un cukura ražošanas nodeva, kuru ieskaitīšana Eiropas Kopienas budžetā notiek atbilstoši to attiecīgajā pārskata periodā faktiski iekasētajam apjomam.

3621

Muitas nodokļa iemaksa

Uz kodu 3621 attiecināmas pašu resursa “Muitas nodokļa iemaksa” iemaksas Eiropas Kopienas budžetā 75 % apjomā no muitas nodokļa, kuru attiecīgajā pārskata periodā tiesību aktos noteiktajā kārtībā valsts budžetā iemaksā fiziskās un juridiskās personas, kas ieved Latvijas Republikā vai izved no tās preces vai citus priekšmetus no/uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

3622

Ievedmuita lauksaimniecības precēm

Uz kodu 3622 attiecināmas pašu resursa “Ievedmuita lauksaimniecības precēm” iemaksas Eiropas Kopienas budžetā 75 % apjomā no muitas nodokļa, kuru attiecīgajā pārskata periodā tiesību aktos noteiktajā kārtībā valsts budžetā iemaksā fiziskās un juridiskās personas, kas ieved Latvijas Republikā vai izved no tās lauksaimniecības preces no/uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

3623

Cukura ražošanas nodeva

Uz kodu 3623 attiecināmas pašu resursa “Cukura ražošanas nodeva” iemaksas Eiropas Kopienas budžetā 75 % apjomā no cukura ražošanas nodevas, kuru attiecīgajā pārskata periodā tiesību aktos noteiktajā kārtībā valsts budžetā iemaksā Latvijā reģistrētie cukura ražotāji, tādējādi uzņemoties pilnu finansiālo atbildību par zaudējumiem, ko katrā tirdzniecības gadā rada tās Latvijai piešķirtās cukura ražošanas kvotā ietilpstošās produkcijas daļas pārdošana, kura pārsniedz valsts iekšienē patērēto produkciju, un realizācijas cenu garantiju diferenciācija, ņemot vērā katram komersantam piešķirto ražošanas kvotu, kā to paredz Eiropas Kopienas cukura nozares tirgus kopējā organizācijas sistēma.

3630

Pārējās iemaksas Eiropas Kopienas budžetā

Pārējās iemaksas Eiropas Kopienas budžetā veido pārējo pašu resursu veidu, kas nav tradicionālie pašu resursi, iemaksas, soda procenti par nokavētiem pašu resursu maksājumiem Eiropas Kopienas budžetā, kā arī rezerves.

3631

Pievienotās vērtības nodokļa resurss un Apvienotās Karalistes budžeta korekcija

Uz kodu 3631 attiecināmas pašu resursa no pievienotās vērtības nodokļa iemaksas Eiropas Kopienas budžetā. Šo iemaksu gada apjomu katrai Eiropas Savienības dalībvalstij atsevišķi nosaka Eiropas Komisija, piemērojot vienotu un visām dalībvalstīm saistošu likmi saskaņotām PVN aprēķinu bāzēm, kas noteiktas atbilstoši Eiropas Kopienas tiesību normām. Aprēķinu bāzei, ko ņem vērā šajā nolūkā, katrai dalībvalstij vajadzētu saglabāt ierobežojumu 50 % apjomā no tās nacionālā kopprodukta.

Uz Apvienotās Karalistes korekciju attiecināmas Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā atbilstoši Eiropas Komisijas veiktajiem aprēķiniem, lai novērstu Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotību jeb negatīvo neto bilanci (Apvienotā Karaliste Eiropas Kopienas budžetā iemaksā vairāk, nekā saņem no tā). Apvienotās Karalistes atlaides finansēšanas izmaksas tiek sadalītas starp pārē­jām Eiropas Savienības dalībvalstīm atbilstoši to īpatsvaram Eiropas Savienības kopējā nacionālajā kopproduktā, izņemot Vāciju, Nīderlandi, Austriju un Zviedriju, kuras maksā tikai ¼ no tās Apvienotās Karalistes atlaides daļas, kuru tām nāktos maksāt. Atlikušās ¾ sedz pārējās dalībvalstis.

