Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Patvēruma likumā

Izdarīt Patvēruma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 3.pantā vārdu "rakstveida".

2. 7. pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "iestādes" ar vārdiem "vai ārvalstu institūcijas, ja tas atbilst Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3)Informācija par patvēruma meklētāju netiek sniegta viņa pilsonības valstij vai, ja patvēruma meklētājs ir bezvalstnieks, - iepriekšējai mītnes zemei."

3. 10.pantā:

papildināt piekto daļu pēc vārda "palīdzību" ar vārdiem "un primāro veselības aprūpi";

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Patvēruma meklētājam ir pienākums sabiedrības veselības interesēs iziet medicīnisko pārbaudi.

(9)Patvēruma meklētājam ir pienākums sadarboties ar Valsts robežsardzi, lai tā varētu noņemt viņa pirkstu nospiedumus."

4. Papildināt 11.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7)Patvēruma meklētāju nepilngadīgajiem bērniem vai nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem tiek nodrošinātas izglītības ieguves iespējas atbilstoši spēkā esošajiem likumiem. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītība."

5. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Patvēruma meklētāja aizturēšana

(1)Valsts robežsardzei ir tiesības aizturēt patvēruma meklētāju līdz
10 diennaktīm, ja:

1) nav noskaidrota patvēruma meklētāja identitāte;

2) ir pamats uzskatīt, ka patvēruma meklētājs cenšas ļaunprātīgi izmantot patvēruma procesu;

3) ir pamats uzskatīt, ka patvēruma meklētājam saskaņā ar šā likuma nosacījumiem nebūs likumīga pamata uzturēties Latvijas Republikā;

4) tas nepieciešams valsts drošības un sabiedriskās kārtības interesēs.

(2)Valsts robežsardze patvēruma meklētāju aiztur un tiesnesis lēmumu par patvēruma meklētāja aizturēšanu pieņem Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.

(3)Valsts robežsardze iesniegumu par aizturēšanas termiņa pagarināšanu var iesniegt atkārtoti, taču kopējais aizturēšanas termiņš nedrīkst pārsniegt pieteikuma izskatīšanas termiņu.

(4)Patvēruma meklētājs aizturēšanas laikā tiek izmitināts šim nolūkam paredzētās telpās atsevišķi no personām, kuras tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu:

1) robežkontroles punktā vai Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā, ja pieteikums izskatīts šā likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā;

2) Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā, ja pieteikums iesniegts Valsts robežsardzes teritoriālajai struktūrvienībai."

6. Izslēgt 17.pantu.

7. Papildināt 18.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Ja atbilstoši Padomes regulai (EK) Nr. 343/2003 (2003.gada 18.februāris), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, saņemts citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās institūcijas lēmums par atteikumu izskatīt pieteikumu vai par citā Eiropas Savienības dalībvalstī iesniegta pieteikuma izskatīšanu ir atbildīga Latvijas Republika, pieteikumu izskata šajā likumā noteiktajā kārtībā un termiņos. Pieteikuma izskatīšanas termiņu skaita no dienas, kad saņemts citas Eiropas Savienības dalībvalsts atteikums uzņemties atbildību par pieteikuma izskatīšanu vai kad patvēruma meklētājs ieradies Latvijas Republikā."

8. Aizstāt 19.panta ceturtajā daļā vārdus "Valsts policija" ar vārdiem "Valsts robežsardze".

9. Izteikt 20.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Patvēruma meklētāja uzturam, kā arī higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādei paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

10. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Bēgļa uzturēšanās Latvijas Republikā

Personai, kurai piešķirts bēgļa statuss, bez maksas izsniedz pastāvīgās uzturēšanās atļauju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

11. Izteikt 29.panta tekstu šādā redakcijā:

"Bēglim ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apvienoties ar ģimenes locekļiem, kuri atrodas ārvalstīs. Par ģimeni tiek uzskatīts personas laulātais un viņu nepilngadīgie bērni (arī adoptētie), kas nav noslēguši laulību, kā arī apgādībā esošie pilngadīgie bērni invalīdi (arī adoptētie). Nepilngadīgam bērnam, kas nav noslēdzis laulību, ir tiesības uzņemt pie sevis no ārvalsts ieradušos māti un tēvu (arī adoptētājus)."

12. Izteikt 30.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) persona iegūst citas valsts pilsonību, bezvalstnieka statusu, cita veida tiesisko aizsardzību, saņem pastāvīgās uzturēšanās atļauju citā valstī vai bez pārtraukuma uzturas ārpus Latvijas Republikas vairāk par sešiem mēnešiem kalendāra gada laikā, izņemot gadījumu, kad prombūtne pieteikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;".

13. Izslēgt 35.panta trešo daļu.

14. Izteikt 37.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1)Personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, izsniedz termiņuzturēšanās atļauju uz laiku līdz četriem gadiem. Ja persona mēnesi pirms termiņa beigām iesniedz iesniegumu par uzturēšanās termiņa pagarināšanu un joprojām pastāv kāds no šā likuma 35.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, Departaments pieņem lēmumu par jaunas termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu uz laiku līdz četriem gadiem.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto termiņuzturēšanās atļauju izsniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

15. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

"39.pants. Pabalsts personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss

Ja personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, nav citu iztikas avotu, tā ne ilgāk kā deviņus mēnešus pēc alternatīvā statusa piešķiršanas saņem pabalstu Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā."

16. Aizstāt 40.panta otrajā daļā vārdus "trīs gadus" ar vārdiem "divus gadus".

17. Izteikt 41.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) tā iegūst citas valsts pilsonību, bezvalstnieka statusu, cita veida tiesisko aizsardzību, saņem uzturēšanās atļauju citā valstī vai bez pārtraukuma uzturas ārpus Latvijas Republikas vairāk par sešiem mēnešiem kalendāra gada laikā, izņemot gadījumu, kad prombūtne pieteikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;".

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4. Grozījumi likuma 10.panta piektajā daļā par patvēruma meklētāja tiesībām uz primāro veselības aprūpi stājas spēkā 2005.gada 6.februārī.

5.Ministru kabinets līdz 2005.gada 6.februārim izdod šā likuma 11.panta septītajā daļā paredzētos noteikumus."

19. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes direktīvas 2003/9/EK (2003.gada 27.janvāris), ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai, un Padomes 2001.gada 20.jūlija direktīvas 2001/55/EC par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 20.janvārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 2.februārī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 3.februāri.