3632

Nacionālā kopprodukta resurss

Uz kodu 3632 attiecināmas pašu resursa no nacionālā kopprodukta (NKP) iemaksas Eiropas Kopienas budžetā. NKP ir gada nacionālais kopienākums tirgus cenās, ko noteikusi Eiropas Komisija, piemērojot ESA 95 klasifikāciju. Ar šī resursa palīdzību tiek nodrošināts atlikušais Eiropas Kopienas budžeta finansējums, kuru nenodrošina pārējo minēto pašu resursu iemaksas. NKP resursu aprēķina, piemērojot visu dalībvalstu NKP summai koeficientu, kuru Eiropas Komisija nosaka saskaņā ar attiecīgā gada budžeta procedūru, ņemot vērā visu pārējo budžeta ieņēmumu kopsummu, un kuru piemēro katras dalībvalsts NKP.

3633

Soda procenti, rezerve

Soda procenti ir maksājumi no valsts budžeta Eiropas Kopienas budžetā, ja dalībvalsts savlaicīgi un pilnā apmērā nepilda savas saistības pašu resursu iemaksu jomā. Saskaņā ar Padomes 2000.gada 22.maija regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000/EC par visiem kavējumiem, veicot ierakstus uz Eiropas Komisijas vārda atvērtajā norēķinu kontā, attiecīgajai dalībvalstij jāmaksā procenti, kuru likme atbilst par diviem procentu punktiem paaugstinātai procentu likmei, kuru attiecīgās dalībvalsts valūtas tirgū piemēro valsts īstermiņa kredīta operācijām, brīdī, kad beidzies termiņš. Par katru kavējuma mēnesi šo likmi palielina par 0,25 procentu punktiem. Palielināto likmi piemēro visam kavējuma periodam.

Rezerve ir naudas summa, kas jāparedz valsts budžetā iepriekš neplānotiem pašu resursu maksājumu pieaugumiem, piemēram, sakarā ar valūtas kursa svārstībām vai sakarā ar attiecīgā saimnieciskā gada laikā veiktajām korekcijām Eiropas Kopienas budžetā.

3640

Iemaksa NATO budžetā

Uz kodu 3640 attiecināmi NATO budžetā iemaksājamie līdzekļi, kas Latvijai jāveic kā NATO dalībvalstij.

3693

Iemaksas starptautisko organizāciju kapitālā

Uz kodu 3693 attiecina iemaksas starptautiskajās organizācijās, kuras iemaksājot Latvija kļūst par attiecīgās organizācijas kapitāla daļu turētāju un (vai) iegūst balsstiesības

3700

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem

Uz kodu 3700 attiecas tiešie savstarpējie naudas līdzekļu pārskaitījumi uzturēšanas izdevumiem dažādiem budžetiem, kā arī viena budžeta ietvaros atbilstoši gadskārtējam likumam par valsts budžetu. Minētie pārskaitījumi tiek izslēgti, veicot attiecīgo ministriju vai pašvaldību budžeta izpildes kopsavilkuma pārskatu sastādīšanu un konsolidēšanu.

3924

Dotācijas pašvaldībām no SAPARD programmas līdzekļiem

Uz kodu 3924 attiecina izdevumus, kas segti no SAPARD (ārvalstu finanšu palīdzības daļa) programmas līdzekļiem pašvaldībām.

3930

Dotācija no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem atmaksai par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

 

Uz kodu 3930 attiecināms ISPA/Kohēzijas fonda projektos izlietoto finanšu resursu atmaksātais finansējums no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem, kuri jāiemaksā valsts pamatbudžetā, ja ISPA/Kohēzijas fonda projekti un SAPARD programmas projekti realizēti no valsts budžeta līdzekļiem, vai jāatmaksā tām iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem, ja ISPA/Kohēzijas fonda projekti un SAPARD programmas projekti attiecīgi tika realizēti no to līdzekļiem.

3940

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi

Uz kodu 3940 attiecināmi Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi.

3941

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi PHARE finansēto programmu ietvaros

Uz kodu 3941 attiecināmi Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi PHARE finansēto programmu ietvaros.

3950

Atmaksa valsts budžetā no saņemto Eiropas Savienības līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

Uz kodu 3950 attiecināma atmaksa valsts budžetā no Eiropas Savienības līdzekļu maksājumu uzkrātajiem procentiem.

3951

Atmaksa valsts budžetā ISPA finansēto projektu ietvaros no saņemto Eiropas Savienības līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

Uz kodu 3951 attiecināma atmaksa valsts budžetā no saņemto Eiropas Savienības līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem, ja ISPA finansētam projektam, kura īstenošanai bija paredzēts līdzfinansējums no valsts budžeta no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un tas ir pabeigts vai ir pabeigšanas posmā, procentu summa pārsniedz piešķirtās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem apjomu.

3960

(Svītrots ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr. 928)

3990

Citas subsīdijas un dotācijas

Uz kodu 3990 attiecina citas šajā klasifikācijā neminētas subsīdijas un dotācijas, tajā skaitā dotācijas ministrijām un centrālajām valsts iestādēm no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

3991

Dotācija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ministrijām un centrālajām valsts iestādēm

Uz kodu 3991 attiecina izdevumus, ko Finanšu ministrija piešķir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ministrijām un centrālajām valsts iestādēm

3999

Citas iepriekš neklasificētās subsīdijas un dotācijas

Uz kodu 3999 attiecina citas šajā klasifikācijā neminētas subsīdijas un dotācijas

4000

Kapitālie izdevumi

4100

Kustamie īpašumi (virs 50 latiem)

Uz kodu 4100 attiecināmi izdevumi kustamā īpašuma – iekārtu, transportlīdzekļu un inventāra – iegādei, ja to vērtība ir 50 latu par vienu vienību un vairāk un ja to kalpošanas laiks pārsniedz vienu gadu.

4300

Intelektuālais īpašums

Uz kodu 4300 attiecināmi izdevumi datorprogrammu iegādei, autortiesību un cita intelektuālā īpašuma iegādei.

4400

Kapitālie izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

Uz kodu 4400 attiecināmi par ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem iegādātie pamatlīdzekļi, kapitālo remontu izdevumi un citas kapitālās iegādes.

4700

Kapitālais remonts

Uz kodu 4700 attiecināmi ēkas, būves un ceļa kapitālā remonta izdevumi resursu atjaunošanai, vajadzības gadījumā nomainot konstrukcijas elementus un inženierietaises, kā arī ekonomiski pamatota ēkas modernizācija. Kapitālā remonta ietvaros var notikt arī rekonstrukcija un ēku un būvju restaurācija.

Izdevumos jāiekļauj visas izmaksas – gan tās, kas saistītas ar remontdarbiem, ko juridiska persona veic kā pakalpojumu, gan tās, kas saistītas ar remontdarbu veikšanu pašu spēkiem (piemēram, darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, izdevumi par materiāliem).

4900

Pārējie kapitālie izdevumi un kapitālo izdevumu atmaksa Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai

 

Uz kodu 4900 attiecināmi pārējie kapitālie izdevumi un kapitālo izdevumu atmaksa Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros, lai nodrošinātu projektu realizāciju atbilstoši īstenošanas nosacījumiem.

4920

(Svītrots ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr. 928)

4990

Pārējie kapitālie izdevumi

Uz kodu 4990 attiecināmi iepriekš neklasificētie kapitālie izdevumi.

6000

Zemes iegāde

Uz kodu 6000 attiecināmi izdevumi zemes, mežu, iekšējo ūdenskrātuvju, derīgo izrakteņu iegādei.

7000

Investīcijas

Uz kodu 7000 attiecināmi izdevumi valsts budžeta finansēto institūciju un zemāka līmeņa budžetu investīcijām, kuras tiek finansētas saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu un valsts investīciju programmu – nekustamo īpašumu celtniecībai, rekonstrukcijai, restaurācijai, nekustamā īpašuma iegādei un pārējai infrastruktūrai, kā arī ārpus valsts investīciju programmas finansētās investīcijas. Nav attiecināmi atalgojumi, uzturēšanas izdevumi, komandējumi, izņemot gadījumus, ja kapitālo celtniecību vai rekonstrukciju veic pati budžeta finansētā institūcija saimnieciskā kārtā, vai izņēmuma gadījumā tas paredzēts valsts investīciju programmas apstiprinātajam projektam.

7151

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām no valsts budžeta līdzekļiem

Uz kodu 7151 attiecināmi izdevumi valsts budžeta finansētu institūciju investīcijām, izņemot gala saņēmējam (komersantam vai pašvaldībai) pārskaitītās investīcijas Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros.

7152

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, organizācijām un komersantiem) Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas)

Uz kodu 7152 attiecināmi gala saņēmējiem (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) pārskaitāmie valsts budžeta līdzekļi investīcijām ISPA/Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros, lai nodrošinātu projektu īstenošanu un grāmatvedības uzskaiti pie gala saņēmēja.

7153

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas)

Uz kodu 7153 attiecināmi pašvaldībām pārskaitāmie valsts budžeta līdzekļi investīcijām ISPA/Kohēzijas fonda projektu ietvaros, lai nodrošinātu projektu īstenošanu un grāmatvedības uzskaiti pašvaldībās.

7154

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) PHARE programmas ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

Uz kodu 7154 attiecināmi (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) pārskaitāmie valsts budžeta līdzekļi investīcijām PHARE programmas ietvaros, lai nodrošinātu projektu īstenošanu atbilstoši īstenošanas nosacījumiem.

7155

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām – valsts budžeta līdzfinansējums PHARE programmā

Uz kodu 7155 attiecināmi pašvaldībām pārskaitāmie valsts ieguldījuma līdzekļi PHARE programmas projektiem “Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Latgales reģionā” un “Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Zemgales reģionā”, kā arī citu PHARE programmas projektu līdzekļi atbilstoši PHARE projektu īstenošanas nosacījumiem un Ministru kabineta akceptētajām ES PHARE 2000.gada programmas “Ekonomiskā un sociālā kohēzija” speciālajām vadlīnijām.

7156

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējiem (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

Uz kodu 7156 attiecināmi gala saņēmējiem (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) pārskaitāmie ISPA projektu īstenošanas gaitā saņemto Eiropas Savienības finanšu līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumi par ieguldījumiem depozītos vai par kontu atlikumiem, kuri paredzēti attiecināmo izmaksu segšanai vai papildu aktivitātēm, pirms tam veicot grozījumus attiecīgajā finanšu memorandā.

7157

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

Uz kodu 7157 attiecināmi pašvaldībām pārskaitāmie līdzekļi investīcijām, kuri veidojušies no ISPA finansēto projektu īstenošanas gaitā saņemto Eiropas Savienības finanšu līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem par ieguldījumiem depozītos vai par kontu atlikumiem un kuri paredzēti attiecināmo izmaksu segšanai vai papildu aktivitātēm, pirms tam veicot grozījumus attiecīgajā finanšu memorandā.

7158

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

Uz kodu 7158 attiecināmi valsts budžeta finansētām institūcijām pārskaitāmie līdzekļi investīcijām, kuri veidojušies no ISPA finansēto projektu īstenošanas gaitā saņemto Eiropas Savienības finanšu līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem par ieguldījumiem depozītos vai par kontu atlikumiem un kuri paredzēti attiecināmo izmaksu segšanai vai papildu aktivitātēm, pirms tam veicot grozījumus attiecīgajā finanšu memorandā.

7300

Investīcijas, kuras tiek finansētas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

Uz kodu 7300 attiecināmi par ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem realizētie valsts investīciju projekti.

7310

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām no Eiropas Savienības līdzekļiem

Uz kodu 7310 attiecināmas valsts budžeta finansētu institūciju investīcijas, kuras tiek finansētas Eiropas Savienības programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem, izņemot pārskaitītās investīcijas gala saņēmējam (komersantam) vai pašvaldībai.

7320

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, organizācijām un komersantiem) Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

Uz kodu 7320 attiecināmi gala saņēmējam (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) pārskaitāmie līdzekļi investīcijām ISPA/Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem, lai nodrošinātu projektu īstenošanu un grāmatvedības uzskaiti pie gala saņēmēja.

7330

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

Uz kodu 7330 attiecināmi gala saņēmējam – pašvaldībām – pārskaitāmie līdzekļi investīcijām ISPA/Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem, lai nodrošinātu projektu īstenošanu un grāmatvedības uzskaiti pašvaldībās.

7340

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) no citām ārvalstu finanšu palīdzības programmām, t.sk. PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

Uz kodu 7340 attiecināmi gala saņēmējam (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) pārskaitāmie līdzekļi investīcijām no citām ārvalstu finanšu palīdzības programmām, t.sk. PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem, lai nodrošinātu projektu īstenošanu un grāmatvedības uzskaiti pie gala saņēmēja.

7350

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām no citām ārvalstu finanšu palīdzības programmām, t.sk. PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

Uz kodu 7350 attiecināmi pašvaldībām pārskaitāmie PHARE programmas līdzekļi investīcijām no projektiem “Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Latgales reģionā” un “Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Zemgales reģionā”, kā arī citu PHARE programmas projektu līdzekļi atbilstoši PHARE projektu īstenošanas nosacījumiem un Ministru kabineta akceptētajām Eiropas Savienības PHARE 2000.gada programmas “Ekonomiskā un sociālā kohēzija” speciālajām vadlīnijām.

7400

(Svītrots ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr. 928)

7700

Valsts budžeta transferti investīcijām

Uz kodu 7700 attiecināmi tiešie savstarpējie naudas līdzekļu pārskaitījumi investīcijām dažādiem budžetiem, kā arī viena budžeta ietvaros atbilstoši gadskārtējam likumam par valsts budžetu. Minētie pārskaitījumi tiek izslēgti, veicot attiecīgo ministriju vai pašvaldību budžeta izpildes kopsavilkuma pārskatu sastādīšanu un konsolidēšanu.

8000

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi un atmaksas

 

Kodā 8000 tiek uzskaitīta visa valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumu (pamatparāda summas) un atmaksāto līdzekļu kustība, turklāt visas aizdevumu summas tiek samazinātas par visām iepriekš aizdoto summu atmaksām. Šai kodā jāuzrāda visas summas, kas saistās ar aizdevumiem, kredītiem un atmaksām starp valdības, finanšu, komersantu un iedzīvotāju (studiju kreditēšana) sektoru. Šajā kategorijā netiek uzrādītas summas, kas saistītas ar aizdevumu un kredītu procentu maksājumiem un citi ar to apkalpošanu saistītie izdevumi (tie jāuzrāda budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas koda 2000 attiecīgajos apakškodos).

8236

Atmaksa par dzēstajiem studējošo kredītiem

Uz kodu 8236 attiecināmas Finanšu ministrijas valsts pamatbudžeta atmaksu kontā veiktās atmaksas par dzēstajiem studējošo kredītiem.

8237

Atmaksa par dzēstajiem studiju kredītiem

Uz kodu 8237 attiecināmas Finanšu ministrijas valsts pamatbudžeta atmaksu kontā veiktās atmaksas par dzēstajiem studiju kredītiem.

8250

Atmaksas no valdības pārņemtajām saistībām

Kodā 8250 iekļaujamas summas par valdības pārņemtajām “Latvijas gāzes” saistībām.

9000

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi un atmaksas ārvalstu valdībām un institūcijām

Kodā 9000 tiek uzskaitīti aizdevumi ārvalstu valdībām un institūcijām, starptautiskām pārvaldes institūcijām, komersantiem un citām juridiskām personām, kā arī šo aizdevumu atmaksas.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
01.01.2006